Tlačová správa: Čo prináša revizía smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Bratislava, 28. 11. 2018

Nová verzia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), ktorá významným spôsobom ovplyvní aj slovenskú mediálnu legislatívu, bola dnes zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. Nová právna úprava vstúpi do platnosti 18. 12. 2018 – 20 dní po zverejnení v úradnom vestníku a Slovensko je povinné ju implementovať do 19. 9. 2020.

Smernica prináša do mediálneho prostredia viacero zmien, ktoré sa dotknú predovšetkým televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (napr. Netflix, Voyo) a po prvýkrát aj platforiem pre zdieľanie videí (napr. Youtube) a videoobsahu na sociálnych sieťach (napr. Facebook)

Najvýraznejšou zmenou je zavedenie regulácie video obsahu na platformách pre zdieľanie videí. Zámerom členských štátov EÚ je v spolupráci s platformami chrániť maloletých užívateľov internetu pred nebezpečným obsahom v on-line prostredí, ale aj bojovať proti obsahu podnecujúcemu k nenávisti, rasizmu, k propagácii terorizmu, a k šíreniu detskej pornografie. Revízia zavádza aj základné pravidlá transparentnosti pre videoreklamu, ktorú tieto platformy zobrazujú svojím užívateľom. Prístup k regulácii však bude inovatívny, založený na princípe koregulácie, teda regulácie, ktorá spája štátnu reguláciu so samoregulačnými mechanizmami platforiem.

Ďalšou zmenou je posilnenie ochrany maloletých v televíznych službách a službách na požiadanie, keď bude zavedená rovnaká miera ochrany naprieč oboma typmi služieb. Zmenu ocenia predovšetkým rodičia maloletých detí, ktorí budú mať k dispozícii popri súčasnému zobrazovaniu vekovej vhodnosti programu aj dodatočné informácie o tom, aký konkrétny nevhodný obsah sledovaný program prináša.  

Revízia  podporuje aj európsky audiovizuálny obsah (vrátane slovenského). Naprieč EÚ sa pre služby na požiadanie (napríklad Netflix) zavádza 30 % kvóta pre európske diela a ich povinné prominentné umiestnenie v službe. Okrem toho sa rozšíria možnosti národných filmových fondov (napr. Audiovizuálny fond v SR) ako prostredníctvom finančných príspevkov zapojiť globálne spoločnosti  - zahraničných televíznych vysielateľov a služby na požiadanie zmerané na slovenské publikum, do financovania lokálneho napr. slovenského obsahu.

Z pohľadu televízneho diváka sú zaujímavé zmeny v oblasti reklamy, pretože revidovaná smernica ich chráni pred nadmernou reklamou počas sledovania televíznych programov. V tejto oblasti nastáva vzhľadom na posun na trhu čiastočná liberalizácia. Jednou z najviditeľnejších zmien je úprava súčasných 20 % podielu reklamy v jednej hodine (tzn. 12 min/hodina) na dva 20 % limity v dlhšom časovom trvaní, čo dáva televíznym vysielateľom väčšiu flexibilitu pri zaraďovaní reklamy počas divácky najatraktívnejších časových úsekov.

Smernica kladie dôraz aj na ďalšie oblasti, ako napríklad zvyšovanie mediálnej gramotnosti verejnosti, ako kľúčového predpokladu boja s negatívnymi dopadmi digitálnych médií. Ďalšou oblasťou je multimodálny prístup (napr. titulky pre osoby so sluchovým postihnutím) k televíznym službám a službám na požiadanie. Smernica tiež zavádza prísnejšie pravidlá pre  obsah podnecujúci nenávisť(tzv. „hate speech“).    

Revízia zavádza aj základné pravidlá nezávislosti národných regulačných orgánov. V neposlednom rade sa taktiež výrazne posilňuje pozícia ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), združenia mediálnych regulačných orgánov zo všetkých krajín EÚ a poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, ktorej aktuálne predsedá Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Znenie smernice

Prehľad vybraných hlavných zmien v pravidlách AVMS:

Pozn.: týka sa televíznych vysielateľov (TV), služieb na požiadanie (VOD) a platforiem pre zdieľanie videí (VSP)

Oblasť

Služby

Súčasné EÚ pravidlá

Nové EÚ pravidlá

Princíp krajiny pôvodu (službu reguluje iba jedna krajina)

TV, VOD, VSP

Základný princíp pre TV, VOD

Zostáva základným princípom pre TV/VOD (výnimka pre cezhraničné finančné príspevky) a po novom aj VSP

Postavenie samo a ko-regulácie

TV, VOD, VSP

Všeobecná povinná podpora štátov takýchto mechanizmov

Posilnenie:

- povinnosť štátov aktívnejšie podporovať samo a koreguláciu,
   
- zavedenie základných kritérií pre tieto mechanizmy,

- možnosť prijímania kódexov na úrovni EÚ.

Stanovovanie jurisdikcie

TV, VOD, VSP

Pravidlá stanovovania jurisdikcie a veľmi ťažko použiteľné cezhraničné procedúry v prípade zneužitia

Aktualizované pravidlá:

- stanovovania jurisdikcie (nové pravidlá pre VSP),

- funkčnejšie cezhraničné procedúry

- nová verejnosti dostupná, jurisdikčná databáza.

Regulácia VSP

VSP

Len základné pravidlá mimo AVMS

Zavedenie regulácie VSP prostredníctvom systému ko-regulácie pre:

- reklamu,

- obsahy podnecujúce k nenávisti,

- obsahy ohrozujúce maloletých,

- a iný protiprávny obsah (napr. terorizmus).

Kvóta pre európske diela

VOD

Všeobecná povinnosť podporovať európske

diela, ale bez stanovených minimálnych pravidiel

Povinná 30 % kvóta pre európske diela

Prominentné umiestnenie európskych diel

VOD

Prominentné umiestnenie európskych diel

Finančné príspevky pre národné podporné fondy

TV, VOD

Možnosť stanovenia finančných príspevkov na národnej úrovni

Možnosť stanovenia finančných príspevkov od zahraničných spoločností cielených na domáce publikum

Časové obmedzenie reklamy

TV

Limit 20 % podielu reklamy počas 1 hodiny (12 min.)

Čiastočná liberalizácia - dva nové širšie limity:

- 20 % „prime time“ limit od 18:00 – 24:00,

- 20 % denný limit (6:00 – 18:00).

Ochrana maloletých

TV, VOD

Odstupňovaná ochrana podľa druhu služby

Posilnenie pravidiel:

- jednotná ochrana pre oba typy služieb,

- dodatočná informácia (popri vekovej vhodnosti) pre divákov - popis charakteru nebezpečnosti obsahu,

- dôraz na mediálnu gramotnosť.

Pravidlá multimodality

TV, VOD

Nabádanie na sprístupňovanie programov (napr. titulky pre osoby so sluchovým postihnutím).

Povinnosť progresívneho zvyšovania sprístupňovania programov

„Hate speech“

TV, VOD, VSP

Základné pravidlá v prípadoch podnecovania k nenávisti

Posilnenie ochrany:

- ochrana dodatočných skupín obyvateľstva,

- zákaz verejného podnecovania k teroristickým činom,

- zavedenie pravidiel pre VSP.

Regulačné orgány

 

Len všeobecná zmienka o nezávislosti regulačných orgánov

Posilnenie ich postavenia v EÚ:

- zavedenie pravidiel pre ich nezávislosť,

- formálne vytvorenie ERGA – poradného orgánu Európskej komisie zloženého z regulátorov,

- nové pravidlá pre ich efektívnu cezhraničnú spoluprácu.

 
Kontakt pre médiá: 
Mgr. Ivana Furjelová 
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: ivana.furjelova@rvr.sk


ERGA vytvára platformu pre vzájomnú spoluprácu európskych mediálnych regulátorov a výmenu ich skúseností a poznatkov z regulačnej praxe. Výstupy zo spoločnej analytickej činnosti sú cenným východiskom pre úvahy o ďalšom vývoji regulácie médií v EÚ a vstupom do diskusie o týchto témach v aj rámci SR. Predsedom ERGA je Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. ERGA bude viesť do konca roka 2019, a to v spolupráci s podpredsedami Tobiasom Schmidom z Nemecka a Karimom Ibourkim z Belgicka. Viac informácií o postavení a činnosti ERGA je dostupných na webových stránkach: http://erga-online.eu/, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-regulators.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak