Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 19. 12. 2018

Tlačová informácia

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19. 12. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu: 

 • uložila sankciu – pokutu 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) z dôvodu porušenia § 33 ods. 1 zákona ZVR (zákaz vysielania reklamy na alkoholický nápoj okrem piva a vína v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod.) v súvislosti s tým, že dňa 29. 4. 2018 o cca 19:12:37 hod. odvysielal reklamu na alkoholický nápoj Black Fox;

 • uložila sankciu - pokutu 9 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 25. 7. 2018 o cca 19:47 hod. odvysielal program Profesionáli, v ktorom odzneli obscénne vyjadrovania a ktorý vysielateľ klasifikoval ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím nezabezpečil časové zaradene tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 3 Vyhlášky JSO – zaradenie po 20:00 hod.;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. m) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielanom programe obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel, za mesiac apríl a jún 2018;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov), a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných) ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Televízne noviny – príspevok s názvom Rozsudok v nedohľadne dňa 19. 8. 2018;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním príspevku Smrť po pôrode v programe Televízne noviny dňa 13. 9. 2018a programu Reflex  dňa 30. 8. a 13. 9. 2018;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) a § 18aa ods. 1 písm. c) (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programu Inkognito dňa 30. 9. 2018;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi News and Media Holding a.s. (www.plustv.sk) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s poskytovaním programu Noc na Pentagone, zaznamenaného dňa 23. 11. 2018;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,7 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 88,9 MHz Liptovský Mikuláš  a 102,1 MHz Považská Bystrica na účely, na ktoré mu boli pridelené;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi TV Poprad, s.r.o. (programová služba TV POPRAD) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 13 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v súvislosti s tým, že dňa 20. 10. 2018 v čase o cca 22:22:54 hod. a o cca 23:53:30 hod., dňa 21. 10. 2018 v čase o cca 1:23:55 hod., cca 2:54:33 hod., cca 4:25:09 hod., cca 5:55:47 hod., cca 7:26:23 hod., cca 8:57:01 hod., cca 10:23:23 hod., cca 10:24:15 hod., cca 10:31:16 hod., cca 12:11:16 hod., cca 13:21:39 hod., cca 13:50:40 hod., cca 15:18:07 hod., cca 16:50:36 hod., cca 18:18:09 hod., cca 19:50:36 hod., cca 21:18:13 hod., cca 22:50:39 hod., dňa 22. 10. 2018 v čase o cca 0:18:14 hod., cca 1:50:39 hod., cca 3:18:15 hod., cca 4:50:39 hod., cca 6:18:14 hod., cca 7:50:40 hod., cca 9:18:14 hod., cca 10:50:39 hod., cca 12:18:13 hod., cca 13:50:40 hod., cca 15:18:14 hod., cca 16:50:40 hod., cca 18:15:30 hod., cca 19:50:37 hod., cca 21:14:31 hod. a v čase o cca 23:30:43 hod. odvysielal program Politická diskusia kandidátov na primátora, v ktorom mohlo dôjsť k nesplneniu požiadavky vyhradiť vysielací čas pre kandidátov na funkciu primátora mesta Poprad tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 20. – 22. 10. 2018;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi Spartak TV, s.r.o. (programová služba Spartak TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 15. 9. 2018;

 • uznala za neopodstatnené 11 sťažnosti resp. ich častí;

 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; oddelenie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru) ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Silná zostava dňa 25. 6. 2018. Rada však k tomuto komunikátu aj napriek zastaveniu správneho konania mala výhrady, a to predovšetkým k dramaturgii programu a k práci moderátora. O tých bude vysielateľa informovať prostredníctvom osobitného listu.  

Všetky uznesenia prijaté dňa 19. 12. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:
Mgr. Ivana Furjelová  
hovorkyňa                                         
Rada pre vysielanie a retransmisiu    
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: ivana.furjelova@rvr.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak