Tlačová správa: S monitoringom predvolebného vysielania začne Rada v sobotu (19. 10. 2018)

Od zajtra (20. októbra 2018) až do volieb do orgánov samosprávy obcí bude Rada pre vysielanie a retransmisiu vykonávať špecializovaný monitoring zameraný na dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane a počas konania volieb. Rada bude monitorovať štandardne vysielané spravodajské a publicistické relácie rozhlasových aj televíznych vysielateľov, ako i mimoriadne predvolebné diskusné programy. Popri plánovanom monitoringu bude Rada vysielanie kontrolovať aj na základe sťažností a podnetov fyzických a právnických osôb.
 
Špecializované diskusné programy s kandidátmi na primátorov, starostov či poslancov obecného resp. miestneho zastupiteľstva môžu vysielatelia do programu zaradiť v období začínajúcom sa 21. deň predo dňom konania volieb a končiacim sa 48 hodín pred dňom ich konania, teda od 20. októbra do 7. novembra 2018. Podrobnosti zákon neustanovuje; vysielateľom neukladá ani povinnosť predložiť Rade na schválenie projekt diskusného programu, ako je tomu pri niektorých iných typoch volieb. Diskusné programy však musia byť vysielané tak, aby určením času vysielania nebol žiaden z kandidátov znevýhodnený. Hoci vysielatelia nie sú povinní predložiť Rade projekt diskusií, ich zaradením môže dôjsť k dočasnej zmene programovej skladby vysielania, čo sú vysielatelia Rade povinní oznámiť do 15 dní od vzniku zmeny. O zaradení diskusných programov pred blížiacimi sa voľbami neinformoval Radu zatiaľ žiaden vysielateľ.   
 
Záverečných 48 hodín pred konaním volieb je vysielanie diskusných programov zakázané, rovnako tak vysielanie akýchkoľvek informácií o kandidátoch na funkcie do orgánov samosprávy obcí v ich prospech alebo neprospech. Volebné moratórium pre rozhlasové a televízne vysielanie, ako aj v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie platí až do skončenia hlasovania, teda v období od 8. novembra (od 7:00 hod) do 10. novembra 2018 (do 22:00 hod).

Obmedzenia platia aj pre zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov. Tie je zakázané publikovať v období 14 dní pred voľbami až do skončenia hlasovania v deň konania volieb; posledným dňom na zverejňovanie výsledkov prieskumov je teda 26. október 2018 (do polnoci). Volebné prieskumy musia vysielatelia reprodukovať nezaujato, zverejňovať musia všetky dostupné informácie o prieskume a výsledky preferencií všetkých kandidátov. Publikované výsledky musia zahŕňať aj informácie o objednávateľovi a dodávateľovi prieskumu.    

Vysielanie politickej reklamy v rozhlase a televízií je v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí zakázané. Na internetových vysielateľov, ktorí programovú službu vysielajú výhradne prostredníctvom internetu, a na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa toto obmedzenie nevzťahuje. Obdobná právna úprava platila už pri minuloročných voľbách do VÚC.

Podrobné stanovisko Rady k zákonnej úprave vysielania počas volieb je vysielateľom dostupné na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.           
hovorkyňa                  
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak