Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 4. 7. 2018

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 4. 7. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Televízia CENTRAL spoločnosti CE MEDIA s.r.o.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Orange Infokanál spoločnosti ASTEON Trade, s.r.o.;   
 • uložila sankciu – pokutu 17 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo tým, že dňa 11. 1. 2018 odvysielal v programe Televízne noviny informácie o programe #tbt s Matúšom Krnčokom;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 28. 1. 2018 o cca 11:40 hod. odvysielal pred programom Zúbková víla 2, označenom ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, oznam o vlastnom programe Život je boj, označenom ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 29. 1. a 12. 4. 2018 nevyužíval frekvenciu 93,5 MHz Lučenec na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MEDIA COMPANY s. r. o. za porušenie § 15a ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo tým, že v dňoch 5. 9., 13. 10. 2017 a dňa 27. 3. 2018 vysielal programovú službu Považie bez udelenej licencie;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Západoslovenská televízia, s.r.o. (programová služba Západoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 19. 2. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s tým, že dňa 8. 4. 2018 odvysielal program SuperStar, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich zobrazených o cca 20:35, 21:36, 22:11 a 22:33 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 zákona ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. 4. 2018 o cca 19:12 hod. odvysielal reklamu na alkoholický nápoj Black Fox;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 30. 3. 2018 odvysielal audiovizuálne dielo Shrek 2, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých . JSO) v súvislosti s tým, že dňa 16. 4. 2018 o cca 10:34 hod. odvysielal program Rodinné záležitosti označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielanom programe obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za tento mesiac;
 • začala správne konanie voči C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia  § 18a písm. a) a b) ZVR z dôvodu podozrenia, že v mesiaci máj 2018 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, alebo v posunkovej reči nepočujúcich a najmenej 3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Debata na telefón (hosť: Marián Kotleba) dňa 4. 2. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba Rádio WOW)  vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 16., 20. a 21. 4. 2018 mohol vysielať v rozpore s udelenou licenciou;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. (programová služba Rádio Rebeca) vo veci možného nevyužívania frekvencie 89,0 MHz Dolný Kubín na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi 1. Humenská, a.s. (programová služba Humenská televízia) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Humenská radnica informuje v dňoch 22. 2. a 4. 3. 2018  a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že v uvedených dňoch mohol vysielať v rozpore s udelenou licenciou;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Kinet Inštal s.r.o. (programová služba Kinet TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 13. 4., 14. 4., 20. 4., 21. 4., 4. 5. 2018 a 5. 5. 2018 odvysielal záznamy zo zasadnutí MsZ v Novákoch, pri čom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti a názorovej plurality informácií v rámci vysielanej programovej služby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Kinet Inštal s.r.o. (programová služba Kinet TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 13. 4., 14. 4., 20. 4., 21. 4., 4. 5. a 5. 5. 2018 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z uvedených dní;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Decora, s.r.o. (programová služba Vaša TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 24. a 26. 4. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi IN TV, s.r.o. (programová služba IN TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 30. 4. 2018;
 • uznala za neopodstatnené 30 sťažností resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 4. 7. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.        
hovorkyňa                
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak