Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 10. 1. 2018

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 1. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu  • uložila sankciu – 3 300 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Noviny TV JOJ zo dňa 9. 7. 2017;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka, Dvojka) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 14. 2. 2017 odvysielal program Diagnóza vražda a dňa 17. 2. 2017 program Lampióniky s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ktorých čas zobrazenia nebol primeraný na zabezpečenie ich čitateľnosti;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov) v súvislosti s vysielaním programov Infoexpres plus a Infoflash dňa 5. 12. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby) v súvislosti s vysielaním reklamných blokov dňa 28. 10. 2017 v čase cca 21:35 – 21:43 a 23:34 – 23:42 hod.;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Drsniačky dňa 18. 11. 2017 o cca 16:18 hod.;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s. r. o. (programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,1 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • začala správne konanie voči spoločnosti Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW) vo veci možného porušenia § 28c ods. 2 ZVR z dôvodu, že neposkytol Rade v stanovenej lehote údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností súvisiacich s vysielaním slovenských hudobných diel;
  • uznala za neopodstatnené 9 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj

•    dve sťažnosti na vysielanie programu Sobotné dialógy dňa 18. 11. 2017, ktorý bol podľa sťažovateľov nevyvážený, neobjektívny a zaujatý (RTVS, Rádio Slovensko);    
•    sťažnosť na vysielanie programu O 5 minút 12 dňa 12. 11. 2017, ktorý bol sťažovateľa tendenčný v neprospech opozície výberom hostí aj prístupom moderátora (RTVS, Jednotka);
•    sťažnosť na vysielanie programu Motoring dňa 4. 11. 2017, ktorý podľa sťažovateľa propagoval hazardné a nebezpečné správanie, pretože v ňom redaktor šoférujúci automobil v bežnej premávke testoval asistenta zachovania jazdného pruhu (C.E.N, s.r.o., TA3);
•    sťažnosť na vysielanie programu Hľadá sa dom pre milionárov – New York dňa 20. 11. 2017, ktorý podľa sťažovateľa ohrozil psychický a mravný vývin maloletých tým, že zobrazil bozkávajúci sa homosexuálny pár (MAC TV, s. r. o., JOJ PLUS).

Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 1. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.      
hovorkyňa                                 
Rada pre vysielanie a retransmisiu   
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 03 
mail: lucia.michelcikova@rvr.sk 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak