Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 23. 3. 2015

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 3. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi MAC TV s r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) a § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorým došlo dňa 19. 9. 2014 tým, že sedemkrát odvysielal upútavku na program Útek zo Sibíri a dvakrát upútavku na program Výkupné, pričom ich neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program, a program Bournovo ultimátum prerušil zaradením reklamy nad rámec povoleného počtu prerušení;
  • uložila sankciu – 2 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Veľké noviny zo dňa 19. 9. 2014 a záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 19. 9. 2014 v čase od 19:55 do 23:59 hod. a dňa 20. 9. 2014 v čase od 00:00 do 00:05 hod;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 10. 9. 2014 odvysielaním komunikátu Eurominúty, ktorý neobsahoval jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia troch zo zadaných úloh;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2014 odvysielal program Svätá omša zo sviatku Svätej rodiny, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu zákazu znevažovať či hanobiť na základe politického či iného zmýšľania;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 4. 1. 2015 v čase od cca 20:26 hod odvysielaním program 21 Jump Street, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR v súvislosti s vysielaním programu Miami Vice dňa 17. 1. 2015, ktorý prerušil zaradením reklamy nad rámec povoleného počtu prerušení;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s tým, že v dňoch 14., 15. a 18. 1. 2015 odvysielal komunikáty propagujúce súťaž Štartovací balíček TV JOJ, vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona ZVR v súvislosti s tým, že v týchto komunikátoch účinkovala moderátorka spravodajského programu a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 14. 1. 2015 v čase od 23:00 do 00:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo odvysielaním komunikátu Eurominúty dňa 14. 1. 2015;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo odvysielaním komunikátu Veštiareň dňa 3. 1. 2015;
  • uznala za neopodstatnené 10 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj

•    sťažnosť na výskyt expresívnych výrazov v slovenskom dabingu programu Nedotknuteľní dňa 29. 12. 2014 (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS),
•    sťažnosť na násilný obsah upútavky na program Krstný otec dňa 1. 1. 2015 (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS),
•    sťažnosť na odvysielanie programu 100 názorov 2014 dňa 17. 1. 2015 so sociálnou antropologičkou Soňou G. Lutherovou, ktorý bol podľa sťažovateľa namierený proti referendu (programová služba Dvojka, vysielateľ RTVS),
•    sťažnosť na možnú propagáciu omamných látok zmienkou o „jointe“ v programe Chart show dňa 8. 11. 2014 (programová služba TV MARKÍZA, vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.).


Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 3. 2015 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak