Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 19. 11. 2013

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19. 11. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3  ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 15. 6. 2013 počas vysielania programu Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda v trvaní cca 143 minút a 36 sekúnd (vrátane reklamných prerušení), ktorý prerušil zaradením reklamy päťkrát;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Mama, ožeň ma! zo dňa 3. 6. 2013 a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 15. 6. 2013 v čase od 19:55 hod do 23:05 hod;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 3. 6. 2013 odvysielal v programe Televízne noviny príspevky Dunaj si zopakuje 2002 a Dunaj si zopakuje 2002 – pokračovanie, v ktorých boli divákom sprostredkované zavádzajúce informácie o stúpajúcej hladine Dunaja založené na klamlivom základe (test s kameňom, ktorý bol prvom príspevku umiestnený na inom mieste ako v druhom príspevku, pričom redaktor tvrdil, že nezmenil pozíciu);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 4. 4. 2013 odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Obrovské peniaze na zlých účtoch a v programe Nočné Televízne noviny príspevok Obrovské peniaze (No na zlých účtoch), v ktorých neposkytol priestor na vyjadrenie a ani nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevku – zástupcovi exekútorského stavu a Slovenskej komore exekútorov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio VIVA, a.s. (programová služba Rádio VIVA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 20. 5. 2013 v čase od 11:35 do 11:50 hod a zo dňa 20. 5. 2013 v čase od 18:35 do 18:50 hod;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba RÁDIO PREŠOV) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s tým, že dňa 7. 5. 2013 päťkrát odvysielal program Megafór, pričom sponzorský odkaz sponzora programu uviedol len na začiatku programu, dňa 7. 5. 2013 päťkrát odvysielal program Dopravný servis, pričom sponzorský odkaz sponzora programu uviedol len na konci programu, čím došlo k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na začiatku a na konci programu a za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 7. 5. 2013 pred programom Megafór a po programe Dopravný servis odvysielaním komunikátov, ktoré naplnili definíciu reklamy, bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Bezproblémová čierna stavba v programe Televízne noviny dňa 8. 7. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Grizzly Park dňa 27. 8. 2013 v čase cca o 01:08 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa 30. 9. 2013 odvysielal po programe Páli Vám to? komunikát, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby, § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 30. 9. 2013 prerušil program Noviny o 17:00 v trvaní cca 53 minút a 10 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) zaradením reklamy dvakrát a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 30. 9. 2013 v čase od 18:00 do 19:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (povinnosť vysielať v súlade s udelenou licenciou) v súvislosti s tým, že v mesiacoch júl, august a september 2013 nedosiahol v rámci vysielania monotypovej programovej služby WAU minimálne dvojpercentný a v rámci vysielania programovej služby JOJ pätnásťpercentný podiel vysielania programov vo verejnom záujme;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba FOOOR) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 21. 9. 2013 o cca 23:40 hod odvysielaním komunikátu Fooormania.Všetky uznesenia prijaté dňa 19. 11. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak