Upozornenie - 28. februára 2010 sa končí lehota na splnenie oznamovacej povinnosti pre AV služby na požiadanie a internetových vysielateľov

Dňa 28. februára 2010 končí lehota na splenenie oznamovacej povinnosti podľa § 63a pre vysielateľa prostredníctvom internetu a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý vysielal programovú službu výhradne prostredníctvom internetu alebo poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie pred 15.12.2009. Vysielatelia programovej služby výhradne prostredníctvom internetu a poskytovateľ audivizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorí začali vysielať alebo poskytovať službu po 15.12.2009 sú povinní splniť oznamovaciu povinnosť podľa 63a zákona č. 308/2000 Z.z. najneskôr v deň začatia vysielania alebo poskytovania.

Podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní, najneskôr v deň začatia vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, písomne alebo v elektronickej forme oznámiť Rade pre vysielanie a retransmisiu údaje taxatívne vymenované v tomto ustanovení. Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným k 15.12.2009 § 76dc zákona č. 308/2000 Z.z. je vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý vysiela alebo poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie k 15. decembru 2009, povinný splniť povinnosť podľa § 63a do 28. februára 2010. 

V prípade pochybností či daná služba spadá pod reguláciu podľa zákona č. 308/2000 Z.z. je preto vhodné oznámiť Rade základné údaje o danej službe. Rada posúdi charakter danej služby v zmysle kritérií definícií televízneho vysielania a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a následne bude prevádzkovateľa danej služby informovať o výsledku. Samotné oznámenie je možné vykonať aj prostredníctvom elektronickej pošty. 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak