Zápisnica RVR č.12/2001 zo dňa 26.6.2001

 

Zápisnica č. 12/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa
konalo dňa 26. 06. 2001 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava

Prítomní členovia rady : 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Peter Škultéty

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 357-LO/D-1507/2001 zo dňa 18.06.2001
  Vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie a teletext
  ÚK: MsTV Moldava - STUDIO 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou
  ÚP: 11,30 hod dňa 25.06.2001
 3. SK č. 358-LO/D-1448/2001 zo dňa 13.06.2001
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie T/125 - zmena právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
 4. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci neoznámenia zmien podľa § 51 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava - k licencii č. T/125
 5. SK č. 356-LO/D-1438/2001 zo dňa 12.06.2001
  vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/47 na rozhlasové vysielanie
  ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava
 6. SK č. 352-LO/D-1344/2001 zo dňa 01.06.2001
  vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/140
  ÚK: Ján Karabinoš, Revúca
 7. SK č. 200-LO/D-775/2001 zo dňa 04.04.2001
  vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/17
  ÚK: Mestský bytový podnik, Trenčianske Teplice
 8. SK č. 199-LO/D-775/2001 zo dňa 04.04.2001
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/98 na televízne vysielanie
  ÚK: Mestský bytový podnik, Trenčianske Teplice
 9. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci odňatia licencie č. T/25 na televízne vysielanie v obci Čachtice
  ÚK: Ing. Ladislav Bellovič, Nové Mesto nad Váhom
 10. SK č. 196-LO/D-1030/2001 zo dňa 02.05.2001 - návrh na zastavenie konania
  vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/39 na televízne vysielanie
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 11. SK č. 192-LO/O-1038/1998 zo dňa 30.06.1998 - návrh na zastavenie konania
  vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch
  ÚK: mesto Bytča
 12. SK č. 353-LO/D-1381/2001 zo dňa 06.06.2001
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Bardejov
  ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o., Bardejov
  ÚP: 12,00 hod. dňa 25.06.2001
 13. Návrh na začatie SK
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Drnava
  ÚK: Obec Drnava
 14. SK č. 337-LO/O-930/2001 zo dňa 05.06.2001
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Hodejov
  ÚK: obec Hodejov
  ÚP: 12,30 hod. dňa 25.06.2001
 15. SK č. 336-LO/O-929/2001 zo dňa 05.06.2001
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Cejkov
  ÚK: obec Cejkov
  ÚP: 13,00 hod. dňa 25.06.2001
 16. SK č. 341-LO/O-934/2001 zo dňa 05.06.2001
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Mlynky
  ÚK: obec Mlynky
  ÚP: 13,30 hod. dňa 25.06.2001
 17. SK č. 340-LO/O-933/2001 zo dňa 05.06.2001
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Vrbov
  ÚK: obec Vrbov
  ÚP: 14,00 hod. dňa 25.06.2001
 18. SK č. 339-LO/O-932/2001 zo dňa 05.06.2001
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Richvald
  ÚK: obec Richvald
  ÚP: 14,20 hod. dňa 25.06.2001
 19. SK č. 334-LO/O-927/2001 zo dňa 05.06.2001
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Papín
  ÚK: obec Papín
  ÚP: 14,40 hod. dňa 25.06.2001
 20. SK č. 338-LO/O-931/2001 zo dňa 05.06.2001
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Lenartov
  ÚK: obec Lenartov
  ÚP: 15,00 hod. dňa 25.06.2001
 21. SK č. 335-LO/O-928/2001 zo dňa 05.06.2001
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Švábovce
  ÚK: obec Švábovce
  ÚP: 15,20 hod. dňa 25.06.2001
 22. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Progres Malacky s.r.o., Bratislava
 23. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Televízia Turiec s.r.o., Martin
 24. Kontrolná činnosť
  SK č. 142-PgO/O-643/2001 zo dňa 24.4.2001
  Správa č.2/2001/Ro o monitorovaní Rádia Okey - návrh na uloženie pokuty
  (Monitorované dni: 9.-10.3. a 18.3.2001)
  ÚK: WA SLOVAKIA, a.s. Bratislava, číslo licencie: R/49
  ÚP: 10.00 hod. dňa 26.06.2001
 25. Kontrolná činnosť - šetrenie sťažností
  SK č. 40-PgO/O-308/2001 zo dňa 8.3.2001
  Správa o monitorovaní programu Pokémon so zapracovanými stanoviskami súdnych znalcov - návrh na uloženie sankcie
  (Monitorované dni: 3.2., 4.2., 10.2., 11.2.2001 - program Pokémon)
  ÚK: STV, Bratislava
  ÚP: 11,00 hod dňa 26.06.2001
 26. Kontrolná činnosť- šetrenie sťažností
  SK č.326-PgO/O-909/2001 zo dňa 5.6.2001
  Správa o priebežnom monitorovaní programu Pokémon - vo veci výskytu skrytej reklamy - návrh na uloženie sankcie
  (Monitorované dni: 1.4.2001, 7.4.2001, 8.4.2001, 6.5.2001 a 7.5.2001 - program Pokémon)
  ÚK: STV, Bratislava
 27. Kontrolná činnosť- šetrenie sťažností
  SK č.327-PgO/O-909/2001 zo dňa 5.6.2001
  Správa o priebežnom monitorovaní programu Pokémon - vo veci dodržiavania ustanovení zákona, týkajúcich sa sponzoringu - návrh na uloženie sankcie
  (Monitorované dni: 1.4.2001, 7.4.2001, 8.4.2001, 6.5.2001 a 7.5.2001 - program Pokémon)
  ÚK: STV, Bratislava
 28. Kontrolná činnosť
  SK č. 45-PgO/O-347/2000 zo dňa 7.3.2000
  Správa o ďalšom postupe v SK č. 45-PgO/O-347/2000 po zrušení Rozhodnutia č.62/2000 zo dňa 4.4.2000 o uložení pokuty vo výške 2 000 000,- Sk a po doručení nového znaleckého posudku.
  (odvysielanie časti rozhovoru s R.Müllerom v Televíznych novinách dňa 6.3.2000)
  Návrh na opätovné uloženie pokuty
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o., Blatné
  ÚP: 12,00 hod dňa 26.06.2001
 29. Šetrenie sťažnosti
  SK č. 26-PgO/O-244/2001 zo dňa 19.2.2001
  Sťažnosť č. 172/7-2001 z 24.1.2001
  (na reálne násilie v Televíznych novinách TV Markíza dňa 4.1.2001)
  Správa č. 2/01/Tv o monitorovaní TV Markíza, TV Luna a o prešetrení sťažnosti č.172/7-2001 smerujúcej proti TV Markíza, program Televízne noviny
 30. Kontrolná činnosť
  SK č. 332-PgO/O-916/2001 zo dňa 5.6.2001
  Správa č. 29/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorovaný deň:19.4.2001 - od 18.00-19.00 hod.; reklamné bloky)
  Držiteľ licencie: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné
  Číslo licencie: T/41
 31. Kontrolná činnosť
  SK č. 328-PgO/O-916/2001 zo dňa 5.6.2001
  Správa č. 36/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni: 23.4. -26.4. 2001 - doplnkové vysielanie West extra dávka)
  Držiteľ licencie: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné
  Číslo licencie: T/41
 32. Kontrolná činnosť
  SK č. 331-PgO/O-916/2001 zo dňa 5.6.2001
  Správa č.40/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni: . 26.4. 2001 - Postreh )
  Držiteľ licencie: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné
  Číslo licencie: T/41
 33. Kontrolná činnosť
  SK č. 329-PgO/O-916/2001 zo dňa 5.6.2001
  Správa č. 37/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni: 23. a 25.4. 2001 - Pokušenie)
  Držiteľ licencie: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné
  Číslo licencie: T/41
 34. Kontrolná činnosť
  SK č. 330-PgO/O-916/2001 zo dňa 5.6.2001
  Správa č. 3782001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni: 28.4.-29.4. 2001 od 7.00-9.30 hod.- Kakao)
  Držiteľ licencie: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné
  Číslo licencie: T/41
 35. Kontrolná činnosť - šetrenie sťažností
  SK č. 25-PgO/O-243/2001 zo dňa 20.2.2001
  Správa č. 2/01/Tv o monitorovaní TV Markíza, TV Luna a o prešetrení sťažnosti č.172/7-2001 smerujúcej proti TV Markíza, program Televízne noviny
  (monitorovaný deň: 7.1.2001 Hlavné správy 7.1.2001)
  Držiteľ licencie: TV Luna s.r.o., Bratislava
  Číslo licencie: T/15
  ÚP: 14,00 hod dňa 26.06.2001
 36. Kontrolná činnosť
  Správa o monitorovaní oznámení vysielateľov o vlastnom programe (upútaviek) vo vysielaní STV 1, TV Markíza, TV Luna a program Global
  Monitorované dni: 23.-29.4.2001
  Monitorovaní vysielatelia: Slovenská televízia, TV Markíza, TV LUNA a Program GLOBAL TV NAŠA (monitorované vysielanie v TKR UPC Bratislava)
 37. Kontrolná činnosť
  SK č. 126-PgO/O-625/2001 zo dňa 3.5.2001
  Správa č. 20/2001/Tv o monitorovaní TV Humenné
  (monitorované dni: 22.2.-1.3.2001)
  Držiteľ licencie: Humenská televízia, s.r.o. Humenné, číslo licencie: T/94
 38. Kontrolná činnosť
  SK č. 127-PgO/O-626/2001 zo dňa 3.5.2001
  Správa č. 24/2001/Tv o monitorovaní vysielania INFOKANÁL TEMEX TV
  (monitorované dni: 23.2.-2.3.2001)
  Držiteľ licencie: Tatra Temex Cable a.s. Prešov, číslo licencie: T/66
 39. Kontrolná činnosť
  SK č. 260-PgO/O-795/2001 zo dňa 21.5.2001
  Správa č. 27/2001/Ro/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice TOP TV Topoľníky
  (monitorované dni: 7.4. a 9.4.2001)
  Držiteľ licencie: Vepros s.r.o., Topoľníky
  Číslo licencie: T/82
 40. Kontrolná činnosť
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.45/2001/Tv o monitorovaní zložky programu vo vysielaní TV LUNA
  (monitorované dni: 24.4.,25.4., 26.4.,27.4.,28.4.2001 - oznámenie vysielateľa o vlastnom programe Varíme s Lunou)
  Držiteľ licencie: TV LUNA s.r.o.
  Číslo licencie: T/15
 41. Kontrolná činnosť
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.47/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice Studio plus TV
  (monitorované dni: 28.4. a 29.4.2001)
  Držiteľ licencie: František Kováts - STUDIO TV PLUS, Veľký Meder
  Číslo licencie: T/42
 42. Kontrolná činnosť
  Správa č.49/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice - Obecné vysielanie Ihľany
  (monitorovaný deň: 6.5.2001)
  Držiteľ licencie: Obec Ihľany
  Číslo licencie: T/59
 43. Kontrolná činnosť
  Správa č.44/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice - TV VINICA
  (monitorované dni: 18.4. a 22.4.2001)
  Držiteľ licencie: Viliam Vánovský-Remont
  Číslo licencie: T/117
 44. Kontrolná činnosť
  Správa č.42/2001/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
  (monitorované dni: 24.4.-29.4.2001 - ME vo vzpieraní)
  Držiteľ licencie: STV, Bratislava
 45. Kontrolná činnosť
  Správa č.46/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice Televízia Močenok
  (monitorované dni: 30.3.,1.4. a 2.4.2001)
  Držiteľ licencie: Kábel TV Močenok s.r.o., Močenok
  Číslo licencie: T/97
 46. Kontrolná činnosť
  Správa č.41/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice - INFOKANÁL
  (monitorované dni: 13.,14. a 17.4.2001)
  Držiteľ licencie: Progres-Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava
  Číslo licencie: T/97
 47. Kontrolná činnosť
  Správa č.48/2001/Tv o monitorovaní Púchovskej televízie
  (monitorované dni: 5.4.-12.4.2001)
  Držiteľ licencie: Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov
  Číslo licencie: T/92
 48. Šetrenie sťažnosti
  SK č. 259-PgO/O-794/2001 zo dňa 21.5.2001
  Sťažnosť č. 72/4 -2001 z 12.1.2001
  (na vysielanie seriálu Ally Mc Bealová vysielateľa TV Markíza)
  Správa o šetrení sťažnosti č.72/4 -2001 smerujúcej proti Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
 49. Šetrenie sťažnosti
  SK č. 261-PgO/O-796/2001 zo dňa 21.5.2001
  Sťažnosť č. 595/29-2001 z 27.3.2001
  (na vysielanie programu Cestuj s nami zo dňa 10.3. a 24.3.2001 na STV 1 vysielateľa Slovenskej televízie)
  Správa o prešetrení sťažnosti č.595/29-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii, programu Cestuj s nami
 50. Čerpanie rozpočtu k 31.05.2001
 51. Návrh rozpočtu na rok 2002
 52. a) Výška odmien členov Rady v súlade so schváleným štatútom Rady pre vysielanie a retransmisiu
  b) Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom rady
 53. Určenie platových podmienok riaditeľky Kancelárie podľa čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu
 54. Plán zasadnutí Rady na II. polrok 2001
 55. Návrh na ZCS
  a) 28. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu, RE (12.-13.07.2001, Štrasburg)
  b) 14. zasadnutie EPRA (26.-29.09.2001, Malta)
 56. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 357-LO/D-1507/2001 zo dňa 18.06.2001
vo veci žiadosti o udelenie licencie na lokálne televízne vysielanie a teletext
ÚK: MsTV Moldava - STUDIO 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou
Uznesenie č. 01-12/2.616: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila žiadosť o licenciu na lokálne televízne vysielanie, doručenú dňa 18.06.2001, žiadateľa:
MsTV MOLDAVA - STUDIO 7S, s. r. o.
Hlavná 58
045 01 Moldava nad Bodvou
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto r o z h o d n u t i e :Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") podľa § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách , na základe žiadosti účastníka konania u d e ľ u j e spoločnosti MsTV Moldava - STUDIO 7S, s. r. o., Moldava nad Bodvou licenciu č. T/XXX na lokálne televízne vysielanie a teletext I. (1) Názov programovej služby: MsTV Moldava - Szepsi VTV, STUDIO 7S
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
(3) Časový rozsah vysielania:
632 hodín / mesiac
  - 609,5 hodín videotext
  - 22,5 hodín obrazové vysielanie z toho:
     - 4,5 hodín premiér
     - 18 hodín repríz
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - mesto Moldava nad Bodvou
(5) Jazyk vysielania: dvojjazyčné vysielanie - jazyk slovenský a jazyk maďarský II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa notárskej zápisnice o založení spoločnosti s ručením obmedzeným MsTV Moldava - STUDIO 7S, s. r. o., Moldava nad Bodvou , zo dňa 13.06.2001.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : Podľa notárskej zápisnice o založení spoločnosti s ručením obmedzeným MsTV Moldava - STUDIO 7S, s. r. o., Moldava nad Bodvou zo dňa 13.06.2001. III. (1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 06.06.2001:
a/ Programová služba (100 %)
   1. Doplnkové vysielanie : max. 96, 4 %
   2. Programy : min. 3,6 %
b/ Programové typy:
  1. Spravodajstvo: 10,2 %
  2. Publicistika: 89,8 %
     2.1 Politická publicistika: 0 %
     2.2 Ostatná publicistika: 89,8 %
  3. Dokumentárne programy: 0 %
  4. Dramatické programy : 0 %
  5. Zábavno-hudobné programy : 0 %
  6. Hudobné programy : 0 %
  7. Vzdelávacie programy : 0 %
  8. Náboženské programy : 0 %
  9. Športové programy : 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
(2) Navrhovaný podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 3,6 %
(3) Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 920 000 Sk
(4) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe ( bežný mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: 0 %
(5) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií sa nevzťahuje na lokálne televízie
(6) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti ( § 20 ods. 5 ): podľa § 20 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
(7) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: stránkovanie teletextu podľa podania zo dňa 19.06.2001
(8) Určenie vysielateľa ( § 31 ods. 3 ): zaradený do skupiny vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti IV. 1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v meste Moldava nad Modvou
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. TKR/14 spoločnosť KABEL PLUS Východné Slovensko, a. s., Košice
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.
4. Podmienky vysielania teletextu :
a/ technické zariadenie teletextu: hardvér - 486/66 8 MB RAM - Vineinfo- Vine Micros softvér - Vinetext Systém 4.11
b/ charakter vysielania : informačný
c/ rozdelenie stránok :
  Úvodná stránka 100
  Prehľad 101
  Správy 110
  Šport 200
  Program MsTV Moldava 300
  Cestovné poriadky 400
  Adresár inštitúcií 450
  Otváracie hodiny obchodov a organizácii 500
  Kultúra - program kín a divadiel, pozvánky na podujatia 650
  Cirkvi 680
  Spektrum zaujímavosti 700
  Testovacie stránky 800
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. da) je 50. 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania ( žiadateľovi o licenciu ) .

K bodu 3)

SK č. 358-LO/D-1448/2001 zo dňa 13.06.2001
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie T/125 - zmena právnych skutočností spoločnosti
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-12/3.617: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 358-LO/D-1448/2001 vedenom vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/125 s účastníkom konania spoločnosťou:
C.E.N. s.r.o.,
Župné námestie 3
811 03 Bratislava
rozhodla v súlade s § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. nasledovne :
Licenciu č. T/125 na televízne vysielanie držiteľa licencie spoločnosti C.E.N. s.r.o. v znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/125/2000 zo dňa 19.09.2000 mení nasledovne :
Časť I. bod. 10 sa mení a znie :
"10. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra okresného súdu Bratislava I., vlažka číslo 21029/B, zo dňa 07.05.2001"
Časť I. bod. 12 sa mení a znie :
"12. Štatutárny orgán : konatelia: Jozef SEDLÁK, Znievska 10, 851 06 Bratislava
Martin LENGYEL, Sputnikova 4, 821 01 Bratislava"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky č.13 písm. f ) je držiteľ licencie povinný uhradiť pri zmene licencie z dôvodu zmeny údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou, správny poplatok vo výške 25.000 ,-Sk ( slovom Dvadsaťpäťtisíc slovenských korún ).
V súlade s § 13 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyzve účastníka konania na zaplatenie správneho poplatku a vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie.

K bodu 4)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania ustanovení § 51 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava - k licencii č. T/125
Uznesenie č. 01-12/4.618: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súlade s § 71 cit. zákona, rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 voči spoločnosti C.E.N. s.r.o., so sídlom Župné námestie 3, 811 03 Bratislava.
V zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa zásady oficiality, deň začatia správneho konania je deň, kedy sa oznámilo účastníkovi konania jeho začatie, t.j. keď príslušný orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.
Zároveň Rada žiada držiteľa licencie o zaujatie stanoviska k predmetu správneho konania v zmysle §§ 32 a 34 zákona č. 71/1967 Zb., do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí správneho konania.
V súlade s § 13 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začatí správneho konania a žiadosť o zaujatie stanoviska.

K bodu 5)

SK č. 356-LO/D-1438/2001 zo dňa 12.06.2001
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/47 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 zákona č.308/2000 Z.z. - zmena štatutárneho orgánu spoločnosti a prevod obchodných podielov
ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-12/5.619: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 356-LO/D-1438/2001 vo veci zmeny licencie R/47 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti , začatom dňa 12.06.2001, v zmysle § 72 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu R/47 na rozhlasové vysielanie spoločnosti "RAGTIME" s.r.o., Bratislava vo výrokovej časti rozhodnutia o udelení licencie č. R/47/95 zo dňa 21.12.1995 v plnom znení takto: " I. 1. Názov programovej služby: CITY RÁDIO B1
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 6 rokov, predĺžená o 8 rokov, licencia zaniká dňom 30.12.2009.
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod/denne
4. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie: 106,6 MHz Bratislava
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo:329/B, zo dňa 05.06.2001
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo:329/B, zo dňa 05.06.2001:
Konatelia:
Eva Drgoňová, bytom Sadmelijska 3, 831 06 Bratislava
Stanislava Horňáková, bytom Špitálska ul. 49, Bratislava
III. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby platnej od 08.02.2001, doplnenej dňa 04.05.2001:
1) Programové typy:
1. Spravodajstvo - 1,7 %
2. Publicistika: - 1,2 %
  2.1.politická publicistika - 0 %
  2.2.ostatná publicistika - 1,2%
3. Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou:
  3.1. detské programy 0%
  3.2. náboženské programov 0%
  3.3. literárno- dramatické programy - 0%
  3.4. zábavné programy - 0%
  3.5. hudobné programy - 97 %
2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: 1,7 %
3) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0%
IV. 1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
  a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo
  b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo
  c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR dňa 06.08.1996, ktorým sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:
3. Frekvencia: 106,6 MHz
Lokalita: Bratislava - Kamzík
Oblasť pokrytia: Bratislava a časť západného Slovenska
Súradnice: E 17 05 44 N 48 10 57
číslo frekvenčného listu: 7085/SKS-96
4. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI ( S)
Identifikácia dopravného vysielania TP (S)
Alternatívne frekvencie AF (S)
Typ programu PTY (D)
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D)
Informácie o vysielacích sieťach EON (S)
Číslo programu PIN (D)
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D)
Prepínač hudba/reč M/S (D)"
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v plnom znení.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =15.000,- Sk.

K bodu 6)

SK č. 352-LO/D-1344/2001 zo dňa 01.06.2001
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/140
ÚK: Ján Karabinoš, Revúca
Uznesenie č. 01-12/6.620: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 352-LO/D-1344/2001, začatom dňa 01.06.2001 vo veci zrušenia registrácie retransmisie evidovanej pod č. TKR/140 prevádzkovateľa: Ján Karabínoš, bytom Záborského 1068/16, Revúca, rozhodla že ruší registráciu retransmisie č. TKR/140 podľa § 63 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 01.06.2001 ( č.p.d. 1344 ) písomne požiadal.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 7)

SK č. 200-LO/D-775/2001 zo dňa 04.04.2001
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/17
ÚK: Mestský bytový podnik, Trenčianske Teplice
Uznesenie č. 01-12/7.621: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 200-LO/D-775/2001, začatom dňa 04.04.2001 vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/17 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla, že zrušuje registráciu retransmisie č. TKR/17 prevádzkovateľovi retransmisie Mestskému bytovému podniku Trenčianske Teplice z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 04.04.2001 písomne požiadal.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 8)

SK č. 199-LO/D-775/2001 zo dňa 04.04.2001
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/98 na televízne vysielanie
ÚK: Mestský bytový podnik, Trenčianske Teplice
Uznesenie č. 01-12/8.622: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 199-LO/D-775/2001, začatom dňa 04.04.2001 vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/98 na televízne vysielanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii rozhodla, že odníma licenciu Mestskému bytovému podniku Trenčianske Teplice z dôvodu, že o to držiteľ licencie listom doručeným Rade dňa 04.04.2001 písomne požiadal.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 9)

Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/25 na televízne vysielanie v obci Čachtice.
ÚK: Ing. Ladislav Bellovič, Nové Mesto nad Váhom
Uznesenie č. 01-12/9.623: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že začína správne konanie vo veci odňatia licencie č.T/25 na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v obci Čachtice Ing. Ladislavovi Bellovičovi, bytom v Novom Meste nad Váhom podľa § 54 ods.2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách z dôvodu, že držiteľ licencie počas kalendárneho roka 2001 nepretržite nevysielal viac ako 30 dní.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci odňatia licencie v súlade s § 54 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 09.07.2001.

K bodu 10)

SK č. 196-LO/D-1030/2001 zo dňa 02.05.2001 - návrh na zastavenie konania
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/39 na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č. 01-12/10.624: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 196-LO/D-1030/2001, vo veci zmeny licencie č.T/39, začatom dňa 02.05.2001 rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, toto správne konanie zastavuje, pretože účastník konania - spoločnosť MAC TV s.r.o., Košice, vzal svoju žiadosť o zmenu licencie listom, doručeným Rade dňa 24.05.2001, späť.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č. 192-LO/O-1038/1998 zo dňa 30.06.1998 - návrh na zastavenie konania vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch
ÚK: mesto Bytča
Uznesenie č. 01-12/11.625: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 192-LO/O-1038/1998, vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch v meste Bytča, začatom dňa 30.06.1998 rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zastavuje toto správne konanie, pretože registráciou retransmisie č. TKR/182 spoločnosti KTR Bytča, s.r.o., Bytča odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 12)

SK č. 353-LO/D-1381/2001 zo dňa 06.06.2001
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Bardejov
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o., Bardejov
Uznesenie č. 01-12/12.626: Rada pre vysielanie a retransmisiu , ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila žiadosť o licenciu na lokálne televízne vysielanie, doručenú dňa 06.06.2001, žiadateľa:
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.
Radničné námestie 16
Bardejov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e :
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") podľa § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách , na základe žiadosti účastníka konania
u d e ľ u j e
spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o., Bardejov
licenciu č. T/XXX na lokálne televízne vysielanie a teletext
I. (1) Názov programovej služby: Bardejovská televízia ( BTV )
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín / denne
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - mesto Bardejov
(5) Jazyk vysielania: slovenský
II.
Právne skutočnosti spoločnosti :
1/Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa notárskej zápisnice o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o., Bardejov zo dňa 09.05.2001.
2/Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : Podľa notárskej zápisnice o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o., Bardejov zo dňa 09.05.2001.
III. (1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 06.06.2001:
a/ Programová služba (100 %)
   1. Doplnkové vysielanie : max. 95,8 %
   2. Programy : min. 4, 2 %
b/ Programové typy:
  1. Spravodajstvo: 22 %
  2. Publicistika: 78 %
    2.1 Politická publicistika: 0 %
    2.2 Ostatná publicistika: 78 %
  3. Dokumentárne programy: 0 %
  4. Dramatické programy : 0 %
  5. Zábavno-hudobné programy : 0 %
  6. Hudobné programy : 0 %
  7. Vzdelávacie programy : 0 %
  8. Náboženské programy : 0 %
  9. Športové programy : 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
(9) Navrhovaný podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 4,2 %
(10) Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: cca. 2 000.000 Sk
(11) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe ( bežný mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: 0 %
(12) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií sa nevzťahuje na lokálne televízie
(13) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti ( § 20 ods. 5 ): podľa § 20 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
(14) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: stránkovanie teletextu podľa podania zo dňa 06.06.2001
(15) Určenie vysielateľa ( § 31 ods. 3 ): zaradený do skupiny vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti
IV. 1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v meste Bardejov
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. TKR/14 spoločnosť KABEL PLUS Východné Slovensko, a. s., Košice
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.
4. Podmienky vysielania teletextu :
a/ technické zariadenie teletextu - TXT 16 C, ANTIK computers & communications, s. r. o., Slovensko
b/ charakter vysielania : informačný
c/ rozdelenie stránok :
Hlavné menu 100
Obsah 101
Program BTV 102
Aktuality 110
Dôležitá inf. 111
Oznamy 120
Tlač 130
SOS 140
Polícia 150
Počasie 160
Zamestnanie 170
Šport 200
MHD 300
SAD 350
Železnice 370
Kultúra 400
Spoločenská rubrika 450
Bohoslužby 500
Voľný čas 540
Zdravie 550
Samospráva 585
Bardejovská televízia 750
BAPOS, m.p. 770
KALEIDOSKOP 800
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. da) je 80. 000,- Sk ( slovom osemdesiattisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania ( žiadateľovi o licenciu ) .

K bodu 13)

Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Drnava
ÚK: Obec Drnava
Uznesenie č. 01-12/13.627: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblovom rozvode v obci Drnava, voči Obci Drnava, za porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 09.07.2001 o 14.00 hod.

K bodu 14)

SK č. 337-LO/O-930/2001 zo dňa 05.06.2001
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Hodejov
ÚK: obec Hodejov
Uznesenie č. 01-12/14.628: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 336-LO/O-929/2001 zo dňa 05.06.2001 voči účastníkovi konania obci Hodejov vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Hodejov rozhodla takto: účastník konania porušuje ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený v zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z - upozornenie na porušenie zákona. Ak účastník konania dňom doručenia rozhodnutia o uložení vyššie uvedenej sankcie neukončí prevádzkovanie retransmisie, rada mu uloží pokutu v súlade s § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 15)

SK č. 336-LO/O-929/2001 zo dňa 05.06.2001
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Cejkov
ÚK: obec Cejkov
Uznesenie č. 01-12/15.629: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 336-LO/O-929/2001 zo dňa 05.06.2001 voči účastníkovi konania obci Cejkov vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Cejkov rozhodla takto: účastník konania porušuje ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený v zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z - upozornenie na porušenie zákona. Ak účastník konania dňom doručenia rozhodnutia o uložení vyššie uvedenej sankcie neukončí prevádzkovanie retransmisie, rada mu uloží pokutu v súlade s § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 16)

SK č. 341-LO/O-934/2001 zo dňa 05.06.2001
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Mlynky
ÚK: obec Mlynky
Uznesenie č. 01-12/16.630: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 336-LO/O-929/2001 zo dňa 05.06.2001 voči účastníkovi konania obci Mlynky vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Mlynky rozhodla takto: účastník konania porušuje ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený v zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z - upozornenie na porušenie zákona. Ak účastník konania dňom doručenia rozhodnutia o uložení vyššie uvedenej sankcie neukončí prevádzkovanie retransmisie, rada mu uloží pokutu v súlade s § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 17)

SK č. 340-LO/O-933/2001 zo dňa 05.06.2001
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Vrbov
ÚK: obec Vrbov
Uznesenie č. 01-12/17.631: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 336-LO/O-929/2001 zo dňa 05.06.2001 voči účastníkovi konania obci Vrbov vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Vrbov rozhodla takto: účastník konania porušuje ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený v zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. - upozornenie na porušenie zákona. Ak účastník konania dňom doručenia rozhodnutia o uložení vyššie uvedenej sankcie neukončí prevádzkovanie retransmisie, rada mu uloží pokutu v súlade s § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 18)

SK č. 339-LO/O-932/2001 zo dňa 05.06.2001
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Richvald
ÚK: obec Richvald
Uznesenie č. 01-12/18.632: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 336-LO/O-929/2001 zo dňa 05.06.2001 voči účastníkovi konania obci Richvald vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Richvald rozhodla takto: účastník konania porušuje ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený v zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z - upozornenie na porušenie zákona. Ak účastník konania dňom doručenia rozhodnutia o uložení vyššie uvedenej sankcie neukončí prevádzkovanie retransmisie, rada mu uloží pokutu v súlade s § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 19)

SK č. 334-LO/O-927/2001 zo dňa 05.06.2001
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Papín
ÚK: obec Papín
Uznesenie č. 01-12/19.633: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 336-LO/O-929/2001 zo dňa 05.06.2001 voči účastníkovi konania obci Papín vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Papín rozhodla takto: účastník konania porušuje ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený v zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z - upozornenie na porušenie zákona. Ak účastník konania dňom doručenia rozhodnutia o uložení vyššie uvedenej sankcie neukončí prevádzkovanie retransmisie, rada mu uloží pokutu v súlade s § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 20)

SK č. 338-LO/O-931/2001 zo dňa 05.06.2001
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Lenartov
ÚK: obec Lenartov
Uznesenie č. 01-12/20.634: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 336-LO/O-929/2001 zo dňa 05.06.2001 voči účastníkovi konania obci Lenartov vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Lenartov rozhodla takto: účastník konania porušuje ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený v zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z - upozornenie na porušenie zákona. Ak účastník konania dňom doručenia rozhodnutia o uložení vyššie uvedenej sankcie neukončí prevádzkovanie retransmisie, rada mu uloží pokutu v súlade s § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 21)

SK č. 335-LO/O-928/2001 zo dňa 05.06.2001
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Švábovce
ÚK: obec Švábovce
Uznesenie č. 01-12/21.635: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 336-LO/O-929/2001 zo dňa 05.06.2001 voči účastníkovi konania obci Švábovce vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Švábovce rozhodla takto: účastník konania porušuje ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený v zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z - upozornenie na porušenie zákona. Ak účastník konania dňom doručenia rozhodnutia o uložení vyššie uvedenej sankcie neukončí prevádzkovanie retransmisie, rada mu uloží pokutu v súlade s § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 22)

Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Progres Malacky s.r.o., Bratislava

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak