Zápisnica RVR č.11/2001 zo dňa 11. a 13.6.2001

 

Zápisnica č. 11/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa
konalo dňa 11.-13.06.2001

Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Anton Kubisch


Program:

  11.06.2001-06-07 o 13.00 hod. v sídle Rady
 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Žiadosť o súhlas Rady s koordináciou kmitočtu pre oblasť Nitry
  Žiadateľ: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
 3. Sťažnosť č. 240/8-2001 zo dňa 05.02.2001
  0 14,00 hod. odchod do Košíc, príchod vo večerných hodinách, ubytovanie v zariadení IVES Košice, Štúrova 12
  12.06.2001 o 9,00 hod. - Zasadnutie v Štátnom divadle, Košice
 4. Prijatie zástupcov Rusínskej obrody vo veci petície za rusínske vysielanie v Slovenskom rozhlase
  (9,30 hod., zúčastnia sa: Vasiľ Turok, Ivan Bandurič, Fedor Vico)
 5. Prijatie zástupcov APKT ohľadom stavu zabezpečenia autorských práv a súhlasu vysielateľov pri retransmisii programových služieb v SR a ostatných problémov prevádzkovateľov retransmisie (10,30 hod., zúčastnia sa: Robert Ťavoda, Martin Maťašeje, Václav Bartoň, Tibor Orlovský a Michal Krištúfek)
 6. Návšteva Štúdia STV v Košiciach (16,00 hod.)
  13.06.2001
 7. Návšteva Hlavnej redakcie národnostnoetnického vysielania SRo v Prešove a diskusia k petícii Rusínskej obrody (10,00 hod)
 8. Návšteva APMLT v Košiciach (12,00 hod.)
 9. Rôzne

Zasadnutie Rady dňa 11.6.2001:

K bodu 2)

Žiadosť o súhlas Rady s koordináciou kmitočtu pre oblasť Nitry
Žiadateľ: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 01-11/2.614: Rada pre vysielanie retransmisiu udeľuje predbežný súhlas pre šírenie programovej služby Rádia LUMEN, spol. s. r. o. v oblasti mesta Nitra pre žiadateľa Rádio LUMEN, spol. s. r. o., Banská Bystrica. Tento súhlas sa vydáva pre potreby výberu frekvencie pre túto oblasť.

K bodu 3)

Sťažnosť č. 240/8-2001 zo dňa 05.02.2001
Uznesenie č. 01-11/3.615: Rada pre vysielanie retransmisiu po oboznámení sa s výsledkami šetrenia sťažnosti Media Fair s.r.o., Bratislava zo dňa 05.02.2001 zaevidovanej pod č. 240/8-2001, listinnými podkladmi a právnymi posudkami konštatuje, že predmetná sťažnosť je neopodstatnená. Predseda Rady zašle sťažovateľovi písomné vyrozumenie o vybavení jeho sťažnosti v súlade s § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.

PhDr. Peter Kováč
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak