Zápisnica RVR č.10/2001 zo dňa 5.6.2001

 

Zápisnica č. 10/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa
konalo dňa 05. 06.2001 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.


Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Zuzana Svobodová, Zuzana Jašková
Overovateľ: Jana Žitňanská


Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. Sťažnosť č. 240/8-2001 zo dňa 05.02.2001
  Vypočutie sťažovateľa: 9,30 hod.
 3. SK č. 74-LO/D-737/2001 zo dňa 04.04.2001
  Žiadosť o registráciu retransmisie
  ÚK: POMA s.r.o., Banská Štiavnica
 4. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Hodejov
  ÚK: Obec Hodejov
 5. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Cejkov
  ÚK: Obec Cejkov
 6. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Mlynky
  ÚK: Obec Mlynky
 7. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Vrbov
  ÚK: Obec Vrbov
 8. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Richvald
  ÚK: Obec Richvald
 9. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Papín
  ÚK: Obec Papín
 10. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Lenartov
  ÚK: Obec Lenartov
 11. Návrh na začatie správneho konania
  vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Švábovce
  ÚK: Obec Švábovce
 12. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava
 13. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Rádio Žilina a.s., Žilina
 14. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra
 15. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: Miestne vysielanie Petržalka s.r.o., Bratislava
 16. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
 17. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: TV Poprad s.r.o., Poprad
 18. Žiadosť Slovenských telekomunikácií a.s., Bratislava o predbežný súhlas na satelitnú distribúciu modulácie na objekty Rádiokomunikácií oz.
 19. Návrh na zrušenie uznesení Rady zo dňa 15.05.2001
  ÚK: Podnikateľské služby obce Cífer, s.r.o., Cífer (TKR/135)
  ÚK: Podnikateľské služby obce Cífer, s.r.o., Cífer(T/105)
  ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra (R/37)
  ÚK: Vladimír Brnák, Banská Štiavnica (TKR/165)
  ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom (TKR/134)
  ÚK: SBD Partizánske (TKR/73)
  ÚK: Športový klub ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom (TKR/78)
 20. Návrh na začatie správneho konania a návrh na upozornenie držiteľom licencií a registrácií na retransmisiu, ktorí nedoručili všetky údaje a podklady v súlade s § 72 a § 73 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách
  ÚK: AVT v.o.s., Prievidza (T/52)
  ÚK: SBD III Košice (T/36)
  ÚK: Ing. Marián Čech, Spišská Nová Ves (TKR/124)
 21. Kontrolná činnosť
  SK č.59-PgO/O-506/2001 zo dňa 17.4.2001
  Správa č.19/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV LUNA
  (Monitorovaný program: Fotelka z dní 13. a 22.2.2001)
  ÚK: TV LUNA s.r.o., číslo licencie: T/15
 22. Kontrolná činnosť
  SK č.105-PgO/O-593/2001 zo dňa 26.4.2001
  Správa o monitorovaní Slovenského rozhlasu
  (monitorované dni: 26.3.-30.3. 2001 cca 6.50 hod. - kurzový lístok ČSOB)
  ÚK: Slovenský rozhlas
 23. Kontrolná činnosť
  SK č.63-PgO/O-519/2001 zo dňa 11.4.2001
  Správa č.18/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza
  (Monitorovaný program: Motorama zo dňa 12.3.2001)
  ÚK: MARKÍZA Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 24. Kontrolná činnosť
  a) Správa o priebehu SK č. 40-PgO/O-308/2001 (Vysielanie seriálu Pokémon)
  b) Návrh na začatie správnych konaní
  Správa o priebežnom monitorovaní programu Pokémon
  (Monitorované dni: 1.4.2001, 7.4.2001, 8.4.2001, 6.5.2001 a 7.5.2001 - program Pokémon)
  ÚK: STV, Bratislava
 25. Kontrolná činnosť
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 39/2001/Tv o monitorovaní programu STV
  (monitorované dni:29.4.-2.5.2001; Hokejový tip Niké)
  ÚK: STV, Bratislava
 26. Kontrolná činnosť
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 29/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorovaný deň:19.4.2001 - od 18.00-19.00 hod.; reklamné bloky)
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
 27. Kontrolná činnosť
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 36/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni: 23.4. -26.4. 2001 - doplnkové vysielanie West extra dávka)
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
 28. Kontrolná činnosť
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.40/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni programu Postreh, 26.4. 2001)
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
 29. Kontrolná činnosť
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 37/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni: 23 a 25.4. 2001 - Pokušenie)
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
 30. Kontrolná činnosť
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 3782001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni: 28.4.-29.4. 2001 od 7.00-9.30 hod.- Kakao)
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
 31. Kontrolná činnosť
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.35/2001/Tv o monitorovaní STV
  (monitorované dni: 28.4.-13.5.2001- MS v ľadovom hokeji)
  ÚK: STV, Bratislava
 32. Kontrolná činnosť
  Správa č. 32/2001/Tv o monitorovaní vysielania Ižanskej káblovej televízie-IKT
  (monitorované dni: 22.4. -29.4. 2001)
  ÚK: Ižanská káblová televízia s.r.o., Iža, číslo licencie: T/104
 33. Kontrolná činnosť
  Správa č.34/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice TDT Stará Ľubovňa
  (monitorované dni: 5.4.-12.4.2001)
  ÚK: KID, a.s. Poprad, číslo licencie: T/46
 34. Kontrolná činnosť
  Správa č.31/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice Obecný kanál
  (monitorované dni: 25.3. a 1.4.2001)
  ÚK: Obec Komjatice, Komjatice, Číslo licencie: T/60
 35. Šetrenie sťažností
  SK č.62-PgO/O-509/2001 zo dňa .4.2001
  Sťažnosť č. 470/21 -2001 z 12.3.2001
  (na vysielanie 8.časti seriálu Pivovarníci zo dňa 5.3.2001 vysielateľa Slovenskej televízie)
  Správa o šetrení sťažnosti č.470/21-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii
  ÚK: STV, Bratislava
 36. Jednotný systém označovania programov - priebežná správa a návrh ďalšieho postupu
 37. Sprava zo ZSC - EPRA (18.-22.04.2001, Barcelona, P.Kováč. J.Žitňanská, E.Bobáková)
 38. Návrh na menovanie zástupcu ANRTS do Stálej expertnej skupiny
 39. Rôzne


K bodu 2)
Sťažnosť č. 240/8-2001 zo dňa 05.02.2001
Uznesenie č. 01-10/2.570: Rada pre vysielanie retransmisiu sa po oboznámení s výsledkami šetrenia sťažnosti M.F. s.r.o., Bratislava zo dňa 05.02.2001 zaevidovanej pod. č. 240/8-2001, listinnými podkladmi a právnymi posudkami na základe doplnenia sťažnosti zo dňa 05.06.2001 a vypočutia sťažovateľa ukladá predsedovi rady doplniť správu o šetrení sťažnosti a výsledok šetrenia sťažnosti prerokujú členovia rady na mimoriadnom zasadnutí dňa 11.06.2001 o 13,00 hod. v sídle Rady.

K bodu 3)

SK č. 74-LO/D-737/2001 zo dňa 04.04.2001
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: POMA s.r.o., Banská Štiavnica
Uznesenie č. 01-10/3.571: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona, rozhodla: v správnom konaní č. 74-LO/D-737/2001, začatom dňa 04.04.2001 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie programových služieb v TKR v meste banská Štiavnica žiadateľa:
POMA, s. r. o.
Antolská 33
969 01 Banská Štiavnica
a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ :
za nasledujúcich podmienok:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR č. s. BB-168/01-R PO-MA zo dňa 28.03.2001 :
  - hlavná stanica - lokalita: Banská Štiavnica - Križovatka a okolie
  - lokalita štúdia VIO: Banská Štiavnica - Trojičné námestie
  - doprava modulácie z VIO: spätným kanálom TKR
2. Územný rozsah vysielania: mesto Banská Štiavnica
3. Počet prípojok:
  - predpokladaný: 534
   - skutočný: 534
4. Ponuka programových služieb:
 a ) televízne programové služby:
   - základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA
    - rozšírená programová ponuka: Super MAX, MAX ( Spektrum ), LUNA
 b ) rozhlasové programové služby: S 1, S 2, ROCK FM
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica , zoznam výpisov č. 2666/01, vložka č. 3595/S zo dňa 08.02.2001, Rade doručeného dňa 04.04.2001
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. h) je 20. 000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).

K bodu 4)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Hodejov.
ÚK: Obec Hodejov
Uznesenie č. 01-10/4.572: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Hodejov, voči Obci Hodejov, za porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 25.06.2001 o 12,30 hod.

K bodu 5)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Cejkov.
ÚK: Obec Cejkov
Uznesenie č. 01-10/5.573: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Cejkov, voči Obci Cejkov, za porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 25.06.2001 o 13,00 hod.

K bodu 6)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Mlynky.
ÚK: Obec Mlynky
Uznesenie č. 01-10/6.574: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Mlynky, voči Obci Mlynky, za porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 25.06.2001 o 13,30 hod.

K bodu 7)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Vrbov.
ÚK: Obec Vrbov
Uznesenie č. 01-10/7.575: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Vrbov, voči Obci Vrbov, za porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 25.06.2001 o 14,00 hod.

K bodu 8)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Richvald.
ÚK: Obec Richvald
Uznesenie č. 01-10/8.576: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Richvald, voči Obci Richvald, za porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

K bodu 9)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Papín.
ÚK: Obec Papín
Uznesenie č. 01-10/9.577: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Papín, voči Obci Papín, za porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 25.06.2001 o 14,40 hod.

K bodu 10)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Lenartov.
ÚK: Obec Lenartov
Uznesenie č. 01-10/10.578: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Lenartov, voči Obci Lenartov, za porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 25.06.2001 o 15,00 hod.

K bodu 11)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené prevádzkovanie retransmisie v obci Švábovce.
ÚK: Obec Švábovce
Uznesenie č. 01-10/11.579: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v obci Švábovce, voči Obci Švábovce, za porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 25.06.2001 o 15,20 hod.

K bodu 12)

Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-10/12.580: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. držiteľa licencie č. R/47, spol. "RAGTIME" s.r.o., Bratislava.Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. R/47.

K bodu 13)

Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Rádio Žilina a.s., Žilina
Uznesenie č. 01-10/13.581: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z. z. držiteľa licencie č. R/46 Rádio Žilina a.s. Horný Val 3, 01 001 Žilina. Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. R/46.

K bodu 14)

Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra
Uznesenie č. 01-10/14.582: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. držiteľa licencie č. R/67 N - RADIO spol. s r. o., Vajanského 7, 949 01 Nitra. Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. R/67.

K bodu 15)

Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Miestne vysielanie Petržalka s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-10/15.583: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. držiteľa licencie č. T/81 Miestne vysielanie Petržalka s.r.o., Bratislava. Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. T/81.

K bodu 16)

Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
Uznesenie č. 01-10/16.584: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z. z. držiteľa licencie č. R/46, spoločnosť WA SLOVAKIA, a. s., Bratislava. Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. R/46.

K bodu 17)

Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: TV Poprad s.r.o., Poprad
Uznesenie č. 01-10/17.585: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z. z. držiteľa licencie č. T/123, spoločnosť Televízia POPRAD, s. r. o., Poprad. Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. T/123.

K bodu 18)

Žiadosť Slovenských telekomunikácií a.s., Bratislava o predbežný súhlas na satelitnú distribúciu modulácie na objekty Rádiokomunikácií o.z.
Uznesenie č. 01-10/18.586: Rada pre vysielanie a retransmisiu na základe žiadosti Slovenských telekomunikácií a.s., Rádiokomunikácie o.z., Bratislava zo dňa 17.05.2001 doručenej Rade dňa 21.05.2001 udeľuje súhlas Slovenským telekomunikáciám a.s., Rádiokomunikácie o.z., Bratislava na zabezpečovanie distribúcie modulácie televíznych programových služieb STV 1, STV 2, Markíza a rozhlasových programových služieb Slovensko 1, Slovensko 2, Slovensko 3, FUN Rádio, RÁDIO TWIST a RÁDIO FORTE z uplinku na území SR na satelit EUROBIRD 1 (28,5° E) s frekvenciou 12,643 GHz, za podmienky, že modulácie budú vysielané digitálne a kódovane a distribúcia modulácie bude určená pre rozhlasové a televízne vysielače a televízne prevádzače Slovenských telekomunikácií a.s., Rádiokomunikácie o.z., Bratislava.

K bodu 19)

Návrh na zrušenie uznesení Rady zo dňa 15.05.2001
ÚK: Podnikateľské služby obce Cífer, s.r.o., Cífer (TKR/135)
ÚK: Podnikateľské služby obce Cífer, s.r.o., Cífer(T/105)
ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra (R/37)
ÚK: Vladimír Brnák, Banská Štiavnica (TKR/165)
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom (TKR/134)
ÚK: SBD Partizánske (TKR/73)
ÚK: Športový klub ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom (TKR/78)
Uznesenie č. 01-10/19.587: Rada pre vysielanie a retransmisiu ruší uznesenia zo dňa 15.05.2001 uznesenia č.:
01-09/18.315 účastníka konania: Podnikateľské služby obce Cífer s.r.o., Cífer
01-09/18.372 účastníka konania: Podnikateľské služby obce Cífer s.r.o., Cífer
01-09/18.444 účastníka konania: Podnikateľské služby obce Cífer s.r.o., Cífer
01-09/18.504 účastníka konania: Podnikateľské služby obce Cífer s.r.o., Cífer
01-09/18.285 účastníka konania: Rádio NITRA s.r.o., Bratislava
01-09/18.416 účastníka konania: Rádio NITRA s.r.o., Bratislava
01-09/18.312 účastníka konania: Omega Plus s.r.o., Bratislava
01-09/18.441 účastníka konania: Omega Plus s.r.o., Bratislava
01-09/18.332 účastníka konania: Vladimír Brnák, Banská Štiavnica
01-09/18.461 účastníka konania: Vladimír Brnák, Banská Štiavnica
01-09/18.389 účastníka konania: Športový klub ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom
01-09/18.389 účastníka konania: Športový klub ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom, ktorými otvorila správne konania a uložila účastníkom konania sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách z dôvodu, že v tejto veci Rada už týmto držiteľom licencie a držiteľom registrácii retransmisií sankciu za to isté porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách uložila na svojom zasadnutí dňa 24.04.2001.

Uznesenie č. 01-10/19.588: Rada pre vysielanie a retransmisiu ruší svoje Uznesenie č.01-09/18.381 účastníka konania SBD Partizánske a Uznesenie č.01-09/18.512 účastníka konania SBD Partizánske zo dňa 15.05.2001 z dôvodu, že účastníkovi konania bola registrácia retransmisie zrušená žiadosti rozhodnutím Rady č. TKR/73/ROL/101/2001 dňa 20.02.2001 na základe jeho písomnej žiadosti.

K bodu 20)

Návrh na začatie správneho konania a na uloženie sankcie - upozornenie držiteľom licencií a registrácií na retransmisiu, ktorí nedoručili všetky údaje a podklady v súlade s § 72 a § 73 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
ÚK: AVT v.o.s., Prievidza (T/52)
ÚK: SBD III Košice (T/36)
ÚK: Ing. Marián Čech, Spišská Nová Ves (TKR/124)
Uznesenie č. 01-10/20.589: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti AVT v.o.s., Prievidza z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie č. 01-10/20.590: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti SBD III Košice z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie č. 01-10/20.591: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Ing.Marián Čech, Spišská Nová Ves z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie č. 01-10/20.592: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona, rozhodla takto:
prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/124, Ing. Marián Čech Spišská Nová Ves (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť pokutu.
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania

Uznesenie č. 01-10/20.593: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona, rozhodla takto:
držiteľ licencie č. T/52, spoločnosť AVT v.o.s., Prievidza (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť pokutu.
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania

Uznesenie č. 01-10/20.594: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona, rozhodla takto: držiteľ licencie č. T/36, SBD III Košice (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť pokutu.
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania

K bodu 21)

Kontrolná činnosť
SK č.59-PgO/O-506/2001 zo dňa 17.4.2001
Správa č.19/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV LUNA, návrh na uloženie sankcie
(Monitorovaný program: Fotelka z dní 13. a 22.02.2001)
ÚK: TV LUNA s.r.o., číslo licencie: T/15
Uznesenie č. 01-10/21.595: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii rozhodla: účastník správneho konania č. 59-PgO/O- 506/2001 TV Luna, spol. s. r. o. odvysielaním publicistického programu Fotelka v dňoch 13.2.2001 a 22.2.2001 v čase od 19.05 do 19.45 hod. porušil ustanovenie § 16 písm. e) a § 33 ods.7 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že odvysielal telenákupný šot o službách Centra mikrochirurgie oka. Odvysielaním tohto telenákupného šotu došlo k porušeniu povinnosti ustanovenej v § 33 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii podľa ktorého: "Vysielanie telenákupu liekov viazaných na lekársky predpis a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov sa zakazuje". Súčasne porušil ustanovenie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že Rade nebol doručený záznam programu Fotelka z 22.02.2001 zodpovedajúci forme skutočne odvysielaného programu, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii sankciu-upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 22)

Kontrolná činnosť
SK č.105-PgO/O-593/2001 zo dňa 26.4.2001
Správa o monitorovaní Slovenského rozhlasu - návrh na uloženie sankcie
(monitorované dni: 26.3.-30.3. 2001 cca 6.50 hod. - kurzový lístok ČSOB)
ÚK: Slovenský rozhlas
Uznesenie č. 01-10/22.596: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa takto:
účastník správneho konania č. 105-PgO/O- 593/2001 Slovenský rozhlas, vysielateľ zo zákona odvysielaním časti programu Dobré ráno s názvom Kurzový lístok ČSOB v dňoch 26.3.2001-30.3.2001 v čase o 6.53 hod. porušil ustanovenie § 34 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii tým, že použil typický reklamný slogan ČSOB v sponzorskom odkaze a odvysielal reklamu, ktorá nebola rozoznateľná a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby zvukovými prostriedkami a § 38 ods.4 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii tým, že sponzorovaná časť programu priamo podporovala službu sponzora - kurzový lístok ČSOB, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii sankciu-upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila". Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 23)

Kontrolná činnosť
SK č.63-PgO/O-519/2001 zo dňa 11.4.2001
Správa č.18/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza - návrh na uloženie sankcie
(Monitorovaný program: Motorama zo dňa 12.3.2001)
ÚK: MARKÍZA Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-10/23.597: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa takto:
účastník správneho konania č. 63-PgO/O-519/2001, držiteľ licencie č. T/41, Markíza -Slovakia, s. r. o., Blatné (ďalej len "ÚK") porušil ustanovenie § 34 ods.1 s poukazom na § 32 ods. 12 zákona č.308/2000 Z. z. tým, že dňa 12.3.2001 o 22.25 hod. odvysielal motoristický magazín Motorama, v ktorom úvodný príspevok poisťovne Kooperatíva s názvom "Ako sa správne poistiť" mal charakter reklamy a ako taký nebol rozoznateľný a zreteľne oddelený od ostatných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, čím mohol uviesť divákov do omylu o podstate informácie a § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v tom istom motoristickom magazíne Motorama v pokračovaní príspevku Ako sa správne poistiť sponzora programu poisťovne Kooperatíva, priamo podporoval produkt sponzora programu - poisťovne Kooperatíva, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 24)

Kontrolná činnosť
a) Správa o priebehu SK č. 40-PgO/O-308/2001 (Vysielanie seriálu Pokémon)
Uznesenie č. 01-10/24.598: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") sa oboznámila s materiálom Doterajší vývoj riešenia SK č. 40-PgO/O-308/2001 (problematika vysielania seriálu Pokémon) a berie ho na vedomie. Zároveň poveruje Kanceláriu Rady zaslaním listu súdnemu znalcovi PhDr.Š.Matulovi, v ktorom mu oznámi súhlas k predĺženiu lehoty na dodanie súdnoznaleckého posudku do 08.06.2001. Kancelária predloží Správu o monitorovaní vysielania seriálu Pokémon z hľadiska ochrany maloletých na zasadanie Rady a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie dňa 26.06.2001 o 11,00 hod.

b) Návrh na začatie správnych konaní
Správa o priebežnom monitorovaní programu Pokémon
(Monitorované dni: 1.4.2001, 7.4.2001, 8.4.2001, 6.5.2001 a 7.5.2001 - program Pokémon)
ÚK: STV, Bratislava
Uznesenie č. 01-10/24.599a: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla dňa takto:
po prerokovaní Správy o priebežnom monitorovaní programu Pokémon zo dní 1.4.2001, 7.4.2001, 8.4.2001, 6.5.2001 a 7.5.2001 o začatí správneho konania voči STV vo veci zistenia dodržiavania ustanovení § 32 ods. 12 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Kancelária Rady oznámi začiatok SK vysielateľovi a pozve vysielateľa na ÚP na 26.06.2001 o 11,00 hod.
Uznesenie č. 01-10/24.599b: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z."), rozhodla 2001 takto: po prerokovaní Správy o priebežnom monitorovaní programu Pokémon zo dní 1.4.2001, 7.4.2001, 8.4.2001, 6.5.2001 a 7.5.2001 o začatí správneho konania voči STV vo veci zistenia dodržiavania ustanovení § 38 ods.4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a pozve vysielateľa na ústne pojednávanie vo veci na dňa 26.06.2001 o 11,00 hod.

K bodu 25)

Kontrolná činnosť
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 39/2001/Tv o monitorovaní programu STV
(monitorované dni:29.4.-2.5.2001; Hokejový tip Niké)
ÚK: STV, Bratislava
Uznesenie č. 01-10/25.600: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy č. 39/01/TV o monitorovaní programu STV Hokejový tip Niké rozhodla o začatí správneho konania voči STV z dôvodu možného porušenia ust. § 32 ods. 12 a ust. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 26)

Kontrolná činnosť
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 29/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
(monitorovaný deň:19.4.2001 - od 18.00-19.00 hod.; reklamné bloky)
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-10/26.601: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z."), rozhodla po prerokovaní Správy č. 29/01/TV o monitorovaní TV Markíza v súvislosti s kontinuálnym monitorovaním doplnkového vysielania- reklamné bloky dňa 19.4.2001 v čase od 18.00 do 19.00 hod. o začatí správneho konania voči TV Markíza vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov. Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 27)

Kontrolná činnosť
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 36/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
(monitorované dni: 23.4. -26.4. 2001 - doplnkové vysielanie West extra dávka)
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-10/27.602: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z."), rozhodla po prerokovaní Správy č. 36/01/TV o monitorovaní TV Markíza - doplnkového vysielania West extra dávka zo dní 23.4.2001- 26.4.2001 o začatí správneho konania voči TV Markíza, držiteľovi licencie T/41 z dôvodu možného porušenia ust. § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 28)

Kontrolná činnosť
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.40/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
(monitorované dni: . 26.4. 2001 - Postreh )
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-10/28.603: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z."), rozhodla po prerokovaní Správy č. 40/01/TV o monitorovaní TV Markíza - programu Postreh zo dňa 26.4.2001 o začatí správneho konania voči TV Markíza, držiteľovi licencie T/41 z dôvodu možného porušenia ust. § 34 ods.1 a § 35 ods. 1 s poukazom na ust. § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 29)

Kontrolná činnosť
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 37/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
(monitorované dni: 23. a 25.4. 2001 - Pokušenie)
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-10/29.604: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z."), rozhodla po prerokovaní Správy č. 37/01/TV o monitorovaní TV Markíza - programu Pokušenie zo dní 23.4.2001 a 25.4.2001 o začatí správneho konania voči TV Markíza, držiteľovi licencie T/41 z dôvodu možného porušenia ust. § 34 ods.1 a § 35 ods. 1 s poukazom na ust. § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 30)

Kontrolná činnosť
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 3782001/Tv o monitorovaní TV Markíza
(monitorované dni: 28.4.-29.4. 2001 od 7.00-9.30 hod.- Kakao)
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, Číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-10/30.605: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z."), rozhodla po prerokovaní Správy č. 38/01/TV o monitorovaní TV Markíza - programu Kakao zo dní 28.4.2001 a 29.4.2001 o začatí správneho konania voči TV Markíza, držiteľovi licencie T/41 z dôvodu možného porušenia ust. § 35 ods.4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 31)

Kontrolná činnosť
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.35/2001/Tv o monitorovaní STV
(monitorované dni: 28.4.-13.5.2001- MS v ľadovom hokeji)
ÚK: STV, Bratislava
Uznesenie č. 01-10/31.606: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla po prerokovaní Správy č. 35/2001/TV o monitorovaní vysielania STV z dní 28.4.-13.5.2001 o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči vysielateľovi STV - prevádzkovateľovi zo zákona.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 32)

Kontrolná činnosť
Správa č. 32/2001/Tv o monitorovaní vysielanie Ižanskej káblovej televízie-IKT
(monitorované dni: 22.4. -29.4. 2001)
ÚK: Ižanská káblová televízia s.r.o., Iža, číslo licencie: T/104
Uznesenie č. 01-10/32.607: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 32/2001 o monitorovaní vysielania televíznej stanice Ižanská káblová televízia konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/104 Ižanská káblová televízia s.r.o., Iža z dňa 22.4.2001 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie.

K bodu 33)

Kontrolná činnosť
Správa č.34/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice TDT Stará Ľubovňa
(monitorované dni: 5.4.-12.4.2001)
ÚK: KID, a.s. Poprad, číslo licencie: T/46
Uznesenie č. 01-10/33.608: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisií"), po prerokovaní Správy č. 34/2001/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Teraz-dnes-tu konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 5.4.2001 - 12.04.2001 vysielateľa s licenciou č.T/46 KID a.s., Poprad nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

K bodu 34)

Kontrolná činnosť
Správa č.31/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice Obecný kanál
(monitorované dni: 25.3. a 1.4.2001)
ÚK: Obec Komjatice, Komjatice, číslo licencie: T/60
Uznesenie č. 01-10/34.609: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len Rada) ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), po prerokovaní správy č. 31/01/TV o monitorovaní vysielania OBECNÝ KANÁL konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa, Obec Komjatice, 941 06 Komjatice s licenciou č. T/60 z dní 25.3. a 1.4. 2001 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie.

K bodu 35)

Šetrenie sťažností
SK č.62-PgO/O-509/2001 zo dňa 3.4.2001
Sťažnosť č. 470/21 -2001 z 12.3.2001
(na vysielanie 8.časti seriálu Pivovarníci zo dňa 5.3.2001 vysielateľa Slovenskej televízie)
Správa o šetrení sťažnosti č.470/21-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii
ÚK: STV, Bratislava
Uznesenie č. 01-10/35.610: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa takto: účastník správneho konania č. 62-PgO/O-509/2001, vysielateľ zo zákona - Slovenská televízia porušil ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii tým, že dňa 5.3.2001 o 14.30-15.30 hod. odvysielal reprízu 8.časti dánskeho seriálu Pivovarníci, ktorá obsahovala zobrazenia nahoty a prezentáciu ľúbostného (sexuálneho) aktu nevhodné pre skupinu maloletých, najmä vo veku 7-12 rokov, čím vysielateľ nezohľadnil vhodnosť programu pre maloletých, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii sankciu-upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak