Zápisnica RVR č.7/2001 zo dňa 3.4.2001

 

Zápisnica č. 07/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa
konalo dňa 03.04.2001 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Peter Škultéty

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Oznam podľa § 14 o zmene právnych skutočností držiteľa licencie č. T/41 (materiál zo dňa 20.03.2001)
  ÚK: Gamatex , spol. r.o., Bratislava; Markíza Slovakia, spol. s r.o. Blatné
 3. Žiadosť o zmenu udelenej licencie na televízne vysielanie č. T/34 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania - SATEL MEDIA, spol. r.o. Bratislava - návrh na podanie mimoriadneho dovolania (materiál zo dňa 20.03.2001)
  ÚK: VTV cable tv spol. r.o. Bratislava; Satel Media, spol. s r.o. Bratislava
 4. Právne stanovisko k aplikácii § 64 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii (materiál zo dňa 20.03.2001)
 5. SK č. 35-LO/D-357/2001 zo dňa 21.02.2001
  vo veci zmeny registrácie restransmisie č. TKR/134 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a počtu prípojok
  ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom
 6. SK č. 34-LO/D-344/2001 zo dňa 19.02.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/107 vo veci zmeny časového rozsahu vysielania
  ÚK: Kabelovka Plavnica s.r.o., Plavnica
 7. a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 00-05/4.071 zo dňa 06.03.2001
  b) SK č. 36-LO/D-340/2001 zo dňa 16.02.2001
  vo veci zmeny licencie č. R/46 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Rádio Žilina a.s., Žilina
 8. Kontrolný monitoring
  Správa č.12/2001/Tv o monitorovaní vysielania Televízie Turiec
  (monitorované dni: 22.1.-26.1.2001)
  Držiteľ licencie: Televízia Turiec s.r.o., Martin, číslo licencie: T/73
 9. Kontrolný monitoring
  Správa č.14/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV OZAREA NOVA
  (Monitorované dni: 31.1. a 6.2.2001)
  Držiteľ licencie: Ozarea news s.r.o. Veľký Krtíš, číslo licencie: T/83
 10. Kontrolný monitoring
  Správa č.15/2001/Tv o monitorovaní vysielania AVT nonstop v Prievidzi
  (Monitorované dni: 29.1. a 2.2.2001 a 19. a 20.2.2001)
  Držiteľ licencie: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza, číslo licencie: T/52
 11. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.17/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza
  (Monitorovaný program: Paľba zo dňa 8.3.2001)
  Držiteľ licencie: MARKÍZA Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 12. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.18/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza
  (Monitorovaný program: Motorama zo dňa 12.3.2001)
  Držiteľ licencie: MARKÍZA Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 13. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 1/2001/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Flash
  (Monitorované dni: 4.2. a 5.2.2001)
  Držiteľ licencie: FLASH PREŠOV s. r.o., Prešov, číslo licencie: R/74
 14. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.19/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV LUNA
  (Monitorovaný program: Fotelka z dní 13. a 22.2.2001)
  Držiteľ licencie: TV LUNA s.r.o., číslo licencie: T/15
 15. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č.457/19-2001 z 9.3.2001
  (na vysielanie programu Motormagazín zo dňa 28.2.2001 vysielateľa Slovenskej televízie)
  Správa o šetrení sťažnosti č.457/19-2001 smerujúcej proti STV
 16. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č.449/18-2001 z 8.3.2001
  (na vysielanie upútavky na program Sedmička vysielateľa Slovenskej televízie - deň vysielania sťažnosť nešpecifikuje)
  Správa o šetrení sťažnosti č.449/18-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii
 17. Šetrenie sťažnosti
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č. 470/21 -2001 z 12.3.2001
  (na vysielanie 8.časti seriálu Pivovarníci zo dňa 5.3.2001 vysielateľa Slovenskej televízie)
  Správa o šetrení sťažnosti č.470/21-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii
 18. Správa z podujatia: Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska v Martine (15.-18.3.20001)
 19. Zmena licencie č. T/41 podľa § 51 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii - vydanie kmitočtového listu na 46. kanál kóta Námestovo
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
 20. Správa o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu za obdobie 1. 1. - 27. 3. 2001".
 21. Ďalšie konanie - priebežná informácia
  ÚK:MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, po zrušení rozhodnutia Rady č. 13/97 zo dňa 15.05.1997
 22. Ďalšie konanie - priebežná informácia
  ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava / SKS s.r.o., Bratislava/, po zrušení rozhodnutia Rady č. 20/9.258 zo dňa 23.09.1997
 23. Rôzne


K bodu 2)
Oznam podľa § 14 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. o zmene právnych skutočností držiteľa licencie na terestriálne vysielanie č. T/41.
ÚK: Gamatex spol. r.o., Bratislava; Markíza Slovakia, spol. s r.o. Blatné, STS s.r.o. Blatné, A.D.A.M. a.s. Bratislava
Uznesenie č .01-07/2.097: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámenie Generálnej prokuratúry SR zo dňa 26.2.2001 o vybavení podnetu Rady pre vysielanie a retransmisiu z 10.11.2000 na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodovania registrového súdu ohľadom zmien zápisov spoločností Markíza Slovakia s.r.o. Blatné, A.D.A.M. a.. Bratislava, Gamatex s.r.o. Bratislava a STS s.r.o. Blatné.

K bodu 3)

Žiadosť o zmenu udelenej licencie na televízne vysielanie č. T/34 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania - SATEL MEDIA, spol. r.o. Bratislava - návrh na podanie mimoriadneho dovolania
ÚK: VTV cable tv spol. r.o. Bratislava; Satel Media, spol. s r.o. Bratislava
Uznesenie č .01-07/3.098: Rada pre vysielanie a retransmisiu podáva podnet podľa § 243e OSP, ktorým navrhuje generálnemu prokurátorovi, aby podal mimoriadne dovolanie podľa ustanovenia štvrtej hlavy OSP proti výroku rozhodnutia Najvyššieho súdu SR 5 Sž 107/99, 6 Sz 124/00 a Sž 125/00 v právnej veci navrhovateľov 1/ MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, 2/ Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava a vo veci žaloby žalobcu 3/ generálny prokurátor SR, proti žalovanému Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorým rozhodol o zrušení rozhodnutia žalovaného č. T/134/RZL/186/99 zo dňa 28.06.1999 a č. 99-13/19.222 zo dňa 25.05.2000 a vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie.

K bodu 4)

Právne stanovisko k aplikácii § 64 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Uznesenie č .01-07/4.099: Rada pre vysielanie a retransmisiu prerokovala právne stanovisko k aplikácii § 64 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a žiada Kanceláriu Rady, aby pri príprave materiálov na rokovanie Rady v problematike uvedenej v časti II. stanoviska Kancelárie Rady aplikovala postup posudzovania možnosti uloženia pokuty po predchádzajúcom upozornení v každom jednotlivom prípade a v problematike uvedenej v časti III. stanoviska postup, aby rozhodnutie o upozornení obsahovalo presné určenie príslušného ustanovenia zákona, ktorého porušenie rada konštatuje.

K bodu 5)

SK č. 35-LO/D-357/2001 zo dňa 21.02.2001 vo veci zmeny registrácie restransmisie č. TKR/134 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a počtu prípojok v obciach Hradište a Beckov a vo veci rozšírenia územného rozsahu vysielania o obec Lazy pod Makytou.
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom
Uznesenie č .01-07/5.100: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 35-LO/D-357/2001 začatom dňa 21.02.2001, vo veci oznamu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok v obciach Beckov a Hradište, a vo veci rozšírenia územného rozsahu vysielania o obec Lazy pod Makytou podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z .z. o telekomunikáciách rozhodla, že podľa § 60 ods. 3 cit. zákona mení registráciu retransmisie č. TKR/134 na vysielanie v káblových rozvodoch, jej držiteľa p. Jána Gregora takto:
V rozhodnutí o udelení registrácie retransmisie č. TKR/134 vydanej rozhodnutím č. TKR/134/98 zo dňa 16.02.1998 sa časť I. mení a znie :
"Obec Beckov
1. Územný rozsah káblového rozvodu: obec Beckov
2. Obsadenie kanálov:
  · televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2,ČT 1, ČT 2, NOVA, MARKÍZA,
  · televízne satelitné vysielanie: KIND. KANÁL, RTL, MTV, PRO 7, SAT 1, LUNA
  · rozhlasové programy: VKV- FM II
  · vnútorný informačný okruh: 1 kanál ( možno využívať len na základe licencie na televízne vysielanie )
3. Majiteľ TKR: obec Beckov
4. Prevádzkovateľ TKR: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom
5. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
6. Počet účastníckych prípojok: 250
Obec Hradište
1. Územný rozsah káblového rozvodu: obec Hradište
2. Obsadenie kanálov:
  · televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, ČT 1, ČT 2, MARKÍZA
  · televízne satelitné programy: LUNA, KIND. KANÁL, PRO 7, VIVA
  · rozhlasové vysielanie: VKV - FM II
3. Majiteľ TKR: obec Hradište
4. Prevádzkovateľ TKR: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom
5. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
6. Počet účastníckych prípojok: 250
Obec Lazy pod Makytou
1. Územný rozsah káblového rozvodu: obec Lazy pod Makytou
2. Obsadenie kanálov:
  · televízne terestriálne vysielanie: STV 1, STV 2, ČT 1, ČT 2, PRIMA, MARKÍZA, NOVA
  · televízne satelitné vysielanie: DSF, KIND.KANÁL, SAT 1, RTL, PRO 7, SAT 3, MTV, VIVA
  · rozhlasové programy: VKV - FM II
3. Majiteľ TKR: obec Lazy pod Makytou
4. Prevádzkovateľ TKR: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom
5. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
6. Počet účastníckych prípojok: 250."
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. i, je 5. 000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 6)

SK č. 34-LO/D-344/2001 zo dňa 19.02.2001
vo veci zmeny licencie č. T/107 vo veci zmeny časového rozsahu vysielania
ÚK: Kabelovka Plavnica s.r.o., Plavnica
Uznesenie č .01-07/6.101: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 34-LO/D-344/2001 vo veci zmeny licencie č. T/107 držiteľa KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica, z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania, začatom dňa 19.02.2001 rozhodla, že postupom podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu T/107 na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v obci Plavnica, spoločnosti KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/107/99 zo dňa 05.01.1999 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. T/107/RZL/258/2000 dňa 17.04.2000 sa mení časť I., bod 7 a bod 8 rozhodnutia a znejú takto:
"7: Časový rozsah vysielania: 45 min. / týždenne + 45 minút v deň cirkevného sviatku
8: Pogramová služba: svätá omša vysielaná každú nedeľu a v deň cirkevného sviatku, t.j. dni podľa prílohy k žiadosti o zmenu licencie, ktorá bola Rade pre vysielanie a retransmisiu doručená dňa 12.03.2001 ( č.p.d. 479 )." Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 13 písm. f/4 Sadzobníka správnych poplatkov, je účastník konania povinný za zmenu licencie uhradiť správny poplatok vo výške 5.000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ) na účet č. 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska. Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 7a)

Návrh na zrušenie uznesenia č. 00-05/4.071 zo dňa 06.03.2001
Uznesenie č .01-07/7.102: Rada pre vysielanie a retransmisiu ruší uznesenie Rady č. 01-05/4.071 zo dňa 06.03.2001 z dôvodu doručenia doplnenia podania doručeného Rade dňa 16.02.2001 a doplneného dňa 16.03.2001, čím odpadol dôvod na prerušenie konania.

K bodu 7b)

SK č. 36-LO/D-340/2001 zo dňa 16.02.2001
vo veci zmeny licencie č. R/46 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Rádio Žilina a.s., Žilina
Uznesenie č .01-07/7.103: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 36-LO/D-340/2001, začatom dňa 16.02.2001 vo veci oznámenia zmeny údajov štatutárnych orgánov spoločnosti Rádio Žilina, a.s., rozhodla podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii o zmene licencie č. R/46 na rozhlasové vysielanie nasledovne: v rozhodnutí o udelení licencie č. R/46/95 zo dňa 19.12.1995 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. R/46/RZL/67/97, č. R/46/RZL/122/98, č. R/46/RZL/193/99, č. R/46/RZL/211/99, č. R/46/RZL/241/2000, č. R/46/RZL/320/2000, č. R/46/RZL/321/2000, sa Čl. I bod 9 mení a znie:
"9. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Žiline zo dňa 30.01.2001, vložka číslo 279/L, zoznam výpisov č. 942/2001. "
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) = 7. 500,- Sk.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 8)

Kontrolný monitoring
Správa č.12/2001/Tv o monitorovaní vysielania Televízie Turiec
(monitorované dni: 22.1.-26.1.2001)
Držiteľ licencie: Televízia Turiec s.r.o., Martin, číslo licencie: T/73
Uznesenie č .01-07/8.104: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá prerokovanie Správy č. 12/2001/TV o monitorovaní vysielania Televízie Turiec na svoje budúce zasadnutie.

K bodu 9)

Kontrolný monitoring
Správa č.14/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV OZAREA NOVA
(Monitorované dni: 31.1. a 6.2.2001)
Držiteľ licencie: Ozarea news s.r.o. Veľký Krtíš, číslo licencie: T/83
Uznesenie č .01-07/9.105: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 3.4.2001 takto:
Po prerokovaní Správy č. 14/2001 o monitorovaní vysielania televíznej stanice TV OZAREA NOVA rozhodla, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/83 Ozarea news, s.r.o., Veľký Krtíš z dní 31.1. a 6.2.2001 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie.

K bodu 10)

Kontrolný monitoring
Správa č.15/2001/Tv o monitorovaní vysielania AVT nonstop v Prievidzi
(Monitorované dni: 29.1. a 2.2.2001 a 19. a 20.2.2001)
Držiteľ licencie: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza, číslo licencie: T/52
Uznesenie č .01-07/10.106: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách rozhodla, že prerokovanie Správy č. 15/2001/TV o monitorovaní reklamného vysielania stanice AVT nonstop odkladá na svoje budúce zasadnutie.

K bodu 11)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.17/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza
(Monitorovaný program: Paľba zo dňa 8.3.2001)
Držiteľ licencie: MARKÍZA Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č .01-07/11.107: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie výsledky monitoringu uvedené v Správe č.17/01/TV o monitorovaní TV Markíza - program Paľba zo dňa 8.3.2001.

K bodu 12)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.18/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza
(Monitorovaný program: Motorama zo dňa 12.3.2001)
Držiteľ licencie: MARKÍZA Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č .01-07/12.108: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy č. 18/01/TV o monitorovaní motoristického magazínu - Motorama zo dňa 12.3.2001 o začatí správneho konania voči TV Markíza vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov. Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 13)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 1/2001/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Flash
(Monitorované dni: 4.2. a 5.2.2001)
Držiteľ licencie: FLASH PREŠOV s. r.o., Prešov, číslo licencie: R/74
Uznesenie č .01-07/13.109: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy č.1/2001/RO o monitorovaní Rádia Flash v dňoch 4.2. a 5.2.2001 o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 písm.e) zákona č. 308/2000 Z.z. voči vysielateľovi s licenciou č. R/74, Flash Prešov spol. s r.o . Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 14)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.19/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV LUNA
(Monitorovaný program: Fotelka z dní 13. a 22.2.2001)
Držiteľ licencie: TV LUNA s.r.o., číslo licencie: T/15
Uznesenie č .01-07/14.110: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy č.19/2001/TV o monitorovaní vysielania TV LUNA v dňoch 13.2., 22.2.2001 rozhodla Rada o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči vysielateľovi s licenciou č. T/15,TV LUNA s.r.o.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 15)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č.457/19-2001 z 9.3.2001
(na vysielanie programu Motormagazín zo dňa 28.2.2001 vysielateľa Slovenskej televízie)
Správa o šetrení sťažnosti č.457/19-2001 smerujúcej proti STV
Uznesenie č .01-07/15.111: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č.457/19-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízií ( na Motormagazín šport zo dňa 28.2.2001) o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči vysielateľovi zo zákona Slovenskej televízii.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 16)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č.449/18-2001 z 8.3.2001
(na vysielanie upútavky na program Sedmička vysielateľa Slovenskej televízie - deň vysielania sťažnosť nešpecifikuje)
Správa o šetrení sťažnosti č.449/18-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii
Uznesenie č .01-07/16.112: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č.449/18-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízií ( na oznam vysielateľa o vlastnom programe na hudobný program Sedmička z dní 6.3.2001 a 20.3.2001) o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči vysielateľovi zo zákona Slovenskej televízií.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 17)

Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 470/21 -2001 z 12.3.2001
(na vysielanie 8.časti seriálu Pivovarníci zo dňa 5.3.2001 vysielateľa Slovenskej televízie)
Správa o šetrení sťažnosti č.470/21-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii
Uznesenie č .01-07/17.113: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy č.470/21-2001 o prešetrení sťažnosti smerujúcej proti Slovenskej televízií ( na 8.časť dánskeho seriálu Pivovarníci zo dňa 5.3.2001) o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči vysielateľovi zo zákona Slovenskej televízií.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 18)

Správa z podujatia: Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska v Martine (15.-18.3.20001)
Uznesenie č .01-07/18.115: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie Správu zo SC - Prehliadka tvorby lokálnych a televíznych staníc SR v Martine (15.-18.03.2001).

K bodu 19)

Vydanie kmitočtového listu na 46. kanál, kóta Námestovo - TV Markíza
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č .01-07/19.116: Návrh uznesenia: Rada pre vysielanie a retransmisiu podľa § 51 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, na základe oznámenia Telekomunikačného úradu SR o možnosti využívania 46. kanála kóta Námestovo, pretože z medzinárodných zmlúv v rámci ITU vyplýva, že uvedenú frekvenciu možno využívať do 10 W, mení licenciu na televízne terestriálne vysielanie č. T/41 spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné takto: V pôvodnom rozhodnutí o udelení licencie na televízne terestriálne vysielanie č. T/41 vydanej rozhodnutím č. T/41/RUL/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších zmien sa v časť II. Technické zabezpečenie vysielania bod 7 sa mení a znie:

   Lokalita/vysielač/        kanál        ERP /W/        číslo frekv.listu   
   Námestovo/Magurka/        46 H       10 W        č. j. 4306/SF-01   
a vypúšťa sa odsek: "Využitie 46. kanála v Námestove je podmienené ukončením medzinárodnej koordinácie s Poľskou republikou, nakoľko v súčasnosti je na poľskej strane využívaný inými ako spojovými rezortami." Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 20)

Správa o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu za obdobie 1. 1. - 27. 3. 2001".
Uznesenie č .01-07/20.117: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu "Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu za obdobie 1. 1. - 27. 3. 2001".

K bodu 21)

Ďalšie konanie - priebežná informácia
ÚK:MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, po zrušení rozhodnutia Rady č. 13/97 zo dňa 15.05.1997
Uznesenie č .01-07/21.118: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o stave ďalšieho konania po zrušení rozhodnutia Rady č. 13/97 zo dňa 15.5.1997, ktorým Rada uložila prevádzkovateľovi televízneho vysielania, spoločnosti Markíza - Slovakia, s.r.o., Blatné, pokutu vo výške 400.000,- Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a § 6 písm. a/ zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame. Rada ukladá Kancelárii Rady zabezpečiť posudok ustanovením za znalca osobu, ktorá má na podanie posudku potrebné odborné predpoklady a so svojím ustanovením súhlasí a zloží predpísaný sľub.

K bodu 22)

Ďalšie konanie - priebežná informácia
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava / SKS s.r.o., Bratislava/, po zrušení rozhodnutia Rady č. 20/9.258 zo dňa 23.09.1997
Uznesenie č .01-07/22.119: Rada pre vysielanie a retransmisiu po prerokovaní informácie o stave ďalšieho konania vo veci žiadosti držiteľa licencie, spoločnosti UPC Slovensko s.r.o., Bratislava o zrušenie licenčnej podmienky uvedenej v čl. III bod 9 rozhodnutia Rady o zmene licencie zo dňa 14.7.1995 konštatuje, že podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa žiadosť držiteľa licencie stala bezpredmetnou, nakoľko citované ustanovenie zákona ukladá medzi základné povinnosti prevádzkovateľa retransmisie povinnosť zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, aby do základnej programovej ponuky boli zaradené programové služby vysielateľov na základe zákona a vysielateľov s licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie a to obojstranne bezplatne. Kancelária Rady zašle predmetné uznesenie Rady účastníkovi konania.

K bodu 23)

Rôzne
1)Dodatok č. 1/2001, ktorým sa dopĺňa Nariadenie Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 na výkon zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Uznesenie č . 01-07/23.120: Rada pre vysielanie retransmisiu schvaľuje Dodatok č. 1/2001, ktorým sa dopĺňa Nariadenie Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 na vykonanie zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Kancelária Rady zabezpečí vydanie predmetného dodatku Rady.

PhDr. Peter Kováč
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak