Informácia k frekvenciám odňatým v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie

 Dňa 08.12.2009 Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí rozhodla podľa § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní o odňatí analógových frekvencií analógovým vysielateľom, ktorých frekvencie sa využívajú v jednotlivých frekvenčných vyhradeniach (allotmentoch) resp. ktorých frekvencie zasahujú z väčšej časti do niektorého frekvenčného vyhradenia.

Rada pre vysielanie a retransmisiu v tejto súvislosti zdôrazňuje, že odňatie analógových frekvencií nemá vplyv na právo tohto vysielateľa naďalej dočasne využívať odňatú frekvenciu na vysielanie svojej programovej služby, nakoľko podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, najviac však do dňa, na ktorom sa dohodol s poskytovateľom multiplexu (poskytovateľom prvého, druhého a verejnoprávneho multiplexu je spoločnosť Towercom, a.s.), inak do 60 dní po tom, čo mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Odňatie analógovej frekvencie taktiež nespôsobuje zánik licencie na vysielanie televíznej programovej služby, udelenej podľa zákona č. 308/2000 Z.z.

Analógový vysielateľ, ktorému sa frekvencia odňala, ako aj analógový vysielateľ, ktorý je povinný strpieť rušenie analógového signálu nad prah ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, majú právo podľa § 69 ods. 14 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní požiadať Telekomunikačný úrad SR o určenie alternatívnej frekvencie, ak nemajú možnosť na príslušnom území vstúpiť do terestriálneho multiplexu v územne porovnateľnom rozsahu.

Podľa Opatrenia Telekomunikačného úradu SR č. O-17/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (tzv. „podmienky prechodu“) bude prvý digitálny multiplex spustený najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti prevádzkového povolenia pre spoločnosť Towercom, a.s. Analógové vysielanie na frekvenciách plánovaných pre verejnoprávny a druhý terestriálny multiplex sa ukončí najneskôr do 31. decembra 2011. Všetky ostatné analógové vysielače prevádzkované na území Slovenskej republiky budú vypnuté najneskôr 31. decembra 2012.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak