Zápisnica RVR č.6/2001 zo dňa 20.3.2001

 

Zápisnica č. 06/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa
konalo dňa 20.03.2001 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 13.00 hod.


Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Jana Žitňanská

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. Stretnutie so zástupcami ANRTS (14,00 hod.)
 3. Žiadosť o súhlas k dočasnému prerušeniu vysielania na frekvencii 99,4 MHz Štúrovo
  ÚK: Rádio Forte spol. r.o, Trnava, licencia č. R/68
 4. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.6/01/Tv o plánovanom kontinuálnom monitoringu vysielania TV LUNA (monitorované dni: 6.2., 8.2., 13.2.2000)
  Držiteľ licencie: TV LUNA s.r.o., Bratislava , číslo licencie: T/15
 5. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.7/01/Tv o plánovanom kontinuálnom monitoringu vysielania programu Global (vysielaný v TKR UPC Bratislava)
  (monitorované dni: 3.2., 5.2. a 7.2.2000)
  Držiteľ licencie: MAC TV spol. s r.o., Košice, číslo licencie: T/39
 6. Kontrolný monitoring
  Správa č. 10/01/Tv o monitorovaní TV Mistrál
  (monitorované dni: 16.,19. a 21.1.2001)
  Držiteľ licencie: TV Mistral, s.r.o., Michalovce
  Číslo licencie: T/118
 7. Kontrolný monitoring
  Správa č. 16/01/Tv o monitorovaní INFO-KANÁL Topoľčany
  (monitorované dni: 2.2.-5.2.2001)
  Držiteľ licencie: Satro, s.r.o., Bratislava
  Číslo licencie: T/19
 8. Kontrolný monitoring
  Správa č. 11/01/Tv o monitorovaní TV Nové Zámky
  (monitorované dni: 5.-7.2.2001)
  Držiteľ licencie: Novocentrum, a.s., Nové Zámky
  Číslo licencie: T/116
 9. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa o výberovom monitoringu programu STV pre maloletých "Ponorka na Dunaji" (vysielané v dňoch 17.2., 24.2. a 3.3.2001)
 10. Kontrolný monitoring
  Správa o monitorovaní programu STV "Auto roka 2001"
  (vysielaný dňa 17.2.2001)
  (Monitorované na základe požiadavky Rady z 20.2.2001)
 11. Kontrolný monitoring
  Správa o monitorovaní reklamného kanála Teleprior
  (Monitorované dni: 29.1. a 5.3.2001)
  Držiteľ licencie: Kábel Média s.r.o., Bratislava
  Číslo licencie: T/88
 12. Interpretácia vybraných ustanovení ôsmej a deviatej časti zákona č. 308/2000
  Z.z. o vysielaní a retransmisii
  (Problematika reklamy, telenákupu a sponzorstva vo vybraných ustanoveniach
  zákona z pohľadu regulácie)
 13. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28.2.2001
 14. Návrh na ZPC - 27. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu
  (5.-6. apríl 2001, Štrasburg, Francúzsko)
 15. Rôzne


K bodu 3)
Žiadosť o súhlas k dočasnému prerušeniu vysielania na frekvencii 99,4 MHz Štúrovo
ÚK: Rádio Forte spol. r. o., Trnava, licencia č. R/68
Uznesenie č.01-06/3.085: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. na svojom zasadnutí dňa 20. III. 2001 v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Rádio Forte, spol. s r. o. z dôvodu, že účastník konania nevysiela na pridelenej frekvencii 99,4 MHz - Štúrovo.

K bodu 4)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.6/01/Tv o plánovanom kontinuálnom monitoringu vysielania TV LUNA
(monitorované dni: 6.2., 8.2., 13.2.2000)
Držiteľ licencie: TV LUNA s.r.o., Bratislava , číslo licencie: T/15
Uznesenie č.01-06/4.086: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla dňa 20.3.2001 takto:
Po prerokovaní Správy č.6/2001/TV o monitorovaní vysielania TV LUNA v dňoch 6.2., 8.2. a 13.2.2001 rozhodla Rada o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči vysielateľovi s licenciou č. T/15, TV LUNA spol. s r.o.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 5)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.7/01/Tv o plánovanom kontinuálnom monitoringu vysielania programu Global (vysielaný v TKR UPC Bratislava)
(monitorované dni: 3.2., 5.2. a 7.2.2000)
Držiteľ licencie: MAC TV spol. s r.o., Košice, číslo licencie: T/39
Uznesenie č.01-06/5.087: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla dňa 20.3.2001 takto:
Po prerokovaní Správy č.7/2001/TV o monitorovaní televízneho programu GLOBAL a vysielania stanice TV NAŠA v dňoch 3., 5. a 7.2.2001 rozhodla Rada o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči vysielateľovi s licenciou č. T/39, spol. MAC TV s.r.o. , Košice.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 6)

Kontrolný monitoring
Správa č. 10/01/Tv o monitorovaní TV Mistrál
(monitorované dni: 16.,19. a 21.1.2001)
Držiteľ licencie: TV Mistral, s.r.o., Michalovce
Číslo licencie: T/118
Uznesenie č.01-06/6.088: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len Rada) ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 20.3.2001 takto:
Po prerokovaní správy č. 10/01/TV o monitorovaní vysielania TV Mistrál, rozhodla, že monitorované vysielanie vysielateľa s licenciou č. T/118 TV Mistrál s.r.o., Michalovce zo dňa 16.01.2001, 19.01.2001 a 21.01.2001 je v súlade s právnymi predpismi.

K bodu 7)

Kontrolný monitoring
Správa č. 16/01/Tv o monitorovaní INFO-KANÁL Topoľčany
(monitorované dni: 2.2.-5.2.2001)
Držiteľ licencie: Satro, s.r.o., Bratislava
Číslo licencie: T/19
Uznesenie č.01-06/7.089: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len Rada) ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 20.3.2001 takto:
Po prerokovaní správy č. 16/2001/TV o monitorovaní vysielania INFO-Kanál Topolčany, rozhodla, že monitorované vysielanie vysielateľa SATRO s.r.o., Bratislava s licenciou č. T/19 z dní 02.05.-05.02.2001 je v súlade s právnymi predpismi.

K bodu 8)

Kontrolný monitoring
Správa č. 11/01/Tv o monitorovaní TV Nové Zámky
(monitorované dni: 5.-7.2.2001)
Držiteľ licencie: Novocentrum, a.s., Nové Zámky
Číslo licencie: T/116
Uznesenie č.01-06/8.090: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 20.3.2001 takto:
Po prerokovaní Správy č. 11/2001 o monitorovaní vysielania TV Nové Zámky rozhodla, že monitorované vysielanie vysielateľa s licenciou č. T/116 Novocentrum Nové Zámky a.s. z dní 5.2. a 7.2.2001 je v súlade s právnymi predpismi.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady č.01-06/8.090.

K bodu 9)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa o výberovom monitoringu programu STV pre maloletých "Ponorka na Dunaji" (vysielané v dňoch 17.2., 24.2. a 3.3.2001)
Uznesenie č.01-06/9.091: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla dňa 20.3.2001 takto:
Po prerokovaní Správy o výberovom monitoringu programu pre maloletých Ponorka na Dunaji rozhodla o začatí správneho konania voči STV vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 10)

Kontrolný monitoring
Správa o monitorovaní programu STV "Auto roka 2001"
(vysielaný dňa 17.2.2001)
(Monitorované na základe požiadavky Rady z 20.2.2001)
Uznesenie č.01-06/10.092: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 20.3.2001 takto:
Po prerokovaní Správy o monitorovaní programu STV "Auto roka 2001" rozhodla, že monitorované vysielanie verejnoprávneho vysielateľa zo dňa 17.2.2001 je v súlade s právnymi predpismi.

K bodu 11)

Kontrolný monitoring
Správa o monitorovaní reklamného kanála Teleprior
(Monitorované dni: 29.1. a 5.3.2001)
Držiteľ licencie: Kábel Média s.r.o., Bratislava
Číslo licencie: T/88
Uznesenie č.01-06/11.093: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len Rada) ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 20.3.2001 takto:
Po prerokovaní správy č. 13/2001/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Teleprior, rozhodla, že monitorované vysielanie vysielateľa s licenciou č. T/88 Kábel média s.r.o., Bratislava z dní 29.01.2001 a 05.02.2001 je v súlade s právnymi predpismi.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie č. 01-06/11.093.

K bodu 12)

Interpretácia vybraných ustanovení ôsmej a deviatej časti zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
(Problematika reklamy, telenákupu a sponzorstva vo vybraných ustanoveniach zákona z pohľadu regulácie)
Uznesenie č.01-06/12.094: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie s pripomienkami predložený materiál a odporúča dopracovať ho a pripraviť návrh príslušných zmien ustanovení zákona v tejto oblasti.

K bodu 13)

Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28.2.2001
Uznesenie č.01-06/13.095: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 28.02.2001.

K bodu 14)

Návrh na ZPC - 27. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu
(5.-6. apríl 2001, Štrasburg, Francúzsko)
Uznesenie č.01-06/14.096: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie návrh na ZPC Ing.Jarmily Grujbárovej, ktorá sa v dňoch 5.-6. apríla zúčastní na 27. zasadnutí T-TT v Štrasburgu. Rada poveruje Kanceláriu rady organizačným zabezpečením tejto ZPC.

PhDr. Peter Kováč
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak