Zápisnica RVR č.5/2001 zo dňa 6.3.2001

 

Zápisnica č. 05/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa
konalo dňa 06.03.2001 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.


Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Anton Kubisch
Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 21-LO/O-190/2001 zo dňa 06.02.2001
  vo veci odňatia licencie č. T/107 - návrh na zastavenie konania
  ÚK: Kabelovka Plavnica s.r.o., Plavnica
 3. SK č. 24-LO/D-312/2001 zo dňa 12.02.2001
  vo veci odňatia licencie č. T/103 na televízne vysielanie systémom MMDS
  ÚK: Kabel Plus Bratislava, a.s., Bratislava
 4. SK č. 36-LO/D-340/2001 zo dňa 16.02.2001
  vo veci zmeny licencie č. R/47 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Rádio Žilina, a.s., Žilina
 5. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.8/01/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorovaný deň: 9.2.2001, reklama na Fidorku)
  Držiteľ licencie: MARKÍZA Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
 6. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Monitoring vysielania hudobných videoklipov v hudobných programoch v multiregionálnom a celoplošnom televíznom vysielaní (TV Markíza, STV, Global a TV Luna) za obdobie od 7.2. do 13.2.2001
 7. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa 9/01/TV o monitorovaní STV
  (Monitorovaný deň: 26.11.2000, program Svet v obrazoch)
 8. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 306/11-2001, 309/10-2001, 342/12-2001 smerujúcich proti STV, na vysielanie animovaného seriálu Pokémon
  (Monitorované dni: 10.2. , 11.2.,17.2. a 18.2. - program Pokémon)
 9. Šetrenie sťažností
  SK: 33-PgO/O-260/2001 zo dňa 20.2.2001
  Sťažnosť č.142/2001-6 z 19.1.2000
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 142/2001-6 smerujúcej proti FUN Radiu
  (na vysielanie hudobnej skladby ATMO RYTMO zo dňa 12.1.2001 vysielateľa FUN Radio)
  ÚK: Radio a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71
  ÚP: 10,30 hod.
 10. Prehľad porušení právnych predpisov Slovenskou televíziou od platnosti nového zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
 11. Programové typy, programy vo verejnom záujme, vysielací čas vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentami a ich zahrňovanie do žiadosti o udelenie licencie, rozhodnutia o udelení licencie a štatistike, ktorú má povinnosť viesť vysielateľ televíznej programovej služby.
  (Doplnená verzia po prerokovaní s vysielateľmi)
 12. Účasť na III. ročníku "Prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska"
 13. a) Návrh na účasť na 13. zasadnutí EPRA (19.-20.04.20001, Barcelona)
  b) Národná správa na EPRA
 14. Správa zo ZSC -Stockholm (132.-13.2.2001 - Deti a mládež v novom mediálnom priestore)
 15. Zápisnica č. 1/2001 z porady expertnej skupiny MDPT SR, ST, a.s., TÚ SR a Rady zo dňa 13.02.2001
 16. Dodatok č. 2 k Nariadeniu Rady č. 1/2000 k vykonaniu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 17. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 21-LO/O-190/2001 zo dňa 06.02.2001
vo veci odňatia licencie č. T/107 - návrh na zastavenie konania
ÚK: Kabelovka Plavnica s.r.o., Plavnica
Uznesenie č.01-05/2.069: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 21-LO/O-190/2001, začatom dňa 06.02.2001 vo veci odňatia licencie č. T/107 držiteľa licencie KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica podľa § 54 ods.2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách na základe objasnenia veci na ústnom pojednávaní, konanom dňa 19.02.2001 v sídle Rady a po doručení oznamu ÚK o obnovení vysielania zo dňa 23.02.2001 rozhodla, že správne konanie č. 21-LO/O-190/2001 v súlade s § 30 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje, pretože odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 3)

SK č. 24-LO/D-312/2001 zo dňa 12.02.2001
vo veci odňatia licencie č. T/103 na televízne vysielanie systémom MMDS
ÚK: Kabel Plus Bratislava, a.s., Bratislava
Uznesenie č.01-05/3.070: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 24-LO/D-312/2001, začatom dňa 12.02.2001 vo veci žiadosti o odňatie licencie č.T/103 na televízne vysielanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii, rozhodla o odňatí licencie spoločnosti KABEL PLUS Bratislava, a.s. z dôvodu, že o to držiteľ licencie listom doručeným Rade dňa 12.02.2001 písomne požiadal.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 4)

SK č. 36-LO/D-340/2001 zo dňa 16.02.2001
vo veci zmeny licencie č. R/47 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Rádio Žilina, a.s., Žilina
Uznesenie č.01-05/4.071: Rada pre vysielanie a retransmisiu správne konanie č. 36 - LO/D - 340/2001 začaté dňa 16.02.2001 vo veci zmeny licencie č. R/46 na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti Rádio Žilina, a.s., prerušuje podľa § 29 ods. 1 zákona č.71/1967 Z. z. o správnom konaní na dobu 30 dní a vyzýva ÚK na doplnenie podania a odstránenie nedostatkov podania.

K bodu 5)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.8/01/Tv o monitorovaní TV Markíza
(monitorovaný deň: 9.2.2001, reklama na Fidorku)
Držiteľ licencie: MARKÍZA Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č.01-05/5.072: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, na svojom zasadnutí dňa 6.3.2001 po prerokovaní Správy č. 8/01/TV z 23.2.2001 zobrala na vedomie výsledky monitorovania a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 5 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách voči držiteľovi licencie č. T/41 Markíza-Slovakia, s. r. o. Blatné.
Rada ukladá Kancelárii povinnosť zadať spracovanie súdno-znaleckého posudku a vyžiadať stanovisko vysielateľa. Kancelária Rady písomne oznámi vysielateľovi začiatok správneho konania.

K bodu 6)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Monitoring vysielania hudobných videoklipov v hudobných programoch v multiregionálnom a celoplošnom televíznom vysielaní (TV Markíza, STV, Global a TV Luna) za obdobie od 7.2. do 13.2.2001
Uznesenie č.01-05/6.073: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Monitoringu vysielania hudobných videoklipov v hudobných programoch v multiregionálnom a celoplošnom televíznom vysielaní na Slovensku za obdobie od 7.2.2001 do 13.2.2001 o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov v oblasti sponzorstva voči vysielateľovi s licenciou č. T/41, Markíza - Slovakia, s. r. o Blatné.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 7)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa 9/01/TV o monitorovaní STV
(Monitorovaný deň: 26.11.2000, program Svet v obrazoch)
Uznesenie č.01-05/7.074: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, na svojom zasadnutí dňa 6.3.2001 po prerokovaní Správy č. 9/01/TV z 26.2.2001 v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 písm. d/ event. písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách voči vysielateľovi na základe zákona STV.
Kancelária Rady písomne oboznámi vysielateľa o začatí správneho konania a požiada ho o písomné stanovisko.

K bodu 8)

Šetrenie sťažností
Návrh na začatie správneho konania
Správa o prešetrení sťažnosti č. 306/11-2001, 309/10-2001, 342/12-2001 smerujúcich proti STV, na vysielanie animovaného seriálu Pokémon
(Monitorované dni: 10.2. , 11.2.,17.2. a 18.2. - program Pokémon)
Uznesenie č.01-05/8.075: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní správy o prešetrení sťažností č.306/11-2001, 309/10-2001, 342/12- 2001 smerujúcich proti STV, proti vysielaniu japonského animovaného seriálu Pokémon o začatí správneho konania voči STV vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní. Kancelária Rady zadá vypracovanie súdnoznaleckého posudku súdnym znalcom z oblasti psychológie a patopsychológie dieťaťa s nasledovnými otázkami:
1. Môže japonský animovaný seriál Pokémon prezentovaním neprimeraného násilia v nereálnom svete pokémonov ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav? Ak áno, aké vekové skupiny maloletých môže potenciálne ohroziť?
2. Môže vysielanie seriálu Pokémon potenciálne viesť ohrozené vekové skupiny maloletých k antisociálnemu správaniu tým, že je v ňom bezdôvodne a účelovo prezentované násilné správanie ?
3. Môže forma spracovania seriálu, v ktorom sa využíva prezentácia rôznych foriem vyžarovania svetelnej energie, svetelných efektov, zábleskov a blikania rôznofarebných svetiel, potenciálne ohroziť fyzický a emocionálny stav ohrozenej vekovej skupiny maloletých? Môže ohroziť fyzický a emocionálny stav aj iných vekových skupín maloletých?


K bodu 9)

Šetrenie sťažností
SK: 33-PgO/O-260/2001 zo dňa 20.2.2001
Sťažnosť č.142/2001-6 z 19.1.2000
Správa o prešetrení sťažnosti č. 142/2001-6 smerujúcej proti FUN Radiu
(na vysielanie hudobnej skladby ATMO RYTMO zo dňa 12.1.2001 vysielateľa FUN Radio)
ÚK: Radio a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71
Uznesenie č.01-05/9.076: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla, že podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č. 33-PgO/O-260/2001, ÚK: držiteľ licencie č R/71 Radio a.s. Prešovská 39, 821 02 Bratislava, zastavuje, pretože odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia. Kancelária Rady súčasne v sprievodnom liste požiada ÚK, aby venoval dôslednejšiu pozornosť posudzovaniu zaraďovania jednotlivých hudobných zložiek do vysielania, najmä s ohľadom na ich možný vplyv na deti a ich zaradenie po 22.00 hod.

K bodu 10)

Prehľad porušení právnych predpisov Slovenskou televíziou od platnosti nového zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
Uznesenie č.01-05/10.077: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie prehľad porušení právnych predpisov Slovenskou televíziou od nadobudnutia účinnosti zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. Predseda Rady prerokuje tento materiál v rámci stretnutia s Radou STV, ktoré pripraví Kancelária Rady do konca marca.

K bodu 11)

Programové typy, programy vo verejnom záujme, vysielací čas vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentami a ich zahrňovanie do žiadosti o udelenie licencie, rozhodnutia o udelení licencie a štatistike, ktorú má povinnosť viesť vysielateľ televíznej programovej služby.
(Doplnená verzia po prerokovaní s vysielateľmi dňa 8.2.2001)
Uznesenie č.01-05/11.078: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predložený materiál a súhlasí s predloženými návrhmi programových typov, položiek vysielací čas vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentami a programov vo verejnom záujme a ich zaradením do Žiadosti o licenciu a Rozhodnutia o udelení licencie ako i návrhom Štatistiky o odvysielanom programe televíznej programovej služby s pripomienkou ohľadom vyžadovania štatistiky vysielania programov vo verejnom záujme ako s nepovinným údajom.
Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie Štatistiky o odvysielanom programe televíznej programovej služby a zašle ju príslušným vysielateľom. RD zabezpečí jej uverejnenie na internetovej stránke Rady.

K bodu 12)

Účasť na III. ročníku "Prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska"
Uznesenie č.01-05/12.079: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí s účasťou p. P.Kováča a pracovníčky programového odboru Kancelárie Rady p. Evy Szegheoovej na "Prehliadke tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska" v dňoch 15. - 17. marca 2001 v Martine.

K bodu 13a)

Návrh na účasť na 13. zasadnutí EPRA (19.-20.04.20001, Barcelona)
Uznesenie č.01-05/13.080: Rada súhlasí so ZPC členov Rady P.Kováča, J.Žitňanskej a pracovníčky kancelárie rady E.Bobákovej na 13. zasadnutie EPRA, ktoré sa uskutoční v Barcelone v Španielsku za uvedených podmienok, t.j. náklady cca 37.000,- Sk á účastník.
V prípade, že sa podarí uplatniť zľavy ponúkané organizátormi a významne sa znížia náklady na jedného účastníka rada súhlasí s vyslaním ďalšieho odborného pracovníka Kancelárie rady na túto ZPC.
Rada poveruje Kanceláriu, aby organizačne a finančne zabezpečila túto ZPC pre účastníkov a poskytla im všetky odborné podklady k uvedeným témam zasadnutie EPRA.

K bodu 13b)

Národná správa na EPRA - návrh
Uznesenie č.01-05/13.081: Rada sa oboznámila s návrhom "národnej" správy predkladanej na 13. zasadnutí EPRA, ktoré sa uskutoční 19.-20.apríla v Barcelone a súhlasí s obsahom správy s pripomienkami, ktoré Kancelária zapracuje.

K bodu 14 )

Správa zo ZSC -Stockholm (12.-13.2.2001 - Deti a mládež v novom mediálnom priestore)
Uznesenie č.01-05/14.082: Rada berie na vedomie správu zo ZSC-Stockholm (12.-13.2.2001 - Deti a mládež v novom mediálnom priestore).

K bodu 15)

Zápisnica č. 1/2001 z porady expertnej skupiny MDPT SR, ST, a.s., TÚ SR a Rady zo dňa 13.02.2001
Uznesenie č.01-05/15.083: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie zápisnicu č. 1/2001 z porady expertnej skupiny MDPT SR, ST, a.s., TÚ SR a Rady zo dňa 13.02.2001 a ukladá Kancelárii Rady zapracovať do Plánu frekvenčného spektra postupy prideľovania medzinárodných a individuálne koordinovaných frekvencií.

K bodu 16)

Návrh dodatku č. 2 k Nariadeniu Rady č. 1/2000 na zabezpečenie realizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Uznesenie č.01-05/16.084: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Dodatok č. 2 k Nariadeniu č. 1/2000 na zabezpečenie realizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. januára 2001 v znení pripomienok Rady.

PhDr. Peter Kováč
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak