Zápisnica RVR č.4/2001 zo dňa 20.2.2001

 

Zápisnica č. 04/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20.02.2001 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.


Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Jana Žitňanská
Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. Návrh Nariadenia rady č. 2/2001 na vykonanie zákona č. 468/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - schválenie záverečného znenia.
 3. a) Návrh Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu - záverečné čítanie a schválenie
  b) Návrh Rokovacieho poriadku Rady pre vysielanie a retransmisiu - záverečné čítanie a schválenie
 4. Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2001
 5. a) Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.12.2000 - záverečný účet
  b) Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.01.2001
 6. SK č. 1-LO/D-51/2001 zo dňa 09.01.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/15 z dôvodu zmeny programovej skladby - percentuálne zastúpenie jednotlivých programových typov
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 7. SK č. 2-LO/D-87/2001 zo dňa 15.01.2001
  vo veci zmeny licencie č. R/49 z dôvodu zmeny názvu rozhlasovej stanice
  ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
 8. SK č. 21-LO/O-190/2001 zo dňa 06.02.2001
  vo veci odňatia licencie č. T/107 na televízne vysielanie (ÚP: 19.02.2001)
  ÚK: Kabelovka spol. s r.o., Plavnica
 9. SK č. 13-LO/D-185/2001 zo dňa 26.01.2001
  vo veci návrhu na zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/112
  ÚK: ENERGOBYT spol. s r.o., Rimavská Sobota
 10. SK č. 4-LO/D-114/2001 zo dňa 17.01.2001
  vo veci udelenia registrácie retransmisie - návrh na zastavenie konania
  ÚK: Ján Andrek, Košice
 11. SK č. 22-LO/D-23/2001 zo dňa 06.02.2001
  vo veci nesplnenia základnej povinnosti prevádzkovateľa retransmisie - registrácia č. TKR/161 (ÚP: 19.02.2001)
  ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava
 12. SK č. 20-LO/D-249/2001 zo dňa 05.02.2001
  vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/73 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SBD Partizánke
 13. SK č. 19-LO/D-248/2001 zo dňa 05.02.2001
  vo veci odňatia licencie č. T/75 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK: SBD Partizánske
 14. SK č. 16-LO/D-199/2001 zo dňa 29.01.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/39 - zmena právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 15. SK č. 14-LO/D-189/2001 zo dňa 26.01.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/79 - zmena programovej skladby vysielania
  ÚK: AK art s.r.o., Poprad
 16. Kontrolný monitoring
  SK č. 307-PgO/O-1943/2000 zo dňa 15.12.2000
  Správa č. 63/2000/TV monitorovaní vysielania STV 1
  (upútavka na program Prechádzky sDinosaurmi - Mikona)
  ÚK: Slovenská televízia
 17. Kontrolný monitoring
  SK č. 308-PgO/O-1944/2000 zo dňa 15.12.2000
  Správa č.62/2000/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
  (program S V.Fischerom na cestách )
  ÚK: Slovenská televízia
 18. Kontrolný monitoring
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 5/2001/Tv o monitorovaní priamych prenosov STV z ME v krasokorčuľovaní
  (monitorované dni: 21.-28.1. 2001)
 19. Kontrolný monitoring
  SK č. 9-PgO/O-98/2001 zo dňa 24.1.2001
  Správa č.65/2000/Tv o monitorovaní terestriálneho vysielania stanice TV Vega v lokálnych oknách
  (monitorované obdobie 20.,22.,24. a 25.11.2000)
  ÚK: VEGA, s.r.o., Prešov, číslo licencie: T/80
 20. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č.54/2001-3 z 10.1.2001
  Správa o šetrení sťažnosti č.54/2001-3 smerujúcej proti STV, RFE a rádiu Twist -vysielanie STV (program Noviny STV z dní 19.-20.12.2000);
  -vysielanie RFE (program Aktuality, súvislosti argumenty z dní 19.-20.12.2000);
  -vysielanie Rádia Twist (program Žurnál Rádia Twist z dní 12.12.,17.12. a 19.12.2000).
 21. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č.135/5-2001 z 18.1.2001
  Správa o šetrení sťažnosti č. 135/5-2001 smerujúcej proti SRO a TV Markíza
  - vysielanie reklamy firmy Drukos na katalóg Komfort v SRO a TV Markíza
 22. Šetrenie sťažností
  Návrh na začatie správneho konania
  Sťažnosť č.142/2001-6 z 19.1.2000
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 142/2001-6 smerujúcej proti FUN Radiu (na vysielanie hudobnej skladby ATMO RYTMO zo dňa 12.1.2001 vysielateľa FUN Radio)
 23. Rôzne

K bodu 2)
Návrh Nariadenia rady č. 2/2001 na vykonanie zákona č. 468/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - schválenie záverečného znenia.
Uznesenie č.01-04/2.046:Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje upravené znenie Nariadenia č. 2/2001 na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Kancelária rady zabezpečí vydanie predmetného nariadenia Rady.

K bodu 3a)

Návrh Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu - záverečné čítanie a schválenie.
Uznesenie č.01-04/3.047: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu a ukladá predsedovi Rady predložiť na základe § 5 ods. 3 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách návrh štatútu Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady Slovenskej republiky.

K bodu 3b)

Návrh Rokovacieho poriadku Rady pre vysielanie a retransmisiu - záverečné čítanie a schválenie
Uznesenie č.01-04/3.048: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku Rady pre vysielanie a retransmisiu a ukladá predsedovi Rady predložiť na základe § 5 ods. 3 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách návrh rokovacieho poriadku Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady Slovenskej republiky.

K bodu 4)

Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2001.
Uznesenie č.01-04/4.049: Rada pre vysielanie retransmisiu schvaľuje Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie retransmisiu a ukladá Kancelárii Rady zapracovať pripomienky členov Rady a zabezpečiť vydanie správy a jej odoslanie do NR SR.

K bodu 5a)

Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.12.2000 - záverečný účet Rady pre vysielanie retransmisiu
Uznesenie č.01-04/5.050: Rada pre vysielanie retransmisiu schvaľuje záverečný účet Rady za rok 2000.

K bodu 5b)

Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.01.2001
Uznesenie č..01-04/5.051: Rada pre vysielanie a retransmiu schvaľuje prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.01.2001.

K bodu 6)

SK č. 1-LO/D-51/2001 zo dňa 09.01.2001
vo veci zmeny licencie č. T/15 z dôvodu zmeny programovej skladby - percentuálne zastúpenie jednotlivých programových typov
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.01-04/6.052: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 1-LO/D-51/2001 začatom dňa 09.01.2001, vo veci oznamu zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny programovej skladby, spočívajúcej v zmene percentuálneho zastúpenia jednotlivých programových typov v televíznom vysielaní podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách rozhodla, že podľa § 51 ods. 3 cit. zákona mení licenciu č. T/15 na televízne vysielanie, jej držiteľa TV LUNA, s.r.o. Bratislava, takto:
V licencii č. T/15 vydanej rozhodnutím o udelení licencie č. T/15 zo dňa 16.02.1994 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. T/15/RZl/284/2000 zo dňa 19.09.2000 v plnom znení, č.T/15/RZL/303/2000 zo dňa 03.10.2000 a č. T/15/RZL/323/2000 zo dňa 12.12.2000 sa Čl. I mení v nasledovných bodoch :
"7. Časový rozsah vysielania : 5668 hodín / ročne
Týždenný rozsah vysielania :
Pondelok - 16,5 hodín
Utorok - 16 - " -
Streda - 16 - " -
Štvrtok - 16,5 - " -
Piatok - 17 - " -
Sobota - 13,5 - " -
Nedeľa - 13,5 - " -
8. Programová skladba : percentuálne zastúpenie jednotlivých programových typov v televíznom vysielaní :
spravodajstvo 10 %
publicistika 18 %
detské programy 3 %
súťaže 16 %
dramatická tvorba 28 %
iné 25 %"
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. f, je 50.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania ( žiadateľovi o zmenu licencie ) písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 7)

SK č. 2-LO/D-87/2001 zo dňa 15.01.2001
vo veci zmeny licencie č. R/49 z dôvodu zmeny názvu rozhlasovej stanice
ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
Uznesenie č.01-04/7.053: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 2-LO/D-87/2001, začatom dňa 15.01.2001 vo veci žiadosti o zmenu licencie mení podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/49 držiteľa spoločnosti WA Slovakia, a.s., Bratislava z dôvodu zmeny názvu programovej služby nasledovne : V rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. R/49/RZL/63/97 zo dňa 17.03.1997, č. R/49/RZL/79/97 zo dňa 09.07.1997, č. R/49/RZL/89/97 zo dňa 30.09.1997, č. R/49/RZL/121/98 zo dňa 14.05.1998, č. R/49/RZL/139/98, č. R/49/RZL/260/2000 zo dňa 18.04.2000 sa mení časť I. ods. 1. a znie : " 1) Názov programovej služby : Rádio OKEY"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) = 5000,- Sk.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 8)

SK č. 21-LO/O-190/2001 zo dňa 06.02.2001
vo veci odňatia licencie č. T/107 na televízne vysielanie (ÚP: 19.02. 2001)
ÚK: Kabelovka spol. s r.o., Plavnica
Uznesenie č.01-04/8.054: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 21-LO/O-190/2001, začatom dňa 06.02.2001 vo veci odňatia licencie č. T/107 držiteľa licencie KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica rozhodla na základe žiadosti ÚK zo dňa 19.2.2001 o prerušení konania podľa § 29 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. na dobu 30 dní. . Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 9)

SK č. 13-LO/D-185/2001 zo dňa 26.01.2001
vo veci návrhu na zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/112
ÚK: ENERGOBYT spol. s r.o., Rimavská Sobota
Uznesenie č.01-04/9.055: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 13-LO/D-185/2001, začatom dňa 26.01.2001 vo veci zrušenia registrácie retransmisie - odňatia licencie č. T/112 prevádzkovateľa ENERGOBYT, spol. s r.o. Rimavská Sobota, rozhodla o zrušení registrácie č. T/112 podľa § 63 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 26.01.2001 (č.p.d. 185 ) písomne požiadal.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 10)

SK č. 4-LO/D-114/2001 zo dňa 17.01.2001
vo veci udelenia registrácie retransmisie - návrh na zastavenie konania
ÚK: Ján Andrek, Košice
Uznesenie č.01-04/10.056: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 4-LO/D-114/2001, začatom dňa 17.01.2001, vo veci žiadosti o registráciu retransmisie programovej služby v TKR v meste Košice rozhodla, že v súlade s § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní predmetné konanie zastavuje, pretože účastník konania: Ján Andrek, bytom Stropkovská č. 7, Košice, podaním doručeným Rade dňa 05.02.2001 ( č.p.d. 251 ) vzal svoju žiadosť o registráciu retransmisie programovej služby späť.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č. 22-LO/D-23/2001 zo dňa 06.02.2001
vo veci nesplnenia základnej povinnosti prevádzkovateľa retransmisie - registrácia č. TKR/161 (ÚP: 19.02.2001)
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava
Uznesenie č.01-04/11.057: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods.1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 cit. zákona rozhodla, že spoločnosť TRNAVATEL spol. s r.o., Trnava, držiteľ registrácie retransmisie č. TKR/161, porušil povinnosť ustanovenú § 17 ods.1 písm. a, cit. zákona tým, že nezaradil do základnej programovej ponuky programové služby vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o., Blatné, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a) cit. zákona sankciu - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 cit. zákona : "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
Prevádzkovateľ na základe registrácie retransmisie je povinný bezodkladne zaradiť do základnej programovej ponuky programovú službu vysielateľa Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné.
Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 12)

SK č. 20-LO/D-249/2001 zo dňa 05.02.2001
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/73 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SBD Partizánske
Uznesenie č..01-04/12.058: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 20-LO/D-249/2001, začatom dňa 05.02.2001, vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/73 jej držiteľa SBD Partizánske, zrušuje podľa § 63, ods.1, písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, registráciu retransmisie č. TKR/73 prevádzkovateľovi retransmisie SBD Partizánske, lebo o to prevádzkovateľ písomne požiadal.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania /prevádzkovateľovi retransmisie/ písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 13)

SK č. 19-LO/D-248/2001 zo dňa 05.02.2001
vo veci odňatia licencie č. T/75 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SBD Partizánke
Uznesenie č..01-04/13.059: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 19-LO/D-248/2001, začatom dňa 05.02.2001, vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/75 držiteľa licencie SBD Partizánske, odníma podľa § 54, ods.1, písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, licenciu č. T/75 na televízne vysielanie v SR, držiteľovi licencie SBD Partizánske, lebo držiteľ licencie o to písomne požiadal.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 14)

SK č. 16-LO/D-199/2001 zo dňa 29.01.2001
vo veci zmeny licencie č. T/39 - zmena právnych skutočností spoločnosti
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č.01-04/14.060: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 15-LO/D-199/2001, začatom dňa 29.01.2001, mení podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/200 Z.z. o vysielaní a retransmisii licenciu na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice nasledovne :
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení zmien, vykonaných rozhodnutím č. T/39/RZL/293/2000 zo dňa 04.07.2000 sa v časti I. mení bod 15, ktorý znie : "15. Právne skutočnosti spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 558/V, vydaného dňa 01.02.2001." Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa písmena f/2 položky č. 13=45.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 15)

SK č. 14-LO/D-189/2001 zo dňa 26.01.2001
vo veci zmeny licencie č. T/79 - zmena programovej skladby vysielania
ÚK: AK art s.r.o., Poprad
Uznesenie č..01-04/15.061: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 14-LO/D-189/2001, začatom dňa 26.01.2001, mení podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii licenciu na televízne vysielanie č. T/79 držiteľa licencie spoločnosti AK art, spol. s r.o., Poprad z dôvodu zmeny percentuálneho zastúpenia jednotlivých programových typov vo vysielaní a časového rozsahu vysielania podľa podania, doručeného držiteľom licencie Rade pre vysielanie a retransmisiu dňa 26.01.2001.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa písmena f) položky č. 13=20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci rozhodnutie v plnom znení.

K bodu 16)

Kontrolný monitoring
SK č. 307-PgO/O-1943/2000 zo dňa 15.12.2000
Správa č. 63/2000/TV monitorovaní vysielania STV 1
(upútavka na program Prechádzky s Dinosaurmi - Mikona)
ÚK: Slovenská televízia
Uznesenie č.01-04/16.062: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, podľa § 64 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 20.2.2001 takto:
Účastník správneho konania č. 307-PgO/O-1943/00, Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona (ďalej len "ÚK") porušil povinnosť ustanovenú § 34 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že dňa 7.11.2000 cca o 20.00 hodine odvysielal neoznačený reklamný šot - oznámenie vysielateľa o vlastnom programe na program Prechádzky s dinosaurami, resp. na sieť pneuservisov Mikona, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
Kancelária vydá ÚK písomné vyhotovenie rozhodnutia vo veci.

K bodu 17)

Kontrolný monitoring
SK č. 308-PgO/O-1944/2000 zo dňa 15.12.2000
Správa č.62/2000/Tv o monitorovaní vysielania STV 1
(program S V.Fischerom na cestách )
ÚK: Slovenská televízia
Uznesenie č.01-04/17.063: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, podľa § 64 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 20.2.2001 takto:
Účastník správneho konania č. 308-PgO/O-1944/00, Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona (ďalej len "ÚK") porušil povinnosť ustanovenú § 39 ods. 4 a § 32 ods. 12 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že dňa 9.10. a 19.11.2000 odvysielal program "S V. Fischerom na cestách" ako program sponzorovaný koproducentom a obsahujúci obrazovú informáciu, ktorá môže uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
Kancelária Rady vydá ÚK písomné vyhotovenie rozhodnutia vo veci.

K bodu 18)

Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 5/2001/Tv o monitorovaní priamych prenosov STV z ME v krasokorčuľovaní (monitorované dni: 21.-28.1. 2001)
Uznesenie č.01-04/18.064: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 20.2.2001 takto:
Po prerokovaní Správy č. 5/02/2001/TV o monitorovaní vysielania STV z dní 21.-28.1.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči vysielateľovi STV - prevádzkovateľovi zo zákona.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
SK č. 9-PgO/O-98/2001 zo dňa 24.1.2001
Správa č.65/2000/Tv o monitorovaní terestriálneho vysielania stanice TV Vega v lokálnych oknách
(monitorované obdobie 20.,22.,24. a 25.11.2000)
ÚK: VEGA, s.r.o., Prešov, číslo licencie: T/80
Uznesenie č.01-04/19.065: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, podľa § 64 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 20.2.2001, že účastník správneho konania č. 9 - PgO/O - 98/2001, držiteľ licencie č. T/80, VEGA s. r. o., Prešov porušil ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že dňa 24.11.2000 odvysielal v program Image, skrytú reklamu na decembrové vydanie časopisu Image, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii sankciu - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisií.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 20)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č.54/2001-3 z 10.1.2001
Správa o šetrení sťažnosti č.54/2001-3 smerujúcej proti STV, RFE a rádiu Twist
-vysielanie STV (program Noviny STV z dní 19.-20.12.2000);
-vysielanie RFE (program Aktuality, súvislosti argumenty z dní 19.-20.12.2000);
-vysielanie Rádia Twist (program Žurnál Rádia Twist z dní 12.12.,17.12. a 19.12.2000).
Uznesenie č.01-04/20.066: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii") a podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, rozhodla dňa 20.2.2000 po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č.54/2001-3 smerujúcej proti Slovenskej televízii, RSE a Rádiu Twist rozhodla, že napadnuté vysielanie bolo v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi rozhlasové a televízne vysielanie, preto sťažnosť, podľa § 19 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, považuje za neopodstatnenú. Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

K bodu 21)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č.135/5-2001 z 18.1.2001
Správa o šetrení sťažnosti č. 135/5-2001 smerujúcej proti SRO a TV Markíza vysielanie reklamy firmy Drukos na katalóg Komfort v SRO a TV Markíza
Uznesenie č.01-04/21.067: Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí dňa 20.2.2001 po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 135/ 5 - 2001 z 9.2.2001 zobrala na vedomie argumenty obsiahnuté v tejto Správe a považuje sťažnosť podľa § 19 ods. 1 zákona č. 152/1996 Z. z. za neopodstatnenú.
Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí zo znením odpovede, ktorá je priložená k Správe a poveruje Kanceláriu Rady jej zaslaním

K bodu 22)

Šetrenie sťažností
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č.142/2001-6 z 19.1.2000
Správa o prešetrení sťažnosti č. 142/2001-6 smerujúcej proti FUN Radiu
(na vysielanie hudobnej skladby ATMO RYTMO zo dňa 12.1.2001 vysielateľa FUN Radio)
Uznesenie č.01-04/22.068: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č.142/2001-6 smerujúcej proti Fun Rádiu o začatí správneho konania voči Radiu a.s. vo veci dodržiavania právnych predpisov a nariaďuje ústne pojednávanie na deň 6.3.2001.
Kancelária Rady nemôže sťažovateľke oznámiť výsledok prešetrenia sťažnosti z dôvodu neudania adresy.

K bodu 23)

Rôzne
c) Postup Rady vo veci sťažnosti č. 240/8-2001 doručenej Rade dňa 05.02.2001
Uznesenie č.01-04/23.069: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s obsahom sťažnosti M.F. s.r.o. Bratislava zaevidovanej pod číslom 240/8-2001 doručenej Rade dňa 5.2.2001 a jej príloh. Rada v proces prešetrovania sťažnosti zadá tiež spracovanie právneho stanoviska k jednotlivým bodom sťažnosti Ústavu štátu a práva SAV. Záverečné stanovisko spracuje poverený člen Rady po obdržaní stanoviska Ústavu štátu a práva SAV. Predseda Rady oznámi sťažovateľovi predĺženie lehoty na vybavenie ťažnosti v súlade s § 13 ods. 2 zákona č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach.


PhDr. Peter Kováč
podpredseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak