Zápisnica RVR č.3/2001 zo dňa 6.2.2001

 

Zápisnica č. 03/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 06.02.2001 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.


Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga
Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, privítanie nových členov Rady
 2. Kontrola plnenia úloh
 3. a) Návrh Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu - záverečné čítanie a schválenie
  b) Návrh Rokovacieho poriadku Rady pre vysielanie a retransmisiu - záverečné čítanie a schválenie
 4. Voľba predsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu
 5. Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/107 na televízne vysielanie v káblových rozvodoch
  ÚK: Kabelovka s.r.o., Plavnica
 6. SK č. 6-LO/O-96/2001 zo dňa 23.01.2001
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Sečovce
  ÚK: Mesto Sečovce
  Ústne pojednávanie (ÚP): 11,00 hod.
 7. SK č. 7-LO/O-140/2001 zo dňa 18.01.2001
  vo veci neoprávneného televízneho vysielania v Infokanále v meste Levice
  ÚK: Mesto Levice
  ÚP: 11,30 hod.
 8. SK č. 8-LO/O-140/2001 zo dňa 18.01.2001
  vo veci neoprávneného televízneho vysielania v Infokanále v meste Levice ÚK: KabelTel s.r.o., Bratislava
  ÚP: 12,00 hod.
 9. SK č. 312-LO/D-2910/2000 zo dňa 14.12.2000
  vo veci zmeny licencie č. T/87 z dôvodu zmeny percentuálneho zastúpenia jednotlivých programových typov
  ÚK: TELERÁDIO s.r.o., Žilina
 10. SK č. 313-LO/D-2831/2000 zo dňa 06.12.2000
  vo veci zmeny licencie č. T/51 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: KROM-SAT s.r.o., Krompachy
 11. SK č. 314-LO/D-2831/2000 zo dňa 06.12.2000
  vo veci zmeny registrácie č. TKR/48 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: KROM-SAT s.r.o., Krompachy
 12. SK č. 303-LO/D-2745/2000 zo dňa 24.11.2000 vo veci zmeny licencie č. T/88 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania -zastavenie konania
  ÚK: KABEL MEDIA s.r.o., Bratislava
 13. SK č. 302-LO/D-2818/2000 zo dňa 21.11.2000
  vo veci zmeny licencie č. R/57 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania -zastavenie konania
  ÚK: R.A.TATRY s.r.o., Svit
 14. Návrh na začatie SK vo veci porušovania § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava k licencii č. TKR/161
 15. Kontrolná činnosť
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.2/01/Tv/ o monitorovaní vysielania TV Markíza, TV LUNA a šetrení sťažnosti č.172/2001-7 zo dňa 24.1.2000
  (reálne násilie v Televíznych novinách TV Markíza - 4.1.,7.1. a 9.1.2001 a Hlavných správach TV LUNA 7.1.2001)
 16. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 2903/60 -2000 z 14.12.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č.2903/60-2000 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza (na vysielanie programu Tajomstvá, záhady, zázraky zo dňa 19.11.2000)
 17. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 2933/61 -2000 z 18.12.2000
  Návrh na začatie správneho konania
  Správa o šetrení sťažnosti č.2933/61-2000 smerujúcej proti vysielaniu STV (skrytá reklama v programe Foto-video-panoráma zo dňa 13.12.2000)
 18. Ďalšie konanie po zrušení rozhodnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č. ZŹL/109/99 zo dňa 09.11.1999 rozsudkom NS SR zo dňa 25.10.2000 pod č.k. 5Sž 172/99, ktorý bol doručený Rade dňa 12.01.2001
  ÚK: Media Fair s.r.o., Bratislava
 19. Návrh Nariadenia rady č. 2/2001 na vykonanie zákona č. 468/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 20. Administratívne zabezpečenie acquis - hodnotenie pre negociačnú skupinu č. 20 Kultúrna a audiovizuálna politika.
 21. Rôzne

K bodu 3a)
Návrh Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu - záverečné čítanie a schválenie.
Uznesenie č.01-03/2.027: Rada pre vysielanie a retransmisiu a ukladá Kanceláriii Rady po zapracovaní pripomienok k Štatútu Rady predložiť ho Rade na opätovné prerokovanie.

K bodu 3b)

Návrh Rokovacieho poriadku Rady pre vysielanie a retransmisiu - záverečné čítanie
Uznesenie č.01-03/3.028: Rada pre vysielanie a retransmisiu ukladá Kancelárii Rady po zapracovaní pripomienok predložiť rokovací poriadok na opätovné prerokovanie a schválenie Rade.

K bodu 5)

Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/107 na televízne vysielanie v káblových rozvodoch.
Účastník konania (ÚK): Kabelovka s.r.o., Plavnica
Uznesenie č.01-03/5.029: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci odňatia licencie č.T/107 na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v obci Plavnica spoločnosti Kabelovka, spol. s r.o., Plavnica podľa § 54 ods.2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách z dôvodu, že držiteľ licencie počas kalendárneho roka 2000 nepretržite nevysielal viac ako 30 dní a nedodržal oznámenú lehotu na obnovenie vysielania dňom 01.08.2000.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci odňatia licencie v súlade s § 54 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 19.02.2001 o 13,30 hod..

K bodu 6)

SK č. 6-LO/O-96/2001 zo dňa 23.01.2001
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Sečovce
ÚK: Mesto Sečovce
Uznesenie č.01-03/6.030: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 6-LO/O-96/2001 zo dňa 23.01.2001 vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v meste Sečovce rozhodla, že podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách upozorňuje mesto Sečovce na porušovanie ustanovení § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 cit. zákona, pretože mesto Sečovce prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bolo na to oprávnené. Podľa § 64 ods. 4 cit. Zákona: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.". ÚK je povinný neoprávnené prevádzkovanie retransmisie ukončiť dňom doručenia upozornenia.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie upozornenia účastníkovi konania - mestu Sečovce.

K bodu 7)

SK č. 7-LO/O-140/2001 zo dňa 18.01.2001
vo veci neoprávneného televízneho vysielania v Infokanále v meste Levice
ÚK: Mesto Levice
Uznesenie č.01-03/7.031: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, podľa § 64 ods. 1 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania č. 7-LO/O-140/2001 zo dňa 18.01.2001, mesto Levice v zastúpení MsÚ Levice porušil ustanovenie § 2 ods.1 písm. b, cit. zákona, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a) cit. zákona sankciu - upozornenie, lebo vysielal bez toho, aby bol na to oprávnený.
Podľa § 64 ods. 4 cit. zákona : "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila." ÚK je povinný neoprávnené vysielanie ukončiť dňom doručenia upozornenia.
Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 8)

SK č. 8-LO/O-140/2001 zo dňa 18.01.2001
vo veci neoprávneného televízneho vysielania v Infokanále v meste Levice
ÚK: KabelTel s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.01-03/8.032: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, podľa § 64 ods. 1 cit. zákona rozhodla, že účastník správneho konania č. 8-LO/O-140/2001 zo dňa 18.01.2001, držiteľ registrácie retransmisie č. TKR/139, Kabel Tel s.r.o., Bratislava porušil ustanovenie § 2 ods.1 písm. b, cit. zákona, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a) cit. zákona sankciu - upozornenie, lebo vysielal bez toho, aby bol na to oprávnený.
Podľa § 64 ods. 4 cit. zákona : "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila." ÚK je povinný neoprávnené vysielanie ukončiť dňom doručenia upozornenia.
Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.

K bodu 9)

SK č. 312-LO/D-2910/2000 zo dňa 14.12.2000 vo veci zmeny licencie č. T/87 z dôvodu zmeny percentuálneho zastúpenia jednotlivých programových typov
ÚK: TELERÁDIO s.r.o., Žilina
Uznesenie č.01-03/9.033: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 312-LO/D-2910/2000, začatom dňa 14.12.2000, mení podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii licenciu na televízne vysielanie č. T/87 držiteľa licencie spoločnosti TELERÁDIO, s.r.o., Žilina z dôvodu zmeny percentuálneho zastúpenia jednotlivých programových typov vo vysielaní podľa podania, doručeného držiteľom licencie Rade pre vysielanie a retransmisiu dňa 14.12.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. f) =20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci rozhodnutie v plnom znení.

K bodu 10)

SK č. 313-LO/D-2831/2000 zo dňa 06.12.2000
vo veci zmeny licencie č. T/51 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: KROM-SAT s.r.o., Krompachy
Uznesenie č.01-03/10.034: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 313-LO/D-2831/2000, začatom dňa 06.12.2000, mení podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch č. T/51 spoločnosti KROM-SAT, s.r.o., Krompachy nasledovne :
V rozhodnutí o udelení licencie na televízne vysielanie č. T/51/95 zo dňa 21.12.1995 sa v časti I. vkladá za bod 11. bod 12., ktorý znie : " 12) Právne skutočnosti spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, zoznam výpisov č. V-19207/00, oddiel: Sro, vložka číslo: 6268/V, vydaného dňa 24.11.2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. f) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č. 314-LO/D-2831/2000 zo dňa 06.12.2000
vo veci zmeny registrácie č. TKR/48 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: KROM-SAT s.r.o., Krompachy
Uznesenie č.01-03/11.035: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 313-LO/D-2831/2000, začatom dňa 06.12.2000, mení podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/200 Z.z. o vysielaní a retransmisii registráciu retransmisie v káblových rozvodoch č. TKR/48 spoločnosti KROM-SAT, s.r.o., Krompachy nasledovne :
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/48/95 zo dňa 25.09.1995 sa v časti I. vkladá za bod 5. nový bod 6., ktorý znie : " 6) Právne skutočnosti spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, zoznam výpisov č. V-19207/00, oddiel: Sro, vložka číslo: 6268/V, vydaného dňa 24.11.2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. i) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 12)

SK č. 303-LO/D-2745/2000 zo dňa 24.11.2000
vo veci zmeny licencie č. T/88 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania -zastavenie konania
ÚK: KABEL MEDIA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.01-03/12.036: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 303-LO/D-2746/2000, vedenom vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/88 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkom konania spoločnosti KABEL MEDIA s.r.o. so sídlom Rovniankova 1, 851 02 Bratislava rozhodla, že správne konanie podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb.. o správnom konaní zastavuje, keďže účastník konania vzal návrh na jeho začatie späť.

K bodu 13)

SK č. 302-LO/D-2818/2000 zo dňa 21.11.2000
vo veci zmeny licencie č. R/57 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania -zastavenie konania
ÚK: R.A.TATRY s.r.o., Svit
Uznesenie č.01-03/13.037: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 302-LO/D-2818/2000, vedenom vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/57 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkom konania spoločnosti R. A. Tatry spol. s r. o. so sídlom Priečna 3, Svit rozhodla, že správne konanie podľa § 9 zákona č. 145/1995 Z. z.. o správnych poplatkoch zastavuje.

K bodu 14)

Návrh na začatie SK vo veci porušovania § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava k licencii č. TKR/161
Uznesenie č.01-03/14.038: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách rozhodla podľa § 71 cit. zákona o začatí správneho konania vo veci nesplnenia základnej povinnosti prevádzkovateľa retransmisie, voči spoločnosti TRNAVATEL spol. s r.o., Trnava, držiteľa registrácie na retransmisiu č. TKR/161, za porušovanie § 17 ods.1 písm. a, cit. zákona. Rada zároveň nariaďuje v tejto veci ústne pojednávanie na deň 19.2.2001 o 14.00 hod..
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začiatku správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 15)

Kontrolná činnosť
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.2/01/Tv/ o monitorovaní vysielania TV Markíza, TV LUNA a šetrení sťažnosti č.172/2001-7 zo dňa 24.1.2000 (reálne násilie v Televíznych novinách TV Markíza - 4.1.,7.1. a 9.1.2001 a Hlavných správach TV LUNA 7.1.2001)
Uznesenie č.01-03/15.039: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") na svojom zasadnutí dňa 6.2.2001 po prerokovaní Správy č. 2/01/TV o monitorovaní TV Markíza, TV Luna a o šetrení sťažnosti č. 172/7 - 2001 zo dňa 30.1.2001 zobrala na vedomie výsledky monitorovania a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správnych konaní vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 event. § 20 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách voči držiteľovi licencie č. T/41 Markíza-Slovakia, s. r. o. Blatné. a voči držiteľovi licencie č. T/15 TV Luna, spol. s r. o. Bratislava. Kancelária Rady oznámi postup sťažovateľovi.

K bodu 16)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2903/60 -2000 z 14.12.2000, sťažovateľ: Jaroslava Fabiánová, Zvolen
Správa o šetrení sťažnosti č.2903/60-2000 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza (na vysielanie programu Tajomstvá, záhady, zázraky zo dňa 19.11.2000)
Uznesenie č.01-03/16.040: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii") prerokovala dňa 23.1.2001 na svojom zasadnutí Správu o šetrení sťažnosti č. 2903/60 - 2000 z 15.1.2001 a stotožnila sa so závermi a argumentami obsiahnutými v Správe. Rada uznala opodstatneným argument sťažovateľky vedúci k povinnosti označovať programy. Zároveň konštatovala, že vysielateľ neporušil zákon.
Rada poverila Kanceláriu Rady, aby upovedomila sťažovateľku o výsledkoch šetrenia.

K bodu 17)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2933/61 -2000 z 18.12.2000
Návrh na začatie správneho konania
Správa o šetrení sťažnosti č.2933/61-2000 smerujúcej proti vysielaniu STV (skrytá reklama v programe Foto-video-panoráma zo dňa 13.12.2000)
Uznesenie č.01-03/17.041: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 6.2.2000 takto: Po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č.2933/61-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči Slovenskej televízii. Kancelária Rady oznámi začiatok SK vysielateľovi. Rada poveruje Kanceláriu Rady realizáciou kontinuálneho monitoringu vybraného programu.

K bodu 18)

Ďalšie konanie po zrušení rozhodnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č. ZŹL/109/99 zo dňa 09.11.1999 rozsudkom NS SR zo dňa 25.10.2000 pod č.k. 5Sž 172/99, ktorý bol doručený Rade dňa 12.01.2001.
ÚK: Media Fair s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.01-03/18.042: Rada pre vysielanie a retransmisiu po prerokovaní rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25. októbra 2000, č. k. 5 Sž 172/99, doručeného Rade dňa 12.1.2001, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozhodnutie Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie č. ZŽL/109/99 zo dňa 9.11.1999 o zamietnutí žiadosti spoločnosti MEDIA FAIR s.r.o., Bratislava o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie na frekvenciách 94,3 MHz Bratislava, 104,0 MHz Banská Bystrica, 99,2 MHz Žilina, 87,7 MHz Košice a 102,9 MHz Košice, viazaná právnym názorom Najvyššieho súdu SR, dospela k záveru, že na správne konanie č. 236-LO/D-2362/99 zo dňa 8.10.1999 v predmetnej veci sa vzťahuje ustanovenie § 74 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Podľa znenia tohto ustanovenia zákona sa konania o udelenie licencie, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z. neskončili, týmto dňom zastavujú. Na základe uvedeného Rada pre vysielanie a retransmisiu po vrátení veci Najvyšším súdom SR na ďalšie konanie konštatuje, že správne konanie č. 236-LO/D-2362/99 vo veci žiadosti spoločnosti MEDIA FAIR s.r.o., Bratislava o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie, ktoré začalo dňa 8.10.1999 podľa zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov sa podľa § 74 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii dňom účinnosti tohto zákona, t. j. 4.10.2000 zastavilo.
Kancelária rady písomne oznámi účastníkovi konania, spoločnosti MEDIA FAIR s.r.o., Bratislava uznesenie Rady vo veci.

K bodu 19)

Návrh nariadenia Rady č. 2/2001 na vykonanie zákona č. 468/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č.01-03/19.043: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Nariadenie č. 2/2001 na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Kancelária rady zabezpečí úpravu nariadenia v zmysle pripomienok z rokovania Rady pre vysielanie a retransmisiu a jeho následné predloženie na budúce zasadnutie Rady.

K bodu 20)

Administratívne zabezpečenie acquis - hodnotenie pre negociačnú skupinu č. 20 Kultúrna a audiovizuálna politika.
Uznesenie č.01-03/20.044: Rada pre vysielanie a retransmisiu prerokovala a zobrala na vedomie Hodnotenie administratívneho zabezpečenia acquis v kapitole č. 8 Kultúrna a audiovizuálna politika, ktoré spracovala J.Grujbárová ako podklad pre stanovisko negociačnej skupiny č. 20.

K bodu 21)

Rôzne
d) Návrh na ZSC - Deti a mládež v novom mediálnom prostredí - seminár pre odborníkov z členských krajín EU a kandidátskych krajín, Štokholm, 12.-13.2.2001.
Uznesenie č.01-03/21.045: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje ZSC Radoslava Kutaša na seminár Deti a mládež v novom mediálnom prostredí (12.-13.2.2001, Štokholm) a poveruje Kanceláriu Rady zabezpečením služobnej cesty.

PhDr. Peter Kováč
podpredseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak