Zápisnica RVR č.2/2001 zo dňa 23.1.2001

 

Zápisnica č. 02/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23.01.2001 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.30 hod.


Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Štefan Debnár

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Sečovce
  ÚK: Mesto Sečovce
 3. Kontrolná činnosť
  Správa č. 18/2000/Ro o monitorovaní Rádia Tatry
  (monitorované dni: 6.11. a 7.11. 2000)
  Držiteľ licencie: R. A. TATRY s.r.o., Priečna 3, 059 01 Svit
  Číslo licencie: R/57
 4. Kontrolná činnosť
  Správa č. 20//2000/Ro o monitorovaní Rádia Adut
  (monitorované dni: 12.-13.11.2000)
  Držiteľ licencie: TUDA a.s., Rybničná 4, 909 01 Skalica
  Číslo licencie: R/61
 5. Kontrolná činnosť
  Správa: č.59/2000 o monitorovaní televíznej stanice TV VEGA
  (monitorované dni: 20.11., 22.11., 24.11. a 25.11.2000)
  Držiteľ licencie: VEGA spol. s r.o., Prešov
  Číslo licencie: T/80
 6. Kontrolná činnosť
  SK č. 299-PgO/O-1858/2000 zo dňa 4.12.2000
  Správa č.1/01/Tv o monitorovaní vysielania TV INFO KANÁL
  ÚK: SBD, Partizánske, číslo licencie: T/75
 7. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č.2932/62-2000 z 18.12.2000
  (na vysielanie TV Poprad Aktuality regiónu zo dňa 9. a 10.12.2000 vysielateľa Kabel Plus Východné Slovensko s.r.o.)
  Správa o šetrení sťažnosti č.2932/62-2000 smerujúcej proti Kabel Plus Východné Slovensko
 8. Návrh rozpisu rozpočtu Rady na rok 2001
 9. Návrh zmeny Organizačného poriadku a Pracovného poriadku Kancelárie Rady - dodatok č. 3
 10. Programové typy, programy vo verejnom záujme, vysielací čas vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentami a ich zahrňovanie do žiadosti o udelenie licencie, rozhodnutia o udelení licencie a štatistike, ktorú má povinnosť viesť vysielateľ televíznej programovej služby.
 11. Zápisnica z rokovania Expertnej skupiny zo dňa 08.12.2000
 12. Návrh na účasť na podujatí "Quo vadis, TKR", Žilina, Apríl 2001
 13. Stretnutie so zástupcami UPC Slovensko s.r.o., Bratislava (14,00 hod.)
 14. SK č. 266-LO/D-2454/2000 zo dňa 24.10.2000
  vo veci zmeny programovej skladby v licencii č. T/86 - zastavenie konania
  ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., Dolný Kubín
 15. Zabezpečenie prístupu verejnosti k významnému podujatiu - ME v krasokorčuľovaní (21.01.-28.01.2001 - STV)
 16. Stav v plnení povinností ohľadom platenia pokút vyplývajúcich z rozhodnutí Rady o uložení pokuty
 17. Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené televízne vysielanie,
  ÚK: Kabel Tel s.r.o., Bratislava, licencia č. TKR/139.
 18. Rôzne

K bodu 2)
Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Sečovce
ÚK: Mesto Sečovce
Uznesenie č.01-02/02.010: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v meste Sečovce, voči Mestu Sečovce, za porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 06.02.2001.


K bodu 3)

Kontrolná činnosť
Správa č. 18/2000/Ro o monitorovaní Rádia Tatry
(monitorované dni: 6.11. a 7.11. 2000)
Držiteľ licencie: R. A. TATRY s.r.o., Priečna 3, 059 01 Svit
Číslo licencie: R/57
Uznesenie č.01-02/03.011: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 23.1.2001 takto: Po prerokovaní Správy č. 18/2000/Ro o monitorovaní vysielania rádia Tatry rozhodla, že monitorované vysielanie vysielateľa s licenciou č. R/57 R.A.Tatry zo dňa 6. a 7.11.2000 je v súlade s právnymi predpismi.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady č. 01-02/03.011.


K bodu 4)

Kontrolná činnosť
Správa č. 20//2000/Ro o monitorovaní Rádia Adut
(monitorované dni: 12.-13.11.2000)
Držiteľ licencie: TUDA a.s., Rybničná 4, 909 01 Skalica
Číslo licencie: R/61
Uznesenie č.01-02/04.012: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 23.1.2001 takto: Po prerokovaní Správy č. 20/2000/RO zo dňa 12.1.2001 o monitorovaní vysielania Rádia ADUT rozhodla, že monitorované vysielanie vysielateľa s licenciou č. R/61 TUDA a.s., Skalica je v súlade s právnymi predpismi.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady č. 01-02/04.012.


K bodu 5)

Kontrolná činnosť
Správa: č.59/2000 o monitorovaní televíznej stanice TV VEGA
(monitorované dni: 20.11., 22.11., 24.11. a 25.11.2000)
Držiteľ licencie: VEGA spol. s r.o., Prešov
Číslo licencie: T/80
Uznesenie č.01-02/05.013: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") na svojom zasadnutí dňa 23.1.2001 po prerokovaní Správy č. 65/2000/TV zo dňa 9.1.2001 o výsledkoch monitorovania rozhodla v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinností ustanovených ôsmou časťou zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon") voči spoločnosti VEGA s r.o., Prešov. Kancelária Rady oznámi ÚK začiatok konania a požiada ho o písomné stanovisko k zisteným nedostatkom.

K bodu 6)

Kontrolná činnosť
SK č. 299-PgO/O-1858/2000 zo dňa 4.12.2000
Správa č.1/01/Tv o monitorovaní vysielania TV INFO KANÁL
ÚK: SBD, Partizánske, číslo licencie: T/7
Uznesenie č.01-02/06.014: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla, že účastník správneho konania č. 299-PgO/O-1858/00 zo dňa 4.12.2000, držiteľ licencie č. T/75, SBD, sídlisko Šípok, 958 01 Partizánske porušil ustanovenia § 51 ods. 1, § 16 písm. n), § 16 písm. k) a § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.. tým, že v dňoch 8.10. a 10.10.2000 nevysielal v súlade s udelenou licenciou č. T/75, neoznačil jednotným logom svoju programovú službu a odvysielal skrytú reklamu, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii sankciu - upozornenie na porušenie ustanovenia § 51 ods. 1, §16 písm. n), § 16 písm. k) a § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.


K bodu 7)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č.2932/62-2000 z 18.12.2000
(na vysielanie TV Poprad Aktuality regiónu zo dňa 9. a 10.12.2000 vysielateľa Kabel Plus Východné Slovensko s.r.o.)
Správa o šetrení sťažnosti č.2932/62-2000 smerujúcej proti Kabel Plus Východné Slovensko
Uznesenie č.01-02/07.015: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až ods.4 a § 5 zák. č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii vo veci sťažnosti Rada pre vysielanie a retransmisiu po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č.2932/62-2000 smerujúcej proti Kabel Plus Východné Slovensko voči vysielateľovi TV Poprad Rada rozhodla, že napadnuté vysielanie TV Poprad je v súlade s právnymi predpismi.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady č. 01-02/07.015.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia.

K bodu 8)

Návrh rozpisu rozpočtu Rady na rok 2001 do jednotlivých položiek.
Uznesenie č.01-02/08.016: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje rozpis rozpočtu Rady na rok 2001.

K bodu 9)

Návrh zmeny Organizačného poriadku a Pracovného poriadku Kancelárie Rady - dodatok č. 3.
Uznesenie č.01-02/09.017: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Kancelárie Rady a Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku podľa predloženého návrhu (pripomienok členov rady) s účinnosťou od 01.02.2001. Kancelária Rady predloží Rade Návrh nového Organizačného a Pracovného poriadku po schválení nového Štatútu rady a Rokovacieho poriadku Rady predsedom NR SR.

K bodu 10)

Kancelária Rady pripravila materiál ohľadom návrhov programových typov, programy vo verejnom záujme, vysielacom čase vyhradenom európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi a ich zahrňovanie do žiadosti o udelenie licencie, rozhodnutia o udelení licencie a štatistike, ktorú má povinnosť viesť vysielateľ televíznej programovej služby na základe ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z..
Uznesenie č.01-02/10.018: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predložený materiál a súhlasí s predloženými návrhmi programových typov, položiek vysielací čas vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi a programov vo verejnom záujme a ich zaradením do Žiadosti o licenciu a Rozhodnutia o udelení licencie, ako i návrhom Štatistiky o odvysielanom programe televíznej programovej služby v zmysle pripomienok členov rady.
Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie Štatistiky o odvysielanom programe televíznej programovej služby a RD zabezpečí jej uverejnenie na internetovej stránke Rady.
Kancelária Rady pripraví stretnutie so zástupcami vysielateľov (združeniami ako ANRTS, STV, SRo ), na ktorom prerokuje zásady z predloženého materiálu.

K bodu 11)

Zápisnica z rokovania Expertnej skupiny zo dňa 08.12.2000
Uznesenie č.01-02/11.019: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie výsledky rokovania Expertnej skupiny zo dňa 08.12.2000 a súčasne v súlade s § 68 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách prijíma odporúčanie Expertnej skupiny a do termínu prijatia stratégie zavádzania DVB-T v Slovenskej republike Vládou SR nebude prideľovať žiadne televízne kanály s výkonom nad 800 W, najmä v pásmach K 50, K 52 a K 57 pre analógové terestriálne vysielanie. O presunutí jednotlivých kmitočtov z analógovej siete do digitálnej rozhodne až pri schvaľovaní plánu kmitočtového spektra. Rada žiada Kanceláriu o poskytovanie priebežných informácií o priebehu schvaľovacieho procesu stratégie a o príprave pokusného vysielania v Bratislave a v Banskej Bystrici.


K bodu 12)

Návrh na účasť na podujatí "Quo vadis, TKR", Žilina, Apríl 2001
Uznesenie č.01-02/12.020: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje p.podpredsedu Kováča a RK prípravou vystúpenia na konferencii "TKR - Quo vadis? 2001" so zameraním na problematiku väzby nového zákona o vysielaní a retransmisii s problematikou výstavby TKR a aktívnou účasťou na podujatí v Žiline dňa 4. apríla 2001. Za Kanceláriu sa zúčastní : RK, vedúca LO a vedúci TO.

K bodu 14)

SK č. 266-LO/D-2454/2000 zo dňa 24.10.2000
vo veci zmeny programovej skladby v licencii č. T/86 - zastavenie konania
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., Dolný Kubín
Uznesenie č.01-02/14.021: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 266-LO/O-2454/2000, vo veci zmeny licencie č.T86, začatom dňa 24.10.2000 rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, toto správne konanie zastavuje, pretože účastník konania - Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., Dolný Kubín, vzal svoju žiadosť o zmenu licencie listom, doručeným Rade dňa 11.01.2001 späť. Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 15)

Zabezpečenie prístupu verejnosti k významnému podujatiu - ME v krasokorčuľovaní (21.01.-28.01.2001 - STV)
Uznesenie č.01-02/15.022: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s postupom STV pri zabezpečovaní prístupu verejnosti k významnému podujatiu (ME v krasokorčuľovaní v Bratislave v dňoch 21.-28.01.2001) a konštatovala, že nie je dôvod na začatie správneho konania v tejto veci. Kancelária Rady pripraví odpoveď pre predsedu Vlády SR a zašle ju na vedomie MŠ SR a ústrednému riaditeľovi STV.

K bodu 16)

Stav v plnení povinností ohľadom platenia pokút vyplývajúcich z rozhodnutí Rady o uložení pokuty k 10.01.2001.
Uznesenie č.01-02/16.023: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady vymáhaním pokút podľa rozhodnutí o uložení pokuty č. 49/1999, 60/2000, 61/2000 a 63/2000 návrhom na vykonanie exekúcie v zmysle predloženého materiálu.

K bodu 17)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z. - neoprávnené televízne vysielanie v meste Levice.
ÚK: Kabel Tel s.r.o., Bratislava, licencia č. TKR/139.
Uznesenie č.01-02/17.024:Rada pre vysielanie a retransmisiu o začatí správneho konania vo veci neoprávneného televízneho vysielania v infokanále TKR v meste Levice, voči spoločnosti KabelTel s.r.o. Bratislava a mestu Levice za porušovanie § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Rada zároveň nariaďuje v tejto veci pojednávanie na deň 6.2.2001.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začiatku správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 18)

Rôzne
c) Žiadosť predsedu Rady zo dňa 16.01.2001 o preplatenie 2 dní dovolenky
Uznesenie č.01-02/18.025: Rada pre vysielanie a retransmisiu prerokovala žiadosť Ing. Petra Juráša zo dňa 16.01.2001 o preplatenie dvoch dní dovolenky za rok 2000 a súhlasí s jej preplatením.
Kancelária Rady zabezpečí preplatenie 2 dní dovolenky Ing. Jurášovi pri výplate odmien za mesiac január 2001.


d) Podanie č. 2883/00 zo dňa 12.01.2001 vo veci vysielania TV MARKÍZA, Ing.K.Molnár, Nové Zámky
Uznesenie č.01-02/18.026:Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí dňa 23.1.2001 po prerokovaní Stanoviska PgO k podaniu č. 2883/00 zo 16.1.2001 zobrala na vedomie argumenty obsiahnuté v tomto stanovisku. Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí so znením odpovede priloženej k Stanovisku PgO k podaniu č. 2883/00 a poveruje Kanceláriu Rady jej zaslaním.


PhDr. Peter Kováč
podpredseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak