Zápisnica RVR č.1/2001 zo dňa 9.1.2001

 

Zápisnica č. 01/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 09.01.2001 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.30 hod.


Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga
Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 2. SK č.310-LO/D-2622/D z 13.11.2000 vo veci žiadosti o predĺženie licencie č.R/48 podľa § 52 zákona č.308/2000 Z.z.
  ÚK: Adventist broadcasting service , Inc., Maryland USA
  ( org.zložka so sídlom Cablkova 3 Bratislava)
  ÚP: 10.00 hod.
 3. SK č. 238-LO/D-2868/2000 z 20.11.2000 vo veci žiadosti o predĺženie licencie č.R/62 podľa § 52 zákona č.308/2000 Z.z.
  ÚK: Spinoza , s.r.o. Partizánske ( Rádio HIT FM 96,4 )
  ÚP: 11.00 hod.
 4. Návrh Dodatku č.1 k Nariadeniu č.1/2000 Rady pre vysielanie a retransmisiu na zabezpečenie realizácie zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ( návrh sadzobníka)
 5. Predbežné výsledky čerpania rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2000
 6. Správa zo zahraničnej služobnej cesty - 6.zasadnutie MM-S-AD (4.-5.12.2000, Rada Európy, Štrasburg, Francúzsko)
 7. Správa zo zahraničnej služobnej cesty - 26.zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy
  ( 14.-15.12.2000, Rada Európy, Štrasburg, Francúzsko )
 8. Informácia o prijatí zákona č. 468/2000 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - ďalší postup rady.
 9. Rôzne

K bodu 2)
SK č.310-LO/D-2622/2000 z 13.11.2000 vo veci žiadosti o predĺženie licencie č.R/48 podľa § 52 zákona č.308/2000 Z.z.
ÚK: Adventist broadcasting service , Inc., Maryland USA (org.zložka so sídlom Cablkova 3, Bratislava)
Uznesenie č. 01-01/02.001: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súlade s § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 310-LO/D-2622/2000 vedenom vo veci predĺženia licencie na rozhlasové vysielanie rozhodla, že žiadateľovi spoločnosti Adventist Broadcasting Service, Inc. so sídlom Cablkova 3, 821 04 Bratislava, podľa § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii vyhovuje a platnosť licencie č. R/48 podľa § 52 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. predlžuje o osem rokov. Platnosť licencie č. R/48 zaniká dňom 18.06.2010.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.
Správny poplatok v zmysle položky 13. písm. e) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 10.000 Sk (slovom desaťtisíc Slovenských korún).

K bodu 3)

SK č. 238-LO/D-2868/2000 z 20.11.2000 vo veci žiadosti o predĺženie licencie č.R/62 podľa § 52 zákona č.308/2000 Z.z.
ÚK: Spinoza , s.r.o. Partizánske ( Rádio HIT FM 96,4 )
Uznesenie č. 01-01/03.002: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súlade s § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 298-LO/D-2868/2000 vedenom vo veci predĺženia licencie na rozhlasové vysielanie rozhodla, že žiadateľovi spoločnosti Spinoza s.r.o. so sídlom Nitrianska cesta 503/60, 985 01 Partizánske, podľa § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii vyhovuje a platnosť licencie č. R/62 podľa § 52 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. predlžuje o osem rokov. Platnosť licencie č. R/62 zaniká dňom 24.06.2010.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.
Správny poplatok v zmysle položky 13. písm. e) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 10.000 Sk (slovom desaťtisíc Slovenských korún).

K bodu 4)

Návrh Dodatku č.1 k Nariadeniu č.1/2000 Rady pre vysielanie a retransmisiu na zabezpečenie realizácie zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Uznesenie č. 01-01/04.003: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Dodatok č. 1 k Nariadeniu č.1/2000 na zabezpečenie realizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 5)

Predbežné výsledky čerpania rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2000
Uznesenie č. 01-01/05.004: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie výsledky čerpania rozpočtu Rada pre vysielanie a retransmisiu za rok 2000.

K bodu 6)

Správa zo zahraničnej služobnej cesty - 6.zasadnutie MM-S-AD
(4.-5.12.2000, Rada Európy, Štrasburg, Francúzsko)
Uznesenie č. 01-01/06.005: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu so služobnej cesty: 6.zasadnutie MM-S-AD (4.-5.12.2000, Rada Európy, Štrasburg, Francúzsko).

K bodu 7)

Správa zo zahraničnej služobnej cesty - 26.zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy
( 14.-15.12.2000, Rada Európy, Štrasburg, Francúzsko )
Uznesenie č. 01-01/07.006:Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu so služobnej cesty: - 26.zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy ( 14.-15.12.2000, Rada Európy, Štrasburg, Francúzsko).

K bodu 8)

Informácia o prijatí zákona č. 468/2000 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 01-01/08.007:Rada pre vysielanie a retransmisiu po oboznámení sa so zákonom č. 468/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiada Kanceláriu Rady o prípravu návrhu nariadenia rady na vykonanie zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. a návrhu poplatkov v rámci splnomocnenia k položke 13 sadzobníka správnych poplatkov (písmena a), d až f), h) a i) položky 13 Sadzobníka).

K bodu 9)

Rôzne
f) Zvýšenie cien pre užívateľov káblovej televízie zo strany UPC
Uznesenie č. 01-01/09.008: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že na svoje budúce zasadnutie pozýva zástupcov spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. Bratislava na prediskutovanie aktuálnych problémov súvisiacich so zaraďovaním programových služieb do kanálového rastra a ohlasov verejnosti na obchodnú stratégiu spoločnosti.

g) Návrh Rokovacieho poriadku Rady

Uznesenie č.01-01/09.009: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že dopĺňa čl.6 bod 2 návrhu Rokovacieho poriadku Rady o dve vety: "Na požiadanie člena rady sa do zápisnice zaznamená jeho odlišný názor. Hlasovanie členov rady sa v zápisnici uvádza menovite."

PhDr. Peter Kováč
podpredseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak