Zápisnica RVR č.22/2000 zo dňa 19.12.2000

 

Zápisnica č. 22/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19.12.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 10.00 hod.

Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 243-LO/D-2327/2000 zo dňa 13.10.2000
  Vo veci oznamu podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena kóty vysielača v licencii č. T/99
  ÚK: TV PEZINOK s.r.o., Pezinok
 3. SK č. 261-LO/D-2484/2000 zo dňa 26.10.2000
  Vo veci oznamu podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena kóty vysielača a zmena programovej skladby v licencii č. T/99
  ÚK: VEGA s.r.o., Prešov
 4. Kontrolný monitoring
  SK č.283-PgO/O-1818/2000 zo dňa 14.11.2000
  Správa č. 64/2000/TV o monitorovaní TV Markíza
  (Vysielanie odkazov webových stránok v Televíznych novinách)
  Držiteľ licencie: Markíza-Slovakia, spol. s. r. o. Blatné
  Číslo licencie: T/41
 5. Kontrolný monitoring
  SK č. 300-PgO/O-1859/2000 zo dňa 08.12.2000
  Správa č. 56/2000/Tv - o monitorovaní TV Markíza
  Reklama na produkt Pečivárne Sereď - Horalka
  Držiteľ licencie: Markíza-Slovakia, spol. s. r. o. Blatné
  Číslo licencie: T/41
 6. Kontrolný monitoring
  SK č.290-PgO/O-1768/2000 zo dňa 14.11.2000
  Správa č. 15/2000/Ro (doplnená) o monitorovaní Rádia HIT FM 96,4
  (monitorované obdobie 13.10.-14.10.2000)
  Držiteľ licencie: Spinoza, spol. s. r. o. Partizánske, číslo licencie: R/62
 7. Ďalší postup Rady vo veci rozsudku NS SR vo veci 5 Sž 107/99, 6 Sž 124/00, 6 Sž 125/00 ohľadom zrušenia rozhodnutia Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie č. T/34/RZL/186/99 zo dňa 28.06.1999 a č. 99-13/19.222 zo dňa 25.05.1999 (Satel media s.r.o., Bratislava - VTV cable tv s.r.o., Bratislavav )
 8. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2000
 9. Informácia o schválenom rozpočte Rady na rok 2001
 10. Plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2001
 11. Ďalší postup Rady vo veci Návrh systému jednotného označovania programov z hľadiska vekovej vhodnosti
 12. Pripomienkové konanie k návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov a o doplnení OSP.
 13. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 243-LO/D-2327/2000 zo dňa 13.10.2000
Vo veci oznamu podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena kóty vysielača v licencii č. T/99
ÚK: TV PEZINOK s.r.o., Pezinok
Uznesenie č. 00-22/2.558: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 243-LO/D-2327/2000 vo veci zmeny licencie z dôvodu zmeny kóty vysielača, začatom dňa 13.10.2000 rozhodla, že , postupom podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu T/99 na televízne vysielanie v káblových rozvodoch a terestriálne vysielanie na 55. kanáli držiteľa spol. TV Pezinok, s.r.o., Holubyho 42, Pezinok takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/99/98 zo dňa 08.09.2000, v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. T/99/RZL/222/99 zo dňa 05.10.1999 sa v časti III. mení text kmitočtového listu.
" Platný je kmitočtový list vydaný Telekomunikačným úradom SR č. ............... dňa ..............., ktorým sa žiadateľovi menia technické parametre kmitočtu pre TV vysielanie stanice TV Pezinok nasledovne:
Súradnice 17 15 56 E 48 17 46 N
169 m n.m.
Ostatné parametre zostávajú nezmenené."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 3)

SK č. 261-LO/D-2484/2000 zo dňa 26.10.2000
Vo veci oznamu podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena kóty vysielača a zmena programovej skladby v licencii č. T/80
ÚK: VEGA s.r.o., Prešov
Uznesenie č. 00-22/3.559: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 261-LO/D-2484/2000, začatom dňa 26.10.2000, mení licenciu na televízne vysielanie č. T/80 držiteľa licencie spoločnosti VEGA s.r.o., Prešov z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania, časového rozsahu vysielania a zmeny umiestnenia vysielača nasledovne:
1.
V rozhodnutí o udelení licencie č.T/80/97 zo dňa 06.03.1997, v znení zmien vykonaných rozhodnutím č.T/80/RZL/129/98 zo dňa 16.06.1998 a rozhodnutím č.T/80/RZL/151/98 zo dňa 20.11.1998 sa v časti I. v bode 9. mení percentuálne zastúpenie jednotlivých žánrov v televíznom vysielaní počas dňa takto :
"Spravodajstvo 9%
Publicistika a dokumenty 21%
Dramatická tvorba 29% z toho 14% pre deti a mládež
Zábava, súťaže, šport 4%
Hudobné programy 9%
Doplnkové vysielanie 28%
Do doplnkového vysielania je zaradený program Nočný relax - vysielanie žánrových obrazov."
2.
Časť I. bod 10. sa mení a znie :
"Programová skladba projektu ALTEV : Pondelok - piatok
00,00 - 08,55 GLOBAL
08,55 - 09,55 lokálne vysielanie
09,55 - 17,55 GLOBAL
17,55 - 18,55 lokálne vysielanie
18,55 - 21,55 GLOBAL
21,55 - 22,55 lokálne vysielanie
22,55 - 00,00 GLOBAL
Sobota - nedeľa
00,00 - 17,55 GLOBAL
17,55 - 18,55 lokálne vysielanie
18,55 - 24,00 GLOBAL
Pre lokálne vysielanie je platná programová skladba, doručená Rade dňa 26.10.2000 (č.p.d.2848).
Pre vysielanie TV programu GLOBAL je platná programová skladba, doručená Rade dňa 06.12.2000 (č.p.d.2828)."
3.
Časť I. sa dopĺňa o bod 16., ktorý znie :
" Právne skutočnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, zoznam výpisov č.:1229/00, oddiel : Sro, vložka č. : 2260/P, vydaného dňa 10.10.2000."
4.
V časti II sa technické parametre menia takto :
" Televízny kanál : 52
kóta Prešov
offset 2P
súradnice 21 14 34 E, 49 00 47 N
nadmorská výška 313 m n.m.
max. výkon (ERP) 100 W
obmedzenie (160 - 190 stupňov) na 20 W"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) za zmenu programovej skladby =20.000,- Sk a za ostatné zmeny ( zmena umiestnenia vysielača a nový frekvenčný list) podľa položky č. 13 písm. e) =10.000,- Sk.
Účastník konania je za zmenu licencie č. T/80 povinný zaplatiť správny poplatok vo výške 30 000,-Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 4)

Kontrolný monitoring
SK č.283-PgO/O-1818/2000 zo dňa 14.11.2000
Správa č. 64/2000/TV o monitorovaní TV Markíza
(Vysielanie odkazov webových stránok v Televíznych novinách)
Držiteľ licencie: Markíza-Slovakia, spol. s. r. o. Blatné
Číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 00-22/4.560: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, podľa § 64 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 19.12.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 283 - PgO/O - 1718/00, držiteľ licencie č. T/41, Markíza-Slovakia, s. r. o. Blatné (ďalej len "ÚK") porušil povinnosť ustanovenú § 34 ods. 1, § 32 ods. 10 a § 16 písm. e/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že v rámci vysielania programu Televízne noviny dňa 30.10.2000 odvysielal oznámenie o pripravovanej reportáži programu Doma s Markízou, ktorý nebol zreteľne oddelený od ostatných častí programovej služby a v dňoch 4., 5., 11. a 12.11.2000 príspevky odvolávajúce sa na inú aktivitu vysielateľa - internetovú doménu markíza.sk, ktoré nespĺňali podmienku zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby (§ 34 ods. 1); tým, že v rámci vysielania programu Televízne noviny dňa 9.11.2000 odvysielal informáciu odkazujúcu na politickú internetovú stránku www.kdh.sk (§ 32 ods. 10); tým, že nedodal záznamy vysielania vyžiadané Radou (§ 16 písm. e/) za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 5)

Kontrolný monitoring
SK č. 300-PgO/O-1859/2000 zo dňa 08.12.2000
Správa č. 56/2000/Tv - o monitorovaní TV Markíza
Reklama na produkt Pečivárne Sereď - tyčinka Horalka
Držiteľ licencie: Markíza-Slovakia, spol. s. r. o. Blatné
Číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 00-22/5.561: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, podľa § 64 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 19.12.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 300 - PgO/O - 1859/00, držiteľ licencie č. T/41, Markíza-Slovakia, s. r. o. Blatné (ďalej len "ÚK") porušil povinnosť ustanovenú § 32 ods. 6 písm. d/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že dňa 10.11.2000 cca o 20.00 hodine odvysielal reklamný šot na produkt Horalka spoločnosti Pečivárne Sereď, v ktorom zobrazil maloleté dieťa v nebezpečnej situácii, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 6)

Kontrolný monitoring
SK č.290-PgO/O-1768/2000 zo dňa 14.11.2000
Správa č. 15/2000/Ro (doplnená) o monitorovaní Rádia HIT FM 96,4
(monitorované obdobie 13.10.-14.10.2000)
Držiteľ licencie: Spinoza, spol. s. r. o. Partizánske, číslo licencie: R/62
Uznesenie č. 00-22/6.562: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii rozhodla vo veci správneho konania č.290-PgO/O-1768/2000 zo dňa 14.11.2000, prerokovaní Správy č.15/2000 o monitorovaní vysielania a písomného stanoviska k predmetným nedostatkom vo vysielaní zaslaným vysielateľom rozhodla, že v monitorovanom vysielaní držiteľ licencie č.R/62 SPINOZA s.r.o., Partizánske, porušil ustanovenia § 39 ods.5 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisií a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, ďalej § 32 ods.13 citovaného zákona, § 33 ods.3 písm. a) citovaného zákona, § 32 ods.6 písm. e) cit. zákona , a § 32 ods.5 písm.c) cit. zákona tým, že sponzoroval publicistický program, odvysielal skrytú reklamu reštauračného zariadenia a odvysielal reklamu, ktorej nevhodné znenie mohlo ohroziť psychický a morálny vývoj detí a mládeže za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm.a/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii sankciu - upozornenie na porušenie zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia vo veci spoločnosti SPINOZA s.r.o., Partizánske.

K bodu 7)

Ďalší postup Rady vo veci rozsudku NS SR vo veci 5 Sž 107/99, 6 Sž 124/00, 6 Sž 125/00 ohľadom zrušenia rozhodnutia Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie č. T/34/RZL/186/99 zo dňa 28.06.1999 a č. 99-13/19.222 zo dňa 25.05.1999 (Satel media s.r.o., Bratislava - VTV cable tv s.r.o., Bratislava)
Uznesenie č. 00-22/7.563: Rada pre vysielanie a retransmisiu v rámci ďalšieho konania vo veci rozsudku NS SR vo veci 5 Sž 107/99, 6 Sž 14/00, 6 Sž 125/00 ohľadom zrušenia rozhodnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č.T/34/RZL/186/99 zo dňa 28.6.1999 a č.99-13/19.222 zo dňa 25.5.1999 overí právne relevantnú skutočnosť právoplatnosti ukončenia exekučného konania v súvislosti s aplikáciou spoločných, prechodných a záverečných ustanovení zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a niektorými súvisiacimi normami.
Kancelária Rady overí na príslušnom súde a u exekútora, ktorý vykonal exekúciu prípadné podanie námietok voči exekúcii zo strany dotknutých subjektov. Súčasne požiada o informáciu o prípadných podaných námietkach voči vykonanej exekúcii spoločnosti VTV cable tv s.r.o. Bratislava a Satel media s.r.o. Bratislava.

K bodu 8)

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2000
Uznesenie č. 00-22/8.564: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie a schvaľuje čerpanie rozpočtu k 30.11.2000.

K bodu 9)

Informácia o schválenom rozpočte Rady na rok 2001.
Uznesenie č. 00-22/9.565: Rada berie na vedomie informáciu o schválenom rozpočte Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2001. Kancelária Rady zašle na MF SR žiadosť o doručenie prostriedkov osobitného účtu z roku 2000 v roku 2001.

K bodu 10)

Plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2001:
9.1.,23.1.,6.2.,20.2,6.3.,20.3.,3.4.,24.4.,15.5.,29.5.,12.6.,29.6.,10.7.2001.
Uznesenie č. 00-22/10.566: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje plán zasadnutí na 1. polrok 2001.

K bodu 11)

Ďalší postup Rady vo veci návrhu systému jednotného označovania programov z hľadiska vekovej vhodnosti.
Uznesenie č. 00-22/11.567: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom ďalšieho postupu pri zavádzaní systému jednotného označovania programov z hľadiska vekovej vhodnosti a s pripomienkami súhlasí s týmto návrhom.

K bodu 12)

Pripomienkové konanie k návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov a o doplnení OSP.
Uznesenie č. 00-22/12.568: Rada pre vysielanie a retransmisiu v rámci pripomienkového konania navrhuje prepracovať v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách znenie § 27 Návrhu Zákona o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku, ktoré upravuje volebnú kampaň - najmä nepresnú terminológiu vo vzťahu k zákonu č.308/2000 Z.z a k zákonu č.81/1966 Zb. /tlačový zákon/, nie je určený orgán dohľadu nad priebehom volebnej kampane v elektronických médiách a nie je určený rozsah vysielacieho času politickej reklamy v rámci volebnej kampane v elektronických médiách a jeho rozdelenie pre vysielateľov s licenciou a na základe zákona. Vo veci podmienok pasívneho volebného práva odporúča v § 3 návrhu zákona prijať Alternatívu č. 2.

PhDr. Peter Kováč
podpredseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak