Zápisnica RVR č.21/2000 zo dňa 12.12.2000

 

Zápisnica č. 21/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisu, ktoré sa konalo dňa 12.12.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.


Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č.246-LO/D-2366/2000 dňa 19.10.2000
  vo veci žiadosti o predĺženie licencie č. R/37 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
  ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra
  ÚP:9,30 hod.
 3. SK č.285-LO/D-2602/2000 dňa 10.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/63 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: MAX MEDIA s.r.o., Nové Zámky
  ÚP:10,00 hod.
 4. SK č.301-LO/O-1856/2000
  vo veci porušovania ustanovení § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. k licencii č. R/63
  ÚK: MAX MEDIA s.r.o., Nové Zámky
  ÚP:10,00 hod.
 5. SK č.297-LO/D-2707/2000 dňa 21.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/78 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a územného rozsahu vysielania
  ÚK:Slobodná Európa
  ÚP:10,30 hod.
 6. SK č.280-LO/D-2573/2000 dňa 07.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/65 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK:Frontinus s.r.o., Žilina
 7. č.305-LO/D-2819/2000 dňa 06.122000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/77 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK:KIKS s.r.o., Michalovce
 8. SK č.302-LO/D-2706/2000 dňa 21.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/57 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK:R.A.TATRY s.r.o., Svit
 9. SK č.304-LO/D-2818/2000 dňa 05.12.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/67 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK:N-RADIO s.r.o., Nitra
 10. SK č.271-LO/D-2548/2000 dňa 03.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/67 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra
 11. SK č.281-LO/D-2492/2000 dňa 27.10.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/100 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK:Dúbravská televízia s.r.o., Bratislava
 12. SK č.248-LO/D-2865/2000 dňa 19.10.2000
  vo veci žiadosti o predĺženie licencie č. R/46 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
  ÚK: Rádio Žilina a.s., Žilina
  ÚP:11,00 hod.
 13. SK č.292-LO/D-2705/2000 dňa 21.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/46 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: Rádio Žilina a.s., Žilina
 14. SK č.249-LO/D-2864/2000 dňa 19.10.2000
  vo veci žiadosti o predĺženie licencie č. R/47 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
  ÚK: Ragtime s.r.o., Bratislava
  ÚP:11,30 hod.
 15. SK č.275-LO/D-2490/2000 dňa 27.10.2000
  Vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 16. SK č.293-LO/D-2642/2000 dňa 15.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/66 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
 17. SK č.245-LO/D-2339/2000 dňa 13.10.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/70 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: RADIO TWIST a.s., Bratislava
 18. Vydanie kmitočtového listu pre televízny prevádzač Gelnica
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné
 19. Kontrolný monitoring
  Správa č.57/2000 o monitorovaní televíznej stanice TV Žilina
  (monitorované dni: 6.11.2000 - 10.11.2000)
  Držiteľ licencie: TELERÁDIO spol. s.r.o., Žilina
  Číslo licencie: T/87
 20. Kontrolný monitoring
  Správa č.55/2000 o monitorovaní televíznej stanice Petržalské televízne vysielanie
  (monitorované dni: 6.11., 8.11. a 10.11.2000)
  Držiteľ licencie: Miestne vysielanie Petržalka, spol. s.r.o., Bratislava
  Číslo licencie: T/48
 21. Kontrolný monitoring vSpráva č.58/00/TV o monitorovaní televíznej stanice AVT
  (monitorované dni: 16.10. a 23.10.2000)
  Držiteľ licencie: SEWARE Multimédiá, v.o.s. Žiar nad Hronom
  Číslo licencie: T/91
 22. Kontrolný monitoring
  Správa č.60/2000/TV o monitorovaní Info kanála Pliešovce
  (monitorované dni: 4.10., 6.10. a 8.10.2000)
  Držiteľ licencie: INFO KANÁL PLIEŠOVCE spol. s r.o., Pliešovce
  Číslo licencie: T/65
 23. Kontrolný monitoring
  Správa č.61/2000/TV o monitorovaní MARTICO INFO
  (monitorované dni: 11.10. a 12.10.2000)
  Držiteľ licencie: MARTICO, s.r.o. Martin
  Číslo licencie: T/54
 24. Kontrolný monitoring
  SK č. 273 - PgO/O - 1713/2000 z 7.11.2000
  Správa č. 17/2000/Ro o monitorovaní vysielania rozhlasovej stanice Hviezda FM
  ÚK: Rádio Nitra spol. s r.o., číslo licencie: R/37
 25. Kontrolný monitoring
  Správa č.17/200/Ro o monitorovaní Rádia Koliba
  (monitorované obdobie: od 12.-13.10.2000 so zameraním na vysielanie reklamy)
  W.A. Slovakia a.s., Bratislava, číslo licencie: R/49
  ÚP: 14,00 hod.
 26. Kontrolný monitoring
  SK č. 223-PgO/O-1489/2000 z 3.10.2000
  (monitorované obdobie 16.8.2000)
  Správa o monitorovaní športového (futbalového) stretnutia SR-Chorvátsko so zameraním na všeobecné otázky týkajúce sa propagácie sponzorov v športových podujatiach podobného zamerania, (Doplnok k 1.12.2000)
  ÚK: STV, Bratislava
 27. Kontrolný monitoring
  Správa č.62/2000/TV o monitorovaní STV
  (monitorované obdobie 9.10.-19.11.2000, vysielanie programu S Václavom Fischerom na cestách)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 28. Kontrolný monitoring
  Správa č.63/2000/TV o monitorovaní STV
  (monitorované obdobie 7.11.2000, vysielanie avíza programu Prechádzky s dinosaurami)
  Slovenská televízia, Bratislava
 29. Kontrolný monitoring
  SK č.284-PgO/O-1719/2000 zo dňa 16.11.2000
  Správa č.19/2000/Ro o monitorovaní Rádia Twist
  (sponzorské odkazy na program Čierna skrinka a Recept na tento deň dní 30.10.-3.11.2000)
  ÚK: Twist a.s. Bratislava číslo licencie: R/70
 30. Sťažnosť č. 59/2000 zo dňa 04.12.2000 na reklamný šot Fidorka - Little angel
 31. Návrh téz spolupráce s TÚ SR
 32. Nariadenie č. 1/2000 k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, návrh na zmenu štatútu Rady
 33. Harmonogram prípravy a osnova Správy o stave rozhlasového a televízneho vysielania v SR a o činnosti rady za rok 2000
 34. Rôzne


K bodu 2)
SK č.246-LO/D-2366/2000 dňa 19.10.2000
vo veci žiadosti o predĺženie licencie č. R/37 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra
Uznesenie č.00-21/2.524 : Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 246-LO/D-2366/2000, začatom dňa 19.10.2000 vo veci žiadosti ÚK Rádio Nitra s.r.o. Nitra o predĺženie platnosti licencie rozhodla, že podľa ustanovenia § 52 ods. 2, písm. b) a ods. 4, zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, platnosť licencie č. R/37 predlžuje o 8 rokov. Platnosť licencie končí dňa 11.03.2009.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) je 10.000,- Sk.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi správneho konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 3)

SK č.285-LO/D-2602/2000 dňa 10.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/63 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a právnych skutočností spoločnosti
ÚK: MAX MEDIA s.r.o., Nové Zámky
Uznesenie č. 00-21/3.525: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súlade s § 71 cit. zákona v správnom konaní č. 285-LO/D-2602/2000, vedenom vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie, rozhodla, že žiadateľovi spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o., so sídlom Čerešňová 21, 94001 Nové Zámky, podľa § 51 ods. 3 a 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii vyhovuje a licenciu č. R/63 v znení rozhodnutia o udelení licencie č. R/63/98 zo dňa 15.05.1998 mení nasledovne:
V časti I. sa bod 8. mení a znie:
8. Programová skladba v znení podania zo dňa 7.11.2000, doručeného Rade dňa 10.11.2000 (č.p.d. 2603/2000); podiel spravodajstva vo vysielaní rozhlasovej stanice neklesne v pracovné dni pod 1% z celkového denného času vysielania
V časti I. sa bod 9. mení a znie:
9. a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou:
Základné imanie spoločnosti 200.000 Sk
Spoločníci: Eva Haulíkova 85.000 Sk, Marek Misic 85.000 Sk, Ing. Jaroslav Mrváň 30.000 Sk
9. b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch:
Konatelia: Eva Haulíkova, Marek Misic, Ing. Jaroslav Mrváň
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
Správny poplatok za zmenu programovej štruktúry v zmysle položky 13. písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 20.000 Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún) a za zmenu právnych skutočností v platnej licencii podľa položky 13. písm. e) zákona č. 145/1995 Z. z. je 10.000 Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).
Účastník konania spoločnosť MAXMEDIA, s.r.o. je povinný za zmenu licencie č. R/63 v zmysle hore uvedeného zaplatiť správny poplatok vo výške 30.000 Sk (slovom tridsaťtisíc Slovenských korún).

K bodu 4)

SK č.301-LO/O-1856/2000
vo veci porušovania ustanovení § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. k licencii č. R/63
ÚK: MAX MEDIA s.r.o., Nové Zámky
Uznesenie č. 00-21/4.526: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, podľa § 64 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 12.12.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 301 - PgO/O - 1855/00, držiteľ licencie č. R/63, MAX MEDIA, s. r. o. so sídlom Čerešňová 21, Nové Zámky (ďalej len "ÚK") porušil povinnosť ustanovenú § 51 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že neoznámil v zákonnom stanovenej lehote Rade zmeny, týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 5)

SK č.297-LO/D-2707/2000 dňa 21.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/78 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a územného rozsahu vysielania
ÚK:Slobodná Európa
Uznesenie č. 00-21/5.527: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. telekomunikáciách v súlade s § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 297-LO/D-2707/2000 vedenom vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie rozhodla, že žiadateľovi spoločnosti Radio Free Europe / Radio Liberty Inc. 1201 Connecticut Av., S.W. Washington, DC 200 36 USA, podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii vyhovuje a licenciu č. R/78 v znení rozhodnutia o udelení licencie č. R/78/2000 zo dňa 18.04.2000 mení nasledovne:
V časti I. sa bod 5. mení a znie:
"5. Pridelená frekvencia : pásmo SV
a) 1287 kHz -Banská Bystrica
b) 1485 kHz - Bratislava"
V časti I. sa bod 6. mení a znie:
"6. časový rozsah vysielania :
pondelok - piatok:
13.00-13.15 hod.
17.30-18.00 hod.
21.00-22.00 hod.
sobota - nedeľa:
17.30-18.00 hod.
21.00-22.00 hod."
V časti I. sa bod 9. mení a znie:
"9. Programová štruktúra : podľa prílohy č. 7 žiadosti o zmenu licencie doručenej Rade dňa 21.11.2000 (č.p.d. 2707/2000)"
Správny poplatok za zmenu programovej štruktúry v zmysle položky 13. písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún) a za ostatné zmeny vo vydanej licencii podľa položky 13. písm. e) zákona č. 145/1995 Z. z. je 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).
Účastník konania spoločnosť Radio Free Europe/Radio Liberty Inc. je povinný za zmenu licencie č. R/78 v zmysle hore uvedeného zaplatiť správny poplatok vo výške 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských korún).

K bodu 6)

SK č.280-LO/D-2573/2000 dňa 07.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/65 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK:Frontinus s.r.o., Žilina
Uznesenie č. 00-21/6.528: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. telekomunikáciách v súlade s § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 280-LO/D-2573/2000 vedenom vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie rozhodla, že žiadateľovi spoločnosti Frontinus Radio s.r.o, Dolné rudiny 3, 010 01 Žilina , podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii vyhovuje a licenciu č. R/65 v znení rozhodnutia o udelení licencie č. R/65/98 zo dňa 14.08.1998, mení nasledovne:
V článok I. sa bod 8. sa mení a znie :
"8. Programová skladba: podľa prílohy k žiadosti o udelenie licencie doručenej Rade dňa 11.02.1998 (č.p.d 321/98) v znení zmien podľa podania z 21.11.2000 (č.p.d. 2706/00)."
Správny poplatok za zmenu programovej skladby v zmysle položky 13. písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc Slovenských korún).

K bodu 7)

č.305-LO/D-2819/2000 dňa 06.122000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/77 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK:KIKS s.r.o., Michalovce
Uznesenie č. 00-21/7.529: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. telekomunikáciách v súlade s § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 305-LO/D-2819/2000 vedenom vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie rozhodla, že žiadateľovi spoločnosti Radio KIKS s. r. o., S Chalupku 20, 071 01 Michalovce, podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii vyhovuje a licenciu č. R/77 v znení rozhodnutia o udelení licencie č. R/77/2000 zo dňa 18.04.2000, mení nasledovne:
V časti I. sa bod 8. sa mení a znie :
"8. Programová štruktúra : podľa prílohy žiadosti o udelenie licencie zo dňa 15.03.2000, ktorá bola doručená rade dňa 17.03.2000 (č.p.d 663/00) v znení zmien podľa podania zo dňa 06.12.2000 (č.p.d. 2819/00)."
Správny poplatok za zmenu programovej skladby v zmysle položky 13. písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc Slovenských korún).

K bodu 8)

SK č.302-LO/D-2706/2000 dňa 21.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/57 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK:R.A.TATRY s.r.o., Svit
Uznesenie č. 00-21/8.530: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. telekomunikáciách v súlade s § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 302-LO/D-2818/2000 vedenom vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie rozhodla, že žiadateľovi spoločnosti R. A. Tatry spol. s r. o., Priečna 3, Svit, podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii vyhovuje a licenciu č. R/57 v znení rozhodnutia o udelení licencie č. R/57/97 zo dňa 04.07.1997, rozhodnutia o zmene licencie č. R/57/RZL/170/99 zo dňa 11.01.1999, rozhodnutia o zmene licencie č. R/57/RZL/216/99 zo dňa 13.07.1999 a rozhodnutia o zmene licencie č. R/57/RZL/311/2000 zo dňa 24.10.20000 mení nasledovne:
V článok I. sa bod 8. sa mení a znie :
"8. Programová skladba : podľa podaní doručených Rade 15.06.1998 (č.p.d 1196/98), 31.08.1998 (č.p.d. 1710/98), 11.11.1998 (č.p.d. 2260/98) a 21.11.2000 (č.p.d. 2706/00)."
Správny poplatok za zmenu programovej skladby v zmysle položky 13. písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).

K bodu 9)

SK č.304-LO/D-2818/2000 dňa 05.12.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/67 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK:N-RADIO s.r.o., Nitra
Uznesenie č. 00-21/9.531: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. telekomunikáciách v súlade s § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 304-LO/D-2818/2000 vedenom vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie rozhodla, že žiadateľovi spoločnosti N-Radio spol. s r. o., Vajanskáho 7, 949 01 Nitra, podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii vyhovuje a licenciu č. R/67 v znení rozhodnutia o udelení licencie č. R/67/99 zo dňa 07.07.1999 mení nasledovne:
V časti I. sa bod 8. mení a znie:
"8. Programová štruktúra podľa prílohy č. 2 žiadosti o udelenie licencie zo dňa 29.03.1999, doručená Rade dňa 31.03.1999 (č.p.d. 518/1999) v znení zmien vykonaných podaním zo dňa 03.11.2000 (č.p.d. 2548/2000)."
Správny poplatok za zmenu programovej skladby v zmysle položky 13. písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc Slovenských korún).

K bodu 10)

SK č.271-LO/D-2548/2000 dňa 03.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/67 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov.
ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra
Uznesenie č. 00-21/10.532: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 271-LO/D-2548/2000, začatom dňa 03.11.2000 vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom 75% obchodného podielu spoločnosti N - RADIO spol. s r.o., Nitra, spoločnosti D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci rozhodla, že súhlas udeľuje.
Za udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu hlasoval dostatočný počet členov Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 11)

SK č.281-LO/D-2492/2000 dňa 27.10.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/100 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a časového rozsahu vysielania
ÚK: Dúbravská televízia s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 00-21/11.533: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán vecne príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. telekomunikáciách rozhodla na svojom zasadnutí dňa 12.12.2000 v správnom konaní č. 281-LO/D-2492/2000, vedenom vo veci zmeny licencie č. T/100 z dôvodu zmeny programovej skladby, nasledovne: žiadosti účastníka konania spoločnosti Dúbravská televízia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, vyhovuje podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a licenciu na televízne vysielanie č. T/100 v znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/100/98 zo dňa 14.09.2000, a rozhodnutia o zmene licencie č. T/100/RZL/210/99 zo dňa 21.08.1999, sa mení nasledovne:
V časti I. bod 7:
"7. časový rozsah vysielania: 168 h/týždenne, 8736 h/ročne
-textové informácie 153 h/týždenne, 7956 h/ročne
-obrazové informácie 15h/týždenne, 780 h/ročne "
v Časti I. bod 8:
" 8. Programová skladba: podľa podania doručeného Rade dňa 13.05.1999 ( č.p.d. 838/99) zmenená podaním na Radu dňa 27.11.2000 (č.p.d.2492/2000)."
Správny poplatok, ktorý je účastník konania za zmenu licencie z dôvodu zmeny programovej skladby povinný zaplatiť podľa položky 13 písm. d) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch je 20.000 -Sk.
Kancelária rady vyzve účastníka konania k zaplateniu správneho poplatku a vydá UK písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie č. T/100 .

K bodu 12)

SK č.248-LO/D-2865/2000 dňa 19.10.2000
vo veci žiadosti o predĺženie licencie č. R/46 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
ÚK: Rádio Žilina a.s., Žilina
Uznesenie č. 00-21/12.534: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 248-LO/D-2865/2000, začatom dňa 19.10.2000 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie rozhodla, že podľa ustanovenia § 52 ods. 2, písm. b) a ods. 4, zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, platnosť licencie č. R/46 predlžuje o 8 rokov. Platnosť licencie končí dňa 22.12.2009.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) je 10.000,- Sk.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi správneho konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 13)

SK č.292-LO/D-2705/2000 dňa 21.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/46 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: Rádio Žilina a.s., Žilina
Uznesenie č. 00-21/13.535: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 292-LO/D-2705/2000, začatom dňa 21.11.2000 vo veci žiadosti o zmenu programovej štruktúry Rádia Žilina, rozhodla podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, o zmene licencie č. R/46 jej držiteľa Rádio Žilina a.s., Žilina takto :
V licencii č. R/46 udelenej dňa 19.12.1995 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. R/46/RZL/22/96, č. R/46/RZL/67/97, č. R/46/RZL/122/98, č. R/46/RZL/193/99, č. R/46/RZL/211/99 a č. R/46/RZL/241/2000 sa mení v časti I. bod 8. a znie :
"Platná je programová skladba schválená Radou v znení podľa podania zo dňa 20.11.2000, doručeného Rade dňa 21.11.2000 (č.p.d. 2705/2000 )."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) je 20.000,- Sk.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá v tejto veci účastníkovi správneho konania rozhodnutie.

K bodu 14)

SK č.249-LO/D-2864/2000 dňa 19.10.2000
vo veci žiadosti o predĺženie licencie č. R/47 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
ÚK: Ragtime s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 00-21/14.536: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 249-LO/D-2864/2000, začatom dňa 19.10.2000 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie rozhodla, že podľa ustanovenia § 52 ods. 2, písm. b) a ods. 4, zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, platnosť licencie č. R/47 predlžuje o 8 rokov. Platnosť licencie končí dňa 30.12.2009.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) je 10.000,- Sk.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi správneho konania rozhodnutie.

K bodu 15)

SK č.275-LO/D-2490/2000 dňa 27.10.2000 vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - pridelenie 50.kanála v Košiciach a jeho premiestnenie na inú kótu. (Košice -Furča)
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 00-21/15.537: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 275-LO/D-2490/2000, začatom dňa 27.10.2000 vo veci zmeny licencie č. T/15 jej držiteľa TV LUNA s.r.o., Bratislava z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania o terestriálne vysielanie na kanáli 50k Košice-Furča rozhodla, že mení licenciu č. T/15 držiteľa licencie na televízne vysielanie TV LUNA s.r.o., Bratislava z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania takto :
Rozhodnutie č. T/15/RZL/284/2000 zo dňa 19.09.2000, vydané v plnom znení sa dopĺňa nasledovne :
- časť I. bod 2 písm. b) : "a kanálu 50 Košice - Furča"
- časť I. bod 3 písm. b) : "a vysielača Košice - Furča ( 21E 17 38, 48N 44 27 ( S-42))"
- časť I. bod 4 písm. b) : "a vysielací kanál 50 Košice - Furča"
- časť II. Technické podmienky pre terestriálne vysielanie :
"Televízny kanál : 50
Lokalita : Košice
Vysielacia kóta : Košice - Furča
Oblasť pokrytia : Košice a okolie
Súradnice : 21E 17 38, 48N 44 27 ( S-42 )
Maxim. vyžiar. výkon : 600 W"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) je 10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie vo veci zmeny licencie.

K bodu 16)

SK č.293-LO/D-2642/2000 dňa 15.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/66 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
Uznesenie č. 00-21/16.538: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 293-LO/D-2642/2000, začatom dňa 15.11.2000, mení podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 držiteľa licencie D.EXPRES a.s. Lamačská cesta 3, Bratislava z dôvodu zmeny programovej skladby takto :
V rozhodnutí č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien, vykonaných rozhodnutiami č. R/66/RZL/228/99 zo dňa 05.10.1999, č. R/66/RZL/238/99 zo dňa 09.11.1999, č. R/66/RZl/243/2000 zo dňa 06.03.2000, č. R/66/RZL/287/99 zo dňa 20.06.2000, č. R/66/RZL/295/2000 zo dňa 22.08.2000 a R/66/RZL/304/2000 zo dňa 19.09.2000 sa v časti I. mení bod 8. a znie takto:
"8. Programová skladba : Platná je programová skladba schválená Radou dňa 12.12.2000 v znení podania zo dňa 10.11.2000, doručeného Rade dňa 15.11.2000 ( č.p.d. 2642/2000)".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) : = 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 17)

SK č.245-LO/D-2339/2000 dňa 13.10.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/70 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: RADIO TWIST a.s., Bratislava
Uznesenie č. 00-21/17.539: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 245-LO/D-2339/2000, začatom dňa 13.10.2000, mení podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 držiteľa licencie RADIO TWIST a.s. Šalviova 1, Bratislava, z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti takto :
V rozhodnutí č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskorších zmien, vykonaných rozhodnutím č. R/70/RZL/261/2000 zo dňa 06.03.2000 sa v časti I. mení bod 10. a bod 11. a znie takto:
"10. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 285/B, zoznam výpisov č. III/11322/00, zo dňa 16.11.2000.
11. Zoznam akcionárov: podľa výpisu Zoznamu akcionárov (vybraná emisia) Strediska cenných papierov zo dňa 23.11.2000, doručeného Rade dňa 24.11.2000".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : = 10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 18)

Vydanie kmitočtového listu pre televízny prevádzač Gelnica
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 00-21/18.540: Rada vysielanie pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie vydanie kmitočtového listu č.j. 9181/SKS-00, zo dňa 17.11.2000, vydaného Telekomunikačným úradom SR pre televízny prevádzač :
Gelnica 37 k 0,005 kW
v rámci dokrytia územia v súlade s licenciou č. T/41.

K bodu 19)

Kontrolný monitoring
Správa č.57/2000 o monitorovaní televíznej stanice TV Žilina
(monitorované dni: 6.11.2000 - 10.11.2000)
Držiteľ licencie: TELERÁDIO spol. s.r.o., Žilina
Číslo licencie: T/87
Uznesenie č. 00-21/19.541: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 12.12.2000 po prerokovaní Správy č. 57/2000 o monitorovaní vysielania televíznej stanice TV Žilina, že monitorované vysielanie vysielateľa s licenciou č. T/87 TELERÁDIO spol. s.r.o., Žilina z dní 6.11.-10.11.2000 je v súlade s právnymi predpismi.

K bodu 20)

Kontrolný monitoring
Správa č.55/2000 o monitorovaní televíznej stanice Petržalské televízne vysielanie
(monitorované dni: 6.11., 8.11. a 10.11.2000)
Držiteľ licencie: Miestne vysielanie Petržalka, spol. s.r.o., Bratislava
Číslo licencie: T/48
Uznesenie č. 00-21/20.542: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 12.12.2000 Po prerokovaní Správy č. 55/2000 o monitorovaní vysielania televíznej stanice Petržalské televízne vysielanie, že monitorované vysielanie vysielateľa s licenciou č. T/48 Miestne vysielanie Petržalka s.r.o., z dní 6.11., 8.11. a 10.11.2000 je v súlade s právnymi predpismi

K bodu 21)

Kontrolný monitoring
Správa č.58/00/TV o monitorovaní televíznej stanice AVT
(monitorované dni: 16.10. a 23.10.2000)
Držiteľ licencie: SEWARE Multimédiá, v.o.s. Žiar nad Hronom
Číslo licencie: T/91
Uznesenie č. 00-21/21.543: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla po prerokovaní Správy č. 58/2000/TV o monitorovaní vysielania ATV - Žiar nad Hronom, že monitorované vysielanie vysielateľa SEWARE Multimédiá, v.o.s. Žiar nad Hronom s licenciou č. T/91 z dní 16.10., 23.10.2000 je v súlade s právnymi predpismi

K bodu 22)

Kontrolný monitoring
Správa č.60/2000/TV o monitorovaní Info kanála Pliešovce
(monitorované dni: 4.10., 6.10. a 8.10.2000)
Držiteľ licencie: INFO KANÁL PLIEŠOVCE spol. s r.o., Pliešovce
Číslo licencie: T/95
Uznesenie č. 00-21/22.544: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 12.12.2000 po prerokovaní Správy č. 60/2000/TV o monitorovaní vysielania televízie Info Kanál Pliešovce, že monitorované vysielanie vysielateľa s licenciou č. T/95 INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o. zo dňa 4.10., 6.10. a 8.10.2000 je v súlade s právnymi predpismi.

K bodu 23)

Kontrolný monitoring
Správa č.61/2000/TV o monitorovaní MARTICO INFO
(monitorované dni: 11.10. a 12.10.2000)
Držiteľ licencie: MARTICO, s.r.o. Martin
Číslo licencie: T/54
Uznesenie č. 00-21/23.545: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 12.12.2000 po prerokovaní Správy č. 61/2000/TV o monitorovaní vysielania televízie MARTICO INFO, že monitorované vysielanie vysielateľa s licenciou č. T/54 MARTICO s.r.o. Martin zo dňa 11.10. a 12.10.2000 je v súlade s právnymi predpismi.

K bodu 24)

Kontrolný monitoring
SK č. 273 - PgO/O - 1713/2000 z 7.11.2000
Správa č. 17/2000/Ro o monitorovaní vysielania rozhlasovej stanice Hviezda FM
ÚK: Rádio Nitra spol. s r.o., číslo licencie: R/37
Uznesenie č. 00-21/24.546: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla, že účastník správneho konania č. 273-PgO/O-1713/2000 zo dňa 7.11.2000, držiteľ licencie č. R/37, Radio Nitra spol. s r. o. Štefánikova tr. 46, 949 01 Nitra porušil ustanovenia §16 písm. a) a b) a §32 ods. 10 a 12 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 30.10., 3.11., 6.11.2000 odvysielal program TRI OTÁZKY, a 30.10., 5.11., 6.11.2000 odvysielal program NA PRAVÉ POLUDNIE (HORÚCE KRESLO), ktoré boli jednostranne zamerané, a v ktorých bola prezentovaná iba jedna názorová platforma, a ďalej v dňoch 3.11. a 6.11.2000 odvysielal program TRI OTÁZKY, ktorý obsahoval skrytú politickú reklamu, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii sankciu-upozornenie na porušenie ustanovenia § 16 písm. a) a b) a § 32 ods. 10 a 12 zákona č. 308/2000 Z. z.
Rada vydá písomné vyhotovenie rozhodnutie o uložení sankcie - upozornenia držiteľovi licencie Rádio Nitra spol. s r.o.

K bodu 25)

Kontrolný monitoring
Správa č.17/200/Ro o monitorovaní Rádia Koliba
(monitorované obdobie: od 12.-13.10.2000 so zameraním na vysielanie reklamy)
W.A. Slovakia a.s., Bratislava, číslo licencie: R/49
Uznesenie č. 00-21/25.547: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 12.12.2000 takto:
Účastník správneho konania č.296-PgO/O-1837/2000, držiteľ licencie č.R/49 WA Slovakia, a.s. Dunajská 4, 814 81 Bratislava porušil ustanovenia § 20 ods.3, § 32 ods.7, § 34 ods.1 a § 38 ods.2, ods.12, ods.14 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii tým, že dňa 13.10.2000 o 15.47 hod. a 18.43 hod. odvysielal reklamu na erotické služby, dňa 12.10 a 13.10.2000 odvysielal neoznačenú reklamu na vlastné služby a dňa 13.10.2000 o 11.02 hod. odvysielal nenáležite označený sponzorovaný program, skrytú reklamu a reklamu využívajúcu podprahové vnímanie človeka, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii sankciu-upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Rada vydá písomné vyhotovenie rozhodnutie o uložení sankcie - upozornenia držiteľovi licencie WA SLOVAKIA a.s., Bratislava.

K bodu 26)

Kontrolný monitoring
SK č. 223-PgO/O-1489/2000 z 3.10.2000
(monitorované obdobie 16.8.2000)
Správa o monitorovaní športového (futbalového) stretnutia SR-Chorvátsko so zameraním na všeobecné otázky týkajúce sa propagácie sponzorov v športových podujatiach podobného zamerania, (Doplnok k 1.12.2000)
ÚK: STV, Bratislava
Uznesenie č. 00-21/26.548: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 74 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 12.12. 2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 223-PgO/O-1489/2000 zo dňa 3.10.2000 Rada pre vysielanie a retransmisu po prerokovaní Správy o monitorovaní futbalového stretnutia Slovensko-Chorvátsko so zameraním na všeobecné otázky týkajúce sa propagácie sponzorov v športových podujatiach podobného charakteru rozhodla, že v monitorovanom vysielaní Slovenskej televízie nebol dodržaný zákon. Rada preto v zmysle § 20, ods.1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov upozorňuje Slovenskú televíziu na porušenie ust. § 6 ods. 1 písm. d) s odkazom na ust. § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a určuje účastníkovi konania bezodkladnú lehotu na nápravu.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia vo veci.

K bodu 27)

Kontrolný monitoring
Správa č.62/2000/TV o monitorovaní STV
(monitorované obdobie 9.10.-19.11.2000, vysielanie programu S Václavom Fischerom na cestách)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 00-21/27.549: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") na svojom zasadnutí dňa 12.12.2000 po prerokovaní Správy č. 62/2000/TV zo 4.12.2000 zobrala na vedomie výsledky monitorovania a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinností ustanovených Ôsmou časťou zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon") voči STV, Bratislava. Kancelária Rady požiada STV o písomné stanovisko k predmetnému SK.

K bodu 28)

Kontrolný monitoring
Správa č.63/2000/TV o monitorovaní STV
(monitorované obdobie 7.11.2000, vysielanie avíza programu Prechádzky s dinosaurami)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 00-21/28.550: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") na svojom zasadnutí dňa 12.12.2000 po prerokovaní Správy č. 63/2000/TV zo 5.12.2000 zobrala na vedomie výsledky monitorovania a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinností ustanovených ôsmou časťou zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon") voči STV, Bratislava. Kancelária Rady požiada STV o písomné stanovisko k predmetnému SK.

K bodu 29)

Kontrolný monitoring
SK č.284-PgO/O-1719/2000 zo dňa 16.11.2000
Správa č.19/2000/Ro o monitorovaní Rádia Twist
(sponzorské odkazy na program Čierna skrinka a Recept na tento deň dní 30.10.-3.11.2000)
ÚK: Twist a.s. Bratislava číslo licencie: R/70
Uznesenie č. 00-21/29.551: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, podľa § 64 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 28.11.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 284 - PgO/O - 1719/00, držiteľ licencie č. T/70, Rádio Twist, a. s. Bratislava(ďalej len "ÚK"), porušil povinnosť ustanovenú § 34 ods. 1 a § 38 ods. 4 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že v týždni od 30.10.2000 do 3.11.2000 odvysielal pred programom Čierna skrinka Rádia Twist a následne i po nej reklamný šot Poisťovne Kooperatíva, ktorý nebol oddelený v súlade s § 34 ods. 1 od iných zložiek programovej služby a povinnosť ustanovenú § 38 ods. 4 tým, že sa v totožnom týždni v programe Recept na tento deň (vysielaný po programe Čierna skrinka), sponzorovanom firmou Podravka, osobitne zmieňoval o produkte sponzora priamo v programe, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
Kancelária rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 30)

Sťažnosť č. 59/2000 zo dňa 04.12.2000 na reklamný šot Fidorka - Little Angel
Uznesenie č. 00-21/30.552: Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí dňa 12.12.2000 po posúdení veci rozhodla, že nemôže prešetriť predmet telefonickej sťažnosti smerujúcej voči reklamnému šotu Fidorka (§ 19 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z.z.) z dôvodu, že nie je možné určiť vysielateľa, voči ktorému sťažnosť smeruje.
Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady zaslaním písomnej odpovede sťažovateľovi.

K bodu 31)

Návrh téz spolupráce s TÚ SR
Uznesenie č. 00-21/31.553: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje tézy spolupráce s TÚ SR podľa predloženého návrhu. Kancelária Rady zašle návrh na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky na spracovanie pripomienok.

K bodu 32)

Nariadenie č. 1/2000 k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, návrh na zmenu štatútu Rady.
Uznesenie č. 00-21/32.554: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Nariadenie č. 1/2000 na zabezpečenie Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uznesenie č. 00-21/32.555: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje doplnenie návrhu Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu v čl. 7 o samostatný bod tohto znenia: "Kancelária zabezpečuje úlohy vyplývajúce z č. III bod 5 písm. c) tohto štatútu." Kancelária doplní návrh Štatútu a predloží ho na schválenie NR SR.

K bodu 33)

Harmonogram prípravy a osnova Správy o stave rozhlasového a televízneho vysielania v SR a o činnosti rady za rok 2000
Uznesenie č. 00-21/33.556: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje harmonogram prípravy a osnovu Správy o stave rozhlasového a televízneho vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie / Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2000.
Členovia Rady pripravia svoje príp. námety a návrhy materiálov do Správy ... do 12. januára 2001.

K bodu 34)

Rôzne
a) Návrh mimoriadnych odmien podľa čl. VI. Ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu
Uznesenie č. 00-21/34.557: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje výplatu odmien pre členov Rady v zmysle čl. VI ods. 3 Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1752 zo dňa 29.09.1997 v znení neskorších zmien vo výške jednonásobku mesačnej odmeny člena rady. Celková výška odmien je 161 tis. Sk a bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac december 2000.

PhDr. Peter Kováč
podpredseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak