Zápisnica RVR č.20/2000 zo dňa 28.11.2000

 

Zápisnica č. 20/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisu, ktoré sa konalo dňa 28.11.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Ernest Valko

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č.272-LO/D-2506/2000 dňa 30.10.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/49 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
  ÚP: 9,30 hod.
 3. SK č.271-LO/D-2548/2000 dňa 03.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/67 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra
  ÚP:10,15
 4. SK č.270-LO/D-2548/2000 dňa 03.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/67 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania - návrh na zastavenie konania
  ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra
 5. SK č.263-LO/D-2493/2000 dňa 27.10.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/25 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: Ing.Ladislav Bellovič, Nové Mesto nad Váhom
 6. SK č.250-LO/D-2322/2000 dňa 12.10.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. TKR/158- z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - návrh na prerušenie vysielania
  ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš
 7. SK č.176-LO/D-1589/2000 dňa 16.06.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/74- z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - zrušenie uznesenia a zastavenie konania
  ÚK: Omega Plus s.r.o., Bratislava
 8. SK č.239-LO/D-2205/2000 dňa 15.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/74- z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Omega Plus s.r.o., Bratislava
 9. SK č.287-LO/D-2627/2000 dňa 13.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. TKR/101- z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: Jana Revická, Prievidza
 10. Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania § 51 ods. 1 zákona č. 308/200 Z.z. o vysielaní a retransmisii
  ÚK: MAX MEDIA s.r.o., Nové Zámky
 11. SK č.285-LO/D-2602/2000 dňa 10.11.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/63- z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: MAX MEDIA s.r.o., Nové Zámky
 12. Informácia ohľadom prerušenia vysielania Infokanála v Košiciach
  ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko, a.s., Košice
 13. SK č. 217 - PgO/O - 1455/00 z 29.9.2000
  Správa č. 41/2000/TV o monitorovaní Sninského kábelového vysielania
  ÚK: Matús Marián, Snina, číslo licencie: T/30
 14. SK č. 218 - PgO/O - 1456/00 z 29.9.2000
  Správa č. 51/2000/TV o monitorovaní Mestského televízneho vysielania Rožňava
  ÚK: Mestské tv štúdio spol. s r. o. Rožňava, číslo licencie: T/85
 15. SK č. 219 - PgO/O - 1457/00 z 29.9.2000
  Správa č. 52/2000/TV o monitorovaní TV Nováky
  ÚK: Benet, spol. s r. o. Nováky, číslo licencie: T/122
 16. SK č. 259-PgO/O-1628/2000 zo dňa 30.10.2000
  Správa č. 44/2000/TV o monitorovaní TV Markíza zo 16.10.2000
  (monitorované obdobie 4.10.2000, reklama vo vysielaní kinematog. diela)
  ÚK: Markíza-Slovakia, spol. s. r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 17. SK č. 258-PgO/O-1616/2000 zo dňa 27.10.2000
  Správa o monitorovaní Novín STV zo dňa 17.10.2000
  ÚK: Slovenská televízia
 18. SK č. 257-PgO/O-1612/2000 zo dňa 25.10.2000
  Správa č.13/2000Ro o výberovom monitorovaní stanice Slovensko 3 (Rock FM Rádio)
  (monitorované obdobie: od 3.-6. a 10.10.2000)
 19. SK č. 208-PgO/O-1404/00 z 19.9.2000
  Správa č. 14/2000/RO o monitorovaní Rádia MAX
  ÚK: ONE, spol. s r. o. Nové Zámky, číslo licencie: R/63
 20. SK č.221-PgO/O-1470/2000 z 2.10.2000
  Správa č.16/2000/RO o monitorovaní Rádia Frontinus vÚK: Frontinus, s.r.o., Žilina, číslo licencie: R/65
 21. Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 47/00/TV o monitorovaní vysielania TV INFO KANÁL
  (monitorované obdobie: 8. 10. a 10.10.2000
  Stavebné bytové družstvo, Partizánske
  číslo licencie: T/75
 22. Správa č. 48/00/TV o monitorovaní vysielania INFO KABEL PLUS
  (monitorované obdobie: 8., 9., 11.10.2000)
  Kabel Plus Bratislava, a.s.
  číslo licencie: T/103
 23. Návrh na začatie správneho konania
  Správa č.17/200/Ro o monitorovaní Rádia Koliba
  (monitorované obdobie: od 12.-13.10.2000 so zameraním na vysielanie reklamy) WA Slovakia a.s., Bratislava
  číslo licencie: R/49
 24. Správa č.54/2000/TV o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované obdobie 3. a 10.11.2000, vysielanie programu Milionár a Show B.Cosbyho)
  Markíza-Slovakia, spol. s. r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
 25. Návrh na začatie správneho konania
  Správa č. 56/2000/TV zo dňa 21.11.2000 o monitorovaní TV Markíza
  (reklama na produkt Pečivární Sereď - Horalka )
 26. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č.2838/51-2000 zo dňa 16.10.2000
  (na Večer Milana Markoviča)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2838/51-2000 zo 16.10.2000 smerujúcej proti STV
 27. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č.2444/50-2000 zo dňa 23.10.2000
  (na reláciu O 5 minút dvanásť a činnosť moderátorov)
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 244/50-2000 z 23.10.2000 smerujúcej proti STV
 28. SK 289-PgO/O-2261/200-49 zo dňa 02.10.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2261/200-49 z 02.10.2000 smerujúcej proti FUN Radiu
  (rozhovor s pornoherečkou Oliviou de Trevill vysielaný dňa 24.09.2000)
  ÚP: 14.00 hod.
 29. Návrhy na ZSC
  a) zasadnutie skupiny MM-S-AD, Štrasburg, 4.-5. decembra 2000 - účasť E.Bobáková
  b) zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu, Štrasburg, 14.-15. december 2000 - účasť J. Grujbárová
 30. Správa zo ZSC 5. svetové televízne fórum OSN, New York (J.Grujbárová)
 31. Nariadenie č. 1/2000 na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 32. Rôzne


K bodu 2)
SK č.272-LO/D-2506/2000 dňa 30.10.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/49 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu.
ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-20/2.491: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 272-LO/D-2506/2000 začatom dňa 31.10.2000, účastník konania WA Slovakia a.s. Bratislava ( držiteľa licencie č.R/49 ) vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom 50 % akcií na spoločnosť FORWARD, s.r.o. Banská Bystrica a 50 % akcií na spoločnosť R-Media s.r.o. Banská Bystrica, t,j, s prevodom 100 % akcií spoločnosti WA Slovakia a.s. Bratislava rozhodla, že súhlas č. R/49 z dôvodu zmeny právnych skutočností rozhodla, že súhlas udeľuje. Za udelenie súhlasu s prevodom 100 % akcií hlasoval dostatočný počet členov Rady.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 3)

SK č.271-LO/D-2548/2000 dňa 03.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/67 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu
ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra
Uznesenie č.00-20/3.492: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 271-LO/D-2548/2000, začatom dňa 03.11.2000, účastník konania N-Rádio Nitra ( držiteľa licencie č.R/49 ) vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom 75 % obchodných podielov prerušuje podľa § 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní a žiada ÚK o doplnenie jeho žiadosti o preukázanie finančných zdrojov určených na prevod obchodných podielov a na financovanie rozhlasovej stanice zo strany Družstva vzájomnej pomoci, Nitra, v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 4)

SK č.270-LO/D-2548/2000 dňa 03.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/67 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania - návrh na zastavenie konania
ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra
Uznesenie č.00-20/4.493: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že správne konanie č. 270-LO/D-2548/2000, vo veci oznámenia pripravovanej zmeny programovej skladby doručené Rade dňa 03.11.2000, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje, pretože účastník konania spol. N-RADIO spol. s r.o., Nitra, listom doručeným Rade dňa 09.11.2000 vzal svoju žiadosť v tejto veci späť.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 5)

SK č.263-LO/D-2493/2000 dňa 27.10.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/25 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: Ing.Ladislav Bellovič, Nové Mesto nad Váhom
Uznesenie č.00-20/5.494: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 263-LO/D-2493/2000, začatom dňa 27.10.2000, mení podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii licenciu na televízne vysielanie č. T/25 držiteľa licencie Ing. Ladislava Belloviča z dôvodu zmeny programovej skladby a časového rozsahu vysielania v zmysle projektu ALTEV.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) =20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia v plnom znení.

K bodu 6)

SK č.250-LO/D-2322/2000 dňa 12.10.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. TKR/158- z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - návrh na prerušenie konania
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš
Uznesenie č.00-20/6.495: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súlade s § 71 cit. zákona, správne konanie č. 250-LO/D-2322/2000 vedené s účastníkom konania spoločnosťou MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš, vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 rozhodla, že správne konanie podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. prerušuje do doby získania licencie na MMDS zo strany TÚ SR.
Rada pre vysielanie a retransmisiu bude v správnom konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo prerušené.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 7)

SK č.176-LO/D-1589/2000 dňa 16.06.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/74- z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - zrušenie uznesenia a zastavenie konania.
ÚK: Omega Plus s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-20/7.496: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 176-LO/D-1589/2000, začatom dňa 16.06.2000, vo veci zmeny licencie č. T/74 na televízne terestriálne vysielanie z dôvodu zmeny sídla spoločnosti rozhodla, že uznesenie č. 00-15/19.397 zo dňa 19.09.2000 vo veci zmeny licencie zrušuje a predmetné správne konanie zastavuje podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní s poukazom na § 9 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch z dôvodu, že účastník konania neuhradil splatný správny poplatok, v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 8)

SK č.239-LO/D-2205/2000 dňa 15.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/74- z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Omega Plus s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-20/8.497: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 239-LO/D-2205/2000, začatom dňa 15.11.2000, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti Omega Plus spol. s r.o., Bratislava, podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách rozhodla, že podľa § 51 ods. 3 cit. zákona, mení licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch č. T/ 74, držiteľa Omega Plus spol. s r.o., Bratislava takto :
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/ 74 zo dňa 11.09.1996 v znení zmeny, vykonanej rozhodnutím č. T/74/RZL/301/2000, zo dňa 19.09.2000 v článku I. sa mení bod 13, ktorý znie:
"13 ) Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 8068/B zo dňa 02.11.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 15.11.2000 ( č.p.d. 2646 )."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien, položky 13 písm. e, je 10.000,- Sk / slovom desaťtisíc Sk /.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia.

K bodu 9)

SK č.287-LO/D-2627/2000 dňa 13.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. TKR/101- z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
ÚK: Jana Revická, Prievidza
Uznesenie č.00-20/9.498: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 287-LO/D-2627/2000, začatom dňa 13.11.2000 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/101 jej držiteľa INŠTAL Jana Revická, Prievidza, z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie rozhodla, že mení registráciu retransmisie č. TKR/101 jej držiteľa INŠTAL Jana Revická, Prievidza, z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie takto :
V rozhodnutí č. TKR/101/97 zo dňa 09.10.1997 o registrácii retransmisie č. TKR/101, v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/101/RZL/108/97 zo dňa 18.12.1997 sa :
1.
časť I. bod 1. územný rozsah káblového rozvodu dopĺňa a znie :
"Územný rozsah káblového rozvodu : obce Malá Čausa, Zemianske Kostoľany a Dolné Vestenice a mesto Prievidza, Dlhá ul."
2.
v časti I. bod 2. dopĺňa odstavec o nasledovné znenie :
"Obsadenie kanálov v KR v obci Dolné Vestenice :
- televízne terestriálne programy : STV 1, STV 2, Markíza, Nova
- televízne satelitné vysielanie : SAT 1, TV 3, RTL, Super RTL, VIVA 1, PRO 7, VIVA 2, LUNA, ČT 1, DSF, RTL 2, VOX, Prima, ČT 2, Kabel 1, Polsat, MTV, MAX 1, Super MAX, Sky News,
- rozhlasové vysielanie : FM
Obsadenie kanálov v KR v meste Prievidza, Dlhá ul. :
- televízne terestriálne programy : STV 1, STV 2, Markíza, TV Prievidza, ČT 1, NOVA, AVT,
- televízne satelitné vysielanie : PRIMA, Info/VIVA 1, POLSAT, ČT 2, MAX 1, TV 3, PRO 7, SUPER MAX, SAT 1, SKY NEWS, LUNA, DSF, VOX, Super RTL, MTV, VIVA 2, RTL, KABEL 1,
- rozhlasové vysielanie : VKV - FM"
3.
v časti I. bod 4. počet účastníckych prípojok mení a znie :
"Počet účastníckych prípojok : Malá Čausa - 149
Zemianske Kostoľany - 421
Dolné Vestenice - 545
Prievidza, Dlhá ul. - 1214"
4.
v časti I. bod 5. mení a znie :
" Majiteľ TKR : Malá Čausa - obec Malá Čausa
Zemianské Kostoľany - obec Zemianské Kostoľany
Dolné Vestenice - INŠTAL Jana Revická, Prievidza
Prievidza, Dlhá ul. - INŠTAL Jana Revická, Prievidza"
5.
v časti II. dopĺňa za poslednú vetu odstavca nasledujúci text :
"Súčasťou rozhodnutia o registrácii retransmisie v znení neskorších zmien sú i rozhodnutia TÚ SR č. : 14P/2000 zo dňa 04.10.2000, ktorým sa vydáva povolenie na prevádzku TKR v meste Prievidza, Dlhá ul. a č. : S - 1536/94-68/D2-00 zo dňa 05.10.2000 o zmene vlastníka TKR Dolné Vestenice."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) je 10.000,- Sk ( slovom desať tisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnuti vo veci zmeny registrácie retransmisie.

K bodu 10)

Návrh na začatie správneho konania vo veci porušovania § 51 ods. 1 zákona č. 308/200 Z.z. o vysielaní a retransmisii
ÚK: MAX MEDIA s.r.o., Nové Zámky
Uznesenie č.00-20/10.499: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súlade s § 71 cit. zákona, rozhodla o začatí správneho konania vo veci porušovania ustanovení § 51 ods. 1 voči spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o., so sídlom Čerešňová 21, 94001 Nové Zámky.
V zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa zásady oficiality deň začatia správneho konania je deň, kedy sa oznámilo účastníkovi konania jeho začatie t.j. keď príslušný orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.
Rada nariaďuje podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2000 o 10.00 hodine.

K bodu 11)

SK č.285-LO/D-2602/2000 dňa 10.11.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/63- z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: MAX MEDIA s.r.o., Nové Zámky
Uznesenie č.00-20/11.500: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súlade s § 71 cit. zákona, správne konanie č. 285-LO/D-2602/2000 vedené s účastníkom konania spoločnostou MAXMEDIA, s.r.o., so sídlom Čerešňová 21, 94001 Nové Zámky, vo veci zmeny licencie č. R/63 na rozhlasové vysielanie rozhodla, že nariaďuje ústne pojednávanie na deň 12.12.2000 o 10.00 hod.

K bodu 12)

Informácia ohľadom prerušenia vysielania Infokanála v Košiciach
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko, a.s., Košice
Uznesenie č.00-20/12.501: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu ohľadom prerušenia vysielania Infokanála v Košiciach ( držiteľ licencie Kabel Plus Východné Slovensko, a.s. Košice ).

K bodu 13)

SK č. 217 - PgO/O - 1455/00 z 29.9.2000
Správa č. 41/2000/TV o monitorovaní Sninského kábelového vysielania
ÚK: Matús Marián, Snina, číslo licencie: T/30
Uznesenie č.00-20/13.502: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa vo veci správneho konania č. 217-PgO/O-1455/2000 zo dňa 29.9.2000, po prerokovaní Správy č. 41/2000 o monitorovaní vysielania televíznej stanice Sninské kábelové vysielanie, že monitorované vysielanie Mariána Matúsa, držiteľa licencie č. T/30, je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.217-PgO/O-1455/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania.

K bodu 14)

SK č. 218 - PgO/O - 1456/00 z 29.9.2000
Správa č. 51/2000/TV o monitorovaní Mestského televízneho vysielania Rožňava
ÚK: Mestské tv štúdio spol. s r. o. Rožňava, číslo licencie: T/85
Uznesenie č.00-20/14.503: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla vo veci správneho konania č. 218-PgO/O-1456/2000 zo dňa 29.9.2000 po prerokovaní Správy č. 51/2000 o monitorovaní vysielania televíznej stanice Mestské televízne vysielanie Rožňava, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/85 Mestské televízne štúdio, s.r.o., Rožňava, je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.218-PgO/O-1456/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania.

K bodu 15)

SK č. 219 - PgO/O - 1457/00 z 29.9.2000
Správa č. 52/2000/TV o monitorovaní TV Nováky
ÚK: Benet, spol. s r. o. Nováky, číslo licencie: T/122
Uznesenie č.00-20/15.504: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa vo veci správneho konania č. 219-PgO/O-1457/2000 zo dňa 29.9.2000 po prerokovaní Správy č. 52/2000 o monitorovaní vysielania televíznej stanice Televízia Nováky, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/122 spol. Benet s r.o., Nováky, je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.219-PgO/O-1457/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania.

K bodu 16)

SK č. 259-PgO/O-1628/2000 zo dňa 30.10.2000
Správa č. 44/2000/TV o monitorovaní TV Markíza zo 16.10.2000
(monitorované obdobie 4.10.2000, reklama vo vysielaní kinematog. diela)
ÚK: Markíza-Slovakia, spol. s. r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-20/16.505: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, podľa § 64 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 28.11.2000 takto: Účastník správneho konania č. 259 - PgO/O - 1628/00, držiteľ licencie č. T/41, Markíza-Slovakia, s. r. o. Blatné (ďalej len "ÚK") porušil povinnosť ustanovenú § 34 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že dňa 4.10.2000 v rámci vysielania kinematografického diela "Špinavé triky", odvysielal oznámenie reklamného charakteru (vlastnú propagáciu vo forme textovej informácie vysielanej v kinematografickom diele), ktoré nebolo zreteľne oddelené od iných častí programovej služby, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii - upozornenie na porušenie zákona. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

K bodu 17)

SK č. 258-PgO/O-1616/2000 zo dňa 27.10.2000
Správa o monitorovaní Novín STV zo dňa 17.10.2000
ÚK: Slovenská televízia Bratislava
Uznesenie č.00-20/17.506: Rada pre vysielanie a retransmisiu, (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), vo veci správneho konania č. 258-PgO/O-1616/2000, po prerokovaní Správy č.53/2000 o monitorovaní Novín STV zo dňa 17.10. 2000, rozhodla takto:
Účastník správneho konania č. 258-PgO/O-1616/2000, vysielateľ zo zákona, Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, porušil ust. § 20 ods. 3 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách tým, že dňa 17.10.2000 o 19.30 hodine v spravodajskej relácii odvysielal príspevok, ktorého obsah mohol ohroziť morálny a psychický vývin maloletých, za čo mu ukladá sankciu, podľa ust. § 64 ods. 1 písm.a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, upozornenie na porušenie zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a podľa ust. § 65 ods. 2 písm. d) účastníkovi konania ukladá aj povinnosť 1x odvysielať oznam o porušení ust. § 20 ods. 3 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, a to v pracovný deň v čase cca 19.27 hod. v lehote do troch dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Rada zároveň rozhodla, že text oznamu bude odvysielaný v zreteľnej písomnej a súčasne čítanej podobe. Po prečítaní oznamu, musí celý text oznamu zostať na obrazovke v trvaní minimálne 20 sekúnd. Rada ukladá STV povinnosť bezodkladne oznámiť Rade termín odvysielania oznamu o porušení zákona.
Text oznamu o porušení zákona:
"Rada pre vysielanie a retransmisiu, podľa § 65 ods. 2 písm. d) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, uložila Slovenskej televízii povinnosť odvysielať oznam tohto znenia:
Rada pre vysielanie a retransmisiu, po podrobnej analýze spravodajského príspevku Marenie, odvysielaného v Novinách STV dňa 17.10.2000, konštatovala, že príspevok neodôvodnene obsahoval hrubé vulgarizmy. Rada preto rozhodla, že jeho odvysielaním Slovenská televízia porušila ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého : " Programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa nesmú vysielať v čase od 6.00 h do 22.00 h ."


K bodu 18)

SK č. 257-PgO/O-1612/2000 zo dňa 25.10.2000
Správa č.13/2000Ro o výberovom monitorovaní stanice Slovensko 3 (Rock FM Rádio)
(monitorované obdobie: od 3.-6. a 10.10.2000)
Uznesenie č.00-20/18.507: Rada pre vysielanie a retransmisiu, (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), vo veci správneho konania č. 257-PgO/O-1612/2000 zo dňa 25.10.2000, po prerokovaní Správy č.13/RO/2000 o monitorovaní Slovenského rozhlasu Rádia Rock FM, rozhodla takto:
Účastník správneho konania č. 257-PgO/O-1612/2000, Slovenský rozhlas, Bratislava, porušil ust. § 34 ods. 1, ust. § 35 ods. 8 a ust. § 38 ods. 2 zákona č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách tým, že dňa 10.10.2000 o 18.04 - 20.00 v rozhlasovej programovej službe odvysielal dlhšie reklamné oznámenie spracované do podoby programu informačného charakteru, zreteľne neoddelil reklamu od ostatných zložiek programovej služby a transparentne neoznačil sponzorov zložiek rozhlasovej programovej služby, za čo mu ukladá sankciu, podľa ust. § 64 ods. 1 písm.a) zákona č.308/2000 Z. z. upozornenie na porušenie zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

K bodu 19)

SK č. 208-PgO/O-1404/00 z 19.9.2000
Správa č. 14/2000/RO o monitorovaní Rádia MAX
ÚK: MAX MEDIA, spol. s r. o. Nové Zámky, číslo licencie: R/63
Uznesenie č.00-20/19.508: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v súlade s § 74 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. , v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 468/1991 Zb.") rozhodla dňa 28.11.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 208 - PgO/O - 1404/00, držiteľ licencie č. R/63, MAX MEDIA, s. r. o. Nové Zámky (ďalej len "ÚK") p o r u š i l povinnosť ustanovenú v bode 3 Časti IV. Rozhodnutia o udelení licencie R/63/98 z 15.5.1998 tým, že dňa 16.9., 18.9. a 19.9.2000 nevysielal v súlade s programovou skladbou schválenou v bode 8. časť I. Rozhodnutia o udelení licencie R/63/98 z 15.5.1998, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. bezodkladnú lehotu na nápravu.

K bodu 20)

SK č.221-PgO/O-1470/2000 z 2.10.2000
Správa č.16/2000/RO o monitorovaní Rádia Frontinus
ÚK: Frontinus, s.r.o., Žilina, číslo licencie: R/65
Uznesenie č.00-20/20.509: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 74 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla vo veci správneho konania č.221-PgO/O-1470/2000 zo dňa 2.10.2000 po prerokovaní Správy č.16/2000 o monitorovaní vysielania, že v monitorovanom vysielaní držiteľ licencie č.R/65 FRONTINUS s.r.o. Žilina, porušil licenčnú podmienku vydanú vysielateľovi na základe rozhodnutia R/65/98 o udelení licencie dňa 14.8.1998 v časti IV. ods. 10/ tým, že nedodal záznamy svojho vysielania na kvalitnej technickej úrovni. Rada preto v zmysle § 20 ods.1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov upozorňuje držiteľa licencie č.R/65 FRONTINUS s.r.o. Žilina, na porušenie licenčnej podmienky vydanej vysielateľovi na základe rozhodnutia R/65/98 o udelení licencie dňa 14.8.1998 v časti IV. ods. 10 a určuje bezodkladnú lehotu na nápravu.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia vo veci spoločnosti Frontinus, s.r.o.

K bodu 21)

Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 47/00/TV o monitorovaní vysielania TV INFO KANÁL
(monitorované obdobie: 8.10. a 10.10.2000)
Stavebné bytové družstvo, Partizánske
číslo licencie: T/75
Uznesenie č.00-20/21.510: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), po prerokovaní Správy č. 47/00/TV o monitorovaní vysielania TV Infokanál z dní 8.10. a 10.10.2000 rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči vysielateľovi Stavebné bytové družstvo, Partizánske, č.licencie T/75. Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 22)

Správa č. 48/00/TV o monitorovaní vysielania INFO KABEL PLUS
(monitorované obdobie: 8., 9., 11.10.2000)
Kabel Plus Bratislava, a.s.
číslo licencie: T/1032
Uznesenie č.00-20/22.511: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla vo prerokovaní Správy č. 48/2000/TV o monitorovaní vysielania TV INFO KABEL PLUS, že monitorované vysielanie vysielateľa Kabel Plus, a.s. s licenciou č. T/103 z dní 8.10., 9.10., 11.10.2000 je v súlade s právnymi predpismi.

K bodu 23)

Návrh na začatie správneho konania
Správa č.17/200/Ro o monitorovaní Rádia Koliba
(monitorované obdobie: od 12.-13.10.2000 so zameraním na vysielanie reklamy)
WA Slovakia a.s., Bratislava
číslo licencie: R/49
Uznesenie č.00-20/23.512: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla po prerokovaní Správy č.17/RO/2000 o monitorovaní vysielania Rádia Koliba z dní 12.10. a 13.10.2000 o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov voči vysielateľovi s licenciou č.R/49 spoločnosti WA Slovakia, a.s..
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie na deň 12.12.2000 o 14,00 hod.

K bodu 24)

Správa č.54/2000/TV o monitorovaní TV Markíza
(monitorované obdobie 3. a 10.11.2000, vysielanie programu Milionár a Show B.Cosbyho)
Markíza-Slovakia, spol. s. r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-20/24.513: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu č. 54/2000/TV o monitorovaní TV Markíza.

K bodu 25)

Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 56/2000/TV zo dňa 21.11.2000 o monitorovaní TV Markíza
(reklama na produkt Pečivární Sereď - Horalka )
Uznesenie č.00-20/25.514: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") na svojom zasadnutí dňa 28.11.2000 po prerokovaní Správy č. 56/2000/TV z 21.11.2000 zobrala na vedomie výsledky monitorovania a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 6 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách voči držiteľovi licencie č. T/41 Markíza-Slovakia, s. r. o. Blatné. Kancelária rady vyžiada písomné stanovisko vysielateľa.

K bodu 26)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2838/51-2000 zo dňa 16.10.2000
(na Večer Milana Markoviča)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2838/51-2000 zo 16.10.2000 smerujúcej proti STV
Uznesenie č.00-20/26.515: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 14.11.2000 takto: Vo veci sťažnosti č. 2838/51-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii, Rada pre vysielanie a retransmisiu, po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č. 2838/51-2000, rozhodla, že napadnuté vysielanie STV je v súlade s právnymi predpismi.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok prešetrenia sťažnosti.

K bodu 27)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2444/50-2000 zo dňa 23.10.2000
(na reláciu O 5 minút dvanásť a činnosť moderátorov)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 244/50-2000 z 23.10.2000 smerujúcej proti STV
Uznesenie č.00-20/27.516: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až ods.4 a § 5 zák. č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 28.11.2000 takto:
Vo veci sťažnosti Rada pre vysielanie a retransmisiu po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2444/50-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii rozhodla, že napadnuté vysielanie Slovenskej televízie je v súlade s právnymi predpismi.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia.

K bodu 28)

SK 289-PgO/O-2261/2000-49 zo dňa 02.10.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 2261/200-49 z 02.10.2000 smerujúcej proti FUN Radiu
(rozhovor s pornoherečkou Oliviou de Trevil vysielaný dňa 24.09.2000).
Uznesenie č.00-20/28.517: Rada pre vysielanie a retransmisiu, (ďalej len "Rada"), ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), vo veci správneho konania č. 289-PgO/O-2261/2000-49, po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č. 2261/2000-49 smerujúcej proti Fun Rádiu, rozhodla takto:
Účastník správneho konania č. 289-PgO/O-2261/2000-49, Radio a.s. Prešovská 39, 821 02 Bratislava, držiteľ licencie č. R/71 Bratislava, porušil ust. § 20 ods. 3 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách tým, že dňa 24.9.2000 o 17.00 hodine odvysielal reláciu, ktorej obsah mohol ohroziť morálny a psychický vývin maloletých, za čo mu ukladá sankciu, podľa ust. § 64 ods. 1 písm.a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, upozornenie na porušenie zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a podľa ust. § 65 ods. 2 písm. d) účastníkovi konania ukladá aj povinnosť 3x odvysielať oznam o porušení ust. § 20 ods. 3 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Vysielateľ je povinný odvysielať oznam o porušení zákona v pracovných dňoch v čase o 17.00 hod. v lehote do troch dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Rada ukladá účastníkovi konania povinnosť bezodkladne oznámiť Rade termín odvysielania oznamu o porušení zákona.
Text oznamu o porušení zákona:
"Rada pre vysielanie a retransmisiu, podľa ust. § 65 ods. 2 písm. d) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, uložila Fun Rádiu povinnosť odvysielať oznam tohto znenia:
Po podrobnej analýze vystúpenia pornoherečky Olivie de Trevil v popoludňajšom vysielaní Fun Rádia, odvysielanom dňa 24.9.2000 o 17.00 hodine, v ktorom herečka hovorila o detailoch nakrúcania pornografických filmov a o svojom sexuálnom živote, Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že jeho odvysielaním Fun Rádio porušilo ust. § 20 ods. 3 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého : " Programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa nesmú vysielať v čase od 6.00 h do 22.00 h."


K bodu 29)

Návrhy na ZSC
a) 6.zasadnutie skupiny MM-S-AD, Štrasburg, 4.-5. decembra 2000 - účasť E.Bobáková
Uznesenie č.00-20/29.518: Rada berie na vedomie informáciu o zasadnutí skupiny MM-S-AD v Štrasburgu a súhlasí s účasťou Eleonory Bobákovej, pracovníčky Kancelárie na tomto zasadnutí. Poveruje Kanceláriu, aby zabezpečila všetky rganizačné a finančné záležitosti tejto ZPC.
Rada zobrala na vedomie aj informáciu o podmienkach účasti vyslaných pracovníkov/a na zasadnutiach odborných skupín Riadiaceho výboru pre médiá v roku 2001 a 2002. O účasti na konkrétnej akcii bude rozhodovať v aktuálnom termíne, pričom zohľadní informačný prínos a finančné možnosti realizácie ZPC.


b) 26.zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu, Štrasburg, 14.-15. december 2000 - účasť J. Grujbárová
Uznesenie č.00-20/29.519: Rada zobrala na vedomie účasť Jarmily Grujbárovej na 26.zasadnutí Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu v dňoch 14-15. decembra a poveruje Kanceláriu, aby organizačne a finančne zabezpečila túto ZPC.

K bodu 30)

Správa zo ZSC 5. svetové televízne fórum OSN, New York (J.Grujbárová)
Uznesenie č.00-20/30.520: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu zo ZSC - 5. svetové televízne fórum OSN, New York (J.Grujbárová)

K bodu 31)

Nariadenie č. 1/2000 na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Uznesenie č.00-20/31.521: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie I. pracovný variant Nariadenia Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 1/2000 na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/. Členovia Rady predložia svoje pripomienky k predloženému návrhu najneskôr v termíne do 1.12.2000 s dôrazom na potrebu špecifikácie obmedzenia prístupu k informáciám podľa § 8 a nasl. predmetného zákona. Rada pre vysielanie a retransmisiu ukladá Kancelárii Rady doplniť návrh Štatútu o splnomocnenie Kancelárie Rady na výkon činností v rozsahu predloženého návrhu Nariadenia č. 1/2000.

K bodu 32)

Rôzne
- Žiadosť o odklad termínu začiatku vysielania na frekvencii 92,7 MHz Nová Baňa, 97,0 MHZ Levice a 101,1 MHz Zvolen v licencii č. R/66
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-20/32.522: Rada pre vysielanie a retransmisiu mení uznesenie č. 00 -19/9.479 vo veci odkladu začiatku vysielania spoločnosti D. EXPRES a.s. Bratislava, držiteľa licencie č. R/66 na rozhlasové vysielanie z dôvodu prekážok brániacich začiatku vysielania v strediskách Levice, Zvolen a Nová Baňa, podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 27.10.2000 (č.p.d. 2505) a na základe žiadosti doručenej Rade zo dňa 22.11.2000 (č.p.d. 2719) súhlasí s odkladom vysielania o tri mesiace od 01.11.2000, t.j. do 01.02.2001.
Kancelária Rady zašle v tejto veci uznesenie účastníkovi konania.

- Informácia o článkoch p. Drgonca v denníku Nový čas.
Uznesenie č. 00-20/32.523: Rada pre vysielanie a retransmisiu žiada podpredsedu rady p. Kováča a riaditeľku Kancelárie rady o vypracovanie stanoviska - odpovede k predmetným článkom p.Drgonca.
Peter Juráš
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak