Rokovací poriadok

Schválený rozhodnutím predsedu NR SR číslo 1115 zo dňa 4. mája 2001

Čl. 1
 

1.Rada pracuje podľa plánu činnosti, zostavovaného na obdobie kalendárneho roka.


2.Rada zasadá spravidla dvakrát do mesiaca; v prípade potreby môže byť zvolané aj mimoriadne zasadnutie rady.


3.Mimoriadne zasadnutie rady je predseda rady povinný zvolať aj vtedy, ak o to požiadajú najmenej štyria členovia rady.Čl. 2
 

1.Zasadnutie rady zvoláva a vedie jej predseda. V čase jeho neprítomnosti zasadnutie rady zvoláva a vedie podpredseda rady.


2.Na rokovaní rady sa zúčastňuje riaditeľ kancelárie s hlasom poradným.


3.Na zasadnutie rady sa môžu prizvať aj ďalšie osoby; o ich prítomnosti na zasadnutí rozhoduje rada hlasovaním.Čl. 3
 

1.Zasadnutie rady sa zvoláva písomnou pozvánkou doručenou členom rady na adresu trvalého bydliska alebo zamestnávateľa, doporučeným listom, prípadne faxom, a to najneskôr tri dni pred zasadnutím.


2.Pozvánka na zasadnutie rady musí obsahovať najmä dátum, čas, miesto a program zasadnutia. Program zasadnutia navrhuje predseda rady v spolupráci s kanceláriou a schvaľuje rada. Spolu s pozvánkou sa členom rady doručujú materiály predkladané na rokovanie rady.


3.Prípravu materiálov na zasadnutia rady zabezpečuje kancelária v spolupráci s členmi rady, prípadne odbornými komisiami.


4.Zasadnutia rady sú v zásade neverejné; pokiaľ rada nerozhodne inak.


5.V procese verejného vypočutia žiadateľa, spravidla na zasadnutí rady, prerokúva rada žiadosť o udelenie licencie.


6.Verejné vypočutie žiadateľa o udelenie licencie je ústnym pojednávaním v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.Čl. 4
 

1.Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomných najmenej sedem jej členov, pričom jedným z nich musí byť predseda rady alebo podpredseda rady.


2.Schválený bod programu uvádza určený spravodajca; po otvorení rozpravy vystupujú členovia rady so svojimi návrhmi a pripomienkami k prerokúvaným bodom programu.


3.Stanovisko člena rady sa na základe jeho požiadania zaznamená do zápisnice z rokovania rady.


4.Na konanie rady sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní okrem ustanovení § 49, 53, 54, 56 až 68.


5.Na platné uznesenie alebo rozhodnutie rady je potrebný súhlas najmenej piatich členov rady.


6.Rada hlasuje verejne.


7.Tajne sa hlasuje pri voľbe predsedu rady a podpredsedu rady.


8.Prijaté rozhodnutia rady sú záväzné pre všetkých členov rady.Čl. 5
 

1.Zasadnutie rady môže byť prerušené. O prerušení zasadnutia rady rozhodne predseda rady na svoj podnet alebo na návrh nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady.Čl. 6

1.Zo zasadnutia rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje v troch exemplároch predseda rady, zapisovateľ a radou poverený overovateľ. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina prítomných


2.Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti vrátane prijatých záverov a uznesení. Na požiadanie člena rady sa do zápisnice zaznamená jeho odlišný názor. Hlasovanie členov rady sa v zápisnici uvádza menovite.


3.Zápisnica zo zasadnutia rady sa odosiela členom rady na adresu ich trvalého bydliska alebo zamestnávateľa, a to tak, aby ju dostali minimálne tri dni pred ďalším zasadnutím rady. Vyhotovenie a zaslanie zápisnice zabezpečuje riaditeľ kancelárie.


4.Zápisnice z rokovania rady sa archivujú v zmysle príslušných ustanovení archívneho poriadku rady.Čl. 7

1.Dňom nadobudnutia platnosti tohto rokovacieho poriadku sa zrušuje rokovací poriadok Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schválený na zasadnutí rady dňa 21.3.1995.


2.Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak