Zápisnica RVR č.19/2000 zo dňa 14.11.2000

 

Zápisnica č. 19/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 14.11.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mojmír Mamojka

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 254-LO/O-1594/2000 dňa 24.10.2000
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmiie v meste Nitra
  ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava
  ÚP: 9,30 hod.
 3. SK č. 256-LO/O-1595/2000 dňa 24.10.2000
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmiie v meste Nitra
  ÚK: OSBD Nitra
  ÚP: 10,00 hod.
 4. SK č.255-LO/O-1596/2000 dňa 24.10.2000
  vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmiie v meste Nitra
  ÚK: Službyt s.r.o., Nitra
  ÚP: 10,30 hod.
 5. SK č.240-LO/D-2299/2000 dňa 09.10.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/123 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: TV Poprad s.r.o., Poprad
 6. SK č.272-LO/D-2506/2000 dňa 30.10.2000
  vo veci zmeny licencie č. R/49 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - žiadosť o predchádzajúci súhlas
  ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
 7. SK č.242-LO/D-2287/2000 dňa 06.10.2000 vvo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/33 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: Videoštúdio RIS spol. s r.o., Senica
 8. SK č.271-LO/D-2548/2000 dňa 03.11.2000
  vo veci zmeny licencie č. R/67 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - žiadosť o predchádzajúci súhlas
  ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra
 9. Žiadosť o odklad termínu začiatku vysielania na frekvencii 92,7 MHz Nová Baňa, 97,0 MHZ Levice a 101,1 MHz Zvolen v licencii č. R/66
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
 10. Oznámenie o začiatku vysielania systémom MMDS v licencii č. TKR/127
  ÚK: TV TV s.r.o., Trebišov
 11. SK č.260-LO/D-2462/2000 dňa 25.10.2000
  vo veci žiadosti o predĺženie licencie č. R/43 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
  ÚK: BBC World Service, London, UK
 12. Kontrolná činnosť
  SK č.215-PgO/O-1453 zo dňa 29.9.2000 vSpráva č.50/2000/TV o monitorovaní TV Ľubica
  ÚK: Pozemkové spoločenstvo Ľubica, číslo licencie: T/114
 13. Kontrolná činnosť
  SK č.216-PgO/O-1454 zo dňa 29.9.2000
  Správa č.42/2000/TV o monitorovaní TDT Stará Ľubovňa
  ÚK: KID, a.s. Poprad, číslo licencie: T/46
 14. Kontrolná činnosť
  Správa č. 49/2000/TV o monitorovaní TV Handlová
  (monitorované obdobie 2.10.2000)
  Držiteľ licencie: Seperdeo Vita, spol. s. r. o. Handlová, číslo licencie: T/111
 15. Kontrolná činnosť
  Správa č. 15/2000/Ro o monitorovaní Rádia HIT FM 96,4
  (monitorované obdobie 13.10.-14.10.2000)
  Držiteľ licencie: Spinoza, spol. s. r. o. Partizánske, číslo licencie: R/62
 16. Správy o priebežnom monitorovaní vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období od 6.11.-11.11. so zameraním na problematiku referenda
  1. Slovenská televízia
  2. Slovenský rozhlas
  3. TV Markíza
  4. TV Luna
  5. TV Global
  6. Rádio Twist
  7. Rádio Hviezda FM
  8. Rádio Slobodná Európa
  9. BBC
  10. Rádio Expres
 17. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č.2261/200-49 z 2.10.2000
  (na rozhovor s pornoherečkou Oliviou de Trevill zo dňa 24.9.2000)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2261/200-49 z 2.10.2000 smerujúcej proti FUN Radiu
 18. Návrh téz spolupráce s TÚ SR
 19. a) Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.10.2000
  b) Dodatok k žiadosti o povolenie výnimky z ustanovenia Vlády SR č.234/94 Z.z.
 20. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 254-LO/O-1594/2000 dňa 24.10.2000
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmiie v meste Nitra
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-19/2.472: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 254-LO/O-1594/2000 zo dňa 24.10.2000, vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v meste Nitra rozhodla, že podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, upozorňuje spol. SATRO, s.r.o., Polianky 9, Bratislava, na porušovanie ustanovenia § 56 ods. 1 cit. zákona, pretože táto prevádzkuje retransmisiu bez toho, aby bola na to oprávnená. Rada žiada účastníka konania o zosúladenie jeho činnosti s príslušnými ustanoveniami zákona č.308/2000 Z.z. v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia Rady.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie upozornenia účastníkovi konania, spol. SATRO, s.r.o., Polianky 9, Bratislava.

K bodu 3)

SK č. 256-LO/O-1595/2000 dňa 24.10.2000
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmiie v meste Nitra
ÚK: OSBD Nitra
Uznesenie č.00-19/3.473: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 256-LO/O-1595/2000 zo dňa 24.10.2000, vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v meste Nitra rozhodla, že podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, upozorňuje OSBD, Dlhá 4, Nitra, na porušovanie ustanovenia § 56 ods. 1 cit. zákona, pretože toto družstvo prevádzkuje retransmisiu bez toho, aby bolo na to oprávnené. Rada žiada účastníka konania o zosúladenie jeho činnosti s príslušnými ustanoveniami zákona č.308/2000 Z.z. v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia Rady.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie upozornenia účastníkovi konania, OSBD , Dlhá 4, Nitra.

K bodu 4)

SK č.255-LO/O-1596/2000 dňa 24.10.2000
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmiie v meste Nitra
ÚK: Službyt s.r.o., Nitra
Uznesenie č.00-19/4.474: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 255-LO/O-1596/2000 zo dňa 24.10.2000, vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v meste Nitra rozhodla, že podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, upozorňuje spol. Službyt Nitra s.r.o., , Nitra, na porušovanie ustanovenia § 56 ods. 1 cit. zákona, pretože táto prevádzkuje retransmisiu bez toho, aby bola na to oprávnená. Rada žiada účastníka konania o zosúladenie jeho činnosti s príslušnými ustanoveniami zákona č.308/2000 Z.z. v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia Rady.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie upozornenia účastníkovi konania, spol. Službyt Nitra s.r.o., Nitra.

K bodu 5)

SK č.240-LO/D-2299/2000 dňa 09.10.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/123 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti ( konateľa spoločnosti ).
ÚK: TV Poprad s.r.o., Poprad
Uznesenie č.00-19/5.475: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 240-LO/D-2299/2000 vo veci oznámenia spol. TV Poprad, s.r.o., Poprad, podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Zz. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, začatom dňa 09.10.2000 rozhodla, že mení licenciu na televízne terestriálne vysielanie č. T/123 držiteľa TV Poprad, s.r.o., Podtatranská 1, Poprad takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/123 zo dňa 17.04.2000 sa v časti I. mení bod 11, ktorý znie :
"11. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa Notárskej zápisnice N 282/2000, NZ 281/2000 zo dňa 14.08.2000, doručenej Rade dňa 09.10.2000 ".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 6)

SK č.272-LO/D-2506/2000 dňa 30.10.2000
vo veci zmeny licencie č. R/49 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - žiadosť o predchádzajúci súhlas.
ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-19/6.476: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 272-LO/D-2506/2000, začatom dňa 30.10.2000 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 50% akcií na spoločnosť FORWARD, spol. s r.o., Banská Bystrica a 50% akcií na spoločnosť R-MEDIA s.r.o., Banská Bystrica t.j. s prevodom 100% akcií spoločnosti WA Slovakia, a.s., Bratislava rozhodla, že nariaďuje v tejto veci ústne pojednávanie na deň 28.11.2000 o 9.30 hod.

K bodu 7)

SK č.242-LO/D-2287/2000 dňa 06.10.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/33 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenia lokálneho vysielania o vysielanie v meste Brezová pod Bradlom.
ÚK: Videoštúdio RIS spol. s r.o., Senica
Uznesenie č.00-19/7.477: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 242-LO/D-2287/2000, začatom dňa 06.10.2000, vo veci zmeny licencie rozhodla, že mení licenciu na televízne vysielanie č. T/33 držiteľa licencie spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania nasledovne : V rozhodnutí o udelení licencie č. T/33/RUL zo dňa 12.04.1995 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. T/33/RZL/70/97 zo dňa 09.05.1997, č. T/33/RZL/110/98 zo dňa 16.01.1998, č.T/33/RZL/169/98 zo dňa 05.01.1999 a č. T/33/RZL/181/99 zo dňa 02.07.1999 sa v časti I. bod 4. - územný rozsah vysielania dopĺňa o :"mesto Brezová pod Bradlom" a bod 10. - programová štruktúra sa dopĺňa o : "pre lokálne vysielanie v meste Brezová pod Bradlom je platná programová skladba, doručená Rade pre vysielanie a retransmisiu dňa 06.10.2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia v úplnom znení s opravou formálnych nezrovnalostí týkajúcich sa časového rozsahu vysielania.

K bodu 8)

SK č.271-LO/D-2548/2000 dňa 03.11.2000
vo veci zmeny licencie č. R/67 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra
Uznesenie č.00-19/8.478: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 271-LO/D-2548/2000, začatom dňa 03.11.2000 vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom 75% obchodného podielu spoločnosti N - RADIO spol. s r.o., Nitra, spoločnosti D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci rozhodla, že nariaďuje v tejto veci ústne pojednávanie na deň 28.11.2000 o 10.15 hod.

K bodu 9)

Žiadosť o odklad termínu začiatku vysielania na frekvencii 92,7 MHz Nová Baňa, 97,0 MHZ Levice a 101,1 MHz Zvolen v licencii č. R/66
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-19/9.479: Rada pre vysielanie a retransmisiu vo veci žiadosti spoločnosti D. EXPRES a.s. Bratislava, o odklad začiatku vysielania držiteľa licencie č. R/66 na rozhlasové vysielanie, spoločnosti D.EXPRES, a.s. Bratislava, berie na vedomie prekážky brániace začatiu vysielania v strediskách Levice, Zvolen a Nová Baňa, podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 27.10.2000 ( č.p.d. 2505 ), s odkladom začiatku vysielania o tri mesiace, t.j. do 30.11.2000.
Kancelária Rady zašle v tejto veci uznesenie účastníkovi konania.

K bodu 10)

Oznámenie o začiatku vysielania systémom MMDS v licencii č. TKR/127
ÚK: TV TV s.r.o., Trebišov
Uznesenie č.00-19/10.480: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámenie držiteľa licencie č. TKR/127, spol. TV TV spol. s r.o., Trebišov, o začiatku vysielania dňa 03.11.2000 systémom MMDS v meste Trebišov a povolenie na prevádzku č. 9010741001, ktoré vydal dňa 27.10.2000 TÚ SR - Odbor správy kmitočtového spektra, doručené Rade dňa 18.10.2000 a dňa 03.11.2000.
Kancelária Rady zašle v tejto veci uznesenie účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č.260-LO/D-2462/2000 dňa 25.10.2000
vo veci žiadosti o predĺženie licencie č. R/43 podľa § 52 zákona č. 308 Z.z. o vysielaní a retransmisii
ÚK: BBC World Service, London, UK
Uznesenie č.00-19/11.481: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) a podľa § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súlade s § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 260-LO/D-2462/2000 vedenom vo veci predĺženia licencie na rozhlasové vysielanie rozhodla, že žiadateľovi spoločnosti BBC World Service, Slovak Section, so sídlom United Kingdom, Bush House, WC2B 4PH London, podľa § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii vyhovuje a platnosť licencie č. R/43 podľa § 52 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. predlžuje o osem rokov. Platnosť licencie č. R/43 zaniká dňom 13.09.2009.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady. Správny poplatok v zmysle položky 13 písm.e) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch je 10 000,- Sk.

K bodu 12)

Kontrolná činnosť
SK č.215-PgO/O-1453 zo dňa 29.9.2000
Správa č.50/2000/TV o monitorovaní TV Ľubica
ÚK: Pozemkové spoločenstvo Ľubica, číslo licencie: T/114
Uznesenie č.00-19/12.482: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 14.11.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 215-PgO/O-1453/2000 zo dňa 29.9.2000 Rada pre vysielanie a retransmisu po prerokovaní Správy č. 50/2000 o monitorovaní vysielania televíznej stanice TV Ľubica rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/114 Pozemkové spoločenstvo - družstvo Ľubica, je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.215-PgO/O-1453/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania.

K bodu 13)

Kontrolná činnosť
SK č.216-PgO/O-1454 zo dňa 29.9.2000
Správa č.42/2000/TV o monitorovaní TDT Stará Ľubovňa
ÚK: KID, a.s. Poprad, číslo licencie: T/46
Uznesenie č.00-19/13.483: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 14.11.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 216-PgO/O-1454/2000 zo dňa 29.9.2000 Rada pre vysielanie a retransmisu po prerokovaní Správy č. 42/2000 o monitorovaní vysielania televíznej stanice TDT Stará Ľubovňa rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/46 KID a.s. Poprad, je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.216-PgO/O-1454/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania.

K bodu 14)

Kontrolná činnosť
Správa č. 49/2000/TV o monitorovaní TV Handlová
(monitorované obdobie 2.10.2000)
Držiteľ licencie: Seperdeo Vita, spol. s. r. o. Handlová, číslo licencie: T/111
Uznesenie č.00-19/14.484: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 14.11.2000 takto:
Po prerokovaní Správy č.49/2000 o monitorovaní vysielania Televízie Handlová Rada rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č.T/111 SEPERDEO VITA TV, s.r.o. zo dňa 2.10.2000 je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady č. 00-19/14.484.

K bodu 15)

Kontrolná činnosť
Správa č. 15/2000/Ro o monitorovaní Rádia HIT FM 96,4
(monitorované obdobie 13.10.-14.10.2000)
Držiteľ licencie: Spinoza, spol. s. r. o. Partizánske, číslo licencie: R/62
Uznesenie č.00-19/15.485: Rada pre vysielanie a retransmisiu po prerokovaní Správy č.15/2000/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Hit FM 96.4 z dní 13. a 14.10.2000 rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia stavu dodržiavania právnych predpisov voči držiteľovi licencie č. R/62 SPINOZA s.r.o, Partizánske. Kancelária Rady požiada účastníka konania o zaslanie písomného stanoviska k predmetným nedostatkom vo vysielaní.

K bodu 16)

Správy o priebežnom monitorovaní vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období od 06.11.2000-11.11.2000 so zameraním na problematiku referenda - kampane, moratória a dňa referenda
Uznesenie č.00-19/16.486:Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie vykonané monitoringy STV, SRo, TV Markíza, TV Luna, TV Global, Rádio TWIST, Rádio Hviezda FM, Rádio Slobodná Európa, Rádio BBC a Rádio Expres počas referenda 2000 z dní 06.11-11.11.2000.Výsledok montoringu vysielania TV MARÍZA bude Rada riešiť v rámci správneho konania č. 283-PgO/O-1718/2000.

K bodu 17)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č.2261/200-49 z 2.10.2000
(na rozhovor s pornoherčkou Oliviou de Trevill zo dňa 24.9.2000)
Uznesenie č.00-19/17.487: Rada pre vysielanie a retransmisiu po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č. 2261/2000-49 smerujúcej proti Fun Rádiu rozhodla o začatí správneho konania voči držiteľovi licencie č. R/71 Radio a.s., Bratislava. Rada oznámi začatie správneho konania účastníkovi konania a nariaďuje ústne pojednávanie na deň 28.11.2000 o 14.00 hod.

K bodu 18)

Návrh téz spolupráce s TÚ SR
Uznesenie č.00-19/18.488: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh téz na spoluprácu s TÚ SR a žiada Kanceláriu rady o prípravu postupov v rámci jednotlivých bodov návrhu a predloženie materiálu na radu 28.11. 2000.

K bodu 19)

a) Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.10.2000
Uznesenie č.00-19/19.489: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.10.2000.

b) Dodatok k žiadosti o povolenie výnimky z ustanovenia Vlády SR č. 234/94 Z.z. o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu ŠR a o povolenie prekročenia limitu výdavkov.
Uznesenie č.00-19/19.490: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje dodatok k žiadosti o prekročenie limitu výdavkov z osobitného príjmového účtu o 250.000,- Sk na bežné výdavky na rok 2000. Kancelária rady zašle dodatok k žiadosti na MF SR.

Peter Juráš
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak