Zápisnica RVR č.18/2000 zo dňa 7.11.2000

 

Zápisnica č. 18/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 07.11.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č.222-LO/D-1483/2000 dňa 03.10.2000
  vo veci odňatia licencie č. T/109 na televízne terestriálne vysielanie
  ÚK: TELEPON PLUS s.r.o., Bratislava
  ÚP:9,30 hod.
 3. Návrh Rokovacieho poriadku Rady pre vysielanie a retransmisiu
 4. SK č.185-PgO/O-1281/2000 zo dňa 21.8.2000
  Správa č.40/2000/Tv o monitorovaní programu Global a TV Naša
  ÚK: Mac TV spol. s r. o. Košice, číslo licencie: T/39
 5. SK č. 214-PgO/O-1449/00
  Správa č.46/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice OTV Štrba
  ÚK: OTV spol. s r.o., 059 38 Štrba, číslo licencie: T/106
 6. Správy o priebežnom monitorovaní vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období od 30.10.-5.11. so zameraním na problematiku referenda
 7. Správa zo ZSC: Seminár Multimediálne komunikácie (19.-20.10.2000, Pardubice)
 8. Rôzne


K bodu 2)
SK č.222-LO/O-1483/2000 dňa 02.10.2000
vo veci odňatia licencie č. T/109 na televízne terestriálne vysielanie
ÚK: TELEPON PLUS s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-18/2.466: Rada pre vysielanie retransmisiu ako orgán vecne príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v správnom konaní č. 222-LO/D-1483/2000, začatom dňa 03.10.2000 vo veci odňatia licencie č. T/109 rozhodla, že licenciu č. T/109 na televízne vysielanie držiteľa spoločnosti TELEPON PLUS, s.r.o. Bratislava v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách podľa § 15 ods.1 písm. d/ zákona č. 468/1991 Z. z. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu odníma z dôvodu, že držiteľ licencie o to požiadal.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 3)

Návrh Rokovacieho poriadku Rady pre vysielanie a retransmisiu
Uznesenie č.00-18/3.467: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku Rady pre vysielanie a retransmisiu a ukladá Kancelárii Rady pre vysielanie a retransmisiu po zapracovaní pripomienok predložiť na základe § 5 ods. 3 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách návrh rokovacieho poriadku príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

K bodu 4)

SK č.185-PgO/O-1281/2000 zo dňa 21.8.2000
Správa č.40/2000/Tv o monitorovaní programu Global a TV Naša
ÚK: Mac TV spol. s r. o. Košice, číslo licencie: T/39
Uznesenie č.00-18/4.468: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 74 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 7.11.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 185-PgO/O-1281/2000 zo dňa 21.8.2000 Rada pre vysielanie a retransmisu po prerokovaní Správy č. 40/2000 o monitorovaní vysielania programu Global rozhodla, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie č. T/39 MAC TV s.r.o., Košice nebola dodržaná licenčná podmienka uvedená v Rozhodnutí č. T/39/RZL/293/2000 zo dňa 4.7.2000 v článku III. bod.3. Rada preto v zmysle § 20, ods.1 zákona č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov upozorňuje držiteľa licencie MAC TV s.r.o. na porušenie licenčnej podmienky a určuje bezodkladnú lehotu na nápravu.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia vo veci spoločnosti MAC TV s r.o. Košice.

K bodu 5)

SK č. 214-PgO/O-1449/00
Správa č.46/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice OTV Štrba
ÚK: OTV spol. s r.o., 059 38 Štrba, číslo licencie: T/106
Uznesenie č.00-18/5.469: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 14.11.2000 vo veci správneho konania č. 214-PgO/O-1449/2000 zo dňa 26.9.2000, prerokovaní Správy č. 46/2000 o monitorovaní vysielania televíznej stanice OTV Štrba, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/106, OTV s.r.o., Štrba je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 214-PgO/O-1449/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania.

K bodu 6)

Správy o priebežnom monitorovaní vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období od 30.10.-5.11.2000 so zameraním na problematiku vysielania počas referenda.
Uznesenie č.00-18/6.470: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie výsledky monitoringu vysielania SRo, STV, TV Markíza, TV LUNA, GLOBAL, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia Slobodná Európa, Rádia BBC, Rádia Expres z dní 30.10.2000 - 5.11.2000.

Uznesenie č.00-18/6.471: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí SK vo veci zistenia stavu dodržiavania právnych predpisov v oblasti vysielania reklamy v dňoch 30.10.- 5.11.2000 zo strany Markíza-Slovakia s.r.o. Blatné. Kancelária Rady požiada ÚK o písomné vyjadrenie k veci pred rozhodnutím rady.

Uznesenie č.00-18/6.472:Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí SK vo veci zistenia stavu dodržiavania právnych predpisov v oblasti vysielania reklám v dňoch 30.10.-5.11.2000 zo strany Rádia TWIST a.s. Bratislava. Kancelária Rady požiada ÚK o písomné vyjadrenie k veci pred rozhodnutím rady.

Uznesenie č.00-18/6.473: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí SK vo veci zistenia stavu dodržiavania právnych predpisov v oblasti vysielania politickej reklamy a základných povinností vysielateľa podľa § 16 písm. a) a b) zákona č.308/2000 Z.z. v dňoch 30.10.-5.11.2000 zo strany Rádia Hviezda FM s.r.o. Nitra. Kancelária Rady požiada ÚK o písomné vyjadrenie k veci pred rozhodnutím rady.


X X X

Rada v tejto súvislosti prerokovala aj doručené sťažnosti:
a) sťažnosť č.2539/53-2000 zo dňa 2.11.2000 zameraná proti vysielaniu STV ( na spot SOP na odvysielanie skrytej reklamy firmy Adidas )
Uznesenie č.00-18/6.474:Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách vo veci sťažnosti č.2539/53-2000 zo dňa 2.11. 2000, smerujúcej proti STV rozhodla, že napadnuté vysielanie STV je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi vysielanie.
Kancelária Rady oznámi výsledok šetrenia sťažovateľovi.


b) sťažnosť č.2540/54-2000 zo dňa 2.11.2000 zameraná proti STV v súvislosti s vysielaním kampane pred referendom v spotoch SDK a SOP
Uznesenie č.00-18/6.475: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách vo veci sťažnosti č.2540/54-2000 zo dňa 2.11.2000, smerujúcej proti STV rozhodla, že napadnuté vysielanie STV je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi vysielanie.
Rada nie je príslušná rozhodnúť o nesúlade napadnutého vysielania STV s ustanoveniami § 12 ods.1 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, preto sťažnosť v tejto časti odstupuje ústrednej komisii pre referendum.
Kancelária Rady oznámi výsledok šetrenia sťažovateľovi.

K bodu 7)

Správa zo ZSC - seminár Multimediálne komunikácie (19.-20.10.2000, Pardubice)
Uznesenie č.00-18/7.471:Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie správu zo ZSC - seminár Multimediálne komunikácie (19.-20.10.2000, Pardubice).

Peter Juráš
predseda Rady pre vysielanie
a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak