Zápisnica RVR č.17/2000 zo dňa 24.10.2000

 

Zápisnica č. 17/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24.10.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Peter Kováč

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č.222-LO/D-1483/2000 dňa 25.09.1998
  vo veci odňatia licencie č. T/109 na televízne terestriálne vysielanie
  ÚK: TELEPON PLUS s.r.o., Bratislava
  ÚP:9,30 hod.
 3. SK č.237-LO/D-2286/2000 dňa 05.12.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/57 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: R.A. TATRY s.r.o., Svit
 4. SK č.196-LO/D-2034/2000 dňa 21.08.2000
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. R/61 - návrh na zastavenie konania
  ÚK: TUDA a.s., Skalica
 5. SK č.241-LO/D-2300/2000 dňa 09.10.2000
  vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/39 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania a spôsobu vysielania
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 6. Oznámenie zmien v zmysle § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v KR prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/133
  ÚK: ÚBD Kuzmányho, Košice
 7. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Nitra
  ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava
 8. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Nitra
  ÚK: OSBD Nitra
 9. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Nitra
  ÚK: Službyt Nitra s.r.o., Nitra
 10. Žiadosť o súhlas s vysielaním programu Českého rozhlasu do zahraničia v pásme KV z územia SR - žiadosť o zmenu uznesenia č. 00-14/16.342
  Žiadateľ: Český rozhlas, Praha
 11. Kontrolný monitoring
  a) SK č.212-PgO/O-1447/2000 zo dňa 26.9.2000
  Správa č.43/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice HTV Hlohovec
  Držiteľ licencie: Mesto Hlohovec, číslo licencie: T/28
  b) SK č.213-PgO/O-1448/2000 zo dňa 26.9.2000
  Správa č.45/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznych staníc TV SEN Senica a TVM Myjava
  Držiteľ licencie: Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica nad Myjavou, číslo licencie: T/33
  c) SK č. 187-PgO/O-1287/2000 zo dňa 21.8.2000
  Správa č.43/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice TV Tatry
  Držiteľ licencie: AK art, s.r.o. Poprad, číslo licencie: T/76
  d) SK č. 197-PgO/O-1299/2000 zo dňa 22.8.2000
  Správa č. 12/2000/RO o monitorovaní N-Rádia
  Držiteľ licencie: N-RADIO spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/67
  e) Správa č. 44/2000/TV o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované obdobie 4.10.2000, reklama vo vysielaní kinematog. diela)
  Držiteľ licencie: Markíza-Slovakia, spol. s. r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
  f) Správa č.13/200/Ro o výberovom monitorovaní stanice Slovensko 3 (Rock FM Rádio) - monitorované obdobie: od 3.-6. a 10.10.2000)
  g) SK č. 223-PgO/O-1489/2000 zo dňa 03.10.2000
  Správa o monitorovaní futbalového zápasu Slovensko / Chorvátsko
  ÚK: STV, Bratislava
  ÚP: 13,30 hod.
  h) Správa o monitorovaní novín STV zo dňa 17.10.2000
  ÚK: STV, Bratislava
 12. Jednotný systém označovania programov z hľadiska vekovej vhodnosti a podmienky jeho uplatňovania v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
 13. Smernica č. 18/2000 o postupe pri vymáhaní pokút
 14. Smernica č. 17/2000 o nákupe, evidencii, ochrane a správe majetku štátu v správe Rady pre vysielanie a retransmisiu
 15. Návrh nového Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu
 16. Prehlásenie ku konfliktu záujmov člena Rady podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
 17. a) Čerpanie rozpočtových výdavkov k 30.09.2000
  b) Návrh na použitie prostriedkov z osobitného príjmového účtu
  c) Návrh na odpredaj nepotrebného HIM
 18. Záznam z rokovania Expertnej skupiny zo dňa 16.10.2000
 19. Návrh zásad rozvoja pozemského digitálneho televízneho vysielania v SR (DVB-T)
 20. Správy zo SC, návrh na ZSC
  a) Seminár "Audiovizuálna politika a kultúrna rozmanitosť v rozšírenej Európe, Praha, 05 -.06.10.2000
  b) Správa zo SC - VI.ročník Medzinárodného festivalu lokálnych a mestských televízií Zlatý žobrák (11.-14.10.2000, Košice)
  c) Návrh na ZSC - Svetové televízne forum, New York, 15.-17.11.2000.
 21. Rôzne


K bodu 2)
SK č.222-LO/D-1483/2000 dňa 25.09.1998
vo veci odňatia licencie č. T/109 na televízne terestriálne vysielanie
ÚK: TELEPON PLUS s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-17/2.436: V súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. zákona o vysielaní a retransmisii v správnom konaní č. 222-LO/O-1483/2000 vedenom vo veci odňatia licencie č. T/102 Rada skonštatovala, že ku dňu 24.10.2000 boli naplnené ustanovenia § 15 ods. 2 písm. c/ zákona č. 468/1991 Z. z. avšak skôr, než vo veci rozhodne z dôvodu spoľahlivého zistenia stavu, vychádzajúc pritom so zásad materiálnej pravdy, Rada opätovne nariaďuje ústne pojednávanie s účastníkom konania na deň 7.11.2000, kde bude mať možnosť vyjadriť sa k vykonaným dôkazom. V prípade, že sa ÚK opätovne nezúčastní, Rada rozhodne v jeho neprítomnosti.

K bodu 3)

SK č.237-LO/D-2286/2000 dňa 05.12.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. R/57 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti.
ÚK: R.A. TATRY s.r.o., Svit
Uznesenie č.00-17/3.437: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 237-LO/D-2286/2000, začatom dňa 05.10.2000, účastníkovi konania udeľuje súhlas na prevod 60% podielu v R.A. TATRY s.r.o., Svit na spoločnosť YONN s.r.o., Bratislava.
Súčasne Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že podľa § 51 ods. 3 a 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, mení licenciu č. R/57 na rozhlasové vysielanie v SR, držiteľovi licencie spoločnosti R.A. TATRY s.r.o., Svit nasledovne :
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/57/97 zo dňa 04.07.1997, v znení neskoršie vykonaných zmien rozhodnutiami č. R/57/RZL/170/99, zo dňa 11.01.1999 a č. R/57/RZL/216/99 zo dňa 13.07.1999, v časti I. sa vkladá nový bod 9., ktorý znie:
"9. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Prešove, zoznam výpisov č. 1200/00, vložka číslo 10089/P zo dňa 05.10.2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien, položky 13, písm. e), je 10.000,- Sk / slovom desaťtisíc Sk /.
Kancelária Rady vydá v tejto veci žiadateľovi - účastníkovi konania rozhodnutie v úplnom znení.

K bodu 4)

SK č.196-LO/D-2034/2000 dňa 21.08.2000
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. R/61 - návrh na zastavenie konania
ÚK: TUDA a.s., Skalica
Uznesenie č.00-17/4.438: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 196-LO/D-2034/2000, začatom dňa 21.08.2000 vo veci žiadosti o odňatie licencie rozhodla podľa ustanovenia § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o zastavení správneho konania č. 196-LO/D-2034/2000, začatého dňa 21.08.2000, pretože účastník konania - TUDA a.s. Skalica - vzal návrh na jeho začatie späť.
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi správneho konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 5)

SK č.241-LO/D-2300/2000 dňa 09.10.2000
vo veci oznamu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - zmena licencie č. T/39 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania a spôsobu vysielania.
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č.00-17/5.439: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 241-LO/D-2300/2000, začatom dňa 09.10.2000, mení podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách licenciu na televízne vysielanie č. T/39 držiteľa licencie spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania o vysielanie v káblových rozvodoch nasledovne: V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 sa vo výrokovej časti mení časť "udeľuje licenciu č.T/39 na terestriálne televízne vysielanie", ktorá znie:" udeľuje licenciu č. T/39 na terestriálne televízne vysielanie a na televízne vysielanie v káblových rozvodoch SR".
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení zmien, vykonaných rozhodnutím č. T/39/RZL/293/2000 zo dňa 04.07.2000 sa v časti I. mení bod 4. a znie:
"Územný rozsah vysielania : daný dosahom terestriálnych vysielačov na pridelených frekvenciách, dosahom vysielania účastníkov programovej siete v zmysle projektu ALTEV a v káblových rozvodoch nasledujúcich držiteľov oprávnení na retransmisiu :
1. Ing. Ján Heššo, Zákvašov 1518/52-16, Považská Bystrica,
2. Ing. Michal Jurkovič, Dubnica nad Váhom,
3. CATV Tekov, s.r.o., Zlaté Moravce,
4. TKR, s.r.o., Imeľ,
5. TKR Terchová, s.r.o., Terchová
6. TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou,
7. BYTENERG, s.r.o., Medzilaborce,
8. UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava,
9. Športový klub ZSNP, s.r.o., Žiar nad Hronom.
10. TRNAVATEL, s.r.o., Trnava,
11. Kabel Plus Bratislava, a.s., Bratislava,
12. Kabel Plus a.s., Banská Bystrica,
13. Športový klub ZSNP, s.r.o., Žiar nad Hronom,
14. Kabel Tel, s.r.o., Bratislava - Nové Zámky, Levice a Zvolen,
15. BYTERM, s.r.o., Vranov nad Topľou,
16. VARES, s.r.o., Banská Bystrica,
17. Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov,
18. TKR, spol. s.r.o., Humenné,
19. Bytové družstvo, Bánovce nad Bebravou,
20. SLUŽBYT, s.r.o., Svidník, "
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie v plnom znení účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 6)

Oznámenie zmien v zmysle § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v KR prevádzkovateľa licencie č. TKR/133
ÚK: ÚBD Kuzmányho, Košice
Uznesenie č.00-17/6.440: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie aktuálny počet účastníckych prípojok a nový kanálový raster v TKR prevádzkovateľa retransmisie vysielania č. TKR/133 - Územné bytové družstvo Kuzmányho, Vojenská č.14, Košice v súlade s § 60 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z., podľa podania, doručeného Rade dňa 02.10.2000.
Kancelária zašle uznesenie prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/133, ÚBD - Kuzmányho, Vojenská č.14, Košice.

K bodu 7)

Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Nitra
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-17/7.441: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v meste Nitra , voči spoločnosti SATRO, s.r.o., Polianky 9, Bratislava za porušovanie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 14.11.2000 o 9,30 hod..

K bodu 8)

Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Nitra
ÚK: OSBD Nitra
Uznesenie č.00-17/8.442: Rada pre vysielanie retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v meste Nitra , voči OSBD, Dlhá 4, Nitra, za porušovanie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 14.11.2000 o 10,00 hod..

K bodu 9)

Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Nitra
ÚK: Službyt Nitra s.r.o., Nitra
Uznesenie č.00-17/9.443: Rada vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v káblových rozvodoch v meste Nitra, voči Službyt Nitra s.r.o., Nitra, za porušovanie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 14.11.2000 o 10,30 hod..

K bodu 10)

Žiadosť o súhlas s vysielaním programu Českého rozhlasu do zahraničia v pásme KV z územia SR - žiadosť o zmenu uznesenia č. 00-14/16.342 zo dňa 23.08.2000.
Žiadateľ Český rozhlas, Praha
Uznesenie č.00-17/10.444: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o zmene uznesenia Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie č. 00-14/16.342 zo dňa 23.08.2000 vo veci udelenia súhlasu s vysielaním programu Českého rozhlasu - programu RADIO PRAHA v ruskom jazyku z územia Slovenskej republiky do zahraničia v pásme krátkych vĺn prostredníctvom krátkovlného vysielača v Rimavskej Sobote. V menovanom uznesení sa dátum začatia vysielania mení na 29.10.2000 pre žiadateľa Český rozhlas, Praha, Česká republika.
Kancelária Rady zašle v tejto veci uznesenie Českému rozhlasu, Praha, ST a.s., Bratislava a TÚ SR Bratislava.

K bodu 11a)

Kontrolný monitoring
SK č.212-PgO/O-1447/2000 zo dňa 26.9.2000
Správa č.43/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice HTV Hlohovec
Držiteľ licencie: Mesto Hlohovec, číslo licencie: T/28
Uznesenie č.00-17/11.445: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v súlade s § 74 ods. 3 citovaného zákona a postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 24.10.2000 takto: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 24.10.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 212-PgO/O-1447/2000 zo dňa 26.9.2000 Rada pre vysielanie a retransmisiu po prerokovaní Správy č. 43/2000 o monitorovaní vysielania televíznej stanice HTV Hlohovec rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/28 je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 212-PgO/O-1447/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 11b)

SK č.213-PgO/O-1448/2000 zo dňa 26.9.2000
Správa č.45/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznych staníc TV SEN Senica a TVM Myjava
Držiteľ licencie: Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica nad Myjavou, číslo licencie: T/33
Uznesenie č.00-17/11.446: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v súlade s § 74 ods. 3 citovaného zákona a postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 24.10.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 213-PgO/O-1448/2000 zo dňa 26.9.2000 Rada pre vysielanie a retransmisiu po prerokovaní Správy č. 43/2000 o monitorovaní vysielania televíznych staníc TV SEN Senica a TVM Myjava rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/33 Videoštúdio RIS spol.s.r.o. Senica je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 213-PgO/O-1448/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 11c)

SK č. 187-PgO/O-1287/2000 zo dňa 21.8.2000
Správa č.43/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice TV Tatry
Držiteľ licencie: AK art, s.r.o. Poprad, číslo licencie: T/76
Uznesenie č.00-17/11.447: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 zák. č.308/2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v súlade s § 74 ods. 3 citovaného zákona a postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 24.10.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 187-PgO/O-1287/2000 zo dňa 21.8.2000 Rada pre vysielanie a retransmisiu po prerokovaní Správy č. 38/2000 o monitorovaní terestriálneho vysielania televíznej stanice TV Tatry rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/76 Ak art s.r.o., Poprad je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.187-PgO/O-1287/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 11d)

SK č. 197-PgO/O-1299/2000 zo dňa 22.8.2000
Správa č. 12/2000/RO o monitorovaní N-Rádia z dní 18. a 19.8.2000.
Držiteľ licencie: N-RADIO spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/67.
Uznesenie č.00-17/11.448: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a ods.3 a § 5 ods.1 písm.h/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a § 74 ods.3 zákona č.308/2000 o vysielaní a retransmisii, v zmysle § 20 ods. 1/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 24.10.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 197-PgO/O-1299/2000, držiteľ licencie č. R/67 N-RADIO spol. s r.o., Vajanského 7, 949 01 Nitra porušil ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a licenčnú podmienku uvedenú v časti IV. bod 3. v Rozhodnutí o udelení licencie č.R/67/99 zo dňa 7.7.1999 tým, že v rozpore s platnou programovou skladbou dňa 18.8.2000 začal blok vysielania "Denná vlna" miesto o 09.00 hod. až o 10.00 hod. a dňa 19.8.2000 o 13.00 hod. zaradil do vysielania miesto relácie "Babynec" hudobný blok, za čo sa mu určuje podľa ustanovenia § 20 ods.1 zákona č. 468/1991 Zb. bezodkladná lehota na nápravu.

K bodu 11e)

Správa č. 44/2000/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza dňa 4.10.2000 - výsyt reklamy pri vysielaní kinematografického diela Špinavé triky)
Držiteľ licencie: Markíza-Slovakia, spol. s. r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-17/11.449: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") na svojom zasadnutí po prerokovaní Správy č. 44/2000/TV o monitorovaní TV Markíza zo dňa 04.10.2000 a rozhodla v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o začatí správneho konania vo veci zistenia stavu dodržiavania ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách voči držiteľovi licencie Markíza-Slovakia, s. r. o. Blatné.
Kancelária Rady oznámi začatie SK účastníkovi konania a požiada ho o písomné stanovisko k predmetnej veci, vrátane predloženia dokladu o súhlase nositeľov práv s prerušením vysielania kinematografického diela.

K bodu 11f)

Správa č.13/200/Ro o výberovom monitorovaní stanice Slovensko 3 (Rock FM Rádio) - monitorované obdobie: od 3.-6. a 10.10.2000).
Uznesenie č.00-17/11.450: Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí, po prerokovaní Správy č. 13/RO/2000 z 18.10.2000, zobrala na vedomie výsledky monitorovania a rozhodla v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o začatí správneho konania vo veci preverenia stavu dodržiavania ustanovení § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z., § 34 ods. 1, § 38 ods. 2,§ 32 ods. 12 toho istého zákona voči vysielateľovi zo zákona, Slovenskému rozhlasu.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania účastníkovi konania a požiada ho o písomné stanovisko k predmetnej veci.

K bodu 11g)

SK č. 223-PgO/O-1489/2000 zo dňa 03.10.2000
Správa o monitorovaní futbalového zápasu Slovensko / Chorvátsko odvysielaného dňa 16.08.2000.
ÚK: STV, Bratislava
Uznesenie č.00-17/11.451:Rada pre vysielanie a retransmisiu vo veci SK č. 223- PgO/O-1489/2000 zo dňa 03.10.2000 voči ÚK STV Bratislava žiada ÚK, aby v lehote do 3.11.2000 predložil rade kompletný záznam vysielania zápasu Slovensko-Chorvátsko a predložil doklady preukazujúce idetifikáciu sponzorov podujatia a prenosu.

K bodu 11h)

Správa o monitorovaní Novín STV zo dňa 17.10.2000. Rada po posúdení veci rozhodla takto:
Uznesenie č.00-17/11.452:Rada pre vysielanie retransmisiu po prerokovaní správy o monitorovaní Novín STV zo dňa 17.10.2000 rozhodla o začatí správneho konania vo veci dodržiavania ustanovení § 19 a 20 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách voči účastníkovi konania - STV Bratislava.
Kancelária Rady pre vysielanie retransmisiu oznámi začiatok SK ÚK a požiada ho o písomné stanovisko k predmetnej veci.

K bodu 12)

Návrh jednotného systému označovania programov z hľadiska vekovej vhodnosti a podmienky jeho uplatňovania v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Uznesenie č.00-17/12.453: Rada pre vysielanie retransmisiu prerokovala návrh Jednotného systému označovania programov z hľadiska vekovej vhodnosti a podmienky jeho uplatňovania v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. Kancelária Rady pre vysielanie retransmisiu zašle návrh systému STV, Rade STV, ANRTS na pripomienkovanie. Súčasne požiada aj o odborné posúdenie zo strany odborníkov z oblasti detskej psychológie a psychiatrie.

K bodu 13)

Smernica č. 18/2000 o postupe pri vymáhaní pokút, udelených radou.
Uznesenie č.00-17/13.454: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie Smernicu č. 18/2000 o postupe pri vymáhaní pokút uložených Radou pre vysielanie a retransmisiu vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie za porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

K bodu 14)

Smernica č. 17/2000 o nákupe, evidencii, ochrane a správe majetku štátu v správe Rady pre vysielanie a retransmisiu
Uznesenie č.00-17/14.455: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie Smernicu č. 17/2000 o nákupe, evidencii, ochrane a správe majetku štátu v správe Rady pre vysielanie a retransmisiu .

K bodu 15

Návrh nového Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu
Uznesenie č.00-17/15.456: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu a ukladá predsedovi po zapracovaní pripomienok predložiť na základe § 5 ods. 3 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách návrh štatútu príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Z: RK

K bodu 17a)

Čerpanie rozpočtových výdavkov k 30.09.2000
Uznesenie č.00-17/17.457: Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.09.2000.

K bodu 17b)

Návrh na žiadosť o povolenie výnimky z ustanovenia § 3 nariadenia Vlády SR č.349/1994 Z.z. o použití prostriedkov z osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu a o povolenie prekročenia limitu výdavkov.
Uznesenie č.00-17/17.458: Rada pre vysielanie retransmisiu schvaľuje predložený návrh na povolenie prekročenia výdavkov na rok 2000 v celkovej výške l.014.000,- Sk. Kancelária požiada MF SR o udelenie výnimky a povolenie prekročenia čerpania limitu výdavkov.

K bodu 17c)

Návrh na vyradenie a odpredaj nepotrebného HIM - osobného motorového vozidla Škoda Felicia GLX.
Uznesenie č.00-17/17.459: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh na odpredaj nepotrebného HIM podľa predloženého návrhu Kancelárie Rady zo dňa 18.10.2000 (Škoda Felicia GLX).

K bodu 18)

Záznam z rokovania Expertnej skupiny zo dňa 16.10.2000
Uznesenie č.00-17/18.460: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie výsledky rokovania Expertnej skupiny (Správa č. 3/2000), ktoré sa konalo dňa 16.10.2000.
Rada žiada Kanceláriu Rady o predloženie téz spolupráce s TÚ SR na budúce zasadnutie Rady.

K bodu 19)

Návrh zásad rozvoja pozemského digitálneho televízneho vysielania v SR (DVB-T) zaslal Rade VÚS Banská Bystrica. Materiál bude po zaujatí stanoviska Rady a TÚ SR predložený Rade vlády pre masmédiá.
Uznesenie č.00-17/19.461: Rada pre vysielanie retransmisiu prerokovala Návrh zásad rozvoja pozemského digitálneho vysielania v SR (DVB-T) bez pripomienok. Odporúča prijať a realizovať alternatívu 3) scenára prechodu od analógového na digitálne vysielanie.

K bodu 20)

a) Správa zo ZSC
Seminár "Audiovizuálna politika a kultúrna rozmanitosť v rozšírenej Európe, Praha, 05.-06.10.2000, J.Grujbárová
Uznesenie č.00-17/20.462: Rada berie na vedomie správu zo ZSC Seminár "Audiovizuálna politika a kultúrna rozmanitosť v rozšírenej Európe, Praha, 05-06.10.2000.

b) Správa zo SC
VI.ročník Medzinárodného festivalu lokálnych a mestských televízií Zlatý Źobrák, Košice, 11.-14.10.2000, T.Varga, R.Kutaš
Uznesenie č.00-17/20.463: Rada pre vysielanie a retransmisiu bere na vedomie správu zo SC ( VI.ročník Medzinárodného festivalu lokálnych a mestských televízií Zlatý Źobrák (11.-14.10.2000, Košice ).

c) Návrh na ZSC
5.Svetové televízne fórum, New York, USA 16.-17.11.2000
Uznesenie č.00-17/20.464: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje ZPC Jarmily Grujbárovej na 5.Svetové televízne fórum v New Yorku, USA, ktoré sa bude konať 16.-17.11.2000. Kancelária Rady zabezpečí organizačne a finančne ZSC.

K bodu 21)

Rôzne
Informácia o liste predsedu Rady predsedovi NR SR zo dňa 09.10.2000 o ukončení funkčného obdobia troch členov Rady.
Uznesenie č.00-17/20.465: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa rozhodla, že v zmysle listu predsedu NR SR zo dňa 19.10.2000 navrhuje ako kandidáta na člena Rady súčasného predsedu rady Petra Juráša. Podpredseda rady zašle návrh Rady predsedovi NR SR.

Peter Juráš
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak