Zápisnica RVR č.16/2000 zo dňa 3.10.2000

 

Zápisnica č. 16/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 3.10.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 209-LO/D-1413/2000 zo dňa 19.09.2000
  vo veci odňatia licencie na rozhlasové vysielanie č. R/69 podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
  ÚK: LOCAL FM s.r.o., Komárno
  UP: 9,30 hod.
 3. a) SK č. 68-LO/D-715/2000 zo dňa 23.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/79 - z dôvodu zmeny programovej skladby - návrh na zamietnutie žiadosti
  ÚK: AK art s.r.o., Poprad
  b) SK č. 66-LO/D-715/2000 zo dňa 23.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/77 - z dôvodu zmeny programovej skladby - návrh na zamietnutie žiadosti
  ÚK: COM - MÉDIA spol. s r.o., Komárno
  c) SK č. 88-LO/D-972/2000 zo dňa 17.04.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/101 - z dôvodu zmeny programovej skladby - návrh na zamietnutie žiadosti
  ÚK: OTS s.r.o., Podvysoká
  d) SK č. 27-LO/D-286/99a zo dňa 23.02.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/87 - z dôvodu zmeny programovej skladby - návrh na zamietnutie žiadosti
  ÚK: Telerádio s.r.o., Žilina
  e) SK č. 242-LO/D-2458/99 zo dňa 19.10.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/80 - z dôvodu zmeny programovej skladby - informácia
  ÚK: VEGA s.r.o., Prešov
 4. SK č.288-LO/D-2915/99 zo dňa 10.12.1999
  vo veci udelenia licencie na terestriálne televízne vysielanie v meste Trenčín
  ÚK: "Slovakia okolo sveta s.r.o.", Bratislava
  ÚP: 10,00 hod.
 5. Oznam o prekážkach brániacich začiatku televíznemu vysielaniu v KR - na vedomie
  ÚK: Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou
 6. a) Návrh na začatie SK vo veci odňatia licencie č. T/109 na televízne terestriálne vysielanie podľa § 15 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
  b) Sťažnosť č. 78/2000 a oznam o prerušení vysielania
  ÚK: Telepon plus s.r.o., Bratislava
 7. SK č. 154-LO/D-1590/2000 zo dňa 16.06.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny programovej skladby a časového rozsahu vysielania
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 8. SK č. 143-LO/D-1553/2000 zo dňa 13.06.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/39 - z dôvodu zmeny kóty Brezno na 52. kanáli
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 9. SK č. 181-LO/D-1943/2000 zo dňa 04.08.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/62 - z dôvodu zmeny vysielača na kóte Partizánska
  ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske
 10. Oznámenie zmien podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. k licencii č. TKR/153 - zmeny v kanálovom rastri
  ÚK: SBD Šaľa
 11. Kontrolná činnosť
  a) SK 190-PgO/O-1290/2000 zo dňa 21.8.2000
  Správa č.35/2000/TV o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania (KTV)
  b) Držiteľ licencie: OTS, s.r.o., Podvysoká, číslo licencie: T/101
  SK 188-PgO/O-1288/2000 zo dňa 21.8.2000
  Správa č. 35/2000/TV o monitorovaní Púchovskej televízie
  Držiteľ licencie: Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov, číslo licencie: T/92
  c) SK 189-PgO-1289/2000 zo dňa 21.8.2000
  Správa č.37/2000/TV o monitorovaní Mestskej televízie Komárno (MTK)
  Držiteľ licencie: Com-média s.r.o, Komárno, číslo licencie: T/77 vd) SK 191-Pgo/O-1291/2000 zo dňa 21.8.2000
  Správa č. 39/2000/TV o monitorovaní Ateliér TV
  Držiteľ licencie: Ateliér, s.r.o., Krupina, číslo licencie: T/69
  e) SK 200-PgO/O-1328/2000 zo dňa 24.8.2000
  Správa č. 11/2000/Ro o monitorovaní Rádia Rebeca
  Držiteľ licencie: Rebeca s.r.o., číslo licencie: R/72
  f) SK 201-PgO/O-1343/2000 zo dňa 30.8.2000
  Správa č. 9/2000/Ro o monitorovaní Rádia Koliba
  Držiteľ licencie: WA Slovakia, číslo licencie: R/49
  ÚP: 13.30 hod.
 12. Kontrolná činnosť
  a) Správa o monitorovaní športového (futbalového) stretnutia SR-Chorvátsko so zameraním na všeobecné otázky týkajúce sa propagácie sponzorov v športových podujatiach podobného zamerania
  b) Správa o monitorovaní vysielania TV MARKÍZA zo dňa 27.08.20000 - relácia Veľká cena F1 (na základe úlohy č. 14-2338/2000)
 13. Stanovisko k problémom spojeným s referendovou kampaňou v elektronických médiách
 14. Správy zo ZSC
  a) 5. zasadnutie MM-SAD ( 13.-15.9.2000, Štrasburg)
  b) konferencia "Nové digitálne platformy pre audiovizuálne služby" (13.9.2000, Štrasburg)
  c) 25. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu (25.-26.9.2000) a spoločné stretnutie Stáleho výboru so zástupcami regulačných orgánov.
  d) Európske televízne a filmové fórum, (13.-16.09.2000, Bologna)
 15. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 209-LO/D-1413/2000 zo dňa 19.09.2000
vo veci odňatia licencie na rozhlasové vysielanie č. R/69 podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
ÚK: LOCAL FM s.r.o., Komárno
Uznesenie č. 00-16/2.412: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 209-LO/O-1417/2000, začatom dňa 19.09.2000, vo veci odňatia licencie č. R/69 držiteľa licencie RADIO LOCAL FM s.r.o. Komárno, odníma podľa § 15 ods.1, písm. d) zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, licenciu č.R/69 na rozhlasové vysielanie v SR, držiteľovi licencie RADIO LOCAL FM s.r.o., Komárno.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (držiteľovi licencie).

K bodu 3a) až e)

SK č.68-LO/D-715/2000 zo dňa 23.3.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/79 - z dôvodu zmeny programovej skladby - návrh na zamietnutie žiadosti
ÚK: AK art s.r.o., Poprad

SK č.66-LO/D-713/2000 zo dňa 23.3.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/77 - z dôvodu zmeny programovej skladby - návrh na zamietnutie žiadosti
ÚK: COM - MÉDIA spol. s r.o., Komárno

SK č. 88-LO/D-972/2000 zo dňa 17.04.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/101 - z dôvodu zmeny programovej skladby - návrh na zamietnutie žiadosti
ÚK: OTS s.r.o., Podvysoká

SK č. 27-LO/D-286/99a zo dňa 23.02.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/87 - z dôvodu zmeny programovej skladby - návrh na zamietnutie žiadosti
ÚK: Telerádio s.r.o., Žilina

SK č. 242-LO/D-2458/99 zo dňa 19.10.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/80 - z dôvodu zmeny programovej skladby - informácia
ÚK: VEGA s.r.o., Prešov
Uznesenie č. 00-16/3.413: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní podaní vo veci správnych konaní č. SK č.68-LO/D-715/2000, č.66-LO/D-713/2000, č.88-LO/D-972/2000, č.27-LO/D-286/99a, 242-LO/D-2458/99 rozhodla, že nemá dostatok podkladov pre meritórne rozhodnutie vo veci.
Kancelária Rady odporučí ÚK uvedených správnych konaní, aby vo veci uplatnili postup podľa nového zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý nadobúda účinnosť 4.10.2000.

K bodu 4)

SK č.288-LO/D-2915/99 zo dňa 10.12.1999
vo veci udelenia licencie na terestriálne televízne vysielanie v meste Trenčín
ÚK: "Slovakia okolo sveta s.r.o.", Bratislava
Uznesenie č. 00-16/4.414: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 288-LO/D-2915/99, začatom dňa 10.12.1999, vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie v meste Trenčín rozhodla, že udelí podľa § 10 ods. 4 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu na televízne terestriálne vysielanie na 60. TV kanáli s vyžiareným výkonom 300W v meste Trenčín a okolie, žiadateľovi spol. "SLOVAKIA okolo sveta s r.o." Líščie Nivy 4, Bratislava, na dobu 12 rokov podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 10.12.1999 ( č.p.d. 2915 ) v znení neskorších doplnkov.
Rada v časti žiadosti týkajúcej sa vstupu spoločnosti "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o." do programovej siete v súlade s projektom ALTEV konanie podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. zastavuje, pretože účastník konania vzal svoj návrh v tejto časti späť.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. v znení zákona č. 123/1996 Z.z., zákona č. 224/1996 Z.z., zákona 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z. a zákona č. 211/2000 v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. a) a smernicou Rady zo dňa 23.08.2000 na vykonanie zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch je = 50.000,- Sk
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 5)

Oznam o prekážkach brániacich začiatku televízneho vysielania v KR
ÚK: Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou
Uznesenie č. 00-16/5.415: Rada SR pre RTV berie na vedomie oznam o prekážkach brániacich TV vysielaniu v TKR v obciach Bešeňov, Chotín, Svätý Peter a Trnovec nad Váhom, držiteľa licencie č. T/115 na TV vysielanie v TKR, Carisma spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, podľa podania zo dňa 18.09.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 19.09.2000.
Kancelária Rady SR pre RTV zašle uznesenie držiteľovi licencie č. T/115 Carisma spol. s r.o., Dvory nad Žitavou.

K bodu 6

a)Návrh na začatie SK vo veci odňatia licencie č. T/109 na televízne terestriálne vysielanie podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
ÚK: Telepon plus s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 00-16/6.416: Rada rozhodla podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o začatí správneho konania v zmysle § 15 zákona č. 468/1991 Zb. voči spoločnosti TELEPON PLUS s. r. o. Zároveň vo veci nariaďuje ústne pojednávanie podľa § 21 zákona č. 71/1967 Zb. na deň 24.10.2000. Súčasne rada žiada ÚK o doručenie dokumentov a podkladov osvedčujúcich stav pripravenosti na vysielanie, najmä ohľadom umiestnenia štúdia, vybavenia štúdia, dopravy signálu, personálneho a programového zabezpečenia vysielania v lehote do 10.10.2000.

b)Sťažnosť č. 78/2000
ÚK: Telepon Plus s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 00-16/6.417:Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie posúdila sťažnosť spoločnosti Telepon Plus s.r.o. Bratislava zaevidovanú pod č. 78/2000 na nesprávny postup rady ako neopodstatnenú. Kancelária rady zašle sťažovateľovi vyrozumenie o šetrení sťažnosti.

K bodu 7)

SK č. 154-LO/D-1590/2000 zo dňa 16.06.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny programovej skladby a časového rozsahu vysielania
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 00-16/7.418: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 154-LO/D-1590/2000 začatom dňa 16.06.2000, vo veci oznamu zmeny programovej štruktúry vysielania podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 cit. zákona mení licenciu č. T/15 na televízne vysielanie, jej držiteľa TV LUNA, s.r.o. Bratislava, takto:
V licencii č. T/15 vydanej rozhodnutím o udelení licencie čT/15 zo dňa 16.02.1994 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. T/15/RZl/132/98 zo dňa 03.06.1998, č.T/15/RZL/185/99 zo dňa 30.06.1999, č. T/15/RZL/230/99 zo dňa 23.11.1999 a č. T/15/RZL/273/2000 zo dňa 23.05.2000 sa licenčné podmienky v Čl. I menia v nasledovných bodoch :
"7. Časový rozsah vysielania : 6916 hodín / ročne
Týždenný rozsah vysielania : Pondelok - 18 hodín

Utorok - 19 - " -
Streda - 19 - " -
Štvrtok - 19 - " -
Piatok - 20 - " -
Sobota - 19 - " -
Nedeľa - 19 - " -
8. Programová skladba : percentuálne zastúpenie jednotlivých žánrov v televíznom
vysielaní : spravodajstvo 10 %
publicistika 23 %
detské programy 14 %
súťaže 13 %
dramatická tvorba 28 %
iné programy 12 %
Podiel jednotlivých žánrov vo vysielaní je možné meniť iba v prípade nárastu podielu vlastnej produkcie."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. d, je 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie ) rozhodnutie.

K bodu 8)

SK č. 143-LO/D-1553/2000 zo dňa 13.06.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/39 - z dôvodu zmeny kóty Brezno na 52. kanáli
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č. 00-16/8.419: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 210-LO/D-1553/2000, začatom dňa 13.06.2000, mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu na televízne vysielanie č. T/39 držiteľa licencie spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice z dôvodu zmeny umiestnenia vysielača nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č. T/39/RZL/293/2000, ktorým Rada SR pre RTV určila držiteľovi podmienky v úplnom znení sa mení takto :V časti II./a) sa menia pôvodné technické parametre 52. TV kanála - Brezno a znejú :
"Televízny kanál : 52
Maximálne vyžiarený výkon : 100 W
Lokalita : Brezno
Oblasť pokrytia : Brezno
Súradnice : 19 37 27 E, 48 48 43 N (S-42)"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie v plnom znení účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 9)

SK č. 181-LO/D-1943/2000 zo dňa 04.08.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/62 - z dôvodu zmeny vysielača na kóte Partizánske
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske
Uznesenie č. 00-16/9.420: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 181-LO/D-1943/2000, začatom dňa 04.08.2000, vo veci oznámenia zmeny technických parametrov vysielača na kóte Partizánske, spoločnosti SPINOZA s.r.o., Partizánske, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 cit. zákona, mení licenciu č. R/62 na rozhlasové vysielanie jej držiteľa SPINOZA s.r.o., Partizánske takto:
V rozhodnutí č. R/62/98 zo dňa 15.05.1998 o udelení licencie č. R/62 v znení zmien, vykonaných rozhodnutím č. R/62/RZL/187/99 zo dňa 16.08.1999, sa časť II. mení a znie:
"Súčasťou tohto rozhodnutia je i kmitočtový list vydaný TÚ SR ......."
Zároveň Rada vyzýva účastníka konania, aby vrátil kmitočtový list č.j.: 4926/SKS-98 zo dňa 04.05.1998.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien, položky 13, písm. e, je 10.000,- Sk / slovom desaťtisíc Sk /.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania rozhodnutie.

K bodu 10)

Oznámenie zmien podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. k licencii č. TKR/153 - zmeny v kanálovom rastri
ÚK: SBD Šaľa
Uznesenie č. 00-16/10.421: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie Rozhodnutie o zmene povolenia na prevádzku TKR, aktuálny počet účastníckych prípojok, nový kanálový raster v TKR a Hromadnú zmluvu so SOZA držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/153 - Stavebné bytové družstvo, Horná č. 926/1, Šaľa, podľa podania, doručeného Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 04.07.2000 a 19.09.2000.
Kancelária zašle uznesenie držiteľovi licencie č. TKR/153, SBD Šaľa.

K bodu 11)

Kontrolná činnosť

a) SK 190-PgO/O-1290/2000 zo dňa 21.8.2000
Správa č.35/2000/TV o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania (KTV)
Držiteľ licencie: OTS, s.r.o., Podvysoká, číslo licencie: T/101
Uznesenie č. 00-16/11.422: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla takto :
Vo veci správneho konania č. 190-PgO/O-1290/2000 zo dňa 21.8.2000 Rada po prerokovaní Správy č. 35/2000/TV o monitorovaní vysielania stanice Kysucké televízne vysielanie rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/101/TV je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.190-PgO/O-1290/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.


b) SK 188-PgO/O-1288/2000 zo dňa 21.8.2000
Správa č. 35/2000/TV o monitorovaní Púchovskej televízie
Držiteľ licencie: Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov, číslo licencie: T/92
Uznesenie č. 00-16/11.423: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie , postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla takto :
Vo veci správneho konania č. 188-PgO/O-1288/2000 zo dňa 21.8.2000 Rada po prerokovaní Správy č. 36/2000/TV o monitorovaní vysielania stanice Púchovská televízia rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/92/TV je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.188-PgO/O-1288/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.


c) SK 189-PgO-1289/2000 zo dňa 21.8.2000
Správa č.37/2000/TV o monitorovaní Mestskej televízie Komárno (MTK)
Držiteľ licencie: Com-média s.r.o., Komárno, číslo licencie: T/77
Uznesenie č. 00-16/11.424: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie , postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla takto :
Vo veci správneho konania č. 189-PgO/O-1289/2000 zo dňa 21.8.2000 Rada po prerokovaní Správy č. 37/2000/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/77/TV je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.189-PgO/O-1289/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.


d)SK 191-Pgo/O-1291/2000 zo dňa 21.8.2000
Správa č. 39/2000/TV o monitorovaní Ateliér TV
Držiteľ licencie: Ateliér, s.r.o., Krupina, číslo licencie: T/69
Uznesenie č. 00-16/11.425: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie , postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla takto :
Vo veci správneho konania č. 191-PgO/O-1291/2000 zo dňa 21.8.2000 Rada po prerokovaní Správy č. 39/2000/TV o monitorovaní vysielania stanice Ateliér TV rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/69/TV je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.191-PgO/O-1291/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.


e)SK 200-PgO/O-1328/2000 zo dňa 24.8.2000
Správa č. 11/2000/Ro o monitorovaní Rádia Rebeca
Držiteľ licencie: Rebeca s.r.o., číslo licencie: R/72
Uznesenie č. 00-16/11.426: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 3.10.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 200-PgO/O-1328/2000 zo dňa 24.8.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č. 11/2000/RO o monitorovaní vysielania Rádia REBECA rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. R/72 je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.200-PgO/O-1328/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania .


f) SK 201-PgO/O-1343/2000 zo dňa 30.8.2000
Správa č. 9/2000/Ro o monitorovaní Rádia Koliba
Držiteľ licencie: WA Slovakia, číslo licencie: R/49
Uznesenie č. 00-16/11.427: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 3.10.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 201-PgO/O-1343/2000 zo dňa 30.8.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č. 9/2000/RO o monitorovaní vysielania Rádia Koliba rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. R/49 je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.201-PgO/O-1343/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 12)

a)Správa o monitorovaní športového (futbalového) stretnutia SR - Chorvátsko, ktoré odvysielala STV dňa 13.9.2000
Uznesenie č. 00-16/12.428: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania vo veci dodržiavania právnych predpisov vo vysielaní Slovenskej televízie - pri odvysielaní prenosu futbalového zápasu dňa 13.9.2000. Rada súčasne žiada STV o doručenie podkladov preukazujúcich identifikáciu sponzorov podujatia a sponzorov programu (prenosu) a nariaďuje ústne pojednávanie v tejto veci na deň 24.10.2000.

b)Správa o monitorovaní vysielania TV MARKÍZA zo dňa 27.08.20000 - relácia Veľká cena F1 (na základe úlohy č. 14-2338/2000) .
Uznesenie č. 00-16/12.429: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie Správu o monitorovaní Veľkej ceny F1 odvysielaniej na TV Markíza dňa 27.8.2000 a žiada Kanceláriu rady o priebežný monitoring vysielania F1 v tomto ročníku.

K bodu 13)

Stanovisko k problémom spojeným s referendovou kampaňou v elektronických médiách - analýza nového zákona o vysielaní a retransmisii a zákona o spôsobe vykonania referenda č.564/1992 Zb.
Uznesenie č. 00-16/13.430: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie prerokovala problematiku spojenú s referendovou kampaňou a prijala stanovisko vo veci postupu rady pri referendovej kampani v elektronických médiách. Rada poveruje Kanceláriu zaslaním tohto stanoviska tlačovým agentúram, asociáciám prevádzkovateľov, STV a SRo a predseda rady oboznámi s ním ústrednú referendovú komisiu.

K bodu 14)

a) Správa zo ZSC - 5. zasadnutie MM-SAD ( 13.-15.9.2000, Štrasburg)
Uznesenie č. 00-16/14.431: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie správu zo ZSC 5. zasadnutie MM-SAD ( 13.-15.9.2000, Štrasburg).

b) Správa zo ZSC- Konferencia "Nové digitálne platformy pre audiovizuálne služby" (13.9.2000, Štrasburg)
Uznesenie č. 00-16/14.432: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie správu zo ZSC konferencia "Nové digitálne platformy pre audiovizuálne služby" (13.9.2000, Štrasburg).

c) Správa zo ZSC -25. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu (25.-26.9.2000) a spoločné stretnutie Stáleho výboru so zástupcami regulačných orgánov.
Uznesenie č. 00-16/14.433: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie správu zo ZSC - 25. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu ( 25.-26.9.2000, Štrasburg).

d) Správa zo ZSC- 12.Európske televízne a filmové fórum, (13.-16.09.2000, Bologna Taliansko).
Uznesenie č. 00-16/14.434: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie správu zo ZSC - Európske televízne a filmové fórum ( 13.-16.9.2000, Bologna).

K bodu 15) Rôzne

 • Návrh na udelenie mimoriadnych odmien členov rady vo výške ich jednomesačnej odmeny za práce na príprave a prijatí návrhu zákona o vysielaní a retransmisii.
  Uznesenie č.00-16/15.435: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie podľa čl.VI. ods.3 platného Štatútu Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje mimoriadne odmeny členom rady vo výške ich jednomesačnej odmeny.


Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak