Zápisnica RVR č.15/2000 zo dňa 19.9.2000

 

Zápisnica č. 15/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 19.9.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Tibor Varga

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Návrh na odňatie licencie č. TKR/59
  SK č. 206-LO/O-1052/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielanie v TKR v obci Kalná nad Hronom
  ÚK: obec Kalná nad Hronom
  ÚP: 9,30 hod. dňa 18.09.2000
 3. Návrh na odňatie licencie č. TKR/83
  SK č. 217-LO/O-1063/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielanie v TKR v obci Lietava
  ÚK: obec Lietava
  ÚP: 10,00 hod. dňa 18.09.2000
 4. Návrh na odňatie licencie č. TKR/58
  SK č. 205-LO/O-1051/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielanie v TKR v obci Krasňany
  ÚK: obec Krasňany
  ÚP: 10,30 hod. dňa 18.09.2000
 5. SK č.123-LO/D-1431/2000 zo dňa 29.05.2000
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Rohožník
  ÚK: TERMOBYT R spol. s r.o., Rohožník
  ÚP: 11,00 hod. dňa 18.09.2000
 6. SK č.169-LO/D-1826/2000 zo dňa 17.07.2000
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Lučenec
  ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec
  ÚP: 11,30 hod. dňa 18.09.2000
 7. SK č.170-LO/D-1827/2000 zo dňa 17.07.2000
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v meste Lučenec, Fiľakovo, Rimavská Sobota
  ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec
  ÚP: 11,30 hod. dňa 18.09.2000
 8. a)SK č.198-LO/D-1316/2000 zo dňa 22.08.2000
  vo veci odňatia licencie č. T/6 na televízne terestriálne vysielanie podľa § 15 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
  b)SK č. 33-LO/D-318/2000 zo dňa 10.02.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/6 - z dôvodu zmeny programovej skladby - zastavenie konania
  ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
  ÚP: 9,30 hod. dňa 19.09.2000
 9. SK č.199-LO/D-1785/2000 zo dňa 22.08.2000
  vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie - zmena územného rozsahu z dôvodu odňatia frekvencie 105,7 MHz Stará Ľubovňa
  ÚK: R.A.TATRY s.r.o., Svit
  ÚP:10,30 hod. dňa 19.09.2000
 10. SK č.204-LO/D-2089/2000 zo dňa 05.09.2000
  vo veci zmeny licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/7 - zmena územného rozsahu z dôvodu - ukončenie prevádzkovania TKR v meste Detva
  ÚK: ELEKTRIS s.r.o., Banská Bystrica
 11. SK č.161-LO/D-1646/2000 zo dňa 23.06.2000
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch
  ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava
  ÚP: 11,15 hod. dňa 19.09.2000
 12. SK č.123-LO/D-1431/2000 zo dňa 29.05.2000
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v obci Medzilaborce
  ÚK: BYTENERG spol. s r.o., Medzilaborce
 13. SK č.183-LO/D-1400/2000 zo dňa 25.05.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/121 MMDS - z dôvodu zmeny umiestenia vysielača
  ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava
 14. SK č.102-LO/D-1075/2000 zo dňa 25.05.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/39 - z dôvodu zmeny kóty - 52 k Banská Štiavnica
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 15. SK č.184-LO/D-1989/2000 zo dňa 14.08.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/66 - z dôvodu zmeny programovej skladby
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
 16. SK č. 163-LO/D-1707/2000 zo dňa 03.07.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/81 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Miestne vysielanie Petržalka s.r.o., Bratislava
 17. a) SK č.281-LO/D-2823/99 zo dňa 01.12.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/13 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
  b) SK č. 293-LO/D-2823/99 zo dňa 01.12.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/76 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
 18. SK č. 178-LO/D-1896/2000 zo dňa 27.07.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/78 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Športový klub ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom
 19. SK č.176-LO/D-1589/2000 zo dňa 16.06.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/74 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Omega Plus s.r.o., Bratislava
 20. SK č.126-LO/D-1327/2000 zo dňa 02.06.2000
  vo veci zmeny uznesenia č. 00-12/17.291
  ÚK: LUNA s.r.o., Bratislava (T/15)
 21. Kontrolný monitoring
  a) SK č. 173-PgO/O-1183/2000 zo dňa 19.7.2000
  Správa č.33/2000 o monitorovaní vysielania Informačného mesačníka SBD III.Košice
  ÚK: SBD III., Košice
  b) SK 174-PgO/O-1184/2000 zo dňa 19.7.2000
  Správa č. 34/2000 o monitorovaní TV Karlova Ves
  ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. Bratislava
  c) Správa č.10/2000/Ro o monitorovaní Rádia Expres
  Držiteľ licencie: D-Expres a.s., Bratislava
  d) SK 202-PgO/O-1346/2000 zo dňa 4.9.2000
  Správa č. 8/2000/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM - doplnená
  Držiteľ licencie: Rádio Nitra, spol. s. r. o. Nitra, číslo licencie: R/37
  e) SK 201-PgO/O-1343/2000 zo dňa 30.8.2000
  Správa č. 9/2000/Ro o monitorovaní Rádia Koliba
  Držiteľ licencie: WA Slovakia, číslo licencie: R/49
  ÚP: 9.30 hod. dňa 20.09.2000
  f) Správa o monitorovaní hlavných spravodajských relácií STV, TV Markíza a TV Luna v období od 1.6. do 30.6.2000.
 22. Návrh na ZSC
  Koncepcia "Multimediálne rádiokomunikárie" ((19.-20.X.2000, Pardubice, ČR)
 23. Pripomienkové konanie k návrhu klasifikácie programov a ich označovania
 24. Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom kampane pred referendom podľa zákona č. 564/1992 Zb.
 25. Čerpanie rozpočtu k 31.08.2000
 26. Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie na rozhlasové vysielanie
  ÚK: LOCAL FM s.r.o., Komárno
 27. Rôzne


K bodu 2)
Návrh na odňatie licencie č. TKR/59
SK č. 206-LO/O-1052/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielanie v TKR v obci Kalná nad Hronom
ÚK: obec Kalná nad Hronom
Uznesenie č.00-15/2.378: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 206-LO/O-1052/98 vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch, začatom dňa 30.06.1998 voči obci Kalná nad Hronom rozhodla, že podľa § 15 ods. 1 písm. e) a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/59 držiteľovi licencie obci Kalná nad Hronom z dôvodu, že držiteľ licencie porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom v § 3 ods. 2 tým, že nie je zapísaný v Obchodnom registri, čo je podmienkou pre vznik oprávnenia na vysielanie podľa § 12 ods. 6 zákona č. 468/1991 Zb. zákona o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 3)

Návrh na odňatie licencie č. TKR/83
SK č. 217-LO/O-1063/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielanie v TKR v obci Lietava
ÚK: obec Lietava
Uznesenie č.00-15/2.379: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 217-LO/O-1063/98 vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch, začatom dňa 30.06.1998 voči obci Lietava rozhodla, že podľa § 15 ods. 1 písm. e) a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/83 držiteľovi licencie obci Lietava z dôvodu, že držiteľ licencie porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom v § 3 ods. 2 tým, že nie je zapísaný v Obchodnom registri, čo je podmienkou pre vznik oprávnenia na vysielanie podľa § 12 ods. 6/ zákona č. 468/1991 Zb. zákona o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 4)

Návrh na odňatie licencie č. TKR/58
SK č. 205-LO/O-1051/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielanie v TKR v obci Krasňany
ÚK: obec Krasňany
Uznesenie č.00-15/4.380: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 205-LO/O-1051/98 vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch, začatom dňa 30.06.1998 voči obci Krasňany rozhodla, že podľa § 15 ods. 1 písm. e) a § 15 ods. 1 písm. f/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/58 držiteľovi licencie obci Krasňany z dôvodu, že držiteľ licencie porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom v § 3 ods. 2 tým, že nie je zapísaný v Obchodnom registri, čo je podmienkou pre vznik oprávnenia na vysielanie podľa § 12 ods. 6/ zákona č. 468/1991 Zb. zákona o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 5)

SK č.123-LO/D-1431/2000 zo dňa 29.05.2000
vo veci žiadosti o udelenie licencie na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Rohožník
ÚK: TERMOBYT R spol. s r.o., Rohožník
Uznesenie č.00-15/5.381: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 141-LO/D-1530/2000, začatom dňa 12.06.2000, vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Rohožník spoločnosti TERMOBYT R, spol. s r.o., Rohožník na dobu 12 rokov podľa žiadosti, doručenej Rade SR pre RTV dňa 12.06.2000, v znení neskorších doplnkov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm.b) je =10.000,- Sk
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania žiadateľovi o licenciu).

K bodu 6)

SK č.169-LO/D-1826/2000 zo dňa 17.07.2000
vo veci žiadosti o udelenie licencie na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Lučenec
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec
Uznesenie č.00-15/6.382: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 169-LO/D-1826/2000 vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch žiadosti žiadateľa vyhovuje v plnom rozsahu a podľa § 10 ods. 4 zákona č. 468/1991 Zb. udeľuje licenciu spoločnosti KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Lučenec na dobu 12 rokov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 13 písm. b) : =30.000,-Sk.
Kancelária rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 7)

SK č.170-LO/D-1827/2000 zo dňa 17.07.2000
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v meste Lučenec, Fiľakovo, Rimavská Sobota
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec
Uznesenie č.00-15/7.383: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 170-LO/D-1827/2000 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v mestách Lučenec, Rimavská Sobota a Fiľakovo v rámci projektu ALTEV, žiadosti žiadateľa vyhovuje v plnom rozsahu a podľa § 10 ods. 4 zákona č. 468/1991 Zb. udeľuje licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch spoločnosti KABEL TELEKOM s.r.o., na dobu 12 rokov.

K bodu 8a)

SK č.198-LO/D-1316/2000 zo dňa 22.08.2000
vo veci odňatia licencie č. T/6 na televízne terestriálne vysielanie podľa § 15 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
Uznesenie č.00-15/8.384: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 198-LO/D-1316/2000, začatom dňa 22.08.2000, vo veci odňatia licencie č. T/6 na televízne terestriálne vysielanie držiteľa licencie TV SEVER s.r.o., Žilina rozhodla, že podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu č.T/6 na televízne terestriálne vysielanie držiteľovi licencie TV SEVER s.r.o., Žilina.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi .

K bodu 8b)

SK č. 33-LO/D-318/2000 zo dňa 10.02.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/6 - z dôvodu zmeny programovej skladby - návrh na zastavenie konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku.
ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
Uznesenie č.00-15/8.385: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 33-LO/D-318/2000, začatom dňa 10.02.2000, vo veci zmeny licencie č. T/6 na televízne terestriálne vysielanie z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania rozhodla, že Uznesenie č. 00-09/11.206 zo dňa 09.05.2000 vo veci zmeny licencie zrušuje a predmetné správne konanie zastavuje podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní s poukazom na § 9 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch z dôvodu, že účastník konania neuhradil splatný správny poplatok, v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 9)

SK č.199-LO/D-1785/2000 zo dňa 22.08.2000
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie - zmena územného rozsahu z dôvodu odňatia frekvencie 105,7 MHz Stará Ľubovňa
ÚK: R.A.TATRY s.r.o., Svit
Uznesenie č.00-15/9.386: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 199-LO/O-1785/2000, začatom dňa 22.08.2000, rozhodla, že podľa § 14 ods. 2, s poukazom na § 15 ods.2, písm. c, zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, mení licenciu č. R/57 na rozhlasové vysielanie v SR, držiteľovi licencie, spoločnosti R.A. TATRY s.r.o., Svit, odňatím frekvencie 105,7 MHz z vysielača Kolník na kóte Stará Ľubovňa z dôvodu, že držiteľ licencie po začatí vysielania v priebehu kalendárneho roka, v rozpore s podmienkami licencie, nevysielal na tejto frekvencii dohromady 30 dní, pričom vo vysielaní mu nebránili odôvodnené technické prekážky.
Držiteľ licencie je povinný neodkladne vrátiť frekvenčný list č.j. :7937/SKS-99 zo dňa 23.08.1999, na frekvenciu 105,7 MHz na kóte Kolník - Stará Ľubovňa.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania rozhodnutie.

K bodu 10)

SK č.204-LO/D-2089/2000 zo dňa 05.09.2000
vo veci zmeny licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/7 - zmena územného rozsahu z dôvodu - ukončenie prevádzkovania TKR v meste Detva
ÚK: ELEKTRIS s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.00-15/10.387: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 204-LO/D-2089/2000 vo veci zmeny licencie č. TKR/7 na vysielanie v káblových rozvodoch berie na vedomie oznámenie držiteľa licencie spoločnosti ELECTRIS spol. s r. o. so sídlom v Banskej Bystrici a vzhľadom na uskutočnené zmeny mení licenciu č. TKR/7 na vysielanie v káblových rozvodoch nasledovne:
V licencii č. TKR/7 zo dňa 08.12.1993 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č. TKR/7/RZL/112/98 zo dňa 04.02.1998 a rozhodnutím č. TKR/RZL/247/2000 zo dňa 08.02.2000 sa v časti I. bod 1. mení a znie:
"1. Územný rozsah káblového rozvodu: mestá Zvolen Šahy obec Harmanec a obec Východná ."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 13 písm. e) je 10.000,-Sk.
Kancelária rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č.161-LO/D-1646/2000 zo dňa 23.06.2000
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-15/11.388: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 161-LO/D-1646/2000 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že podľa § 10 odsek 4 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti C.E.N. s.r.o. licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v zmysle žiadosti na dobu 12 rokov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položky č. 13 b) je 612.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 12)

SK č.123-LO/D-1431/2000 zo dňa 29.05.2000
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v obci Medzilaborce
ÚK: BYTENERG spol. s r.o., Medzilaborce
Uznesenie č.00-15/12.389: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 123-LO/D-1431/2000, začatom dňa 29.05.2000, vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v meste Medzilaborce spoločnosti: BYTENERG spol. s r.o., Duchnovičova 530/2, Medzilaborce, na dobu 12 rokov podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 29.05.2000 ( č.p.d. 1431), doplnenej dňa 24.07.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je = 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 13)

SK č.183-LO/D-1400/2000 zo dňa 25.05.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/121 MMDS - z dôvodu zmeny umiestenia vysielača
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-15/13.390: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 183-LO/D-1400/2000, začatom dňa 25.02.2000, mení licenciu č. TKR/121 držiteľa licencie ť. TKR/121, SATRO s.r.o., Polianky 9, Bratislava z dôvodu zmeny umiestnenia vysielača podľa podania doručeného rade dňa 25.05.2000, nasledovne :
V rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/121 zo dňa 29.07.1998 a rozhodnutí o zmene licencie č. TKR/121/RZL/271/1999 zo dňa 07.12.1999 sa c v časti II. rozhodnutia nahrádza kmitočtový list č. 3556/00- OSF zo dňa 29.03.2000 kmitočtovým listom č....., ktorým sa stanovujú technické parametre pred distribučný systém MMDS, v časti b) pre oblasť Považská Bystrica v časti Lokalita takto:
"b)
Lokalita: Považská Bystrica, kóta sídlisko Rozkvet, súradnice....... ( po dodaní nového kmitočtového listu TÚ SR)".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 14)

SK č.102-LO/D-1075/2000 zo dňa 25.05.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/39 - z dôvodu zmeny kóty - 52 k Banská Štiavnica
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č.00-15/14.391: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 102-LO/D-1075/2000, začatom dňa 27.04.2000, mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu na televízne vysielanie č. T/39 držiteľa licencie spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice z dôvodu zmeny umiestnenia vysielača nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č. T/39/RZL/293/2000, ktorým Rada SR pre RTV určila držiteľovi podmienky v úplnom znení sa mení takto :V časti II./a) sa menia pôvodné technické parametre 52 TV kanála - Banská Štiavnica a znejú:
"Televízny kanál : 52
Maximálne vyžiarený výkon : 400 W
Lokalita : Sitno
Oblasť pokrytia : Banská Štiavnica
Súradnice : 18 52 37 E, 48 24 04 N "
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie v plnom znení účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 15)

SK č.184-LO/D-1989/2000 zo dňa 14.08.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/66 - z dôvodu zmeny programovej skladby
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-15/15.392: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 184-LO/D-1989/2000 vo veci zmeny programovej skladby vysielania, začatom dňa 14.08.2000, rozhodla, že mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 držiteľa D.EXPRES a.s., Bratislava z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania podľa podania doručeného dňa 14.08.2000 takto :
V rozhodnutí č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutiami č. R/66/RZL/228/99 zo dňa 05.10.1999, R/66/RZL/238/99 zo dňa 09.11.1999 aR/66/RZl/243/2000 zo dňa 06.03.2000 sa v časti I. mení bod 8 a znie takto:
"8. Programová skladba : Platná je programová skladba schválená Radou dňa 19.09.2000 v znení podania zo dňa 09.08.200, doručeného rade dňa 14.08.2000 ( č.p.d. 1989/2000)".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 13 písm. d) : =20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 16)

SK č. 163-LO/D-1707/2000 zo dňa 03.07.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/81 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Miestne vysielanie Petržalka s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-15/16.393: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 163-LO/D-1707/2000 zo dňa 03.07.2000 vo veci zmeny licencie č. T/81 na televízne vysielanie v káblových rozvodoch, držiteľa Miestne vysielania Petržalka, s.r.o., mení licenciu nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/81 zo dňa 07.04.1997 v časti I. vkladá nový bod 11. ktorí znie :
"11. Právne skutočnosti podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 13 písm. e) : =10.000,-Sk.
Kancelária rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 17a)

SK č.281-LO/D-2823/99 zo dňa 01.12.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/13 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-15/17.394: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 281-LO/D-2823/99, začatom dňa 01.12.1999, mení licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/13 držiteľa licencie spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti nasledovne :
Licencia na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/13 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/13/RZL/204/99 v úplnom znení licenčných podmienok sa mení takto: Časť I. v bode 7. sa mení a znie : "Právne skutočnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zoznam výpisov č.: III/7088/00, vložka č.: 5665/B, oddiel Sro, vydaného dňa 20.07.2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 17b)

SK č. 293-LO/D-2823/99 zo dňa 01.12.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/76 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-15/17.395: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 293-LO/D-2823/99, začatom dňa 01.12.1999, mení licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch č. T/76 držiteľa licencie spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti nasledovne :
Licencia na televízne vysielanie v káblových rozvodoch č. T/76 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. T/76/RZL/174/99 zo dňa 22.03.1999 a rozhodnutím č. T/76/RZL/205/99 zo dňa 24.08.1999 sa mení takto: Časť I. v bode 10. sa mení a znie : "Právne skutočnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zoznam výpisov č.: III/7088/00, vložka č.: 5665/B, oddiel Sro, vydaného dňa 20.07.2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 18)

SK č. 178-LO/D-1896/2000 zo dňa 27.07.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/78 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Športový klub ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom
Uznesenie č.00-15/18.396: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 178-LO/D-1896/2000 zo dňa 27.07.2000 vo veci zmeny licencie č. TKR/78 na vysielanie v káblových rozvodoch, držiteľa športový klub ZSNP, s.r.o., Žiar nad Hronom., mení licenciu nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/78 zo dňa 22.06.1996 v znení neskorších zmien, vykonaných rozhodnutím č. TKR/78/RZL/109/97 zo dňa 18.12.1997 a rozhodnutím č. TKR/78/RZL/249/2000 zo dňa 06.03.2000, sa v časti I. mení bod 5. a znie :
"5.Právne skutočnosti podľa výpisu z Okresného súdu Banské Bystrica, zo dňa 18.07.2000, vložka číslo: 2956/S."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 13 písm. e) : =10.000,-Sk.
Kancelária rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 19)

SK č.176-LO/D-1589/2000 zo dňa 16.06.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/74 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - zmena sídla spoločnosti.
ÚK: Omega Plus s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-15/19.397: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 176-LO/D-1589/2000, začatom dňa 16.06.2000, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti Omega Plus spol. s r.o., Bratislava, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 cit. zákona, mení licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch č. T/74, držiteľa Omega Plus spol. s r.o., Bratislava takto :
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/ 74 zo dňa 11.09.1996 v článku I. sa vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13 ) Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 8068/B zo dňa 06.07.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 11.07.2000 ( č.p.d. 1774 )."
Ostatné časti meneného rozhodnutia ostávajú v platnosti.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien, položky 13, písm. e, je 10.000,- Sk / slovom desaťtisíc Sk /.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania rozhodnutie.

K bodu 20)

SK č.126-LO/D-1327/2000 zo dňa 02.06.2000
vo veci zmeny uznesenia č. 00-12/17.291
ÚK: LUNA s.r.o., Bratislava (T/15)
Uznesenie č.00-15/20.398: Rada SR pre RTV rozhodla, že ruší Uznesenie č. 00-12/17.290 zo dňa 20.06.2000, ktorým rozhodla o spojení správnych konaní č. 126-LO/D-1327/2000 zo dňa 18.05.2000 vo veci zmeny licencie č. T/15 o terestriálne vysielanie na kanáli 50k Košice -Šibená Hora a č. 138-LO/D-1480/2000 zo dňa 02.06.2000, vo veci zmeny licencie č. T/15 o terestriálne vysielanie na kanáli K33 Nižná na Orave, žiadateľa TV LUNA s.r.o., Bratislava.

Uznesenie č.00-15/20.399: Rada SR pre RTV rozhodla, že meníUznesenie č. 00-12/17.291 zo dňa 20.06.2000 z dôvodu, že na základe konzultácií s Telekomunikačným úradom SR nie je možné vydať kmitočtový list pre kanál 50k Košice - Šibená Hora a jeho nové znenie je nasledovné : V správnom konaní č. 138-LO/D-1480/2000, začatom dňa 02.06.2000 vo veci zmeny licencie č. T/15 jej držiteľa TV LUNA s.r.o., Bratislava z dôvodu zmeny spôsobu a územného rozsahu vysielania o terestriálne vysielanie na kanáli 33 k Nižná na Orave, mení licenciu č. T/15 držiteľa licencie na televízne vysielanie TV LUNA s.r.o., Bratislava takto :
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/15 zo dňa 16.02.1994, v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. T/15/RZL/132/98 zo dňa 03.06.1998, č. T/15/RZL/185/99 zo dňa 30.06.1999, čT/15/RZL/230/99 zo dňa 23.11.1999, č. T/15/RZL/255/2000 zo dňa 04.04.2000, č. T/15/RZL/263/2000 zo dňa 09.05.2000 a č. T/15/RZL/273/2000 zo dňa 23.05.2000 sa časť I. bod 2. dopĺňa o nové písm. b), ktoré znie :
"Terestriálne vysielanie na kanáli 33k Nižná na Orave"
a časť I. bod 3 dopĺňa o nové písm. b), ktoré znie :
"Daný dosahom vysielača Nižná na Orave - strecha administratívnej budovy OTF-VVZ s.r.o., Nižná (19E 31 58 49N 18 37)."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) je 10.000,- Sk a bol uhradený dňa 12.07.2000.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie) nové rozhodnutie v plnom znení.
Žiadosť zo dňa 18.05.2000, doplnenú o podanie zo dňa 21.08.2000, o zmenu licencie č. T/15 jej držiteľa TV LUNA s.r.o., Bratislava, o rozšírenie územného rozsahu terestriálneho vysielania na kanáli K50 Košice - Furča, bude riešená samostatne v správnom konaní č. 126-LO/D-1327/2000.

K bodu 21a)

Kontrolný monitoring
SK č. 173-PgO/O-1183/2000 zo dňa 19.7.2000
Správa č.33/2000 o monitorovaní vysielania Informačného mesačníka SBD III.Košice
ÚK: SBD III., Košice
Uznesenie č.00-15/21.400: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 19.9.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 173-PgO/O-1183/2000 zo dňa 19.7.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č.33/2000 o monitorovaní vysielania Informačný mesačník SBD III. Košice rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie T/36 SBD III. Košice je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.173-PgO/O-1183/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 21b)

Kontrolný monitoring
SK 174-PgO/O-1184/2000 zo dňa 19.7.2000
Správa č. 34/2000 o monitorovaní TV Karlova Ves
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. Bratislava
Uznesenie č.00-15/21.401: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 5.9.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 174-Pgo/O-1184/2000 zo dňa 19.7. 2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č.34/2000 o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie T/84 Karloveská realizačná spoločnosť, spol. s r.o., je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 174-Pgo/O-1184/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 21c)

Kontrolný monitoring
Správa č.10/2000/Ro o monitorovaní Rádia Expres
Držiteľ licencie: D-Expres a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-15/21.402: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na svojom zasadnutí po prerokovaní Správy č. 10/2000/RO z 8.9.2000 zobrala na vedomie výsledky monitorovania.

K bodu 21d)

Kontrolný monitoring
SK 202-PgO/O-1346/2000 zo dňa 4.9.2000
Správa č. 8/2000/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM - doplnená
Držiteľ licencie: Rádio Nitra, spol. s. r. o. Nitra, číslo licencie: R/37
Uznesenie č.00-15/21.403: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. c/ a § 3 ods. 3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie a § 8 ods. 1 písm. a/ zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 1/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 19.9.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 202 - PgO/O - 1346/2000, držiteľ licencie R/37 Rádio Nitra, s. r. o., Štefánikova tr. 46, 949 01 Nitra p o r u š i l ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov tým, že dňa 24.7.2000 o cca 10.55 hod. odvysielal reklamný spot na zbierku Voloviny bez ofiny, ktorý odznel mimo reklamných predelov, tzn. neoznačený, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. bezodkladnú lehotu na nápravu.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 21f)

Správa o monitorovaní hlavných spravodajských relácií STV, TV Markíza a TV Luna v období od 1.6. do 30.6.2000.
Uznesenie č.00-15/21.404: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie Správu o monitorovaní hlavných spravodajských relácií STV, TV Markíza a TV Luna v období od 01.06.2000 - do 30.06.2000. Rada poveruje Kanceláriu zaslaním tejto analýzy jednotlivým prevádzkovateľom, ktorých sa týka, vrátane Rady STV a súčasne predseda rady poskytne výsledky monitoringu Výboru NR SR pre kultúru a médiá.
Na základe uznesenia Rady č.00-11/17.271 zo dňa 6.6.2000 bol spracovaný analytický materiál ohľadom porušení právnych predpisov a licenčných podmienok zo strany TV Markíza za obdobie od 1.1.1999 do 30.5.2000. Rada tento materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 4.7.2000 a prijala uznesenie, že o ďalšom postupe rozhodne pri prerokovávaní výsledkov monitoringu hlavných spravodajských relácií.

Uznesenie č.00-15/21.405: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie analýzu porušenia právnych predpisov TV Markíza od 1.1.1999 do 30.5.2000, vypracovanú v zmysle uznesenia Rady SR pre RTV č.00-11/17.271 zo dňa 6.6.2000.

K bodu 22)

Návrh na ZSC
Konferencia "Multimédiálne rádiokomunikárie" (19.-20.X.2000, Pardubice, ČR)
Uznesenie č.00-15/22.406: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje účasť Ing. Kubiňáka, vedúceho TO Kancelárie rady na podujatí "Multimediálne rádiokomunikácie" v dňoch 19.-20.10.2000 v Pardubiciach, ČR.

K bodu 23)

Pripomienkové konanie k návrhu klasifikácie programov a ich označovania
Uznesenie č.00-15/23.407: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie žiada Kanceláriu rady o prepracovanie Návrhu klasifikácie programov v zmysle zmien v schválenom zákone o vysielaní a retransmisie a predloženie na budúce zasadnutie rady.

K bodu 24)

Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom kampane pred referendom podľa zákona č. 564/1992 Zb.
Uznesenie č.00-15/24.408: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje materiál Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom kampane pred referendom podľa zákona č. 564/1992 Zb. a jeho realizáciou poveruje Kanceláriu Rady.

K bodu 25)

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2000
Uznesenie č.00-15/25.409: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.08.2000.

K bodu 26)

Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. R/69 na rozhlasové vysielanie v meste Komárno
ÚK: LOCAL FM s.r.o., Komárno
Uznesenie č.00-15/26.410: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania voči držiteľovi licencie na prevádzkovanie rozhlasového vysielania v SR č. R/69 spoločnosti LOCAL FM s.r.o., Komárno, vo veci odňatia licencie podľa § 15 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. c) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov za porušenie povinnosti ustanovenej podľa § 14 ods. 1 cit. zákona. Rada zároveň určuje ústne pojednávanie v tejto veci na deň 3.10.2000.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začatí správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 27)

Rôzne
- Návrh účasti na 6. medzinárodnom festivale "Zlatý žobrák" v Košiciach v dňoch 11.-14. októbra 2000 - za Kanceláriu p. Kutaš, za radu p. Varga.
Uznesenie č. 00-15/27.411: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje účasť pracovníka Kancelárie rady R.Kutaša na podujatí "6.medzinárodný festival Zlatý žobrák" v Košiciach v dňoch 11.-14.10.2000.

Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak