Zápisnica RVR č.14/2000 zo dňa 22. a 23.8.2000

 

Zápisnica č. 14/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 22. a 23. 08.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Anton Kubisch


Program:

22.augusta 2000

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 128-LO/D-1470/2000 zo dňa 01.06.2000
  vo veci udelenia licencie na TKR v meste Zlaté Moravce a Zemné
  ÚK: NITRANET s.r.o., Nitra
  ÚP: o 9,30 hod.
 3. Informácia o prerušení vysielania TV SEVER
  ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
  Prizvaný o 10,30 hod. konateľ spoločnosti
 4. SK č. 114-LO/D-1136/2000 zo dňa 19.05.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
 5. SK č. 34-LO/D-105/2000 zo dňa 19.01.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/66 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: D.Expres a.s., Bratislava
 6. Oznam o technických prekážkach brániacich vysielaniu na frekvenciách 95,4 MHz Žilina, 101,1 MHz Zvolen, 97,0 MHZ Levice a 92,7 MHz Nová Baňa
  ÚK: D.Expres a.s., Bratislava
 7. SK č. 112-LO/D-1213/2000 zo dňa 15.05.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/77 - z dôvodu presunu kmitočtu 95,9 MHz Kamenica nad Cirochou
  ÚK: RADIO KIKS s.r.o., Michalovce
 8. SK č. 147-LO/D-1605/2000 zo dňa 19.06.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/117 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Infokanál Pliešovce, s.r.o., Pliešovce
 9. SK č. 148-LO/D-1605/2000 zo dňa 19.06.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/95 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Infokanál Pliešovce, s.r.o., Pliešovce
 10. SK č. 175-LO/D-1863/2000 zo dňa 21.07.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/107 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: Vares s.r.o., Banská Bystrica
 11. SK č. 177-LO/D-1905/2000 zo dňa 28.07.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/115 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: Ing.Štefan Mišovic - M-Elektronik, Martin
 12. SK č. 67-LO/D-714/2000 zo dňa 22.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/83 - z dôvodu zmeny programovej skladby
  ÚK: Ozarea News, s.r.o., Veľký Krtíš
 13. SK č. 157-LO/D-717/2000 zo dňa 23.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/30 - z dôvodu zmeny programovej skladby
  ÚK: Marián Matús, Snina
 14. SK č. 160-LO/D-1212/2000 zo dňa 15.05.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/114 - z dôvodu zmeny programovej skladby
  ÚK: Pozemkové spoločenstvo - Družstvo Ľubica
 15. SK č. 47-LO/D-565/2000 zo dňa 09.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/112 - z dôvodu zmeny programovej skladby
  ÚK: Devínskonovoveská televízia s.r.o., Bratislava
 16. Žiadosť o súhlas s vysielaním programu Českého rozhlasu do zahraničia v pásme KV z územia SR
  Žiadateľ Český rozhlas, Praha
 17. Správa o stave oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. zo dňa 10.11.1998 - MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné - GAMATEX s.r.o., Bratislava - rozbor
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, GAMATEX s.r.o., Bratislava
 18. Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia frekvencie 105,7 MHz - Stará Ľubovňa k licencii R/57
  ÚK: R.A.TATRY s.r.o., Svit
 19. Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
  a) ÚK: UPC s.r.o., Bratislava (TKR/13)
  b) ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava (TKR/161)
  c) ÚK: Kabel Tel s.r.o., Bratislava (TKR/139)
  d) ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš (TKR/158)
  e) ÚK: CATV TEKOV s.r.o., Zlaté Moravce (TKR/152)
  f) ÚK: Robert Svetlík, Hodruša Hámre, (TKR/31)
  g) ÚK: Kabel Plus a.s., Bratislava (TKR/11)
  h) ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica - (TKR/10)
  i) ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica MMDS - (TKR/96)

  23.augusta 2000 o 9,00 hod.

 20. Kontrolná činnosť
  a) SK č. 167-PgO/O-1119/00 zo 6.7.2000
  Správa č. 31/2000/TV o monitorovaní TV Markíza
  ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
  ÚP: 10,45 hod.
  b) SK č. 168-PgO/O-1120/00 zo 6.7.2000
  Správa č. 32/2000/TV o monitorovaní STV 1
  ÚK: STV
  c) SK č. 127-PgO/O-911/2000 zo dňa 30.5.2000
  Správa č. 27/2000/Tv o monitorovaní vysielania TV Carisma
  ÚK: Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou, číslo licencie: T/115
  d) SK č.133-PgO/O-950/2000 zo dňa 6.6.2000
  Správa č. 29/2000/Tv o monitorovaní vysielania Bánovskej televízie
  ÚK: Mestské kultúrne stredisko s.r.o. Bánovce nad Bebravou, číslo licencie: T/71
  e) SK č. 132-PgO/O-949/2000 zo dňa 6.6. 2000
  Správa č.28/2000/Tv o monitorovaní Mestskej televízie Trnava
  ÚK: Mestská televízia, s.r.o., Trnava, číslo licencie: T/78
  f) SK č. 131-PgO/O-948/2000 zo dňa 6.6.2000
  Správa č.30/2000/Tv o monitorovaní vysielania Mestského televízneho štúdia v Trenčianskych Tepliciach
  ÚK: Mestský bytový podnik, Trenčianske Teplice, číslo licencie: T/98
  g) SK č. 108 - PgO/O - 841/00 z 19.5.2000
  Správa č. 7/2000/RO o monitorovaní City Rádia B1 (podľa uznesenia č. 00-13/6.313)
  ÚK: Ragtime, s. r. o. Bratislava, číslo licencie: R/47
  h) Správa č. 8/2000/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM
  (podľa úlohy č. 227/2000)
  Držiteľ licencie: Rádio Nitra, spol. s. r. o. Nitra, číslo licencie: R/37
  i) Správa č. 9/2000/RO o monitorovaní Rádia Koliba
  Držiteľ licencie: WA Slovakia, číslo licencie: R/49
 21. Šetrenie sťažností
  a) Sťažnosť č. 1585/42-2000 smerujúca proti STV zo dňa 16.6.2000
  SK č. 146-PgO/D-1585/42-2000 zo dňa 20.6.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č.1585/42-2000 smerujúcej proti STV (relácia Mýty a demýty)
  b) Sťažnosť č. 1650/43-2000 smerujúca proti SRo zo dňa 26.6.2000
  SK č. 162-PgO/D-1650/43-2000 zo dňa 28.6.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1650/43-2000 smerujúcej proti SRo (relácia Konečne sobota zo dňa 24.6.2000)
  c) Sťažnosť č. 1703/44-2000 smerujúca proti STV zo dňa 3.7.2000
  Správu o šetrení sťažnosti č. 1703/44-2000 smerujúcej proti STV (seriál ATAPANA zo dňa 28.6.2000)
  d) Sťažnosť č. 1915/47-2000 smerujúca voči obsahu vysielania spravodajských relácií STV a TV Markíza zo dňa 31.07.2000
  Správu o šetrení sťažnosti č. 1915/47-2000 smerujúcej proti STV, TV Markíza
 22. Prehľad porušení právnych predpisov zo strany TV Markíza od 1.1.1999 do 30.5.2000
 23. Návrh smernice na vykonanie zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 24. a) Čerpanie rozpočtu k 31.07.2000
  b) Informácia o priebehu rokovaní o rozpočte Rady na rok 2001
  c) Informácia o čerpaní mimorozpočtových prostriedkov
 25. a) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií)
  b) Zákon č. 227/2000 Z.z. o ktorým sa mení zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkov v znení neskorších predpisov
 26. Informácia o pripomienkových konaniach
  a) Kultúra 2000 (MK SR)
  b) Návrh koncepcie starostlivosti o štátny jazyk SR (MK SR)
 27. EPRA - priebežná informácia o zabezpečení podujatia
 28. Návrh na ZSC: Audiovizuálna politika a kultúrna diverzita, Praha, 05.-06.X.2000
 29. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 128-LO/D-1470/2000 zo dňa 01.06.2000
vo veci udelenia licencie na TKR v meste Zlaté Moravce a Zemné
ÚK: NITRANET s.r.o., Nitra
Uznesenie č.00-14/2.328: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 128-LO/D-1470/2000, začatom dňa 01.06.2000 vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v bytových domoch v správe BD Zlaté Moravce v meste Zlaté Moravce a na vysielanie v káblových rozvodoch v obci Zemné spoločnosti: NITRANET, s.r.o., Čajkovského 38, Nitra, na dobu 12 rokov podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 01.06.2000 ( č.p.d. 1470), doplnenej dňa 19.07.2000 ( č.p.d. 1840 ).
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je = 30.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 3)

Informácia o prerušení vysielania TV SEVER
ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
Uznesenie č.00-14/3.329: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/6 držiteľa licencie na televízne terestriálne vysielanie TV SEVER s.r.o., Žilina podľa § 15 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a nariaďuje v tejto veci ústne pojednávanie na deň 19.9.2000.
Kancelária Rady oznámi začiatok konania účastníkovi konania.

K bodu 4)

SK č. 114-LO/D-1136/2000 zo dňa 19.05.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-14/4.330: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 114-LO/D-1136/2000 vo veci oznámenia podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, začatom dňa 19.05.2000, rozhodla, že mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/47 držiteľa RAGTIME s.r.o., Bratislava takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/47 zo dňa 21.12.1995 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutiami č. R/47/RZL/40/96 z 03.09.1996, č. R/47/RZL/51/97 z 16.01.1997, R/47/RZL/214/99 zo dňa 07.09.1999 a R/47/RZL/250/2000 zo dňa 21.03.2000 a R/47/RZL/266/2000 zo dňa 09.05.2000 sa mení bod 9), ktorý znie :
"9) Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Bratislave, vložka číslo 329/B zo dňa 04.05.2000, doručeného Rade dňa 19.05.2000 a doplnkov zo dňa 28.06.2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 5)

SK č. 34-LO/D-105/2000 zo dňa 19.01.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/66 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti.
ÚK: D.Expres a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-14/5.331: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 34-LO/D-105/2000 vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti, začatom dňa 19.01.2000, rozhodla, že mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 držiteľa D.EXPRES a.s., Bratislava z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti v súlade s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu v Bratislave, vložka číslo 1331/B zo dňa 12.01.2000, doručeného Rade dňa 17.02.2000, podľa podania doručeného dňa 19.01.2000, a dodatkov doručených dňa 17.02.2000, 19.05.2000, 13.06.2000 a 27.07.2000 takto :
V rozhodnutí č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutiami č. R/66/RZL/228/99 zo dňa 05.10.1999, R/66/RZL/238/99 zo dňa 09.11.1999 aR/66/RZl/243/2000 zo dňa 06.03.2000 sa menia body 9 a 10, ktoré znejú:
"9. Právne skutočnosti: Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 1331/B zo dňa 28.06.2000"
"10.Zoznam akcionárov: podľa výpisu zo Strediska cenných papierov zo dňa 08.06.2000:
- Ing. Robert Bartoš, bytom Pavla Horova 25, Bratislava 7840 akcií
- Ing. Dušan Budzák, bytom Majerníkova 9, Bratislava 8120 akcií
- Ing. Václav Mika, bytom Hubeného 6, Bratislava 12040 akcií
- THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION, 1 EXCHANGE SQUARE EC2A2EH, London, Veľká Británia 40877 akcií
- FRAMMLINGTON ICET INVESTMENT MANAGERS, 44 ESPLANANDE ST. HELIER JERSEY JE458PN THE CHANNEL 1772 akcií
- Nadácia na podporu poprivatizačného podnikania, so sídlom Mierová 19, Bratislava 16351 akcií"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 6)

Oznam o technických prekážkach brániacich vysielaniu na frekvenciách 95,4 MHz Žilina, 101,1 MHz Zvolen, 97,0 MHZ Levice a 92,7 MHz Nová Baňa
ÚK: D.Expres a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-14/6.332: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie oznam spoločnosti D.EXPRES a.s., Bratislava zo dňa 02.08.2000, doručený dňa 04.08.2000 o prekážkach brániacich začiatku vysielania na frekvenciách 101,1 MHz Zvolen, 97,0 MHz Levice a 92,7 MHz Nová Baňa.
Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie určuje termín začiatku vysielania na frekvenciách 101,1 MHz Zvolen, 97,0 MHz Levice a 92,7 MHz Nová Baňa na deň 1.11.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie účastníkovi konania.

K bodu 7)

SK č. 112-LO/D-1213/2000 zo dňa 15.05.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/77 - z dôvodu presunu kmitočtu 95,9 MHz Kamenica nad Cirochou na novú kótu Makovica.
ÚK: RADIO KIKS s.r.o., Michalovce
Uznesenie č.00-14/7.333: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 112-LO/D-1213/2000, začatom dňa 15.05.2000, vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/77 držiteľa licencie RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným, Michalovce, týkajúcej sa zmeny územného rozsahu vysielania - presun frekvencie 95,9 MHz Kamenica nad Cirochou na novú kótu Makovica, rozhodla, že zamieta žiadosť o zmenu licencie z dôvodu, že presunom by došlo k výrazného oslabeniu parametrov danej frekvencie a Telekomunikačný úrad SR neodporúča presun frekvencie 95,9 MHz Kamenica nad Cirochou.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 8)

SK č. 147-LO/D-1605/2000 zo dňa 19.06.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/117 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Infokanál Pliešovce, s.r.o., Pliešovce
Uznesenie č.00-14/8.334: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 147-LO/D-1605/2000 vo veci oznámenia spol. INFOKANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Pliešovce podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, začatom dňa 19.06.2000, rozhodla, že mení licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/117 držiteľa INFOKANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Pliešovce takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/117 zo dňa 27.04.1998 sa v časti I. mení bod 5, ktorý znie :
"5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, zoznam výpisov č. 6534/00, vložka č. 1416/S, zo dňa 06.06.2000, doručeného Rade dňa 19.06.2000 a 04.07.2000".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 9)

SK č. 148-LO/D-1605/2000 zo dňa 19.06.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/95 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Infokanál Pliešovce, s.r.o., Pliešovce
Uznesenie č.00-14/9.335: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 148-LO/D-1605/2000 vo veci oznámenia spol. INFOKANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Pliešovce podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, začatom dňa 19.06.2000, rozhodla, že mení licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch č. T/95 držiteľa INFOKANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Pliešovce takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/95 zo dňa 27.04.1998 sa v časti I. mení bod 12, ktorý znie :
"12. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, zoznam výpisov č. 6534/00, vložka č. 1416/S, zo dňa 06.06.2000, doručeného Rade dňa 19.06.2000 a 04.07.2000".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 10)

SK č. 175-LO/D-1863/2000 zo dňa 21.07.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/107 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie o vysielanie v meste Levoča a obci Batizovce.
ÚK: Vares s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.00-14/10.336: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 175-LO/D-1863/2000, začatom dňa 21.07.2000, vo veci zmeny územného rozsahu vysielania držiteľa licencie č. TKR/107, spol. VARES s.r.o., Banská Bystrica, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu č. TKR/107 držiteľa spol. VARES s.r.o., Banská Bystrica nasledovne: doterajší územný rozsah vysielania sa v časti I. v bode 1,2,3,4 a v časti II. rozhodnutia o udelení licencie č. TKR/107/98 zo dňa 15.01.1998 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/107/RZL/163/98 zo dňa 05.11.1998, rozhodnutím č. TKR/107/RZL/236/99 zo dňa 09.11.1999 a rozhodnutím č. TKR/107/RZL/276/2000 zo dňa 23.05.2000 podľa podania, doručeného Rade dňa 21.07.2000, doplneného dňa 02.08.2000, dopĺňa takto:
l.
V časti I. sa bod 1. - územný rozsah vysielania dopĺňa o text nasledovného znenia:
"1. Územný rozsah vysielania sa rozširuje o vysielanie v káblových rozvodoch v meste Levoča a o vysielanie v káblových rozvodoch v obci Batizovce."
2.
V časti I. sa bod 2. - obsadenie kanálov v TKR dopĺňa o text nasledovného znenia:
"Obsadenie kanálov v TKR v meste Levoča - hlavná stanica TKR: Francisciho 27
· televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza, PTV 1
· televízne satelitné vysielanie: RTL, SAT 1, DSF, RTL 2, PRO 7
· rozhlasové programy: VKV - FM II
Obsadenie kanálov v TKR v meste Levoča - hlavná stanica TKR: blok Smaragd
· televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza, PTV 1
· televízne satelitné vysielanie: RTL, SAT 1, DSF, RTL 2, PRO 7
· rozhlasové programy: VKV - FM II
Obsadenie kanálov v TKR v obci Batizovce
· televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza,
· televízne satelitné vysielanie: VOX, SAT 1, TV 3, RTL, TV LUNA, RTL 2, PRO 7, VIVA
· rozhlasové programy: VKV - FM II"
3.
V časti I. v bode 3. sa dopĺňa text nasledovného znenia:
"3. Majiteľ TKR: SBD Levoča, Novoveská cesta 37, Levoča a obec Batizovce"
4.
V časti I. v bode 4 sa dopĺňa počet účastníckych prípojok textom nasledovného znenia :
"TKR v meste Levoča, počet účastníkov 1 100
TKR v obci Batizovce, počet účastníkov 186
5.
V časti II. rozhodnutia o udelení licencie č. TKR/107/98 zo dňa 15.01.1998 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/107/RZL/163/98, zo dňa 05.11.1998 rozhodnutím č. TKR/107/RZL236/99 zo dňa 09.11.1999 a rozhodnutím č. TKR/107/RZL/276/2000 zo dňa 23.05.2000 sa dopĺňa za poslednú vetu odstavca text nasledujúceho znenia:
"- Rozhodnutie č. 1035/99-ŠIR-Fg-II zo dňa 26.07.1999, vydané OTÚ - Prešovský kraj, vo veci povolenia na zriadenie, s umiestnením hlavnej stanice v meste Levoča, blok Smaragd, povolenie platí do 31.12.2000.
- Rozhodnutie č. 1035/99-ŠIR-Fg-I zo dňa 26.07.1999, vydané OTÚ - Prešovský kraj, vo veci povolenia na zriadenie, s umiestnením hlavnej stanice v meste Levoča, ul. Francisciho 27, povolenie platí do 31.12.2000.
- Rozhodnutie č. 2993/94 zo dňa 24.02.1997, vydané OTÚ - Košický kraj, vo veci povolenia na prevádzku s umiestnením hlavnej stanice v Batizovciach, budova OÚ Batizovce, povolenie platí do 24.02.2007."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č. 177-LO/D-1905/2000 zo dňa 28.07.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/115 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie o obec Sokoľ
ÚK: Ing.Štefan Mišovic - M-Elektronik, Martin
Uznesenie č.00-14/11.337: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 177-LO/D-1905/2000 zo dňa 28.07.2000 vo veci zmeny licencie č. TKR/115 na vysielanie v káblových rozvodoch, držiteľa Ing. Štefana Mišovica, M - Electronik, z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania, mení licenciu č. TKR/115 nasledovne:
1. V rozhodnutí o udelenie licencií č TKR/115 zo dňa 09.03.2000 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/115/RZL/176/99 zo dňa 13.04.1999, sa časť 1. bod. 1 územný rozsah káblového rozvodu mení a znie :
"Územný rozsah káblového rozvodu : obce Bartošova Lehôtka, Branč, Spišská Stará Ves, Nolčov, Malženice, Spišské Hanušovce, Kravany nad Dunajom, Hronská Dúbravka, Kežmarok, Krpeľany, Turany, Uhrovec, Turňa nad Bodvou, Sklabiňa a Sokoľ."
2. V rozhodnutí o udelení licencie č TKR/115 v znení neskorších zmien sa časť I.
bod 2. dopĺňa o text:
" obec Sokoľ
Obsadenie kanálov v TKR
- televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza
- televízne satelitné programy: SAT 1, PRO 7, DSF, RTL +, RTL 2,
- Kinderkanal, VIVA, Eurosport
- rozhlasové programy: VKV-FM II
- vnútorný informačný okruh: 1 kanál (možno využívať len na základe licencie na televízne vysielanie)
Majiteľ TKR obec Sokoľ."
3. V rozhodnutí o udelení licencie č TKR/115 v znení neskorších zmien sa časť I. bod 4., počet účastníckych prípojok, dopĺňa o:
"obec Sokoľ -140"
4. V rozhodnutí o udelení licencie č TKR/115 v znení neskorších zmien sa v časti II. za poslednú vetu odstavca dopĺňa text nasledovného znenia:
" 16/ povolenie na prevádzku televízneho káblového rozvodu Oblastného telekomunikačného úradu - Košický kraj, číslo povolenia : 733/97 zo dňa 11.08.1997"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 13 písm. e) : =10.000,-Sk.
Kancelária rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 12)

SK č. 67-LO/D-714/2000 zo dňa 22.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/83 - z dôvodu zmeny programovej skladby (pripojenie k projektu ALTEV)
ÚK: Ozarea News, s.r.o., Veľký Krtíš
Uznesenie č.00-14/12.338: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 67-LO/D-714/2000, začatom dňa 22.03.2000, mení licenciu na televízne vysielanie č. T/83 držiteľa licencie spoločnosti Ozarea-news. s.r.o., Veľký Krtíš z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a časového rozsahu vysielania v zmysle projektu programovej siete ALTEV, podľa programovej skladby, predloženej držiteľom licencie Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 14.04.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) =20.000,- Sk.
Kancelária Rady SR pre RTV vydá účastníkovi konania v tejto veci rozhodnutie v plnom znení.

K bodu 13)

SK č. 157-LO/D-717/2000 zo dňa 23.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/30 - z dôvodu zmeny programovej skladby (pripojenie k projektu ALTEV)
ÚK: Marián Matús, Snina
Uznesenie č.00-14/13.339: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 157-LO/D-717/2000, začatom dňa 23.03.2000, mení licenciu na televízne vysielanie č. T/30 držiteľa licencie Mariána Matúsa, bytom Snina z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a časového rozsahu vysielania v zmysle projektu programovej siete ALTEV, podľa programovej skladby, predloženej držiteľom licencie Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 03.04.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) =20.000,- Sk.
Kancelária Rady SR pre RTV vydá účastníkovi konania v tejto veci rozhodnutie v plnom znení.

K bodu 14)

SK č. 160-LO/D-1212/2000 zo dňa 15.05.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/114 - z dôvodu zmeny programovej skladby (pripojenie k projektu ALTEV)
ÚK: Pozemkové spoločenstvo - Družstvo Ľubica
Uznesenie č.00-14/14.340: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 160-LO/D-1212/2000, začatom dňa 15.05.2000, mení licenciu na televízne vysielanie č. T/114 držiteľa licencie družstva Pozemkové spoločenstvo - družstvo Ľubica z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania podľa podania, doručeného držiteľom licencie Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 15.05.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) =20.000,- Sk.
Kancelária Rady SR pre RTV vydá účastníkovi konania v tejto veci rozhodnutie v plnom znení.

K bodu 15)

SK č. 47-LO/D-565/2000 zo dňa 09.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/112 - z dôvodu zmeny programovej skladby (pripojenie k projektu ALTEV)
ÚK: Devínskonovoveská televízia s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-14/15.341: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 47-LO/D-565/2000, začatom dňa 09.03.2000, mení licenciu na televízne vysielanie č. T/112 držiteľa licencie spoločnosti Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o., Bratislava z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a časového rozsahu vysielania v zmysle projektu programovej siete ALTEV, podľa programovej skladby, predloženej držiteľom licencie Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 29.03.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) =20.000,- Sk.
Kancelária Rady SR pre RTV vydá účastníkovi konania v tejto veci rozhodnutie v plnom znení.

K bodu 16)

Žiadosť o súhlas s vysielaním programu Českého rozhlasu do zahraničia v pásme KV z územia SR.
Uznesenie č.00-14/16.342: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o udelení súhlasu s vysielaním programu Českého rozhlasu - programu RADIO PRAHA v ruskom jazyku z územia Slovenskej republiky do zahraničia v pásme krátkych vĺn prostredníctvom krátkovlného vysielača v Rimavskej Sobote od 31.10.2000 pre žiadateľa Český rozhlas, Praha, Česká republika.
Kancelária Rady vydá v tejto veci uznesenie Českému rozhlasu, Praha, a ST a.s., Bratislava.

K bodu 17)

Správa o stave oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. zo dňa 10.11.1998 - MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné - GAMATEX s.r.o., Bratislava.
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, GAMATEX s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-14/17.343: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie poveruje Kanceláriu Rady podaním podnetu Generálnej prokuratúre SR podľa § 30 ods.1 zák. č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre za účelom preskúmania zákonnosti zapísania zmien do obchodného registra (Markíza Slovakia s.r.o., Gamatex s.r.o. ).

K bodu 18)

Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia frekvencie 105,7 MHz - Stará Ľubovňa v licencii R/57
ÚK: R.A.TATRY s.r.o., Svit
Uznesenie č.00-14/18.344: Rada SR pre RTV rozhodla o začatí správneho konania voči držiteľovi licencie č. R/57 na televízne vysielanie v SR, spoločnosti R.A. TATRY s.r.o., Svit, vo veci zmeny licencie podľa § 14 ods. 2, zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, z dôvodu odňatia frekvencie 105,7 MHz z vysielača Kolník na kóte Stará Ľubovňa. Rada zároveň určuje ústne pojednávanie v tejto veci na deň 19.09.2000.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začiatku správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 19a)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: UPC s.r.o., Bratislava (TKR/13)
Uznesenie č.00-14/19.345: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie nový kanálový raster v TKR , držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/13 UPC - Slovensko s.r.o. Bratislava, podľa podania doručeného Rade SR pre RTV dňa 17.07.2000.
Kancelária zašle uznesenie držiteľovi licencie č. TKR/13, UPC Slovensko s.r.o., Bratislava

K bodu 19b)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov a aktuálnom počte prípojok.
ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava (TKR/161)
Uznesenie č.00-14/19.346: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny počet účastníckych prípojok a nový kanálový raster v TKR v meste Trnava , držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/161-Trnavatel s.r.o. Trnava, podľa podania doručeného Rade SR pre RTV dňa 17.07.2000.
Kancelária zašle uznesenie držiteľovi licencie č. TKR161 - Trnavatel s.r.o.

K bodu 19c)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov a aktuálnom počte prípojok.
ÚK: Kabel Tel s.r.o., Bratislava (TKR/139)
Uznesenie č.00-14/19.347: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny počet účastníckych prípojok a nový kanálový raster v TKR , držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/139 - Kabel Tel s.r.o. Bratislava, podľa podania doručeného Rade SR pre RTV dňa 17.07.2000.
Kancelária zašle uznesenie držiteľovi licencie č. TKR/139, Kabel Tel s.r.o., Bratislava

K bodu 19d)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš (TKR/158)
Uznesenie č.00-14/19.348: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie nový kanálový raster v TKR , držiteľa licencie na vysielanie systémom MMDS č. TKR/158 - MIPAS s.r.o. Liptovský Mikuláš, podľa podania doručeného Rade SR pre RTV dňa 12.07.2000.
Kancelária zašle uznesenie držiteľovi licencie č. TKR/158, MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš.

K bodu 19e)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: CATV TEKOV s.r.o., Zlaté Moravce (TKR/152)
Uznesenie č.00-14/19.349: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie nový kanálový raster v TKR , držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch, č. TKR/152 - CATV TEKOV s.r.o. Zlaté Moravce, podľa podania doručeného Rade SR pre RTV dňa 12.07.2000.
Kancelária zašle uznesenie držiteľovi licencie č. TKR/152, CATV Tekov s.r.o., Zlaté Moravce.

K bodu 19f)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov a aktuálnom stave prípojok
ÚK: Robert Svetlík, Hodruša Hámre, (TKR/31)
Uznesenie č.00-14/19.350: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny počet účastníckych prípojok a nový kanálový raster v TKR v obci Hodruša-Hámre držiteľa licencie č. TKR/31 Róberta Svetlíka, Hodruša-Hámre č. 296, podľa podania, doručeného Rade dňa 16.06.2000 a dňa 06.07.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/31 - Róbert Svetlík, Hodruša-Hámre č. 296.

K bodu 19g)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov a aktuálnom stave prípojok
ÚK: Kabel Plus a.s., Bratislava (TKR/11)
Uznesenie č.00-14/19.351: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny počet účastníckych prípojok a nový kanálový raster v TKR , držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/11 - Kabel Plus Bratislava a.s. Bratislava, podľa podania doručeného Rade SR pre RTV dňa 17.07.2000.
Kancelária zašle uznesenie držiteľovi licencie č. TKR, KABEL PLUS Bratislava, a.s., Bratislava

K bodu 19h)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica - (TKR/10)
Uznesenie č.00-14/19.352: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie nový kanálový raster v TKR , držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/10 - Kabel PLUS Banská Bystrica a.s. Banská Bystrica, podľa podania doručeného Rade SR pre RTV dňa 18.07.2000.
Kancelária zašle uznesenie držiteľovi licencie č. TKR/10, KABEL PLUS Banská Bystrica, a.s.

K bodu 19i)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica MMDS - (TKR/96)
Uznesenie č.00-14/19.353: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie nový kanálový raster v TKR , držiteľa licencie na vysielanie systémom MMDS č. TKR/96 - Kabel Plus Banská Bystrica a.s. Banská Bystrica podľa podania doručeného Rade SR pre RTV dňa 18.07.2000.
Kancelária zašle uznesenie držiteľovi licencie č. TKR/96, KABEL PLUS Banská Bystrica, a.s.

K bodu 20a)

Kontrolná činnosť
SK č. 167-PgO/O-1119/00 zo 4.7.2000
Správa č. 31/2000/TV o monitorovaní TV Markíza
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41
ÚP: 10,45 hod.
Uznesenie č.00-14/20.354: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. c/ a § 3 ods. 3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie a § 8 ods. 1 písm. a/ zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 1/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 22.8.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 167-PgO/O-1119/2000, držiteľ licencie č. T/41, Markíza-Slovakia, s. r. o. , Blatné 334, 900 82 Blatné p o r u š i l ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 písm. b) § 5 písm. c) a písm. d) zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov tým, že dňa 12.6.2000 medzi 13.00 a 21.00 hod. odvysielal reklamné spoty spoločnosti Teltex, s. r. o., ktoré propagovali webovú stránku www.0988.sk, ktorej súčasťou boli obsahy nevhodnej povahy, a dva z nich svojim obsahom zneužívali dôveru maloletých, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 20 ods. 6, písm. c/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov p o k u t u vo výške 50 000,- Sk (slovom päťdesiat tisíc Sk).
Kancelária Rady vydá rozhodnutie účastníkovi konania

K bodu 20b)

SK č. 168-PgO/O-1120/00 zo 6.7.2000
Správa č. 32/2000/TV o monitorovaní STV 1 v dňoch 12.-18.6.2000.
ÚK: STV
Uznesenie č.00-14/20.355: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. c/ a § 3 ods. 3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie a § 8 ods. 1 písm. a/ zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 1/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 22.8.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 168-PgO/O-1120/2000, prevádzkovateľ zo zákona, Slovenská televízia, so sídlom Mlynská dolina, 845 45 Bratislava p o r u š i l ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 písm. b) § 5 písm. c) a písm. d) zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov tým, že dňa 15.6.2000 medzi 17.00 a 19.00 hod. odvysielal reklamné spoty spoločnosti Teltex, s. r. o., ktoré propagovali webovú stránku www.0988.sk, ktorej súčasťou boli obsahy nevhodnej povahy, pričom jeden z nich svojim obsahom zneužíval dôveru maloletých, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. bezodkladnú lehotu na nápravu.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 20c)

SK č. 127-PgO/O-911/2000 zo dňa 30.5.2000
Správa č. 27/2000/Tv o monitorovaní vysielania TV Carisma
ÚK: Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou, číslo licencie: T/115
Uznesenie č.00-14/20.356: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 22.8.2000 takto:
Vo veci správneho konania č.127-PgO/O-911/2000 zo dňa 30.5.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č.27/2000 o monitorovaní vysielania TV Carisma zastavuje podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č.127-PgO/O-911/2000 z dôvodu, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č.T/115 Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou, je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 20d)

SK č.133-PgO/O-950/2000 zo dňa 6.6.2000
Správa č. 29/2000/Tv o monitorovaní vysielania Bánovskej televízie
ÚK: Mestské kultúrne stredisko s.r.o. Bánovce nad Bebravou, číslo licencie: T/71
Uznesenie č.00-14/20.357: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie , postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 22.8.2000 takto :
Vo veci správneho konania č. 133-PgO/O-950/2000 zo dňa 6.6.2000 Rada po prerokovaní Správy č. 29/2000/TV o monitorovaní vysielania BÁNOVSKEJ TELEVÍZIE zstavuje podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č.133-PgO/O-950/2000 z dôvodu, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/71/TV je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 20e)

SK č. 132-PgO/O-949/2000 zo dňa 6.6. 2000
Správa č.28/2000/Tv o monitorovaní Mestskej televízie Trnava
ÚK: Mestská televízia, s.r.o., Trnava, číslo licencie: T/78
Uznesenie č.00-14/20.358: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 22.8.2000 takto :
Vo veci správneho konania č. 132-PgO/O-949/2000 zo dňa 6.6.2000 Rada po prerokovaní Správy č. 28/2000/TV o monitorovaní vysielania MESTSKEJ TELEVÍZIE TRNAVA zastavuje podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č.132-PgO/O-949/2000 z dôvodu, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/78/TV je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 20f)

SK č. 131-PgO/O-948/2000 zo dňa 6.6.2000
Správa č.30/2000/Tv o monitorovaní vysielania Mestského televízneho štúdia v Trenčianskych Tepliciach
ÚK: Mestský bytový podnik, Trenčianske Teplice, číslo licencie: T/98
Uznesenie č.00-14/20.359: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 22.8.2000 takto :
Vo veci správneho konania č. 131-PgO/O-948/2000 zo dňa 6.6.2000 Rada po prerokovaní Správy č. 30/2000/TV o monitorovaní vysielania Mestského televízneho štúdia v Trenčianskych Tepliciach zastavuje podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č.131-PgO/O-948/2000 z dôvodu, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/98/TV je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 20g)

SK č. 108-PgO/O-841/00 z 19.5.2000
Správa č. 7/2000/RO o monitorovaní City Rádia B1 (podľa uznesenia č. 00-13/6.313)
ÚK: Ragtime, s. r. o. Bratislava, číslo licencie: R/47
Uznesenie č.00-14/20.360: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na svojom zasadnutí vo veci správneho konania č. 108-PgO/O-841/00 zo dňa 19.5.2000 po prerokovaní Správy č. 07/2000/RO rozhodla, že v monitorovanom vysielaní City Rádia B1 držiteľa licencie R/47 Ragtime, s. r. o. Bratislava nedošlo k porušeniu ustanovení zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania ani iných právnych predpisov. Rada preto rozhodla v zmysle § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o zastavení správneho konania, pretože odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie účastníkovi konania

K bodu 20h)

Správa č. 8/2000/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM
(podľa úlohy č. 227/2000)
Držiteľ licencie: Rádio Nitra, spol. s. r. o. Nitra, číslo licencie: R/37
Uznesenie č.00-14/20.361: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") na svojom zasadnutí po prerokovaní Správy č. 8/2000/RO z 1.8.2000 zobrala na vedomie výsledky monitorovania a rozhodla v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o začatí správneho konania vo veci preverenia stavu dodržiavania ustanovení § 6 ods. 1 písm. d/ zákona č. 468/1991 Zb. a § 3 ods. 4 zákona č. 220/1996 Z. z. voči držiteľovi licencie Rádio Nitra, s. r. o., Nitra.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania účastníkovi konania

K bodu 20i)

Správa č. 9/2000/RO o monitorovaní Rádia Koliba
Držiteľ licencie: WA Slovakia, číslo licencie: R/49
Uznesenie č.00-14/20.362: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") po prerokovaní správy č.9/RO/2000 o monitorovaní vysielania Rádia Koliba v dňoch 26., 27. a 28.7.2000, rozhodla o začatí správneho konania voči držiteľovi licencie č.R/49 spoločnosti WA Slovakia, a.s. Bratislava. Rada nariaďuje vo veci ústne pojednávanie na deň 20.9.2000.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie na deň 20.09.2000.

K bodu 21a)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1585/42-2000 smerujúca proti STV zo dňa 16.6.2000
SK č. 146-PgO/D-1585/42-2000 zo dňa 20.6.2000
Správa o šetrení sťažnosti č.1585/42-2000 smerujúcej proti STV (relácia Mýty a demýty)
Uznesenie č.00-14/21.363: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 22.8.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 146-PgO/D-1585/42-2000 zo dňa 20.6.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1585/42-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii rozhodla, že napadnuté vysielanie STV je v súlade s právnymi predpismi a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 146-PgO/D-1585/42-2000.
Kancelária rady vydá rozhodnutie o zastavení konania.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia.

K bodu 21b)

Sťažnosť č. 1650/43-2000 smerujúca proti SRo zo dňa 26.6.2000
SK č. 162-PgO/D-1650/43-2000 zo dňa 28.6.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 1650/43-2000 smerujúcej proti SRo (relácia Konečne sobota zo dňa 24.6.2000)
Uznesenie č.00-14/21.364: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 22.8.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 162-PgO/D-1650/43-2000 zo dňa 28.6.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1650/43-2000 smerujúcej proti Slovenskému rozhlasu zastavuje podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 162-PgO/D-1650/43-2000 podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 162-PgO/D-1650/43-2000 z dôvodu, že napadnuté vysielanie SRo je v súlade s právnymi predpismi. Kancelária rady vydá rozhodnutie o zastavení konania.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia.
Kancelária rady listom upozorní ústredného riaditeľa SRo a Rozhlasovú radu na citlivejší prístup k zaraďovaniu takýchto kontroverzných tém do vysielania.

K bodu 21c)

Sťažnosť č. 1703/44-2000 smerujúca proti STV zo dňa 3.7.2000
Správu o šetrení sťažnosti č. 1703/44-2000 smerujúcej proti STV (seriál ATAPANA zo dňa 28.6.2000)
Uznesenie č.00-14/21.365: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci šetrenia sťažnosti č. 1703/44-2000 zo dňa 3.7.2000, po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1703/44-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii rozhodla, že napadnuté vysielanie STV je v súlade s právnymi predpismi. Podľa § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, Kancelária rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia.

K bodu 21d)

Sťažnosť č. 1915/47-2000 smerujúca voči obsahu vysielania spravodajských relácií STV a TV Markíza zo dňa 31.07.2000
Správu o šetrení sťažnosti č. 1915/47-2000 smerujúcej proti STV, TV Markíza
Uznesenie č.00-14/21.366: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po oboznámení sa so sťažnosťou č. 1915/47-2000 zo dňa 31.7.2000 JUDr. Jozefa Štefanku a výsledkom monitoringu poveruje Kanceláriu Rady spracovaním odpovede pre sťažovateľa, s tým, že sťažnosť považuje za neopodstatnenú, pričom sťažovateľ nevyužil zákonné možnosti na zjednanie nápravy a účinnú obhajobu svojich práv.

K bodu 22)

Na základe uznesenia Rady č. 00-11/17.271 zo dňa 06.06.2000 PgO spracoval prehľad porušení právnych predpisov a licenčných podmienok zo strany TV Markíza od 1.1.1999 do 30.5.2000.
Uznesenie č.00-14/22.367:Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie Prehľad porušení právnych predpisov a licenčných podmienok zo strany TV Markíza od 1.1.1999 do 30.5.2000 a prerokuje ho až spolu s výsledkami monitoringu spravodajstva TV Markíza 20.9.2000.

K bodu 23)

Návrh na vydanie smernice č. 16/2000 na vykonanie zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a dodatku č. 1/2000 k Smernici č. 14/1999 o postupe pri evidencii a kontrole správnych poplatkov.
Uznesenie č.00-14/23.368: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje Smernicu č.16/2000 na vykonanie zákona na vykonanie zákona NR SR š.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č.123/1996 Z.z., zákona č.224/1996 Z.z., zákona č.70/1997 Z.z., zákona č.1/1998 Z.z., zákona č.232/1999 Z.z., zákona č.3/2000 Z.z., zákona č.142/2000 Z.z. a zákona č.211/2000 ktorou sa ruší Smernica Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č.2/1995. Smernica nadobúda účinnosť 1.9.2000.

Uznesenie č.00-14/23.369: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje Dodatok č.1/2000 k Smernici č.14/1999 o postupe pri evidencii a kontrole správnych poplatkov. Dodatok nadobúda účinnosť 1.9.2000.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak