Zápisnica RVR č.13/2000 zo dňa 4.7.2000

 

Zápisnica č. 13/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 04.07.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Peter Kováč

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 210-LO/O-1056/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielania v TKR v obci Višňové
  ÚK: obec Višňové
 3. SK č. 363-LO/D-2250/98 zo dňa 30.11.1998
  vo veci žiadosti o prechod licencie na televízne terestriálne vysielanie č. T/41
  ÚK: GAMATEX s.r.o., Bratislava, MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné
  Výsluch svedka o 10,00 hod.
  ÚP: 10,30 hod
 4. a) SK č. 144-LO/D-1319/2000 zo dňa 17.05.2000
  vo veci zmeny licencie č. T/39 z dôvodu zmeny licenčných podmienok, zmeny právnych skutočností, zmeny územného rozsahu vysielania
  b) SK č. 153-PgO/O-1059/00 zo dňa 20.06.2000
  Správa č.19/2000/TV o monitorovaní programu Global
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice, TV GLOBAL
  ÚP:13,30 hod
 5. SK č.142-LO/D-1498/2000 zo dňa 06.06.2000
  vo veci zmeny licencie č. TKR/161 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK:TRNAVATEL s.r.o. , Trnava
 6. Kontrolný monitoring

  1. SK č. 118-PgO/O-860/00 zo dňa 24.5.2000
   Správa č.26/2000/TV o monitorovaní TV Markíza (Teleráno zo dňa 14.4.2000 -Xenical)
   ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. , číslo licencie: T/41
   ÚP: 14,15 hod.
  2. SK 108 - PgO/O - 841/00 zo dňa 19.5.2000
   Správa č. 7/2000/RO o monitorovaní City Rádia B1
   ÚK: Ragtime, s. r. o. Bratislava, číslo licencie: R/47
  3. SK č.134-PgO/O-951/2000 zo dňa 6.6.2000
   Správa č.24/2000/TV o monitorovaní Televízie Nové Mesto Bratislava
   ÚK: Omega Plus, s.r.o. číslo licencie: T/74
  4. SK č. 135-PgO/O-952/2000 zo dňa 6.6.2000
   Správa č. 22/2000/TV o monitorovaní Televízie Pezinok
   ÚK: Televízia Pezinok, s.r.o. číslo licencie:T/99
  5. SK č. 136-PgO/O-953/2000 zo dňa 6.6.2000
   Správa č. 25/2000/TV o monitorovaní Televízie Turiec
   ÚK: Televízia Turiec, s.r.o. číslo licencie:T/73
  6. SK č. 121-PgO/O-903/2000 zo dňa 29.5.2000
   Správa č. 23/2000/TV o monitorovaní
   ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. číslo licencie:T/86
  7. Správa z kontinuálneho monitorovania vysielania reklám v STV a TV Markíza v dňoch 12.6.-19.6. 2000 so zameraním na vysielanie reklám audiotexových služieb.

 7. Šetrenie sťažností

  1. Sťažnosť č. 1332/00 zo dňa 18.5.2000
   SK č. 117-PgO/D-1332/00 zo dňa 18.5.2000
   Správa o šetrení sťažnosti č. 1332/00 zo dňa 18.5.2000 smerujúcej proti TV Markíza
  2. Sťažnosť č.1573/41-2000 zo dňa 15.6.2000
   SK č. 145-PgO/D-1573/41-2000 zo dňa 16.6.2000
   Správa ošetrení sťažnosti č. 1573/41-2000 smerujúcej proti TV Luna

 8. Oznámenie o letnej programovej štruktúre TV Markíza v období od 3.7. -3.9.2000 v zmysle licenčnej podmienky bod 4 časť IV. (Rozhodnutia o zmene licencie č. T/41 zo dňa 14.10.1997).
 9. Správa z domáceho podujatia - Media Accountability (Sv. Jur 7. - 9.6.2000)
 10. Návrh rozpočtu Rady na roky 2001 - 2004, informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2000
 11. Návrhy na ZSC

  1. R.Kutaš - ďalší seminár organizovaný Radou Európy a Article 19, - Štrasburg
  2. E. Bobáková - 5. zasadnutie skupiny MM-S-AD - Štrasburg 13.-15.septembra 2000
  3. J.Grujbárová - XII. Európske filmové a televízne fórum - Bologna, Taliansko - 14.-16.septembra 2000
  4. J. Grujbárová - 25. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu - 25.-26.september 2000 - Štrasburg
  5. P. Kováč - Kontaktné stretnutie zástupcov regulačných orgánov so Stálym výborom pre cezhraničnú televíziu - 25. september 2000 - Štrasburg

 12. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 210-LO/O-1056/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania v TKR v obci Višňové
ÚK: obec Višňové
Uznesenie č.00-13/2.307: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 210-LO/O-1056/98, začatom dňa 30.06.1998, vo veci neoprávneného vysielania rozhodla, že podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/69 držiteľovi obci Višňové z dôvodu, že držiteľ licencie porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom v § 3 ods. 2 tým, že nie je zapísaný v Obchodnom registri, čo je podmienkou pre vznik oprávnenia na vysielanie podľa § 12 ods. 6 zákona č.468/1991 Zb. zákona o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 3)

SK č. 363-LO/D-2250/98 zo dňa 30.11.1998
vo veci žiadosti o prechod licencie na televízne terestriálne vysielanie č. T/41
ÚK: GAMATEX s.r.o., Bratislava, MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné
Uznesenie č.00-13/3.308: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č.363-LO/D-2250/98 začatom dňa 10.11.1998 vo veci zmeny licencie č.T/41 z dôvodu prechodu licencie spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o. Blatné na spoločnosť Gamatex s.r.o. Bratislava rozhodla, že podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. zastavuje toto správne konanie z dôvodu, že obaja účastníci konania vzali návrh na jeho začatie späť.
Rada súčasne nevyhovuje návrhu spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o. Blatné zo dňa 19.6.2000 na prerušenie konania.
Kancelária Rady vydá vo veci rozhodnutie účastníkom konania.

K bodu 4a)

SK č. 144-LO/D-1319/2000 zo dňa 17.05.2000
vo veci zmeny licencie č. T/39 z dôvodu zmeny licenčných podmienok, zmeny právnych skutočností, zmeny územného rozsahu vysielania
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č.00-13/4.309: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 144-LO/D-1319/2000, začatom dňa 17.05.2000, mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu na televízne vysielanie č. T/39 držiteľa licencie spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice z dôvodu zmeny licenčných podmienok, zmeny právnych skutočností spoločnosti a rozšírenia územného rozsahu vysielania podľa žiadosti zo dňa 17.05.2000, doplnenej dňa 22.06.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie v plnom znení účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 4b)

SK č. 153-PgO/O-1059/00 zo dňa 26.06.2000
Správa č.19/2000/TV o monitorovaní Global
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice, TV GLOBAL
Uznesenie č.00-13/4.310: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. b/ bod 2 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 1/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 4.7.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 153-PgO/O-1059/00, držiteľ licencie č T/39, Mac TV, s.r.o. Košice porušil ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d/ zákona č.468/19991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania a § 3 ods. 4 zákona č. 220/1996 Zb. o reklame tým, že dňa 10.5.2000 o v relácii Tip-Top spoločného programu Global odvysielal skrytú reklamu cestovnej kancelárie, § 5 písm. c/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších právnych predpisov tým, že dňa 20.5.2000 v relácii Filmoviny o 11.45 hod. spoločného programu Global odvysielal erotické scény a scény zobrazujúce násilie, čím mohlo dôjsť k ohrozeniu morálneho alebo psychického vývoja detí a mladistvých a § 8 písm. b/ a c/ tým, že v sponzorovanej hre Ruleta vysielanej dňa 21.2.2000 došlo k ovplyvneniu obsahu relácie zo strany sponzorov relácie a neprípustnej propagácii sponzorov počas relácie, za čo sa mu určuje podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších právnych predpisov 15 dňová lehota na nápravu.

K bodu 5)

SK č.142-LO/D-1498/2000 zo dňa 06.06.2000
vo veci zmeny licencie č. TKR/161 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK:TRNAVATEL s.r.o. , Trnava
Uznesenie č.00-13/5.311: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 142-LO/D-1498/2000, začatom dňa 06.06.2000, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/161 držiteľa TRNAVATEL spol. s r.o., Trnava takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/161/99 zo dňa 08.09.1999 sa v časti I. mení bod 7, ktorý znie:
"7) Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo 1124/T zo dňa 23.05.2000, doručeného Rade dňa 06.06.2000 (č.p.d. 1498)."
Rada zároveň žiada držiteľa licencie č. TKR/161, spoločnosť TRNAVATEL s.r.o., Trnava, aby požiadal Obchodný register Okresného súdu o vykonanie zmeny v predmete činnosti o zápis činnosti podľa licencie č.TKR/161 udelenej Radou SR pre rozhlasové a televízna vysielanie.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 6a)

Kontrolný monitoring
SK č. 118-PgO/O-860/00 zo dňa 24.5.2000
Správa č.26/2000/TV o monitorovaní TV Markíza (Teleráno zo dňa 14.4.2000 -Xenical)
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. , číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-13/6.312: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. b) bod 2 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 1 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 4.7.2000. takto:
Účastník správneho konania č. 118-PgO/O-860/00, držiteľ licencie č T/41, Markíza - Slovakia s.r.o., 900 82 Blatné 334 porušil ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) a § 6 ods. 2 písm. a) zák. č. 468/1991 Zb., ďalej § 3 ods.4 zákona č. 220/1996 Z. z. a licenčnú podmienku v bode 15 časť IV. (Rozhodnutia o udelení licencie č. T/41 zo dňa 7.8.1995), a ďalej §6 ods.1 písm. c) zák. č. 468/1991 Zb. tým, že dňa 17.4.2000 o 6.00 hod. odvysielal reláciu, ktorá obsahovala neoznačenú a skrytú reklamu na liek dostupný iba na lekársky predpis, za čo sa mu ukladá podľa ustanovenia § 20 ods. 6 písm. c) zákona č. 468/1991 Zb., pokuta vo výške 100 000,-Sk.

K bodu 6b)

Kontrolný monitoring
SK 108 - PgO/O - 841/00 zo dňa 19.5.2000
Správa č. 7/2000/RO o monitorovaní City Rádia B1
ÚK: Ragtime, s. r. o. Bratislava, číslo licencie: R/47
Uznesenie č.00-13/6.313: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na svojom zasadnutí vo veci správneho konania č. 108-PgO/O-841/00 zo dňa 19.5.2000 po prerokovaní Správy č. 07/2000/RO požiadala Kanceláriu o doplnenie správy o monitoringu o skutočnosť, či boli odvysielané špecializované mestské relácie - okrem spravodajských relácií a Štúdio Academica. O SK rozhodne až po doplnení správy o monitorovaní City Rádia B1 držiteľa licencie R/47 Ragtime, s.r.o. Bratislava.

K bodu 6c)

Kontrolný monitoring
SK č.134-PgO/O-951/2000 zo dňa 6.6.2000
Správa č.24/2000/TV o monitorovaní Televízie Nové Mesto Bratislava
ÚK: Omega Plus, s.r.o. číslo licencie: T/74
Uznesenie č.00-13/6.314: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie ako orgán príslušný podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 3 zákona č. 160/1997 Z.z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla takto:
Vo veci správneho konania č. 134-PgO/O-951/2000 zo dňa 06.06.2000 Rada po prerokovaní správy č. 24/2000/TV o monitorovaní vysielania televízie NOVÉ MESTO BRATISLAVA rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/74/TV spoločnosti Omega Plus s.r.o. Bratislava je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 134/PgO/O-951/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 6d)

Kontrolný monitoring
SK č. 135-PgO/O-952/2000 zo dňa 6.6.2000
Správa č. 22/2000/TV o monitorovaní Televízie Pezinok
ÚK: Televízia Pezinok, s.r.o. číslo licencie:T/99
Uznesenie č.00-13/6.315: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie , postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa:
Vo veci správneho konania č. 135-PgO/O-952/2000 zo dňa 6.6.2000 Rada po prerokovaní Správy č. 22/2000/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE PEZINOK rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/99/TV spoločnosti Televízia Pezinok s.r.o. Pezinok je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.135-PgO/O-952/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 6e)

Kontrolný monitoring
SK č. 136-PgO/O-953/2000 zo dňa 6.6.2000
Správa č. 25/2000/TV o monitorovaní Televízie Turiec
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o. číslo licencie:T/73
Uznesenie č.00-13/6.316: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie , postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla takto :
Vo veci správneho konania č. 136-PgO/O-953/2000 zo dňa 6.6.2000 Rada po prerokovaní Správy č. 25/2000/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE TURIEC rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/73/TV spoločnosti Televízia Turiec s.r.o. Martin je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.136-PgO/O-953/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 6f)

Kontrolný monitoring
SK č. 121-PgO/O-903/2000 zo dňa 29.5.2000
Správa č. 23/2000/TV o monitorovaní
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. číslo licencie:T/86
Uznesenie č.00-13/6.317: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla takto:
Vo veci správneho konania č.121-PgO/O-903/2000 zo dňa 29.5.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č.23/2000 o monitorovaní vysielania Infoštúdia mesta Dolný Kubín, s r.o. rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie T/86 - INFOŠTÚDIO mesta Dolný Kubín s.r.o., je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.121-PgO/O-903/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 6g)

Kontrolný monitoring
Správa z kontinuálneho monitorovania vysielania reklám v STV a TV Markíza v dňoch 12.6.-19.6. 2000 so zameraním na vysielanie reklám audiotexových služieb.
Uznesenie č.00-13/6.318: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na svojom zasadnutí po prerokovaní Správy z kontinuálneho monitorovania STV a TV Markíza zo 26.6.2000 zobrala na vedomie výsledky monitorovania a rozhodla v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o začatí správnych konaní vo veci podozrenia z porušenia ustanovení zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, ako aj zákona č. 220/1996 Z.z. o reklame voči prevádzkovateľovi zo zákona - STV a držiteľovi licencie Markíza - Slovakia, s.r.o. Blatné. Rada v tejto veci nariaďuje ústne pojednávanie na deň 22.8.2000.

K bodu 7a)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1332/00 zo dňa 18.5.2000
SK č. 117-PgO/D-1332/00 zo dňa 18.5.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 1332/00 zo dňa 18.5.2000 smerujúcej proti TV Markíza
Uznesenie č.00-13/7.319: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zákona č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) vo veci správneho konania č. 117-PgO/D-1332/2000 zo dňa 18.5.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1332/00 zo dňa 18.5.2000 smerujúcej proti TV Markíza rozhodla, že v napadnutom vysielaní držiteľa licencie T/41 Markíza - Slovakia s.r.o. nedošlo k porušeniu ustanovení § 5 písm.c) zákona č.468/1991 Zb., a preto podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 117-PgO/D-1332/2000 zo dňa 18.5.2000.
Kancelária rady vydá rozhodnutie o zastavení konania.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia.

K bodu 7b)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č.1573/41-2000 zo dňa 15.6.2000
SK č. 145-PgO/D-1573/41-2000 zo dňa 16.6.2000
Správa ošetrení sťažnosti č. 1573/41-2000 smerujúcej proti TV Luna
Uznesenie č.00-13/7.320: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. b/ bod 2 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 1/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 4.6.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 145-PgO/D-1573/41-2000, držiteľ licencie č. T/15 TV LUNA spol. s.r.o., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava porušil ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c/ a d/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania a § 3 ods. 4 a § 6 písm. c/ zákona č.220/1996 o reklame tým, že dňa 10.6.2000 v hlavnej spravodajskej relácii Hlavné správy odvysielanej o 18.50 hod. odvysielal správu, ktorá bola skrytou reklamou na liek na lekársky predpis, za čo sa mu určuje podľa ustanovenia § 20 ods.1/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania bezodkladná lehota na nápravu.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o bezodkladnej lehote na nápravu.
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia.

K bodu 8)

Oznámenie o letnej programovej štruktúre TV Markíza v období od 3.7. -3.9.2000 v zmysle licenčnej podmienky bod 4 časť IV. (Rozhodnutia o zmene licencie č. T/41 zo dňa 14.10.1997).
Uznesenie č.00-13/8.321: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. b) bod 2 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, podľa licenčnej podmienky bod 4 časť IV. (rozhodnutia o zmene licencie č. T/41 zo dňa 14.10.1997) zobrala na vedomie letnú vysielaciu štruktúru TV Markíza na obdobie od 3.7. do 3.9.2000, zaslanú Markízou - Slovakia s.r.o. dňa 1.6.2000 (č.p.d. 1468).

K bodu 9)

Správa z domáceho podujatia - Media Accountability (Sv. Jur 7. - 9.6.2000), ktorého sa zúčastnil člen Rady A.Kubisch a pracovníci kancelárie. Správu podáva R.Kutaš.
Uznesenie č.00-13/9.322: Rada berie na vedomie správu zo služobnej cesty - podujatia - Media Accountability, (Sv.Jur, 07.-09.06.2000).

K bodu 10a)

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2000
Uznesenie č.00-13/10.323: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.06.2000.

K bodu 10b)

Návrh rozpočtu Rady na roky 2001 - 2004.
Uznesenie č.00-13/10.324: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2001 vo výške 13.535 tis. Sk. Návrh MF SR Rada neakceptuje. Návrh rozpočtu na roky 2002 a 2004 Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje v navrhovanej výške, ktorá je úmerná potrebám Rady a je v súlade s požiadavkami na inštitucionálne zabezpečenie, ktoré boli oznámené Európskej komisii v pozičnom dokumente Slovenskej republiky v kapitole 20 "Kultúra a audiovízia".

K bodu 11)

Návrhy na ZSC
R.Kutaš - ďalší seminár organizovaný Radou Európy a Article 19, - Štrasburg
E. Bobáková - 5. zasadnutie skupiny MM-S-AD - Štrasburg 13.-15.septembra 2000
J.Grujbárová - XII. Európske filmové a televízne fórum - Bologna, Taliansko - 14.-16.septembra 2000
J. Grujbárová - 25. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu - 25.-26.september 2000 - Štrasburg
P. Kováč - Kontaktné stretnutie zástupcov regulačných orgánov so Stálym výborom pre cezhraničnú televíziu - 25. september 2000 - Štrasburg
Uznesenie č.00-13/11.325: Rada SR pre RTV sa oboznámila s návrhmi na ZPC v mesiaci septembri 2000. Berie na vedomie zmeny v bode a) a b) a ponecháva v platnosti svoj súhlas s tým, aby sa :
a) R.Kutaš zúčastnil seminára v Štrasburgu ( eventuálne inej lokalite) organizovanom v rámci Rady Európy a Article 19 v ďalšom programovanom a včas oznámenom termíne a za nezmenených podmienok ( refundovania cestovných nákladov);
b) E. Bobáková sa zúčastnila 5. zasadnutia MM-S-AD v Štrasburgu v termíne 13.- 15.septembra 2000.
c) Rada berie na vedomie účasť Jarmily Grujbárovej - delegátky SR v Stálom výbore na pravidelnom 25. zasadnutí Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu v dňoch 25.-26.septembra 2000.
d) Rada poveruje podpredsedu rady Petra Kováča, aby zastupoval Radu SR pre RTV na Kontaktnom stretnutí Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu s regulačnými orgánmi. Akcia sa uskutoční v Štrasburgu 25.septembra 2000.
e) Rada SR pre RTV zobrala na vedomie návrh na ZPC Jarmily Grujbárovej na XII. Európske televízne a filmové fórum v Bologni v Taliansku (14.-16.9.2000) Súhlasí s účasťou navrhovaného účastníka a poveruje Kanceláriu, aby zabezpečila potrebné organizačné a finančné náležitosti v súvislosti s realizáciou ZPC.
Rada SR pre RTV zobrala na vedomie, že ZPC uvedené v bodoch a) - d) sú financované z iných zdrojov, než sú rozpočtové zdroje Rady. Poveruje Kanceláriu rady, aby zabezpečila potrebnú súčinnosť pri organizácii ZPC v bode a) až d) v príslušných termínoch.

K bodu 12)

Rôzne
a) Návrh na dodatok č. 2/2000 k smernici č. 3/95 o cestovných náhradách.
Uznesenie č.00-13/12.326: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje dodatok č.2/2000 k Smernici č.3/1995 a žiada Kanceláriu Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie zabezpečiť úhradu cestovných nákladov pre členov Rady v zmysle dodatku č.2/2000.
h) Predseda Rady informoval členov o skutočnosti, že GP podal na NS SR žalobu ohľadom preskúmania rozhodnutia Rady SR č. T/34RZL/186/99 z 28.06.1999 a č. 726/2000 z 26.04.2000. Spis je vedený pod číslom VI Gc 3177/00-3. Rada má NS SR doručiť vyjadrenie a spis v lehote.
Uznesenie č.00-13/12.327: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie poveruje Kanceláriu Rady zadaním spracovania vyjadrenia k veci žaloby Gen. prokurátora na preskúmanie rozhodnutí Rady (konanie č. VI Gc 3177/00-3) JUDr.Kulichovi.

Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak