Zápisnica RVR č.12/2000 zo dňa 20.6.2000

 

Zápisnica č. 12/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 20.06.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mojmír Mamojka

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 96-PgO/D-781/99 zo dňa 10.05.1999
  vo veci monitoringu vysielania TV Markíza
  ÚK: Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné
 3. SK č. 218-LO/O-1064/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielanie v TKR v obci Varín
  ÚK: obec Varín
  ÚP: 10,00 dňa 19.06.2000
 4. SK č. 213-LO/O-1059/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielanie v TKR v obci Lokca
  ÚK: obec Lokca
  ÚP: 10,30 dňa 19.06.2000
 5. SK č. 122-LO/D-1430/2000 zo dňa 29.05.2000
  vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Medzilaborce
  ÚK: BYTENERG spol.s r.o., Medzilaborce
  ÚP: 11,00 dňa 19.06.2000
 6. SK č.109-LO/O-864/2000 zo dňa 23.05.2000
  vo veci návrhu na odňatie licencie č. TKR/127 podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: TV TV spol. s r.o., Trebišov
  ÚP: 9,30 hod dňa 20.06.2000
 7. SK č.137-LO/D-1456/2000 zo dňa 01.06.2000
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TKR/5 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: KORA a.s., Lučenec
 8. SK č.139-LO/D-1456/2000 zo dňa 01.06.2000
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/4 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: KORA a.s., Lučenec
 9. SK č.130-LO/D-1488/2000 zo dňa 05.06.2000
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/113 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: INVEST s.r.o., Šaľa
 10. SK č.71-LO/D-732/2000 zo dňa 24.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 - zmena licencie č. R/71- zmena územného rozsahu vysielania o vysielania na frekvencii 101,2 Nitra - Koliňany
  ÚK: RADIO a.s., Bratislava
 11. SK č. 156-LO/D-1287/99 zo dňa 12.07.1999
  vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 101,2 Nitra - Koliňany
  ÚK: SRo, Bratislava
 12. a) SK č. 218-LO/D-1497/99 zo dňa 23.07.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 - zmena licencie č. R/66 - zmena územného rozsahu vysielania o vysielania na frekvenciách: 88,4 MHZ Hlohovec, 107,6 MHz Bratislava - mesto, 107,6 MHz Bratislava - DNV
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
  b) SK č. 34-LO/D-105/2000 zo dňa 19.01.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 - zmena licencie č. R/66 - zmena právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
 13. SK č. 140-LO/D-1497/2000 zo dňa 06.06.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 - zmena licencie č. R/61- zmena právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: TUDA a.s., Skalica
 14. SK č.99-LO/D-1117/2000 zo dňa 03.05.2000
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. R/ 61- návrh na zastavenie konania
  ÚK: TUDA a.s., Skalica (ADUT a.s., Skalica)
 15. SK č.100-LO/D-1119/2000 zo dňa 03.054.2000
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie - návrh na zastavenie konania
  ÚK: ADUT PLUS a.s., Skalica
 16. a) SK č. 69-LO/D-587/99 zo dňa 13.04.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/75 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania o vysielanie na frekvencii 89,8 MHz Hradisko ( Žilina)
  ÚK: LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
  b) SK č. 119-LO/D-1402/2000 zo dňa 25.05.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/75 - z dôvodu zmeny technických parametrov kmitočtu 93,3 MHz Banská Štiavnica - Sitno
  ÚK: LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
 17. SK č. 126-LO/D-1327/2000 zo dňa 18.05.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 - zmena licencie č. T/15- zmena spôsobu vysielania - rozšírenie o terestriálne vysielania o vysielanie na 50. kanáli Košice Šibená Hora a na 33. kanáli - Nižná (Orava)
  ÚK: LUNA s.r.o., Bratislava
 18. Oznámenie o zmene kanálového rastra
  ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava ( TKR/121) - MMDS
 19. Vydanie kmitočtového listu pre televízny prevádzač Malužiná
  UK: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné ( T/41)
 20. Kontrolná činnosť

  1. SK č.96-PgO/O-733/2000 zo dňa 2.5.2000
   Správa č.20/2000/TV o monitorovaní Televízie Prievidza
   ÚK: Video TV Prievidza, s.r.o. Prievidza, číslo licencie: T/43
  2. SK č. 107-PgO/0-818/2000 zo dňa 15.5.2000
   Správa č. 21/2000/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie
   ÚK: Televízny kanál Dúbravka, s.r.o., číslo licencie: T/100
  3. Monitoring Devínskonovoveskej televízie a spoločného programu GLOBAL
   Správa č.19/2000/TV o monitorovaní DTV a Global
  4. SK č.220-PgO/O-1336/1999 zo dňa 4.10.1999
   Návrh na zastavenie konania z dôvodu odňatia licencie č. T/45.
   ÚK: Mestský úrad Nováky

 21. Šetrenie sťažností

  1. Sťažnosť č. 1162/35 zo 10.5.2000
   SK 105-PgO/D-1162/35 zo dňa 13.5.2000
   Správa o šetrení sťažnosti č. 1162/35 smerujúcej proti STV
   ÚP: 11,00 hod. dňa 20.06.2000
  2. Sťažnosť č.1046/33-2000 zo dňa 26.4.2000
   SK: 98-PgO/D-1046/33-2000 zo dňa 4.5.2000
   Správa o šetrení sťažnosti č. 1046/33-2000 zo dňa 13.06.2000 smerujúcej proti Rádiu Twist.
  3. Sťažnosť č. 1408/38-2000 zo dňa 20.5.2000
   Správa o šetrení sťažnosti č. 1408/38-2000 zo dňa 20.5.2000 smerujúcej proti TV GLOBAL

 22. Správa zo ZSC - XI. zasadnutie EPRA Paríž 25.-26. máj 2000
 23. Správa o zabezpečení XII. zasadnutia EPRA v Bratislave 26.-27.október 2000
 24. Plán zasadnutí Rady na II. polrok 2000
 25. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 96-PgO/D-718/99 zo dňa 10.05.1999
vo veci monitoringu vysielania TV MARKÍZA počas volebnej kampane - rozhodnutie o uložení pokuty zrušené NS SR a vrátené na ďalšie konanie
ÚK: Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 00-12/2.273: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie ako orgán príslušný podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. b) bod 2 a § 3 ods. 3 zákona č. 160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 20.06.2000 takto: Rada po preskúmaní rozsudku najvyššieho súdu SR zo dňa 29.03.2000 a po preštudovaní správy č. 2/TV/TV Markíza/Voľby 1999/Rev rozhodla, že účastník správneho konania č. 96-PgO/D-781/99, držiteľ licencie č. T/41, Markíza - Slovakia s.r.o., 900 82 Blatné 334, porušil ustanovenia § 5 písm. g) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov s poukazom na § 15 ods. 9 zákona č. 46/1999 Z.z. tým, že dňa 06.05.1999 o 19.00 hod. odvysielal reláciu Televízne noviny (príspevok Jediný v republike), a dňa 09.05.1999 o 21.00 hod. odvysielal reláciu Na Slovensku je to tak, ktoré boli svojim obsahom jednostranné a nevyvážené, ža čo mu ukladá podľa ustanovenia § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov pokutu vo výške 250.000,- Sk (slovom dvestopäťdesiattisíc slovenských korún).

K bodu 3)

SK č. 218-LO/O-1064/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania v TKR v obci Varín
ÚK: obec Varín
Uznesenie č.00-12/3.274: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 218-LO/O-1064/98, začatom dňa 30.06.1998, vo veci neoprávneného vysielania rozhodla, že podľa § 15 ods. 1 písm. e/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/84 držiteľovi obci Varín z dôvodu, že držiteľ licencie porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom v § 3 ods. 2 tým, že nie je zapísaný v Obchodnom registri, čo je podmienkou pre vznik oprávnenia na vysielanie podľa § 12 ods. 6/zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 4)

SK č. 213-LO/O-1059/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielanie v TKR v obci Lokca
ÚK: obec Lokca
Uznesenie č.00-12/4.275: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 213-LO/O-1059/98, začatom dňa 30.06.1998, vo veci neoprávneného vysielania rozhodla, že podľa § 15 ods. 1 písm. e/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/75 držiteľovi obci Lokca z dôvodu, že držiteľ licencie porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom v § 3 ods. 2 tým, že nie je zapísaný v Obchodnom registri, čo je podmienkou pre vznik oprávnenia na vysielanie podľa § 12 ods. 6/zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 5)

SK č. 122-LO/D-1430/2000 zo dňa 29.05.2000
vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Medzilaborce
ÚK: BYTENERG spol.s r.o., Medzilaborce
Uznesenie č.00-12/5.276: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 122-LO/D-1431/2000, začatom dňa 29.05.2000 vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udeľuje licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Medzilaborce spoločnosti: BYTENERG spol. s r.o., Duchnovičova 530/2, Medzilaborce, na dobu 12 rokov podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 29.05.2000 ( č.p.d. 1431), doplnenej dňa 12.06.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je = 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 6)

SK č.109-LO/O-864/2000 zo dňa 23.05.2000
vo veci návrhu na odňatie licencie č. TKR/127 podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: TV TV spol. s r.o., Trebišov
Uznesenie č.00-12/6.277: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 109-LO/O-864/2000, začatom dňa 23.05.2000, vo veci odňatia licencie č. TKR/127 držiteľa licencie TV TV, spol. s r.o., Trebišov, postupom podľa § 20 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. upozorňuje účastníka konania na nedodržanie lehoty určenej na začiatok vysielania a určuje lehotu na nápravu do 1.11.2000. V prípade, že ÚK nezačne vysielať do uplynutia určenej lehoty, rada pristúpi k odňatiu licencie.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 7)

SK č.137-LO/D-1456/2000 zo dňa 01.06.2000
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TKR/5 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: KORA a.s., Lučenec
Uznesenie č.00-12/7.278: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní 137-LO/D-1456/2000, začatom dňa 01.06.2000, vo veci odňatia licencie č. TKR/5 na vysielanie v káblových rozvodoch držiteľa licencie KORA a.s., Lučenec odníma podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania licenciu č.TKR/5 držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Lučenec podľa podania doručeného Rade dňa 01.06.2000.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o odňatie licencie).

K bodu 8)

SK č.139-LO/D-1456/2000 zo dňa 01.06.2000
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/4 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: KORA a.s., Lučenec
Uznesenie č.00-12/8.279: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní 139-LO/D-1456/2000, začatom dňa 01.06.2000, vo veci odňatia licencie č. T/4 na vysielanie v káblových rozvodoch držiteľa licencie KORA a.s., Lučenec odníma podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania licenciu č.T/4 držiteľa licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v meste Lučenec podľa podania doručeného Rade dňa 01.06.2000.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o odňatie licencie).

K bodu 9)

SK č.130-LO/D-1488/2000 zo dňa 05.06.2000
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/113 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: INVEST s.r.o., Šaľa
Uznesenie č.00-12/9.280: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 130-LO/D-1488/2000 začatom dňa 05.06.2000, vo veci odňatia licencie č. T/113 držiteľa spoločnosti INVEST spol. s r.o., podľa § 15 ods. 1 písm. d/ zákona č. 468/19991 Zb. licenciu odníma.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o odňatie licencie).

K bodu 10)

SK č.71-LO/D-732/2000 zo dňa 24.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 - zmena licencie č. R/71- zmena územného rozsahu vysielania o vysielania na frekvencii 101,2 Nitra - Koliňany
ÚK: RADIO a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-12/10.281: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 71-LO/D-732/2000, začatom dňa 24.03.2000, vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71 držiteľa licencie Radio a.s., Bratislava týkajúcej sa zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie o vysielanie na frekvencii 101,2 MHz Nitra Koliňany rozhodla, že zamieta žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie z dôvodu, že po prehodnotení meracích protokolov teoretických výpočtov a po konzultácii s TÚ SR nie je možné daný kmitočet prideliť na účely, ktoré žiadateľ žiada.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 11)

SK č. 156-LO/D-1287/99 zo dňa 12.07.1999
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 101,2 Nitra - Koliňany
ÚK: SRo, Bratislava
Uznesenie č.00-12/11.282: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 156-LO/D-1287/99, začatom dňa 12.07.1999, vo veci pridelenia frekvencie 101,2 MHz Nitra Koliňany pre potreby SRo, Bratislava rozhodla, žiadosti žiadateľa nevyhovuje a zamieta žiadosť v plnom rozsahu z dôvodu, že po prehodnotení meracích protokolov teoretických výpočtov a po konzultácii s TÚ SR nie je možné daný kmitočet prideliť na účely, ktoré žiadateľ žiada.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 12a)

SK č. 218-LO/D-1497/99 zo dňa 23.07.1999
vo veci oznamu podľa § 14 - zmena licencie č. R/66 - zmena územného rozsahu vysielania o vysielania na frekvenciách: 88,4 MHz Hlohovec, 107,6 MHz Bratislava - mesto, 107,6 MHz Bratislava - Devínska Nová Ves
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-12/12.283: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č.218-LO/D-1113/99 zo dňa 10.06.1999 vo veci zmeny licencie č. R/66 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie D.EXPRES a.s., Bratislava z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenia vysielania o vysielanie na frekvenciách 107,6 MHz Bratislava, 107,6 MHz Bratislava, 101,4 MHz Rožňava, 97,0 MHz Levice, 90,8 MHz Hlohovec, 105,7 MHz Poprad, 89,7 MHz Bratislava, 89,7 MHz Bratislava, 88,4 MHz Hlohovec, 96,1 MHz Nitra, 99,1 MHz Levoča, 93,8 MHz Košice, 95,7 MHz Rožňava a 96,2 MHz Levoča, v súlade so svojimi uzneseniami č. 99-25/8.532 zo dňa 26.11.1999, č. 00-05/3.069 zo dňa 06.03.2000 a č.00-08/22.190 zo dňa 18.04.2000 v časti žiadosti o pridelenie frekvencií 107,6 MHz Bratislava - mesto, 107,6 MHZ Bratislava Devínska Nová ves a 88,4 MHZ Hlohovec, mení licenciu č. R/66 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie D.EXPRES a.s., Bratislava nasledovne:
v časti I. sa bod 5 mení a znie takto:
"5. Pridelená frekvencia: pásmo VKV II- 96,5 MHz- Námestovo, kóta Trstená-Uhlisko
- 102,5 MHz - Považská Bystrica, kóta Hôrka
- 102,4 MHz - Rimavská Sobota, kóta Vinice
- 101,1 MHz - Lučenec, kóta Blatný vrch
- 95,4 MHz - Čadca
- 95,2 MHz - Košice - Bankov
- 102,5 MHz - Trenčín - Kozí vrch
- 95,4 MHZ - Žilina _ Dubeň
- 101,1 MHz - Zvolen - Malá Stráž
- 92,7 MHz - Nové Zámky - západ
- 96,5 MHz -Ružomberok - Malino Brdo
- 96,5 MHz - Banská Bystrica - Laskomer
- 99,5 MHz - Prešov - Pod Šibeňom
- 92,7 MHz - Nová Baňa
- 95,4 MHz - Martin - komín SSE
- 101,1 MHz- Žiar nad Hronom, Šibeničný vrch
- 97,0 MHz - Levice
- 95,7 MHz - Rožňava
- 107,6 MHz - Bratislava - mesto
- 107,6 MHz - Bratislava - Devínska Nová Ves
- 88,4 MHZ - Hlohovec"
v zmysle žiadosti doručenej Rade dňa 10.06.l999 a jej neskorších doplnkov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 12b)

SK č. 34-LO/D-105/2000 zo dňa 19.01.2000
vo veci oznamu podľa § 14 - zmena licencie č. R/66 - zmena právnych skutočností spoločnosti - zmena štatutárnych orgánov, základného imania, zmena akcionárov.
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-12/12.284: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 34-LO/D-105/2000 vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti, začatom dňa 19.01.2000, rozhodla, že podľa § 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. prerušuje konanie z dôvodu, že vyzýva ÚK - držiteľa licencie č.R/66 D.EXPRES a.s., Bratislava na odstránenie nedostatkov podania - doručenie výpisu ohľadom registrácie Nadácie na podporu poprivatizačného , so sídlom Bratislava Mierová 19 , oznámenie mena generálneho riaditeľa a žiada ozrejmiť spôsob konania za spoločnosti. Súčasne určuje lehotu 7 dní na odstránenie nedostatkov podania. Rada upozorňuje ÚK, aby si zapísal do OR do predmetu činnosti rozhlasové vysielanie.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 13)

SK č. 140-LO/D-1497/2000 zo dňa 06.06.2000
vo veci oznamu podľa §14 - zmena licencie č. R/61- zmena právnych skutočností spoločnosti
ÚK: TUDA a.s., Skalica
Uznesenie č.00-12/13.285: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 140-LO/D-1497/2000 začatom dňa 06.06.2000, vo veci zmeny licencie č. R61 držiteľa spoločnosti TUDA, a.s., mení licenciu č. R/61 v zmysle podania doručeného Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 06.06.2000 a jeho doplnkov nasledovne :
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/61/98 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č. R/61/RZL/123/98 a rozhodnutím č. R/61/RZL/237/99 sa v časti I. bod 9. mení a znie:
"9. Právne skutočnosti podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 10.03.2000, vložka číslo: 86/T."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).
Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie súčasne podľa § 20 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. upozorňuje držiteľa licencie č.R/61 , spoločnosť TUDA a.s. Skalica na porušenie § 14 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. a súčasne určuje bezodkladnú lehotu na nápravu.

K bodu 14)

SK č.99-LO/D-1117/2000 zo dňa 03.05.2000
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. R/ 61- návrh na zastavenie konania
ÚK: TUDA a.s., Skalica (ADUT a.s., Skalica)
Uznesenie č.00-12/14.286: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie správne konanie č. 99-LO/D-1117/2000 začaté dňa 03.05.2000, vo veci odňatia licencie podľa § 15 ods. 1 písm. d/ zákona č. 468/1991 Zb., držiteľa spoločnosti ADUT, a.s. Skalica, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje z dôvodu, že účastník konania vzal svoju žiadosť späť.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 15)

SK č.100-LO/D-1119/2000 zo dňa 03.054.2000
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie - návrh na zastavenie konania
ÚK: ADUT PLUS a.s., Skalica
Uznesenie č.00-12/15.287: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie správne konanie č. 100 - LO/D - 1119/2000 začaté dňa 03.05.2000, vo veci udelenie licencie na rozhlasové vysielanie spoločnosti ADUT PLUS, a.s. Skalica, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. zastavuje, z dôvodu , že účastník konania svoju žiadosť vzal späť.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 16a)

SK č. 69-LO/D-587/99 zo dňa 13.04.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/75 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania o vysielanie na frekvencii 89,8 MHz Hradisko ( Žilina)
ÚK: LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.00-12/16.288: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 69-LO/D-587/99, začatom dňa 13.04.1999, vo veci zmeny licencie č. R/32 na rozhlasové vysielanie, jej držiteľa Rádio LUMEN spol. s r.o. Banská Bystrica, týkajúcej sa rozšírenia územného rozsahu vysielania o vysielanie z vysielača Žilina - Hradisko na frekvencii 89,8 MHz rozhodla, že mení licenciu č. R/75 takto :
Rozhodnutie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 dopĺňa v časti I. bod 5 o :
" frekvenciu 89,8 MHz - Žilina - Hradisko" a v časti II. o :
" kmitočtový list vydaný Telekomunikačným úradom SR, č.j. : ----- zo dňa ---, ktorým sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra pre rozhlasové vysielanie v SR prideľuje nasledovný kmitočet :
Frekvencia : 89,8 MHz
Lokalita : Žilina - Hradisko
Oblasť pokrytia : Žilina a blízke okolie
Súradnice : 18 41 01E, 49 13 35N (WGS 84 )"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. e), je 10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie) rozhodnutie.

K bodu 16 b)

SK č. 119-LO/D-1402/2000 zo dňa 25.05.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/75 - z dôvodu zmeny technických parametrov kmitočtu 93,3 MHz Banská Štiavnica - Sitno
ÚK: LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.00-12/16.289: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 119-LO/D-1402/2000, začatom dňa 25.05.2000, vo veci zmeny licencie č. R/75 na rozhlasové vysielanie, jej držiteľa Rádio LUMEN spol. s r.o. Banská Bystrica, týkajúcej sa premiestnenia a zmeny technických parametrov pre vysielanie z vysielača na kóte Sitno na frekvencii 93,3 MHz rozhodla, že mení licenciu č. R/75 takto :
Rozhodnutie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 mení v časti II. tak, že ruší kmitočtový list na frekvenciu 93,3 MHz, vydaný Telekomunikačným úradom SR zo dňa 02.06.2000 a nahrádza novým, ktorý znie :
" Kmitočtový list vydaný Telekomunikačným úradom SR, č.j. : ---------- zo dňa ---------, ktorým sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra pre rozhlasové vysielanie v SR prideľuje nasledovný kmitočet :
Frekvencia : 93,3 MHz
Lokalita : Sitno
Oblasť pokrytia : okolie kóty Sitno, Banská Štiavnica, Levice, Tekovské Lužany, Hronský Beňadik, Nová Baňa, Žarnovica
Súradnice : 18 52 41E, 48 24 10N "
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. e), je 10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie) rozhodnutie.

K bodu 17)

SK č. 126-LO/D-1327/2000 zo dňa 18.05.2000
vo veci oznamu podľa § 14 - zmena licencie č. T/15- zmena spôsobu vysielania - rozšírenie o terestriálne vysielanie na 50. kanáli Košice Šibená Hora a na 33. kanáli - Nižná (Orava)
ÚK: LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-12/17.290: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o spojení správnych konaní č. 126-LO/D-1327/2000 zo dňa 18.05.2000 a č. 138-LO/D-1480/2000 zo dňa 02.06.2000. Správne konanie sa bude viesť pod číslom 126-LO/D-1327/2000.

Uznesenie č.00-12/17.291: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 126-LO/D-1327/2000, začatom dňa 18.05.2000 vo veci zmeny licencie č. T/15 jej držiteľa TV LUNA s.r.o., Bratislava z dôvodu zmeny spôsobu a územného rozsahu vysielania o terestriálne vysielanie na kanáloch 33 k Nižná na Orave a 50 k Košice rozhodla, že mení licenciu č. T/15 držiteľa licencie na televízne vysielanie TV LUNA s.r.o., Bratislava z dôvodu zmeny spôsoby vysielania územného rozsahu vysielania takto :
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/15 zo dňa 16.02.1994, v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. T/15/RZL/132/98 zo dňa 03.06.1998, č. T/15/RZL/185/99 zo dňa 30.06.1999, čT/15/RZL/230/99 zo dňa 23.11.1999, č. T/15/RZL/255/2000 zo dňa 04.04.2000, č. T/15/RZL/263/2000 zo dňa 09.05.2000 a č. T/15/RZL/273/2000 zo dňa 23.05.2000 sa časť I. bod 2. dopĺňa o písm. b), ktoré znie :
"Terestriálne vysielanie na kanáloch 50k Košice a 33k Nižná na Orave"
a časť I. bod 3 dopĺňa o písm. b), ktoré znie :
"Daný dosahom vysielača Košice-Šibená Hora a vysielača Nižná - strecha administratívnej budovy OTF-VVZ s.r.o., Nižná (19E 31 58 49N 18 37)."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) je 10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie vo veci zmeny licencie.

K bodu 18)

Oznámenie o zmene kanálového rastra
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava ( TKR/121) - MMDS
Uznesenie č.00-12/18.292: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie nové kanálové rastre a formuláre TKR pre vysielanie systémom MMDS v meste Nitra a okolie a v meste Považská Bystrica, držiteľa licencie č. TKR/121, spol. SATRO, s.r.o., Polianky 9, Bratislava, podľa podania, doručeného Rade dňa 31.05.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/121 spol. SATRO, s.r.o., Polianky 9, Bratislava.

K bodu 19)

Vydanie kmitočtového listu pre televízny prevádzač Malužiná
UK: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné ( T/41)
Uznesenie č.00-12/19.293: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie vydanie kmitočtového listu č.j. 4760/SKS-00, zo dňa 10.05.2000, vydaného telekomunikačným úradom SR pre televízny prevádzač :
Malužiná    28 k    0,012 kW
v rámci dokrytia územia v súlade s licenciou č. T/41.

K bodu 20a)

Kontrolná činnosť
SK č.96-PgO/O-733/2000 zo dňa 2.5.2000
Správa č.20/2000/TV o monitorovaní Televízie Prievidza
ÚK: Video TV Prievidza, s.r.o. Prievidza, číslo licencie: T/43
Uznesenie č.00-12/20.294: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie , postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v zmysle § 20 ods.1/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla takto :
Účastník správneho konania č. 96-PgO/O-733/2000, držiteľ licencie č. T/43 spoločnosť Video TV s r.o. Prievidza, porušil ustanovenia § 6 ods.2 písm. a/ zákona č.468/1991 Zb. tým, že v dňoch 25. a 28.4.2000 pred spravodajsko-publicistickou reláciou Videonoviny odvysielal 3 minútovú reklamnú reláciu Varíme s Jednotou, ktorá nebola ako reklama zreteľne zvukovo a obrazovo oddelená od ostatných relácií, za čo sa mu určuje podľa ustanovenia § 20 ods.1 zákona č. 468/1991 Zb. 15 dňová lehota na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie vo veci spoločnosti Video TV s r.o.

K bodu 20b)

Kontrolná činnosť
SK č. 107-PgO/0-818/2000 zo dňa 15.5.2000
Správa č. 21/2000/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie
ÚK: Televízny kanál Dúbravka, s.r.o., číslo licencie: T/100
Uznesenie č.00-12/20.295: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie , postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 20.6.2000 takto :
Vo veci správneho konania č. 107-PgO/O-818/2000 zo dňa 15.5.2000 Rada po prerokovaní Správy č. 21/2000/TV o monitorovaní vysielania DÚBRAVSKEJ TELEVÍZIE rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/100 je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.107-PgO/O-818/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 20c)

Kontrolná činnosť
Monitoring Devínskonovoveskej televízie a spoločného programu GLOBAL
Správa č.19/2000/TV o monitorovaní DTV a Global
Uznesenie č.00-12/20.296: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní správy č.19/2000/TV o monitorovaní programu Global vysielaného v Devínskonovoveskej televízií v dňoch 10., 20. a 21.5.2000, rozhodla o začatí správneho konania voči držiteľovi licencie č.T/39 spoločnosti MAC TV s r.o. Košice. Rada nariaďuje vo veci ústne pojednávanie na deň 4.7.2000.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania a pozve ÚK na ÚP.

K bodu 20d)

Kontrolná činnosť
SK č.220-PgO/O-1336/1999 zo dňa 4.10.1999
Návrh na zastavenie konania z dôvodu odňatia licencie č. T/45.
ÚK: Mestský úrad Nováky
Uznesenie č.00-12/20.297: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 220PgO/O-1336/2000, zo dňa 4.10.1999, na základe rozhodnutia č.TKR/46/TV/45/ROL/76/2000 zo dňa 21.1.2000 ktorým bola mestu Nováky odňatá licencia, rozhodla v zmysle § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastaviť správne konanie pretože odňatím licencie č.T/46 odpadol dôvod konania.

K bodu 21a)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1162/35 zo 10.5.2000
SK 105-PgO/D-1162/35 zo dňa 13.5.2000
Výsledky monitoringu sú uvedené v Správe o šetrení sťažnosti č. 1162/35 smerujúcej proti STV.
Uznesenie č.00-12/21.298: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. b/ bod 2 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 2/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla takto:
Účastník správneho konania č.105-PgO/D-1162/35-2000 zo dňa 13.5.2000, Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, porušil ustanovenia § 5 písm. a/ a c/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, s odkazom na porušenie Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii Kap. II, čl. 7 ods. 1 a ods. 1 písm. a/ tej istej kapitoly a článku tým, že dňa 6.5. 2000 o 20.00 hodine na programovom okruhu STV 2 odvysielal reláciu s názvom Čudná šou, ktorá svojim obsahom bola v rozpore s Ústavou SR ( čl.19 ods.1 ) a prezentovala verbálne násilie zľahčujúcim spôsobom, čo mohlo ohroziť psychický a morálny vývin detí a mladistvých, za čo sa mu podľa § 20 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov ukladá bezodkladná lehota na nápravu.
Kancelária rady vydá rozhodnutie o uložení lehoty na nápravu.
Kancelária rady listom oznámi Rade STV neprípustnosť zaraďovania relácií s podobným obsahom do vysielania verejnoprávnej televízie, najmä v časoch pred 22.00 hod.
Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia sťažovateľovi, pričom Rada rozhodla v sťažnosti č. 162/35 ako o opodstatnenej.

K bodu 21b)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č.1046/33-2000 zo dňa 26.4.2000
SK: 98-PgO/D-1046/33-2000 zo dňa 4.5.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 1046/33-2000 zo dňa 13.06.2000 smerujúcej proti Rádiu Twist.
Uznesenie č.00-12/21.299: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. b/ bod 2 a § 3 ods. 3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 20.6.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 98-PgO/D-1046/33 - 2000, držiteľ licencie č R/70, Rádio Twist, a. s. Bratislava porušil ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c/ zákona č. 468/1991 Zb., § 6 písm. c/ ako aj § 8a ods. 2 zákona č. 220/1996 Z. z. tým, že dňa 10.2.2000 od 10.00 hod. odvysielal reláciu Dámsky klub, ktorá obsahovala propagáciu lieku na predpis - Evista, za čo sa mu určuje podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. bezodkladná lehota na nápravu.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie účastníkovi konania.
Rada zároveň rozhodla o sťažnosti č. 1046/33 - 2000 ako opodstatnenej a poveruje Kanceláriu Rady vypracovaním odpovede sťažovateľom.

K bodu 21c)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1408/38-2000 zo dňa 20.5.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 1408/38-2000 zo dňa 20.5.2000 smerujúcej proti TV GLOBAL
Uznesenie č.00-12/21.300: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní správy o šetrení sťažnosti č.1408/38-2000 a po monitorovaní programu Global vysielaného v Devínskonovoveskej televízií v dňoch 20. a 27.5.2000, rozhodla že v napadnutom vysielaní nedošlo k porušeniu ustanovení právnych predpisov regulujúcich televízne vysielanie. Výsledok šetrenia nie je možné sťažovateľke oznámiť, pretože neuviedla plnú adresu.

K bodu 22)

Správa zo ZSC - XI. zasadnutie EPRA Paríž 25.-26. máj 2000
Uznesenie č.00-12/22.301: Rada SR pre RTV berie na vedomie správu z XI. zasadnutia EPRA, ktoré sa uskutočnilo v Paríži v dňoch 25-26. mája 2000 za účasti zástupcov Rady P. Juráša a P.Kováča a pracovníčky Kancelárie rady E. Bobákovej.

K bodu 23)

Správa o zabezpečení XII. zasadnutia EPRA v Bratislave 26.-27.október 2000
Uznesenie č.00-12/23.302: Rada SR pre RTV sa oboznámila s informáciou o organizačno-technickom zabezpečení XII. zasadnutia EPRA, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 26.- 27. októbra 2000.
S cieľom zabezpečiť dôstojnú prezentáciu Rady SR pre RTV ako hostiteľa tohto európskeho podujatia členovia Rady sa budú podieľať na získavaní sponzorov a iných zdrojov a na rade dňa 4.7.2000 oznámia svoje návrhy.

K bodu 24)

Plán zasadnutí Rady na II. polrok 2000
Uznesenie č.00-12/24.303: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje plán zasadnutí Rady na II. polrok 2000.

K bodu 25)

Rôzne
6) Medzirezortné pripomienkové konanie - návrh legislatívneho zámeru zákona o územnom členení Slovenskej republiky, Návrh legislatívneho zámeru zákona o samospráve vyšších územných celkov, (o župnej samospráve), návrh legislatívneho zámeru zákona o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov (žúp)
Uznesenie č.00-12/25.304: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie k Návrhu legislatívneho zámeru zákona o územnom členení Slovenskej republiky, Návrhu legislatívneho zámeru zákona o samospráve vyšších územných celkov, (o župnej samospráve), Návrhu legislatívneho zámeru zákona o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov (žúp) neuplatňuje žiadne pripomienky. Odporúča členenie na vyššie územné celky v 2.alternatíve ( hlavné mesto SR Bratislava osobitne ).
7) Rádio TWIST a.s. Bratislava požiadalo dňa 16.6.2000 o nahliadnutie do spisu SK č.547-PgO/O-347/2000 zo dňa 7.3.2000, ÚK : Markíza Slovakia s.r.o. Blatné - vo veci monitoringu vysielania relácie Televízne noviny z dní 6.3. a 9.3.2000, z dôvodu, že na ústnom pojednávaní dňa 20.6.2000 sa hovorilo aj o vysielaní Rádia TWIST a.s. Bratislava.
Uznesenie č.00-12/25.305: Rada SR pre RTV súhlasí podľa § 23 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. s nahliadnutím do spisu SK č.547-PgO/O-347/2000 zo dňa 7.3.2000 vedenom voči účastníkovi konania Markíza Slovakia s.r.o. Bratislava a poveruje Kanceláriu rady umožnením nahliadnutia do spisu zo strany Rádia TWIST a.s. Bratislava a vykonaním opatrením podľa § 23 ods.3 zákona č.71/1967 Zb.
9) Návrh na výplatu mimoriadnych odmien pre členov rady za mimoriadne práce.
Uznesenie č.00-12/25.306: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie podľa čl.VI ods.3 Štatútu Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, schváleného rozhodnutím č.1752 /1997 predsedu NR SR s platnosťou od 29.9.1997 v znení neskorších zmien, schvaľuje za výkon mimoriadnych prác pre členov rady výplatu mimoriadnych odmien vo výške jednonásobku mesačnej odmeny členov rady. Výplata odmien bude realizovaná v súlade s možnosťami rozpočtu Rady a určeným limitom výdavkov na rok 2000.

Peter Kováč
podpredseda Rady SR pre RTV

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak