Zápisnica RVR č.11/2000 zo dňa 6.6.2000

 

Zápisnica č. 11/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 06.06.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 74-LO/D-749/2000 zo dňa 28.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/133 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: ÚBD Kuzmányho, Košice
 3. SK č. 375-LO/D-2538/98 zo dňa 21.12.1998
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/73 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - zmena frekvencie
  ÚK: Filjo s.r.o., Košice
 4. SK č. 363-LO/D-2250/98 zo dňa 10.11.1998
  vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/41 na televízne terestriálne vysielanie TV MARKÍZA podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - z dôvodu prechodu podniku spoločnosti Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné na základe exekúcie
  ÚK: Gamatex s.r.o., Bratislava, Markíza-Slovakia s.r.o. Blatné
 5. SK č.113-LO/D-1223/2000 zo dňa 17.05.2000
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TKR/38 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: Ubyfo s.r.o., Prievidza
 6. SK č.86-LO/D-927/2000 zo dňa 12.04.2000
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TKR/87 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: Invest s.r.o., Šaľa
 7. SK č. 124-LO/D-1345/2000 zo dňa 19.05.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/24 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania o vysielanie v mestách Ružomberok, Šaľa, Liptovský Hrádok
  ÚK: Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Komárno
 8. SK č. 125-LO/D-1426/2000 zo dňa 29.05.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/94 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: Humenská televízia s.r.o., Humenné
 9. Oznámenie zmien v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena kanálového rastra, doplnenie zmluvy so SOZA a povolenia na TKR
  ÚK: BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou (TKR/141)
  Predkladá: LO Uvádza: Š.Debnár
 10. Oznam podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena kanálového rastra MMDS
  ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš ( TKR /158)
 11. Stanovisko k šíreniu českých programov v SR - vyjadrenie k podnetu občana
 12. Kontrolná činnosť
  a) SK č. 101-PgO/O-746/2000 zo dňa 4.5.2000
  ÚK: Perfect a.s., Dunajská Streda, číslo licencie: T/90
  b) SK č. 56-PgO/O-419/2000 zo dňa 16.3.2000 návrh na zastavenie konania
  ÚK: OTF, a.s. Nižná, číslo licencie: T/8
  ca) SK č. 90-PgO/O-709/2000 zo dňa 18.4.2000
  Správa o monitorovaní vysielania TV Markíza dňa 3.4.2000 (Televízne noviny)
  cb) SK č.91-PgO/0-711/2000 zo dňa 18.4.2000
  Správa o monitorovaní vysielania TV Markíza dňa 4.4.2000 (Televízne noviny)
  cc) SK č. 92-PgO/O-713/2000 zo dňa 18.4.2000
  Správa o monitorovaní vysielania TV Markíza dňa 4.4. a 11.4.2000 (relácia Amslico Kredit)
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o., číslo licencie: T/41
 13. Šetrenie sťažností
  a) Sťažnosť č. 1138/34-2000 zo dňa 3.5.2000
  SK: 103-PgO/D-1138/34-2000 zo dňa 11.5.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 1138/34-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii
  b) Sťažnosť č.997/36-2000 zo dňa 25.4.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 997/36-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii a TV Markíza
 14. Ďalšie konanie po zrušení rozhodnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č. 44/1999 zo dňa 13.5.1999 o uložení pokuty vo výške 250 000,- Sk za opakované porušenie § 5 písm. g/ zák. č. 468/1991 Zb. rozsudkom NS SR č.k. 5 Sž 112/99 zo dňa 29.3.2000
  Účastník konania: Markíza - Slovakia, s. r. o. Blatné
 15. Usmernenie vo veci obsahu poučenia rozhodnutia Rady SR pre RTV, vydávaného podľa § 20 ods. 1 zák. č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
 16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1999 Z. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov - pripomienkové konanie
 17. Rôzne

K bodu 2)
SK č. 74-LO/D-749/2000 zo dňa 28.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/133 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny právnych skutočností spoločnosti.
ÚK: ÚBD Kuzmányho, Košice
Uznesenie č.00-11/2.249: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 74-LO/D-749/2000, začatom dňa 28.03.2000 ( č.p.d. 749), doplnenom dňa 06.04.2000 ( č.p.d. 865) o formulár TKR pre sídl. Kuzmányho a ul. Magurská č. 2, Košice, vo veci oznámenia zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny právnych skutočností držiteľa licencie č. TKR/133 - Územné bytové družstvo-Kuzmányho, Vojenská č. 14, Košice, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu č. TKR/133 držiteľa Územné bytové družstvo-Kuzmányho, Košice, takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/133/98 zo dňa 16.12.1998 sa v časti I. menia body 1,2,3,6, do ktorých sa vkladá písmeno "a" a písmeno "b" a znejú takto:
1.Územný rozsah káblového rozvodu:
1.a) mesto Košice, sídlisko Kuzmányho
1.b) mesto Košice, sídlisko Ťahanovce, dom 307, sekcia D2
2. Obsadenie kanálov:
2.a) sídlisko Kuzmányho
· televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza, MTV1, MTV2, TV Naša
· televízne satelitné vysielanie: RTL SAT 1,PRO 7, DUNA TV, Polsat, BBC World, RAI UNO, DSF, VOX, RTL 2, ZDF, SKY NEWS, VIVA II, TV Polónia, TV 5, Maď.2.pr.
· rozhlasové programy: VKV - FM II
· vnútorný informačný okruh: 1 kanál ( možno využívať len na základe licencie na televízne vysielanie )
2.b) sídlisko Ťahanovce, dom 307, sekcia D2
· televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza, MTV1, MTV2, TV Naša
· televízne satelitné vysielanie: MAX 1, Polsat, RAI UNO, Maď. TV 2, RTL, SAT 1, PRO 7, VOX, VIVA 2, TV Polonia, TV 5, DSF, BBC World, DUNA TV, SKY NEWS , RTL 2, ZDF
· rozhlasové programy: VKV - FM II
· vnútorný informačný okruh: 1 kanál ( možno využívať len na základe licencie na televízne vysielanie )
3. Majiteľ TKR:
3.a) Územné bytové družstvo-Kuzmányho, Vojenská č. 14, Košice
3.b) Družstvo združených stavebných bytových družstiev, Vojenská č. 14, Košice
6. Počet účastníckych prípojok:
6.a) sídlisko Kuzmányho ......................................................3 395
6.b) sídlisko Ťahanovce, dom 307, sekcia D2.........................216
Do rozhodnutia o udelení licencie č. TKR/133/98 zo dňa 16.12.1998 sa v časti I. vkladá nový bod č. 7, ktorý znie:
"7. Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice, vložka číslo 1014/V, zo dňa 24.03.2000, doručeného Rade dňa 28.03.2000."
Rozhodnutie o udelení licencie č. TKR/133/98 zo dňa 16.12.1998 sa zároveň mení v časti II. a znie:
Súčasťou tohto rozhodnutia je i rozhodnutie Oblastného telekomunikačného úradu - Košický kraj vo veci povolenia na zriadenie TKR č. j. 2364/97 zo dňa 31.10.1997, umiestnenie hlavnej stanice : Košice, sídl. Kuzmányho, ul. Magurská č. 2, s dobou platnosti do 31.12.1998, I. dodatok k povoleniu na zriadenie TKR č.: 2364/97-ŠIR s dobou platnosti do 31.12.2000 a rozhodnutie Oblastného telekomunikačného úradu - Košický kraj vo veci povolenia na prevádzku TKR č. 2386/99 zo dňa 13.10.1999, umiestnenie hlavnej stanice : Košice, sídl. Ťahanovce, dom 307 sekcia D2, s dobou platnosti do 13.10.2009.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 3)

SK č. 375-LO/D-2538/98 zo dňa 21.12.1998
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/73 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - zmena frekvencie
ÚK: Filjo s.r.o., Košice
Uznesenie č.00-11/3.250: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 375-LO/D-2538/98, začatom dňa 21.12.1998, vo veci zmeny licencie č. R/73 na rozhlasové vysielanie z dôvodu zmeny frekvencie rozhodla, že mení licenciu č. R/73 na rozhlasové vysielanie držiteľa licencie Filjo s.r.o., Košice z dôvodu zmeny frekvencie takto:
"V rozhodnutí o udelení licencie č. R/73/99 zo dňa 21.09.1999 sa mení v časti I. bod 5, ktorý znie:
5.Pridelená frekvencia: pásmo VKV II- 102,0 MHz Košice - Vodojem" podľa podania doručeného dňa 21.12.1998 a doplnenia doručeného dňa 21.12.1999.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 13 písm. e) je=10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 4)

SK č. 363-LO/D-2250/98 zo dňa 10.11.1998
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/41 na televízne terestriálne vysielanie TV MARKÍZA podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - z dôvodu prechodu podniku spoločnosti Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné na základe exekúcie
ÚK: Gamatex s.r.o., Bratislava, Markíza-Slovakia s.r.o. Blatné
Uznesenie č.00-11/4.251: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v SK č. 363-LO/D-2250/98 začatom dňa 10.11.1998 vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu prechodu podniku spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., na spoločnosť GAMATEX spol. s r.o., pri exekučnej dražbe rozhodla, že nariaďuje ústne pojednávanie na deň 4.7.2000 o 10.30 hod. pre všetkých účastníkov konania. Súčasne rada nariaďuje výsluch svedka - exekútora JUDr. Antona Búryho na deň 4.7.2000 o 10.00 hod. podľa § 35 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní.

Uznesenie č.00-11/4.252: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o zadaní spracovania právneho stanoviska k zneniu zápisnice o dražbe podniku Markíza Slovakia s.r.o. Blatné zo dňa 14.8.1998, kde v bode 1. Predmet dražby je uvedené, že podnik bol exekuovaný bez licencie, a v bode 8. Priebeh dražby je poučenie, že vydražením podniku prechádzajú všetky práva, vrátane držby licencie, na vydražiteľa. Kancelária Rady zadá spracovanie právneho stanoviska Ústavu štátu a práva SAV a PF UPJŠ v Košiciach.

K bodu 5)

SK č.113-LO/D-1223/2000 zo dňa 17.05.2000
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TKR/38 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: Ubyfo s.r.o., Prievidza
Uznesenie č.00-11/5.253: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní 113-LO/D-1223/2000, začatom dňa 17.05.2000, vo veci odňatia licencie č. TKR/38 na vysielanie v káblových rozvodoch držiteľa licencie Ubyfo s.r.o., Prievidza odníma podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania licenciu č.TKR/38 držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch podľa podania doručeného Rade dňa 17.05.2000.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o odňatie licencie).

K bodu 6)

SK č.86-LO/D-927/2000 zo dňa 12.04.2000
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TKR/87 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: Invest s.r.o., Šaľa
Uznesenie č.00-11/6.254: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 86-LO/D-927/2000 začatom dňa 12.04.2000, vo veci odňatia licencie č. TKR/87 držiteľa spoločnosti INVEST spol. s r.o., licenciu odníma na základe § 15 ods. 1 písm. d/ zákona č. 468/19991 Zb.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o odňatie licencie).

K bodu 7)

SK č. 124-LO/D-1345/2000 zo dňa 19.05.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/24 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania o vysielanie v KR v mestách Ružomberok, Šaľa, Liptovský Hrádok, Prievidza a Bojnice.
ÚK: Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Komárno
Uznesenie č.00-11/7.255: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 124-LO/D-1345/2000 začatom dňa 19.05.2000, vo veci zmeny licencie č. TKR/24 držiteľa spoločnosti SLOVAKIA CABLE SYSTEMS, spol. s r.o., mení licenciu č. TKR/24 v zmysle podania doručeného Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 19.05.2000 nasledovne :
V rozhodnutí Č.j. 393/94 zo dňa 28.10.1994 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/24/RZL/253/2000 zo dňa 04.04.2000 sa územný rozsah vysielania dopĺňa o mestá: Ružomberok, Prievidza, Bojnice, Šaľa.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania v plnom znení (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 8)

SK č. 125-LO/D-1426/2000 zo dňa 29.05.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/94 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: Humenská televízia s.r.o., Humenné
Uznesenie č.00-11/8.255: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 125-LO/D-1426/2000, začatom dňa 29.05.2000, vo veci zmeny licencie rozhodla, že mení licenciu na televízne vysielanie č. T/94 držiteľa licencie spoločnosti Humenská televízia, s.r.o., Humenné z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania podľa programovej skladby, predloženej držiteľom licencie Rade SR pre RTV dňa 29.05.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) =20.000,- Sk.
Kancelária Rady SR pre RTV vydá účastníkovi konania v tejto veci rozhodnutie v plnom znení.

K bodu 9)

Oznámenie zmien v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena kanálového rastra, doplnenie zmluvy so SOZA a povolenia na TKR
ÚK: BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou (TKR/141)
Uznesenie č.00-11/8.256: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie nové kanálové rastre v TKR v meste Vranov nad Topľou, sídl. Juh a sídl. Mlynská, povolenie na prevádzku TKR pre sídl. Juh a sídl. Mlynská, povolenie na zriadenie pre sídl. I. a II. s vyznačenou doložkou právoplatnosti, Notársku zápisnicu so zápisom prevádzkovania káblových rozvodov a Hromadnú zmluvu so SOZA, držiteľa licencie č. TKR/141, spol. BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou, podľa podania, doručeného Rade dňa 23.03.2000, doplneného dňa 24.05.2000
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/141 spol. BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou.

K bodu 10)

Oznam podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena kanálového rastra MMDS
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš ( TKR /158)
Uznesenie č.00-11/10.257: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie nový kanálový raster držiteľa licencie č. TKR/158 na vysielanie systémom MMDS držiteľa: spoločnosť MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš, podľa podania zo dňa 24.05.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 25.05.2000.
Kancelária Rady zašle držiteľovi licencie uznesenie Rady SR pre RTV.

K bodu 11)

Stanovisko k šíreniu českých programov v SR - vyjadrenie k podnetu občana. Rada odporúča stanovisko doplniť o stanovisko ČT doručené rade ohľadom vysporiadania autorských a príbuzných práv.
Uznesenie č.00-11/11.259: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie súhlasí so stanoviskom k predmetnej veci, ktoré predkladá licenčný odbor kancelárie Rady a vyjadruje súhlas s jeho uverejnením v miestnych novinách HONTIANSKE LISTY.

K bodu 12a)

Kontrolná činnosť
SK č. 101-PgO/O-746/2000 zo dňa 4.5.2000
Správa č.18/2000/Tv o monitorovaní Mestská televízia DSTV
ÚK: Perfect a.s., Dunajská Streda, číslo licencie: T/90
Uznesenie č.00-11/12.260: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 101-PgO/O-746/2000 zo dňa 4.5.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č.18/2000 o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/90 Perfect a.s. Dunajská Streda, je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.101-PgO/O-746/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 12b)

Kontrolná činnosť
SK č. 56-PgO/O-419/2000 zo dňa 16.3.2000
Návrh na zastavenie konania
ÚK: OTF, a.s. Nižná, číslo licencie: T/8
Uznesenie č.00-11/12.261: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 56-PgO/O-419/2000, zo dňa 16.3.2000, na základe uznesenia č. 00-10/2.226 zo dňa 23.5.2000 podľa ktorého bola držiteľovi licencie odňatá licencia, rozhodla v zmysle § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastaviť správne konanie pretože odňatím licencie č. T/8 odpadol dôvod konania.

K bodu 12ca)

SK č. 90-PgO/O-709/2000 zo dňa 18.4.2000
Správa o monitorovaní vysielania TV Markíza dňa 3.4.2000 (Televízne noviny)
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o., číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-11/12.262: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.1 písm. b) bod 2 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v zmysle § 20 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 6.6.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 90-PgO/O-709/2000 zo dňa 18.4.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č.15/2000/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/41 Markíza-Slovakia s.r.o., Blatné, je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.90-PgO/O-709/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 12cb)

SK č.91-PgO/0-711/2000 zo dňa 18.4.2000
Správa o monitorovaní vysielania TV Markíza dňa 4.4.2000 (Televízne noviny)
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o., číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-11/12.263: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.1 písm. b) bod 2 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v zmysle § 20 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 6.6.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 91-PgO/O-711/00, zo dňa 18.4.2000, držiteľ licencie č T/41 Markíza - Slovakia s.r.o., 900 82 Blatné 334 porušil ustanovenia § 4 ods.2 zák. č. 468/1991 Zb., čl. 7 ods.3 Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii (zák. č. 168/1998 Zb.) a licenčnej podmienky bod 10 písm. c) (časť IV Rozhodnutia o udelení licencie č. T/41 zo dňa 7.8.1995) tým, že dňa 4.4.2000 o 19.00 hod. odvysielal reláciu Televízne noviny, príspevok Patová situácia, ktorý bol nevyvážený, neobjektívny a jednostranný, za čo sa mu určuje podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zák. č. 468/1991 Zb. bezodkladná lehota na nápravu.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie vo veci Markíze - Slovakia s.r.o., Blatné.

K bodu 12cc)

SK č. 92-PgO/O-713/2000 zo dňa 18.4.2000
Správa o monitorovaní vysielania TV Markíza dňa 4.4. a 11.4.2000 (relácia Amslico Kredit)
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o., číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-11/12.264: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. b) bod 2 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v zmysle § 20 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 6.6.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 92-PgO/O-713/2000 zo dňa 18.4.2000, držiteľ licencie č. T/41 Markíza - Slovakia s.r.o., 900 82 Blatné 334 porušil ustanovenia § 8 písm. a) zák. č. 468/1991 Zb. a čl. 17 ods.1 Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii (zákon č. 168/1998 Zb.) tým, že v dňoch 4.4. a 11.4.2000 o 20.35 hod. odvysielal reláciu Amslico Kredit, ktorá nebola označená sponzorským odkazom v súlade s ustanoveniami zákona, a ustanovenia § 6 ods.1 písm.d) zákona č.468/1991 Zb. tým, že názov monitorovanej relácie Amslico Kredit a použité logo v názve relácie a v jej predeloch je skrytou reklamou poisťovne Amslico AIG Life, za čo sa mu určuje podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zák. č. 468/1991 Zb. bezodkladná lehota na nápravu.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie vo veci Markíze - Slovakia s.r.o., Blatné.

K bodu 13a)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1138/34-2000 zo dňa 3.5.2000
SK: 103-PgO/D-1138/34-2000 zo dňa 11.5.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 1138/34-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii - proti relácii Nočná smena zo dňa 1.5. a 2.5.2000 ( 15 minút ).
Uznesenie č.00-11/13.265: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. b/ bod 2 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 1/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, rozhodla dňa 6.6.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 103-PgO/D-1138/34-2000, Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, porušil ustanovenia § 5 písm. c/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a ust. Kap. II, čl. 7 ods. 2 Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii tým, že dňa 1.5.2000 o 21.30 hod. a dňa 2.5.2000 o 10.40 hod. v repríze odvysielal reláciu, ktorá svojím obsahom mohla ohroziť psychický a morálny vývin detí a mladistvých, za čo sa mu ukladá, podľa ustanovenia § 20 ods.5 písm.b) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, pokuta vo výške 200 000,- Sk.
Kancelária rady vydá rozhodnutie o určení lehoty na nápravu.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia.

K bodu 13b)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č.997/36-2000 zo dňa 25.4.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 997/36-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii a TV Markíza
Uznesenie č.00-11/13.266: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, rozhodla dňa 6.6.2000 takto:
Vo veci sťažnosti č. 997/36-2000 zo dňa 18.4.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č.997/36-2000 smerujúcej proti vysielaniu STV a TV Markíza rozhodla, že napadnutým vysielaním TV Markíza a STV nedošlo k porušeniu § 5 písm.a) zákona č.468/1991 Zb.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia.

K bodu 14)

Ďalšie konanie po zrušení rozhodnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č. 44/1999 zo dňa 13.5.1999 o uložení pokuty vo výške 250 000,- Sk za opakované porušenie § 5 písm. g/ zák. č. 468/1991 Zb. rozsudkom NS SR č.k. 5 Sž 112/99 zo dňa 29.3.2000
Účastník konania: Markíza - Slovakia, s. r. o. Blatné
Uznesenie č.00-11/14.267: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 29.3.2000, č.k. 5 Sž 112/99, doručený Rade dňa 22.5.2000, ktorým Najvyšší súd SR zrušil napadnuté rozhodnutie Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č. 44/99 zo dňa 13.5.1999 o uložení pokuty spoločnosti Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné vo výške 250.000,- Sk za porušenie ustanovení § 5 písm. g/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania s poukazom na § 15 ods. 9 zákona č. 46/1999 Z.z., pretože po preskúmaní konania a rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a vec vrátil správnemu orgánu na ďalšie konanie. Vzhľadom na skutočnosť, že na základe preskúmania správneho konania a rozhodnutia Rady dospel Najvyšší súd SR k uvedenému záveru, Rada ukladá Kancelárii Rady prepracovať správu o monitorovaní s návrhom uznesenia v zmysle usmernení NS SR a opätovne predložiť na prerokovanie do Rady.

K bodu 15)

Usmernenie vo veci obsahu poučenia rozhodnutia Rady SR pre RTV, vydávaného podľa § 20 ods. 1 zák. č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
Uznesenie č.00-11/15.268: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Usmernenia vo veci obsahu poučenia rozhodnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, vydaného podľa § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, ktorým Rada pri zistení porušenia zákona určuje prevádzkovateľovi lehotu na nápravu a rozhodnutia Rady, vydaného podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorým Rada správne konanie zastavuje r o z h o d l a, že poučenie uvedených rozhodnutí Rady bude znieť: "Podľa § 21 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok nie je prípustný."

K bodu 16)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1999 Z. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov - pripomienkové konanie.
Uznesenie č.00-11/16.269: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie prerokovala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a stanovisko právneho odboru Kancelárie rady k návrhu zákona.
Rada k návrhu zákona neuplatňuje žiadne pripomienky. Kancelária rady zašle vyjadrenie Rady k návrhu zákona Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v termíne do 12.6.2000.

K bodu 17)

Rôzne
b) Zápisnica č. 2/2000 zo zasadnutia expertnej komisie, ktoré sa konalo dňa 17.05.2000
Uznesenie č.00-11/17.270: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie prerokovala výsledky rokovania expertnej komisie zo dňa 17.05.2000 uvedené v zápisnici č. 2/2000 a zobrala ich na vedomie.
c) Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov za mesiac máj 2000 ( do 30.5.2000 ) a informácia o stave vo vybavovaní rozpočtového opatrenia ohľadom uvoľnenia mimorozpočtových prostriedkov.
Uznesenie č.00-11/17.271: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie prerokovala výsledky čerpania rozpočtu k 31.5.2000 a berie ho na vedomie.
m) Rada po prerokovaní monitorovaných TV Markíza a ich výsledkov rozhodla o spracovaní analýzy porušení zákona zo strany TV Markíza za rok 1999 a 2000.
Uznesenie č.00-11/17.271: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie žiada Kanceláriu Rady o spracovanie analýzy porušení zákona zo strany držiteľa licencie č. T/41 Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné za roky 1999 a 2000 (do 30.5.2000) a súčasne analýzu stavu možnosti a schopnosti držiteľa licencie plniť podmienky určené v licencii. V analýze zohľadniť porovnanie s ostatnými prevádzkovateľmi vysielania.
n) Žiadosť o súhlas so ZSC riaditeľky Kancelárie Rady Ing. Grujbárovej, na 6.Ministerskej konferencii v Krakove ( 15.-16.06.2000).
Uznesenie č.00-11/17.272: Rada SR pre RTV súhlasí s uvoľnením riaditeľky Kancelárie Rady J.Grujbárovej na ZSC - 6.ministerskú konferenciu o masmediálnej politike, ktorá sa bude konať v dňoch 15.-16.6.2000 a ktorej náklady uhrádza MK SR.
Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak