Zápisnica RVR č.10/2000 zo dňa 23.5.2000

 

Zápisnica č. 10/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 23.5.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.

Prítomní členovia rady: 7 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Andrea Hrneková
Overovateľ: Peter Kováč


Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č.93-LO/O-898/2000 zo dňa 26.04.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - odňatie licencie č. T/8 - podľa § 15 ods. 1 písm. d)
  ÚK: OTF a.s., Nižná
  ÚP: 9,30 hod.
 3. SK č. 69-LO/D-689/2000 zo dňa 21.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/104 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Kabsen s.r.o., Senica
 4. SK č.97-LO/D-1106/2000 zo dňa 02.05.2000
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/67 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: Ing. Peter Švarc, CSc., Bratislava
 5. Návrh na začatie SK vo veci odňatia licencie č. TKR/127 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: TVTV s.r.o., Trebišov
 6. SK č.76-LO/D-779/2000 zo dňa 30.03.2000
  vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TKR/90 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: ByPo s.r.o., Ružomberok
 7. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného vysielania v TKR v meste Šaľa a Ružomberok
  ÚK: Slovakia Cable System spol. s r.o., Komárno (TKR/24)
 8. SK č. 86-LO/D-1494/97 zo dňa 13.10.1997
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/55 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Rádiomédia s.r.o., Dubnica nad Váhom
 9. SK č. 297-LO/D-1862/98 zo dňa 21.09.1998
  vo veci žiadosti o udelenie licencie na vysielanie v TKR - prerušenie konania, zastavenie konania
  ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš
 10. SK č. 95-LO/D-1062/2000 zo dňa 27.04.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/98 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: Roland Majkút - MLOK, Levice
 11. SK č. 85-LO/D-901/2000 zo dňa 11.04.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/107 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: Vares s.r.o., Banská Bystrica
 12. SK č. 94-LO/D-978/2000 zo dňa 26.04.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 13. SK č.81-LO/D-738/2000 zo dňa 26.04.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/32 - z dôvodu územného rozsahu vysielania - návrh na zastavenie konania
  ÚK: LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
 14. SK č.48-LO/D-588/2000 zo dňa 10.03.2000
  vo veci udelenia licencie - zmena uznesenia č. 00-08/20.188 zo dňa 18.04.2000
  ÚK: LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
 15. a) SK č. 210-LO/O-1056/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielania v KR - v obci Višňové - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
  ÚK: obec Višňové
  b) SK č. 218-LO/O-1064/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielania v KR - v obci Varín - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
  ÚK: obec Varín
  c) SK č. 213-LO/O-1059/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielania v KR - v obci Lokca - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
  ÚK: obec Lokca
 16. Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
  a) ÚK: Progres Malacky s.r.o., Malacky ( TKR/167)
  b) ÚK: SBD Fiľakovo (TKR/131)
 17. Vydanie kmitočtového listu pre televízny prevádzač Bardejov mesto
  UK: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné ( T/41)
 18. Kontrolná činnosť
  a)SK č. 82-PgO/O-626/2000 zo dňa 11.4.2000
  Správa č.13/2000/Tv o monitorovaní Studio Plus TV
  ÚK: František Kováts Studio Plus TV, Veľký Meder, číslo licencie: T/42
  b)SK č. 87-PgO/O-660/2000 zo dňa 17.4.2000
  Správa č.14/2000/TV o monitorovaní Ižanskej káblovej televízie
  ÚK: Ižanská káblová televízia, s.r.o., Iža, číslo licencie: T/104
  c) Správa o monitorovaní TV Markíza dňa 17.4.2000 (relácia Teleráno od 6.00-8.00 hod.)
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. , číslo licencie: T/41
 19. Šetrenie sťažností
  a) Sťažnosť č. 838/30-2000 zo dňa 4.4.2000
  SK: 84-PgO/O-838/30-2000 zo dňa 11.4.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 838/30-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii
  b) Sťažnosť č.812/29-2000 zo dňa 3.4.2000
  SK: 83-PgO/D-812/29-2000 zo dňa 11.4.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 812/29-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii
 20. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.04.2000
 21. Návrh na ZPC - (Fórum pre demokraciu, Štrasburg, 6.-11.07.2000)
 22. Rôzne

K bodu 2)
SK č.93-LO/O-898/2000 zo dňa 26.04.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - odňatie licencie č. T/8 - podľa § 15 ods. 1 psím. d)
ÚK: OTF a.s., Nižná
ÚP: 9,30 hod.
Uznesenie č.00-10/2.226: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 53-LO/O-898/2000 začatom dňa 09.05.2000 vo veci odňatia licencie č. T/8 na televízne terestriálne vysielanie rozhodla, že odníma licenciu č. T/8 na televízne vysielanie v SR, spoločnosti OTF a.s., Nižná, podľa § 15 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (držiteľovi licencie) rozhodnutie.

K bodu 3)

SK č. 69-LO/D-689/2000 zo dňa 21.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/104 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Kabsen s.r.o., Senica
Uznesenie č.00-10/3.227: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 69-LO/D-689/2000, začatom dňa 21.03.2000, vo veci zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny právnych skutočností spoločnosti držiteľa licencie č. TKR/104, spol. KABSEN s.r.o., Senica, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu č. TKR/104 držiteľa KABSEN s. r.o., Senica nasledovne: doterajší územný rozsah vysielania sa v časti I., v bode 1,2,3,6 a v časti II. rozhodnutia o udelení licencie č. TKR/104/97 zo dňa 03.12.1997 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/104/RZL/175/99, zo dňa 25.03.1999 a rozhodnutím č. TKR/104/RZL/220/99, zo dňa 08.06.1999, podľa podania, doručeného Rade dňa 21.03.2000, doplneného 06.04.2000, dopĺňa takto:
1. Územný rozsah vysielania:
"1. Územný rozsah vysielania sa rozširuje o vysielanie v káblových rozvodoch v meste Senica o - mestskú časť Čáčov a Kunov a o vysielanie v káblových rozvodoch v obci Rohožník.
2.Obsadenie kanálov v TKR:
"2.
a) Obsadenie kanálov v TKR v meste Senica
televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA, ORF 1, ORF 2
televízne satelitné vysielanie: DSF, ZDF, RTL, PRO 7, VOX, SUPER RTL 2, SAT 1, 3 SAT, SKY NEWS, VIVA 1, VIVA 2, TV 5, DISCOVERY, LUNA, HALLMARK, GALAXIA, HBO, SUPER MAX
rozhlasové programy: VKV - FM II
vnútorný informačný okruh: 1 kanál využíva spoločnosť Videoštúdio RIS s.r.o., Senica na základe licencie na televízne vysielanie č. T/33
b) Obsadenie kanálov v TKR v obci Rohožník
televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA, ORF 1, ORF 2
televízne satelitné vysielanie: RTL, DSF, SKY NEWS, SAT 1, PRO 7, LUNA
rozhlasové programy: VKV - FM II"
3. Majiteľ TKR: v časti I. v bode 3 rozhodnutia o zmene licencie č. TKR/104/RZL/220/99 sa dopĺňa text nasledovného znenia:
"3. OSBD Senica, Štefánikova 718, Senica."
4. Počet účastníckych prípojok: v časti I. v bode 6 rozhodnutia o zmene licencie č. TKR/104/RZL/ 220/99 sa dopĺňa počet účastníckych prípojok vložením nového textu :
"6. TKR v obci Rohožník, počet účastníkov 352."
5. V časti I. rozhodnutia o udelení licencie č. TKR/104/97 zo dňa 03.12.1997 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/104/RZL/175/99, zo dňa 25.03.1999 a rozhodnutím č. TKR/104/RZL/220/99, zo dňa 08.06.1999, podľa podania, doručeného Rade dňa 21.03.2000 sa vkladá nový bod č. 7. Právne skutočnosti :
"7. Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo 2104/T , zoznam výpisov KO-1986/2000 zo dňa 16.03.2000."
6. V časti II. rozhodnutia o udelení licencie č. TKR/104/97 zo dňa 03.12.1997 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/104/RZL/175/99, zo dňa 25.03.1999 a rozhodnutím č. TKR/104/RZL/220/99, zo dňa 08.06.1999 sa dopĺňa rozhodnutie o nasledujúce rozhodnutia príslušných OTÚ:
"9/ č. 258-BA-Z zo dňa 15.11.1999, Oblastný telekomunikačný úrad Bratislavský kraj, vo veci povolenia na zriadenie, povolenie platí do 31.12.2000"
"10/ č. 266-TT-Z zo dňa 09.12.1998, Oblastný telekomunikačný úrad Trnavský kraj, vo veci povolenia na zriadenie, povolenie platí do 30.12.1999 a a následne č. 272-TT-Z zo dňa 03.04.2000, Oblastný telekomunikačný úrad Trnavský kraj, vo veci povolenia na zriadenie, povolenie platí do 03.04.2001"
"11/ č. 260-TT-Z zo dňa 29.06.1998, Oblastný telekomunikačný úrad Trnavský kraj, vo veci povolenia na zriadenie, povolenie platí do 30.06.1999 a a následne č. 270-TT-Z zo dňa 15.11.1999, Oblastný telekomunikačný úrad Trnavský kraj, vo veci povolenia na zriadenie, povolenie platí do 30.11.2000"
"12/ č. 273-TT-Z zo dňa 03.04.2000, Oblastný telekomunikačný úrad Trnavský kraj, vo veci povolenia na zriadenie, povolenie platí do 03.04.2001"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 4)

SK č.97-LO/D-1106/2000 zo dňa 02.05.2000
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/67 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: Ing. Peter Švarc, CSc., Bratislava
Uznesenie č.00-10/4.228: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní 97-LO/D-1106/2000, začatom dňa 02.05.2000, vo veci odňatia licencie č. T/67 na televízne vysielanie držiteľa licencie Ing. Peter Švarc, CSc., Bratislava odníma podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania licenciu č.T/67 držiteľa licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v meste Malacky podľa podania doručeného Rade dňa 02.05.2000. Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o odňatie licencie).

K bodu 5)

Návrh na začatie SK vo veci odňatia licencie č. TKR/127 podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: TVTV s.r.o., Trebišov
Uznesenie č.00-10/5.229: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania voči držiteľovi licencie č. TKR/127, spol. TV TV, spol. s r.o., Trebišov, na prevádzkovanie vysielania systémom MMDS v meste Trebišov, vo veci odňatia licencie č. TKR/127, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov. Rada zároveň určuje ústne pojednávanie v tejto veci na deň 20.06.2000 o 930 hod. v sídle Rady SR pre RTV.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začiatku správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 6)

SK č.76-LO/D-779/2000 zo dňa 30.03.2000
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TKR/90 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: ByPo s.r.o., Ružomberok
Uznesenie č.00-10/6.230: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 76-LO/D-779/2000, začatom dňa 30.03.2000, vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TKR/90 držiteľa licencie ByPo s.r.o., Ružomberok, odníma podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, licenciu č.TKR/90 na prevádzkovanie káblových rozvodov v meste Ružomberok, jej držiteľovi ByPo s.r.o. Ružomberok, podľa podania zo dňa 28.03.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 30.03.2000.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o odňatie licencie) rozhodnutie.

K bodu 7)

SK č. 86-LO/D-1494/97 zo dňa 13.10.1997
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/55 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Rádiomédia s.r.o., Dubnica nad Váhom
Uznesenie č.00-10/7.231: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 86-LO/D-1494/97, začatom dňa 13.10.1997, vo veci zmeny licencie rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov mení licenciu na rozhlasové vysielanie č.R/55 držiteľa spoločnosti RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, zoznam výpisov č.:2655/00-I, vložka č.:3502/R, vydaného dňa 17.04.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) je =10.000,- Sk
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie v plnom znení účastníkovi konania.

K bodu 8)

SK č. 297-LO/D-1862/98 zo dňa 21.09.1998
vo veci žiadosti o udelenie licencie na vysielanie v TKR - prerušenie konania, zastavenie konania
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš
Uznesenie č.00-10/8.232: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 297-LO/D-1862/98, začatom dňa 21.09.1998, vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje konanie v časti žiadosti, týkajúcej sa žiadosti o licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v mestách Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok z dôvodu, že žiadateľ vzal svoj návrh na začatie správneho konania späť a v časti žiadosti o licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v Demänovej prerušuje konanie podľa § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní z dôvodu, že začalo konanie o predbežnej otázke. Rada SR pre RTV bude v konaní pokračovať po právoplatnom rozhodnutí príslušného orgánu.
Kancelária Rady vydá v tejto rozhodnutie o zastavení a rozhodnutie o prerušení konania účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 9)

SK č. 95-LO/D-1062/2000 zo dňa 27.04.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/98 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
ÚK: Roland Majkút - MLOK, Levice
Uznesenie č.00-10/9.233: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 95-LO/D-1062/2000, začatom dňa 27.04.2000, vo veci zmeny územného rozsahu vysielania držiteľa licencie č. TKR/98 Rolanda Majkúta, bytom Levice, obchodné meno: Roland Majkút - MLOK, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu č. TKR/98 držiteľa Rolanda Majkúta, bytom Levice, obchodným menom: Roland Majkút - MLOK, podľa podania, doručeného Rade dňa 27.04.2000 ( č.p.d. 1062 ) takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/98/97 zo dňa 10.07.1997 v znení zmien vykonaných rozhodnutím TKR/98/RZL/145/98 zo dňa 17.09.1998 a rozhodnutím TKR/98/RZL/223/99 zo dňa 09.11.1999 sa v časti I., bod 1) vypúšťa obec Hontianske Trsťany a znie:
"Územný rozsah káblového rozvodu: mesto Tlmače - časť Lipník, Nová Baňa, Levice, časť Čankov."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 10)

SK č. 85-LO/D-901/2000 zo dňa 11.04.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/107 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
ÚK: Vares s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.00-10/10.234: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 85-LO/D-901/2000, začatom dňa 11.04.2000, vo veci zmeny územného rozsahu vysielania držiteľa licencie č. TKR/107, spol. VARES s.r.o., Banská Bystrica, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu č. TKR/107 držiteľa spol. VARES s.r.o., Banská Bystrica nasledovne: doterajší územný rozsah vysielania sa v časti I. v bode 1,2,3,4 a v časti II. rozhodnutia o udelení licencie č. TKR/107/98 zo dňa 15.01.1998 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/107/RZL/163/98 zo dňa 05.11.1998 a rozhodnutím č. TKR/107/RZL/236/99 zo dňa 09.11.1999, podľa podania, doručeného Rade dňa 11.04.2000, dopĺňa takto:
1. Územný rozsah vysielania:
"1. Územný rozsah vysielania sa rozširuje o vysielanie v káblových rozvodoch v meste Detva a o vysielanie v káblových rozvodoch v obci Hontianske Trsťany a v obci Šurice."
2.Obsadenie kanálov v TKR:
"Obsadenie kanálov v TKR v meste Detva
televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza, MTV 1
televízne satelitné vysielanie: HALLMARK, SUPER RTL, GALAXIA, RTL 2, TV LUNA, TV POLONIA, DSF, VIVA, KABEL 1, PRO 7
rozhlasové programy: VKV - FM II
Obsadenie kanálov v TKR v obci Hontianske Trsťany
televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza,
televízne satelitné vysielanie: TV LUNA, PRO 7, SUPER RTL, RTL 7, DSF, POLSAT, VIVA, TV POLONIA, RTL, SAT 1
rozhlasové programy: VKV - FM II
Obsadenie kanálov v TKR v obci Šurice
televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza, RTL CLUB, TV 2, MTV 1
televízne satelitné vysielanie: DUNA TV, PRO 7, SAT 1, RTL, DSF, RTL 2
rozhlasové programy: VKV - FM II"
3. Majiteľ TKR: v časti I. v bode 3 rozhodnutia o zmene licencie č. TKR/107/RZL/236/99 zo dňa 09.11.1999 sa dopĺňa text nasledovného znenia:
"3. Spoločnosť IDM, spol. s r.o., Správa bytového fondu Detva, obec Hontianske Trsťany, obec Šurice."
4. Počet účastníckych prípojok: v časti I. v bode 4 rozhodnutia o zmene licencie TKR/107/RZL/236/99 zo dňa 09.11.1999 sa dopĺňa počet účastníckych prípojok textom nasledovného znenia :
"TKR v meste Detva, počet účastníkov 2 300
TKR v obci Hontianske Trsťany, počet účastníkov 180
TKR v obci Šurice, počet účastníkov 102"
5. Časť II. rozhodnutia o udelení licencie č. TKR/107/98 zo dňa 15.01.1998 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/107/RZL/163/98, zo dňa 05.11.1998 a rozhodnutím č. TKR/107/RZL236/99 zo dňa 09.11.1999 sa dopĺňa za poslednú vetu odstavca o text nasledujúceho znenia:
"- Rozhodnutie č.j. S- 1410/99-3OP/99 zo dňa 20.12.1999, vydané OTÚ - Banskobystrický kraj, vo veci povolenia na prevádzku s umiestnením hlavnej stanice v meste Detva, Sídlisko, A. Hlinku 3, povolenie platí do 13.12.2003.
- Rozhodnutie č. 158-BA-P zo dňa 03.12.1996, vydané OTÚ - Západné Slovensko, vo veci povolenia na prevádzku s umiestnením hlavnej stanice v Hontianskych Trsťanoch, povolenie platí do 03.12.2006.
- Rozhodnutie č. j. S - 1532/93-13P/94 zo dňa 17.03.1994, vydané OTÚ- Stredné Slovensko, vo veci povolenia na prevádzku s umiestnením hlavnej stanice v obci Šurice - Kultúrny dom, povolenie platí do17.03.2004. "
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 11)

SK č. 94-LO/D-978/2000 zo dňa 26.04.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-10/11.235: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 94-LO/D-978/2000 začatom dňa 26.04.2000, vo veci oznámenia zmeny programovej štruktúry vysielania podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších .predpisov rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 cit. zákona mení licenciu č. T/15 na televízne vysielanie, jej držiteľa TV LUNA, s.r.o. Bratislava, takto:
V licencii č. T/15 vydanej rozhodnutím o udelení licencie čT/15 zo dňa 16.02.1994 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. T/15/RZl/132/98 zo dňa 03.06.1998, č.T/15/RZL/185/99 zo dňa 30.06.1999 a č. T/15/RZL/230/99 zo dňa 23.11.1999 sa licenčné podmienky v Čl. I menia v nasledovných bodoch :
"7. Časový rozsah vysielania: 5035 hodín / ročne
Týždenný rozsah vysielania: Pondelok - 13 hodín
Utorok - 12 hodín
Streda - 13 hodín
Štvrtok - 10 hodín
Piatok - 13 hodín
Sobota - 16 hodín
Nedeľa - 18 hodín
8. Programová skladba: percentuálne zastúpenie jednotlivých žánrov v televíznom vysielaní : spravodajstvo 10 %
publicistika 23 %
detské programy 14 %
súťaže 16 %
dramatická tvorba 28 %
iné programy 9 %
Podiel jednotlivých žánrov vo vysielaní je možné meniť iba v prípade nárastu podielu vlastnej produkcie.
9. Podiel vlastnej produkcie: minimálne 46 %
10. Držiteľ licencie zabezpečí, aby bol dodržaný podiel vysielacieho času venovaného európskej produkcii, s výnimkou času venovanému informáciám, spravodajským a publicistickým reláciám, športovým podujatiam, hrám, reklame, teletextovým službám a telenákupu v mesačnej programovej štruktúre nasledovne:
- slovenská produkcia 18 %
- európska produkcia / okrem slovenskej / 40 %
- ostatná produkcia 42 %
V tomto zmysle ide o produkciu diel ako sú televízne filmy, seriály, série, kinematografické filmy, dokumentaristika, relácie o umení a vzdelávacie relácie.
11. Podiel repríz: 42 %
13. Vysielací jazyk: slovenský - 76 %
český - 24 % (podiel z celkového vysielacieho času)"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. d) je 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie) rozhodnutie.

K bodu 12)

SK č.81-LO/D-738/2000 zo dňa 26.04.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/32 - z dôvodu územného rozsahu vysielania - návrh na zastavenie konania
ÚK: LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.00-10/12.236: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 81-LO/D-738/2000, začatom dňa 27.03.2000, vo veci zmeny licencie č. R/32 na rozhlasové vysielanie, jej držiteľa Rádio LUMEN spol. s r.o. Banská Bystrica, týkajúcej sa rozšírenia územného rozsahu vysielania o vysielanie z vysielača Prešov - Stráž na frekvencii 92,9 MHz a vysielanie z vysielača Košice - Heringeš na frekvencii 94,4 MHz rozhodla, že na základe listu zo dňa 15.05.2000, v ktorom žiadateľ vzal späť žiadosť o zmenu licencie, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, konanie zastavuje.

K bodu 13)

SK č.48-LO/D-588/2000 zo dňa 10.03.2000
vo veci udelenia licencie - zmena uznesenia č. 00-08/20.188 zo dňa 18.04.2000
ÚK: LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.00-10/13.237: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 48-LO/D-588/2000, začatom dňa 10.03.2000, vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie, žiadateľa Rádio LUMEN spol. s r.o. Banská Bystrica, rozhodla, že mení Uznesenie č. 00-08/20.188 tak, že udeľuje licenciu na rozhlasové vysielanie v SR na frekvenciách 92,9 MHz Prešov - Stráž, 93,3 MHz Sitno, 94,4 MHz Košice - Heringeš, 97,8 MHz Trenčín - Nad Oborou, 102,9 MHz Banská Bystrica - Panský diel, 102,9 MHz Štrbské Pleso - Panoráma, 103,3 MHz Michalovce - Hôrka, 104,5 MHz Sklenné - Bralová skala, 105,8 MHz Námestovo - Magurka, a 106,3 MHz Detvianská Huta - Táňovo, žiadateľovi Rádio Lumen s.r.o. Banská Bystrica na dobu 6 rokov podľa žiadosti zo dňa 09.03.2000, doručenej Rade SR pre RTV dňa 10.03.2000, doplnenej listom zo dňa 15.05.2000. Zároveň stanovuje termín začatia vysielania na deň nasledujúci po ukončení platnosti licencie č. R/32.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu) rozhodnutie spolu s licenčnými podmienkami.

K bodu 14 abc)

SK č. 210-LO/O-1056/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania v KR - v obci Višňové - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
ÚK: obec Višňové

SK č. 218-LO/O-1064/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania v KR - v obci Varín - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
ÚK: obec Varín

SK č. 213-LO/O-1059/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania v KR - v obci Lokca - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
ÚK: obec Lokca
Uznesenie č.00-10/14.238: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v zmysle správneho konania č. 213-LO/O-1059/98 vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch, začatého dňa 30.06.1998 voči obci Lokca, správneho konania č. 218-LO/O-1064/98 vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch, začatého dňa 30.06.1998 voči obci Varín a správneho konania č. 210-LO/O-1056/98 vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch, začatého dňa 30.06.1998 voči obci Višňové, nariaďuje v tejto veci ústne pojednávanie na deň 19.06.2000.

K bodu 15a)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: Progres Malacky s.r.o., Malacky ( TKR/167)
Uznesenie č.00-10/15.239: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie zmenu v kanálovom rastri TKR držiteľa licencie č. TKR/167 spoločnosti PROGRES MALACKY spol. s r. o., Malacky podľa podania doručeného Rade dňa 6.03.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/167 spoločnosti PROGRES MALACKY spol. s r. o., Malacky.

K bodu 15b)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: SBD Fiľakovo (TKR/131)
Uznesenie č.00-10/15.240: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie zmenu v kanálovom rastri TKR držiteľa licencie č. TKR/131 Stavebné bytové družstvo Fiľakovo podľa podania doručeného Rade dňa 26.04.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/131 Stavebnému bytovému družstvu Fiľakovo.

K bodu 16)

Vydanie kmitočtového listu pre televízny prevádzač Bardejov mesto
UK: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné ( T/41)
Uznesenie č.00-10/16.241: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie vydanie kmitočtového listu č.j. 11622/SKS-99, zo dňa 19.04.2000, vydaného telekomunikačným úradom SR pre televízny prevádzač :
Bardejov mesto    35 k    0,03 kW
v rámci dokrytia územia v súlade s licenciou č. T/41.

K bodu 17a)

Kontrolná činnosť
SK č. 82-PgO/O-626/2000 zo dňa 11.4.2000
Správa č.13/2000/Tv o monitorovaní Studio Plus TV
ÚK: František Kováts Studio Plus TV, Veľký Meder, číslo licencie: T/42
Uznesenie č.00-10/17.242: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 82-PgO/O-626/2000 po prerokovaní Správy č.13/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice STUDIO PLUS TV konštatovala, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/42 František Kováts STUDIO PLUS TV je v súlade so zákonom a licenčnými podmienkami a na základe § 30, zákona č.71/67 Zb. o správnom konaní rozhodla o zastavení správneho konania č. 82-PgO/O-626/2000.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 17b)

Kontrolná činnosť
SK č. 87-PgO/O-660/2000 zo dňa 17.04.2000
Správa č.14/2000/TV o monitorovaní Ižanskej káblovej televízie
ÚK: Ižanská káblová televízia, s.r.o., Iža, číslo licencie: T/104
Uznesenie č.00-10/17.243: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 87-PgO/O-660/2000 po prerokovaní Správy č.14/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Ižanská káblová televízia skonštatovala, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/104 Ižanská káblová televízia s.r.o., Iža je v súlade so zákonom a licenčnými podmienkami a na základe § 30, zákona č.71/67 Zb. o správnom konaní rozhodla o zastavení správneho konania č. 87-PgO/O-660/2000.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 17c)

Kontrolná činnosť
Správa o monitorovaní TV Markíza dňa 17.04.2000 (relácia Teleráno od 6.00-8.00 hod.)
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o., Blatné číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-10/17.244: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci monitorovania TV Markíza dňa 17.04.2000, po prerokovaní Správy o monitorovaní TV Markíza zo dňa 17.04.2000 rozhodla o začatí správneho konania a vyžiadaní stanoviska držiteľa licencie Markíza-Slovakia s.r.o., Blatné.
Kancelária Rady začne správne konanie voči Markíze - Slovakia s.r.o., Blatné.

K bodu 18a)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 838/30-2000 zo dňa 04.04.2000
SK: 84-PgO/O-838/30-2000 zo dňa 11.04.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 838/30-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii
Uznesenie č.00-10/18.245: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 23.05.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 84-PgO/D-838/30-2000 zo dňa 03.04.2000, Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 838/30-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii, rozhodla, že napadnuté vysielanie Slovenskej televízie je v súlade s právnymi predpismi a preto, podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zastavuje správne konanie č. 84-PgO/D-838/30-2000.
Kancelária rady vydá rozhodnutie o zastavení konania.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia.

K bodu 18b)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č.812/29-2000 zo dňa 03.04.2000
SK: 83-PgO/D-812/29-2000 zo dňa 11.04.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 812/29-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii
Uznesenie č.00-10/18.246: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 23.05.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 83-PgO/D-812/29-2000 zo dňa 03.04.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 812/29-2000 smerujúcej proti Slovenskej televízii rozhodla, že napadnuté vysielanie Slovenskej televízie je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 83-PgO/D-812/29-2000.
Kancelária rady vydá rozhodnutie o zastavení konania.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia.

K bodu 19)

Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.04.2000
Uznesenie č.00-10/19.247: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.04.2000.

K bodu 20)

Návrh na ZPC - (Fórum pre demokraciu, Štrasburg, 06.-11.07.2000)
Uznesenie č.00-10/20.248: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie súhlasí so ZPC pracovníka programového odboru R.Kutaša do Francúzska, kde sa v Štrasburgu zúčastní akcie "Fórum pre demokraciu", určeného pre mladých ľudí z politických organizácií, médií a mimovládnych organizácií.
Akcia je súčasťou projektu organizácie Article XIX a uskutočňuje sa pod záštitou a finančnou podporou Rady Európy.
Kancelária Rady sa poveruje, aby účastníka vybavila finančnými prostriedkami v rozsahu 50 % vreckového a poistením liečebných nákladov počas ZPC.


Peter Juráš
predseda

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak