Zápisnica RVR č.9/2000 zo dňa 9.5.2000

 

Zápisnica č. 9/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 9.5.2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.30 hod.

Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Anton Kubisch

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č.23-LO/O-109/2000 zo dňa 25.1.2000 vo veci odňatia licencie č.R/52
  - nové skutočnosti v správnom konaní ( oznámenie o vypnutí Rádia DCA, žiadosť o prerušenie vysielania do 31.7.2000, oznámenie Slovgramu o vypovedaní zmluvy )
  ÚK: FM Rádio D.C.A., s.r.o., Dubnica nad Váhom
  ÚP: 9,30 hod dňa 09.05.2000
 3. a) SK č. 19-LO/O-1027/97 zo dňa 08.09.1997 vo veci porušovania § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - návrh na určenie lehoty na nápravu
  b) SK č. 193-LO/O-1039/98 zo dňa 03.06.1998 vo veci neoprávneného vysielania - návrh na zastavenie konania
  c) SK č. 9-PgO/O-62/2000 zo dňa 17.01.2000 vo veci monitoringu vysielania - návrh na zastavenie konania
  ÚK: obec Gbelce
  ÚP: 04.05.2000 o 9,30 hod.
 4. SK č. 209-LO/D-1055/98 zo dňa 30.06.1998 vo veci neoprávneného vysielania - návrh na odňatie licencie
  ÚK: obec Strečno
  ÚP: 04.05.2000 o 10,00 hod.
 5. a) SK č.30-LO/O-1037/97 zo dňa 10.09.1997
  vo veci porušovania § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - návrh na odňatie licencie
  b) SK č. 192-LO/O-1038/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielania - návrh na určenie lehoty na nápravu
  ÚK: mesto Bytča
  ÚP: 04.05.2000 o 10,30 hod.
 6. SK č. 20-LO/D-165/2000 zo dňa 25.01.2000
  vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Nováky
  ÚK: BENET s.r.o., Nováky
  ÚP: 04.05.2000 o 11,00 hod.
 7. SK č. 19-LO/D-165/2000 zo dňa 25.01.2000
  vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Nováky
  ÚK: BENET s.r.o., Nováky
  ÚP: 04.05.2000 o 11,00 hod.
 8. SK č. 77-LO/D-818/2000 zo dňa 03.04.2000
  vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Sobrance
  ÚK: SBD Sobrance
  ÚP: 04.05.2000 o 11,30 hod.
 9. SK č. 63-LO/D-683/2000 zo dňa 21.03.2000
  vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Svidník
  ÚK: Službyt s.r.o., Svidník
  ÚP: 04.05.2000 o 12,00 hod.
 10. SK č. 33-LO/D-318/2000 zo dňa 10.02.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/6 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
 11. SK č. 42-LO/D-464/2000 zo dňa 28.02.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/6 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
 12. SK č. 80-LO/D-870/2000 zo dňa 06.04.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a zmena územného rozsahu vysielania - prerušenie správneho konania
  ÚK: WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava
 13. SK č. 60-LO/D-659/2000 zo dňa 17.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania o terestriálne televízne vysielanie v meste Košice - návrh na zamietnutie žiadosti
  ÚK: WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava
 14. SK č. 10-LO/D-67/2000 zo dňa 12.01.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny licenčnej podmienky - návrh na zamietnutie žiadosti
  ÚK: WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava
 15. SK č.12-LO/D-124/2000 zo dňa 20.01.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
 16. SK č.62-LO/D-569/2000 zo dňa 09.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/66 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: TATRA TEMEX CABLE a.s., Prešov
 17. SK č.200-LO/O-1222/99 zo dňa 07.09.1999
  vo veci dodržiavania licenčných podmienok licencie č. TKR/88 - návrh na zastavenie konania
  ÚK: OSBD Žilina
 18. Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/8 na televízne terestriálne vysielanie
  ÚK: OTF a.s., Nižná
 19. Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
  a) ÚK: TFM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom ( TKR/144)
  b) ÚK: TFM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (TKR/143)
 20. Kontrolná činnosť
  a)SK č. 44-PgO/O-327/00 zo dňa 6.3.2000
  Správa č.5/2000/Ro o monitorovaní Rádia Východ
  ÚK: Prešovská kultúrna agentúra s.r.o., Prešov, číslo licencie: R/54
  b)SK č. 58-PgO/O-430/00 zo dňa 17.3.2000
  Správa č.11/2000/TV Monitoring vysielania TV WYWAR
  ÚK: Quartex group, s.r.o., Holíč, číslo licencie: T/108
  c)SK č.57-PgO/O-429/00 zo dňa 17.3.2000
  Správa č.12/2000/TV o Monitoring vysielania Televízia Handlová
  ÚK: Seperdeo Vita Tv, s.r.o., Handlová, číslo licencie: T/111
 21. Šetrenie sťažností
  a) Sťažnosť č. 881/00 zo dňa 10.4.2000
  SK: 79-PgO/O-582/00 zo dňa 5.4.2000
  Správa č. 6/2000/Ro o monitorovaní a o šetrení sťažnosti č. 881/00 na vysielanie Rádia Twist
  b) Sťažnosť č. 757/28-00 zo dňa 25.3.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 757/28-00 na vysielanie TV Luna (relácia Hviezdy prach)
 22. Projekt monitoringu hlavných spravodajských relácií STV, TV Markíza, TV Luna
 23. Návrh na rozpočtové opatrenie - použitie mimorozpočtových zdrojov
 24. Rôzne


K bodu 2)
Správne konanie č.23-LO/O-109/2000 vo veci odňatia licencie č.R/52, konanie bolo prerušené rozhodnutím rady zo dňa 11.2.2000.
ÚK: FM Rádio D.C.A., s.r.o., Dubnica nad Váhom
Uznesenie č. 00-09/2.193:Rada SR pre RTV na svojom zasadnutí dňa 09.05.2000 rozhodla, že zamieta žiadosť o prerušenie rozhlasového vysielania do 31.07.2000, podľa žiadosti zo dňa 12.04.2000, z dôvodu absencie právomoci Rady rozhodnúť o takejto žiadosti.

Uznesenie č. 00-09/2.194: Rada SR pre RTV v správnom konaní č.23-LO/O-109/2000 začatom dňa 25.1.2000 vo veci odňatia licencie za porušovanie § 5 písm.f/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších prepdisovna a z dôvodu, že držiteľ licencie v rozpore s podmienkami licencie nevysielal viac ako 30 dní, rozhodla, že podľa § 15 ods.1 písm.f/ a podľa § 15 ods. 2 písm. c/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, licenciu č. R/52 na rozhlasové vysielanie jej držiteľovi FM Rádio D.C.A. s.r.o. Dubnica nad Váhom odníma. Rada súčasne v súlade s ustanovením § 21 zákona č.468/1991 Zb. vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (držiteľovi licencie) rozhodnutie.

K bodu 3a)

SK č. 19-LO/O-1027/97 zo dňa 08.09.1997
vo veci porušovania § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - návrh na určenie lehoty na nápravu
ÚK: obec Gbelce
Uznesenie č. 00-09/3.195: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 19-LO/O-1027/97, začatom dňa 08.09.1997 vo veci neoznámenia zmien podľa § 14.ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania rozhodla, že podľa § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. určuje 60 dňovú lehotu na nápravu, v ktorej účastník konania predloží Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie zmluvu so SOZA, uzatvorenú v súlade s § 5 písm. f/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania. Ak nedôjde v určenej lehote k náprave, Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie odníme držiteľovi obci Gbelce licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/20 podľa § 15 ods. 1 písm. f/ zákona č. 468/1991 Zb. z dôvodu, že držiteľ licencie nesplnil povinnosť podľa § 5 písm. f/zákona č. 468/1991 Zb..
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 3b)

SK č. 193-LO/O-1039/98 zo dňa 03.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania - návrh na zastavenie konania
ÚK: obec Gbelce
Uznesenie č. 00-09/3.196: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 193-LO/O-1039/98, začatom dňa 30.06.1998 voči obci Gbelce, držiteľovi licencií č.TKR/20 a T/24 vo veci neoprávneného vysielania rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie, pretože doručením výpisu z Obchodného registra, oddiel : Po, vložka č. : 10034/N, vydaného Okresným súdom Nitra dňa 17.04.2000, odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 3c)

SK č. 9-PgO/O-62/2000 zo dňa 17.01.2000
vo veci monitoringu vysielania - návrh na zastavenie konania
ÚK: obec Gbelce
Uznesenie č. 00-09/3.197: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 9-Pgo/O-62/2000, začatom dňa 17.1.2000, po prerokovaní správy č. 6/2000/TV vo veci monitorovania vysielania OTŠ Gbelce skonštatovala, že monitorované vysielanie televíznej stanice OTŠ Gbelce je v súlade so zákonom a licenčnými podmienkami.

K bodu 4)

SK č. 209-LO/D-1055/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania - návrh na odňatie licencie
ÚK: obec Strečno
Uznesenie č. 00-09/4.198: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 209-LO/O-1055/98, začatom dňa 30.06.1998, rozhodla, že podľa § 15 ods. 1 písm. e/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/68 držiteľovi obci Strečno z dôvodu, že držiteľ licencie porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom v § 3 ods. 2 tým, že nie je zapísaný v Obchodnom registri, čo je podmienkou pre vznik oprávnenia na vysielanie podľa § 12 ods. 6/zákona č. 468/1991 Zb. zákona o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 5a)

SK č.30-LO/O-1037/97 zo dňa 10.09.1997
vo veci porušovania § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - návrh na odňatie licencie
ÚK: mesto Bytča
Uznesenie č. 00-09/5.199: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 30-LO/O-1037/97 rozhodla, že podľa § 15 ods. 1 písm. e a § 15 ods. 1 písm. f/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/21 držiteľovi licencie mestskému úradu Bytča z dôvodu, že držiteľ licencie porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom v § 5 písm. f/ tým, že nemá uzatvorenú zmluvu s organizáciami kolektívnej správy práv a v § 3 ods. 2 tým, že nie je zapísaný v Obchodnom registri, čo je podmienkou pre vznik oprávnenia na vysielanie podľa § 12 ods. 6/ zákona č. 468/1991 Zb. zákona o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 5b)

SK č. 192-LO/O-1038/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania - návrh na určenie lehoty na nápravu
ÚK: mesto Bytča
Uznesenie č. 00-09/5.200: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 192-LO/O-1038/98, začatom dňa 30.06.1998 vo veci neoprávneného vysielania rozhodla, že podľa § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu, v ktorej účastník konania mesto Bytča dá vysielanie v káblových rozvodoch, ktorých je majiteľom, do súladu so zákonom. Ak nedôjde v určenej lehote k náprave, Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodne o uložení pokuty podľa § 20 ods. 7 zákona č. 468/1991 Zb.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 6)

SK č. 20-LO/D-165/2000 zo dňa 25.01.2000
vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Nováky
ÚK: BENET s.r.o., Nováky
Uznesenie č. 00-09/6.201: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č.20-LO/D-165/2000, začatom dňa 25.01.2000 vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Nováky, spol. BENET, s.r.o., Nováky , na dobu 12 rokov, podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 25.01.2000 ( č.p.d. 165), doplnenej dňa 22.03.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je = 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 7)

SK č. 19-LO/D-165/2000 zo dňa 25.01.2000
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Nováky
ÚK: BENET s.r.o., Nováky
Uznesenie č. 00-09/7.202: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 19-LO/D-165/2000, začatom dňa 25.01.2000, vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Nováky ( prevádzkovateľ KR: BENET s.r.o., Nováky) rozhodla, že udelí licenciu spoločnosti BENET s.r.o., Nováky na dobu 12 rokov podľa žiadosti zo dňa 25.01.2000 a doplnenia dňa 22.03.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 8)

SK č. 77-LO/D-818/2000 zo dňa 03.04.2000
vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Sobrance
ÚK: SBD Sobrance
Uznesenie č. 00-09/8.203: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 77-LO/D-818/2000, začatom dňa 03.04.2000, vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Sobrance, žiadateľovi Stavebnému bytovému družstvu Sobrance, Tyršova bl. D-2/E, Sobrance, na dobu 12 rokov, podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 03.04.2000 (č.p.d. 818).
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je = 10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 9)

SK č. 63-LO/D-683/2000 zo dňa 21.03.2000
vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Svidník
ÚK: Službyt s.r.o., Svidník
Uznesenie č. 00-09/9.204: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 63-LO/D-683/2000, začatom dňa 21.03.2000 vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Svidník, spol. Službyt s.r.o., Svidník, na dobu 12 rokov ( v žiadosti dátum do 31.12.2012), podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 21.03.2000 ( č.p.d. 683), doplnenej dňa 10.04.2000 a 14.04.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je = 30.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 10)

SK č. 33-LO/D-318/2000 zo dňa 10.02.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/6 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
Uznesenie č. 00-09/10.205: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 33-LO/D-318/2000, začatom dňa 10.02.2000, mení licenciu na televízne vysielanie č. T/6 držiteľa licencie TV SEVER spol. s r.o., Žilina z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č.T/6 v znení zmien, vykonaných rozhodnutiami o zmene licencie č.T/6/RZL/184/99 zo dňa 25.06.1999 a č. T/6/RZL/239/99 zo dňa 25.01.2000 sa dopĺňa časť II o časť IIa, ktorá je dočasná a znie takto:
IIa.
"Držiteľ licencie bude vysielať do 31.08.2000 podľa predloženej programovej skladby zo dňa 12.04.2000, ktorá je v rozhodnutí č. T/6/RZL/184/99 zo dňa 25.06.1999 zmenená v bodoch 7 a 8, 10 až 14:
7. Časový rozsah vysielania : 4 hod. /denne od 16.00-20.00 hod.
28 hod./týždenne
8. Programová skladba vysielania podľa prílohy žiadosti o zmenu licencie zo dňa 12.04.2000 je platná do 31.08.2000
Programová skladba vysielania TV SEVER - denný plán vysielania od 17.04.2000:
16.00 - 16.15 hod. spravodajstvo TV SEVER, repríza z predchádzajúceho dňa, doplnená Videotextom
16.15 - 17.45 hod. pôvodná tvorba pre mládež, regionálne magazíny, diskusné relácie - premiéra
17.45 - 18.00 hod. spravodajstvo TV SEVER
18.00 - 19.00 hod. rodinný seriál, premiéra
19.00 - 19.40 hod. publicistika, diskusné relácie, repríza
19.40 - 20.00 hod. spravodajstvo, repríza doplnená videotextom
P/R - 50% programov z predchádzajúceho dňa
18.45 hod. Aktuality - Spravodajstvo TV SEVER - Premiéra
19.00 hod. Videotext - repríza
10. Podiel vlastnej produkcie z celkovej vysielacej plochy:
- 70% vlastných programov
- 30 % prevzatých programov
11. Podiel reprízovaných relácií nepresiahne 30 % z celkového vysielacieho času a rámci mesačnej programovej štruktúry
12. Držiteľ licencie zabezpečí, aby bol dodržaný podiel vysielacieho času venovaný európskej produkcie s výnimkou času venovaného informáciám, spravodajským a publicistickým reláciám, športovým podujatiam, hrám, reklame, teletextovým službám a teleshopingu v mesačnej programovej štruktúre nasledovne:
slovenská produkcia: 8 %
európska produkcia (okrem slovenskej produkcie ) 43 %
ostatná produkcia 49 %
13. Pri vysielaní hudobnej produkcie zabezpečí, aby podiel vysielania pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby z celkového mesačného objemu neklesol 1. rok vysielania pod 10 % a nasledujúce roky pod 15 %.
14. Vysielací jazyk: Slovenský 75 %. Český 25 %
podľa podania doručeného Rade dňa 10.02.200 a neskorších dodatkov."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d/ =20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 11)

SK č. 42-LO/D-464/2000 zo dňa 28.02.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/6 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
Uznesenie č. 00-09/11.206: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 42-LO/D-464/2000, začatom dňa 28.02.2000, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu na televízne vysielanie č. T/6 držiteľa TV SEVER s.r.o., Žilina takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č.T/6 v znení zmien, vykonaných rozhodnutiami o zmene licencie č.T/6/RZL/184/99 zo dňa 25.06.1999 a č. T/6/RZL/239/99 zo dňa 25.01.2000 sa vkladá bod 15, ktorý znie:
"15) Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo 326/L, zo dňa 02.03.2000, doručeného Rade dňa 14.03.2000, podľa podania zo dňa 28.02.2000 a doplnkov doručených dňa 14.03.2000 a 26.04.2000"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 12)

SK č. 80-LO/D-870/2000 zo dňa 06.04.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a zmena územného rozsahu vysielania - prerušenie správneho konania
ÚK: WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 00-09/12.207: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 80-LO/D-870/2000 začatom dňa 06.04.2000, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti a zmeny územného rozsahu vysielania podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 cit. zákona mení licenciu č. T/15 na televízne vysielanie, jej držiteľa TV LUNA, s.r.o. Bratislava, takto:
Rozhodnutie o udelení licencie čT/15 zo dňa 16.02.1994 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. T/15/RZl/132/98 zo dňa 03.06.1998, č. T/15/RZL/185/99 zo dňa 30.06.1999 a č. T/15/RZL/230/99 zo dňa 23.11.1999 sa v časti "Právne skutočnosti spoločnosti" dopĺňa podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 3522/B, zo dňa 29.03.2000 o :
" - Obchodné meno : TV LUNA, spol. s r.o.
- Sídlo : Nevädzová 5, 821 01 Bratislava".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e, je 10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania rozhodnutie.

Uznesenie č. 00-09/12.208: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 80-LO/D-870/2000 začatom dňa 06.04.2000, vo veci oznámenia zmeny územného rozsahu vysielania podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že v časti II. oznámenia - žiadosť o rozšírenie územného rozsahu vysielania na kóte Horná Lehota-Lány - sa konanie podľa ustanovenia § 29 ods. 1 s poukazom na § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, prerušuje.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania rozhodnutie.

K bodu 13)

SK č. 60-LO/D-659/2000 zo dňa 17.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania o terestriálne televízne vysielanie v meste Košice - návrh na zamietnutie žiadosti
ÚK: WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 00-09/13.209: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 60-LO/D-659/2000, začatom dňa 17.03.2000, vo veci zmeny licencie č. T/15 na televízne vysielanie jej držiteľa WN Danubius Film s.r.o. Bratislava, týkajúcej sa rozšírenia územného rozsahu vysielania o vysielanie v Košiciach a blízkom okolí rozhodla, že zamieta žiadosť o zmenu licencie č. T/15 na televízne vysielanie z dôvodu, že TÚ SR, odbor správy kmitočtového spektra v Bratislave, neodporúča žiadateľovi prideliť vysielací kanál č. 48, potrebný k požadovanému rozšíreniu televízneho vysielania z dôvodu, že tento kanál je podľa Stockholmskej dohody 1961 určený pre Maďarskú republiku a jej vysielač Emod s výkonom 600 kW a po jeho spustení dôjde k nežiaducemu rušeniu televízneho vysielania v Košiciach. Rada SR pre RTV zároveň zamieta žiadosť o prerušenie konania
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie) rozhodnutie.

K bodu 14)

SK č. 10-LO/D-67/2000 zo dňa 12.01.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/15 - z dôvodu licenčnej podmienky - návrh na zamietnutie žiadosti.
ÚK: WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 00-09/14.210: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 10-LO/D-67/2000 začatom dňa 12.01.2000 vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/15 na televízne vysielanie držiteľa WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava, z dôvodu zmeny licenčnej podmienky rozhodla, že žiadosť zamieta.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie) rozhodnutie.

K bodu 15)

SK č.12-LO/D-124/2000 zo dňa 20.01.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 00-09/15.211: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 12-LO/D-124/2000, začatom dňa 20.01.2000, mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/47 držiteľa licencie RAGTIME s.r.o., Bratislava takto :
V rozhodnutí č. R/47/95 zo dňa 21. 12. 1995 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami R/47/RZL/40/96 zo dňa 03. 09. 1996, R/47/RZL/214/99 zo dňa 07. 09. 1999 a R/47/RZL/250/2000 zo dňa 21.03.2000 sa v časti I. mení bod 1 a bod 8), ktoré znejú:
" 1. Označenie programu : CITY RÁDIO B1"
" 8. Platná je programová skladba doručená Rade SR pre RTV v prílohe dňa 20. januára 2000, doplnená dňa 25. januára 2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. d): = 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 16)

SK č.62-LO/D-569/2000 zo dňa 09.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/66 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: TATRA TEMEX CABLE a.s., Prešov
Uznesenie č. 00-09/16.212: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 62-LO/D-569/2000, začatom dňa 09.03.2000, mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu na televízne vysielanie č. T/66 držiteľa licencie TATRA TEMEX CABLE a.s. Prešov nasledovne :
V rozhodnutí č. T/66/96 zo dňa 30.04.1996 sa časť I. mení nasledovne:
"7. Časový rozsah vysielania : za týždeň 55 hod.
Mestské vysielanie 16 hod.
( z toho premiéra 1 hod. )
textové informácie 39 hod."
" 9. Programová štruktúra: podľa žiadosti doručenej Rade dňa 09.03. 2000, doplnenej dňa 27.03.2000, 28.03.2000 a 10.04.2000."
"12. Vysielací jazyk: slovenský ".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. d): = 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 17)

SK č.200-LO/O-1222/99 zo dňa 07.09.1999
vo veci dodržiavania licenčných podmienok licencie č. TKR/88 - návrh na zastavenie konania
ÚK: OSBD Žilina
Uznesenie č. 00-09/17.213: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 200-LO/O-1222/99, začatom dňa 07.09.1999, vo veci dodržiavania licenčných podmienok držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č.TKR/88 OSBD Žilina rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje toto správne konanie, pretože zaradením programu televíznej stanice Televízia Žilina do kanálového rastra v káblových rozvodoch OSBD Žilina odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 18)

Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/8 na televízne terestriálne vysielanie
ÚK: OTF a.s., Nižná
Uznesenie č. 00-09/18.214: Rada SR pre RTV rozhodla o začatí správneho konania voči držiteľovi licencie č. T/8 na televízne vysielanie v SR, spoločnosti OTF a.s. Nižná, vo veci odňatia licencie podľa § 15.ods. 2 písm. d a § 15 ods. 1 písm. e / zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov za porušovanie povinnosti ustanovenej podľa § 14 ods. 1 citovaného zákona. Rada zároveň určuje ústne pojednávanie v tejto veci na deň 23.5.2000.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začiatku správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 19a)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: TFM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom ( TKR/144)
Uznesenie č. 00-09/19.215: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny počet účastníckych prípojok a nový kanálový raster v TKR v Novom Meste nad Váhom - Záhradkárska osada, držiteľa licencie č. TKR/143 TFM, spol. s r. o., podľa podania doručeného Rade dňa 07.04.2000 .
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/143 TFM, spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom.

K bodu 19b)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: TFM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (TKR/143)
Uznesenie č. 00-09/20.216: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie nový kanálový raster v TKR v Novom Meste nad Váhom - Záhradkárska osada držiteľa licencie č. TKR/144 na vysielanie systémom MVDS, TFM, spol. s r. o., podľa podania doručeného Rade dňa 07.04.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/144 TFM, spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom.

K bodu 20a)

Kontrolná činnosť
SK č. 44-PgO/O-327/00 zo dňa 6.3.2000
Správa č.5/2000/Ro o monitorovaní Rádia Východ
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra s.r.o., Prešov, číslo licencie: R/54
Uznesenie č. 00-09/20.217: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 9.5.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 44 - PgO/O - 327/00 zo dňa 6.3.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č. 5/2000/RO o monitorovaní Rádia Východ zo dňa 27.4.2000 rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. R/54 je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 44 - PgO/O - 327/00.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 20b)

Kontrolná činnosť
SK č. 58-PgO/O-430/00 zo dňa 17.3.2000
Správa č.11/2000/TV Monitoring vysielania TV WYWAR
ÚK: Quartex group, s.r.o., Holíč, číslo licencie: T/108
Uznesenie č. 00-09/20.218: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods. 1 písm. b/ bod 2 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v zmysle § 20 ods. 1/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla dňa 9.5.2000 takto:
Účastník správneho konania č. 58-PgO/O - 430/2000, držiteľ licencie č.T/108 Quartex group, s.r.o. Holíč, porušil ustanovenia § 6 ods.1 písm.f) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov tým, že dňa 17.3. 2000 v čase medzi 18:00-18:30 hod. v spravodajsko-publicistickej relácií Holíčsky žurnál odvysielal príspevok, ktorý svojim obsahom propagoval a robil reklamu politickej strane, za čo sa mu určuje podľa ustanovenia § 20 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov bezodkladná lehota na nápravu.

K bodu 20c)

Kontrolná činnosť
SK č.57-PgO/O-429/00 zo dňa 17.3.2000
Správa č.12/2000/TV o Monitoring vysielania Televízia Handlová
ÚK: Seperdeo Vita Tv, s.r.o., Handlová, číslo licencie: T/111
Uznesenie č. 00-09/20.219: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 9.5.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 57-PgO/O-429/2000 zo dňa 17.3.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č.12/2000 o monitorovaní vysielania Televízie Handlová rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č.T/111 SEPERDEO VITA TV, s.r.o. je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.57-PgO/O-429/2000.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 21a)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 881/00 zo dňa 10.4.2000
SK: 79-PgO/O-582/00 zo dňa 4.4.2000
Správa č. 6/2000/Ro o monitorovaní a o šetrení sťažnosti č. 881/2000 na vysielanie Rádia Twist
Uznesenie č. 00-09/21.220: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 9.5.2000 takto:
Vo veci správneho konania č. 79 - PgO/O - 582/00 zo dňa 5.4.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č. 6/2000/RO o monitorovaní Rádia TWIST a o šetrení sťažnosti č. 881/2000 z 28.4.2000 rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. R/70 je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č. 79 - PgO/O - 582/00.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 21b)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 757/28-00 zo dňa 25.3.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 757/28-00 na vysielanie TV Luna (relácia Hviezdy prach)
Uznesenie č. 00-09/21.221: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č.757/28-00 zo dňa 25.3.2000 rozhodla, že v napadnutom vysielaní nedošlo k porušeniu ustanovení právnych predpisov regulujúcich televízne vysielanie.
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti.

K bodu 22)

Projekt monitoringu hlavných spravodajských relácií STV, TV Markíza, TV Luna.
Uznesenie č. 00-09/22.222: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje predložený projekt monitoringu hlavných spravodajských relácií a ukladá Kancelárii Rady zabezpečiť spracovanie monitoringu.

K bodu 23)

Návrh na mimorozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 00-09/23.223: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie poveruje Kanceláriu Rady spracovaním a zaslaním žiadosti o použitie mimorozpočtových prostriedkov.

K bodu 24)

Rôzne
g) Rada sa oboznámila s článkom v týždenníku DOMINO FÓRUM z 3.5.2000, vyjadreniami P. Ruska pre Rádio TWIST dňa 3.5.2000, v denníku SME dňa 5.5.2000.
Uznesenie č.00-09/24.224: Rada SR pre RTV žiada Kanceláriu Rady o spracovanie trestného oznámenia na P.Ruska za jeho výroky zverejnené v Rádiu TWIST dňa 3.5.2000 a 5.5.2000 a v denníku Sme dňa 5.5.2000 podľa § 154 ods.2 TZ

Uznesenie č.00-09/24.225: Rada SR pre RTV poveruje predsedu, aby požiadal Výbor NR SR pre kultúru a médiá o vykonanie poslaneckého prieskumu na rade s tým, že požiada aj o prípadnú účasť poslancov z iných výborov NR SR.


Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak