Zápisnica RVR č.8/2000 zo dňa 17. a 18.4.2000

 

Zápisnica č. 8/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 17. apríla 2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava a dňa 18. apríla 2000 v Dome novinárov, Župné nám. 7, Bratislava

Prítomní členovia rady :
17.4.2000: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
18.4.2000: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská

Program:

17.04.2000

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č.74-LO/D-552/98 zo dňa 18.03.1998
  vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie v meste Poprad
  ÚK: TV POPRAD s.r.o., Poprad
  ÚP: 9,15 hod.
 3. SK č. 33-LO/D-318/2000 zo dňa 10.02.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/6 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
  ÚP: 9,45 hod.
 4. SK č. 374-LO/D-2539/98 zo dňa 21.12.1998
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/49 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti ( materiál ste už obdržali)
  ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
 5. SK č. 11-LO/D-26/99 zo dňa 07.01.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/54 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti ( materiál ste už obdržali)
  ÚK: PKA s.r.o., Prešov
 6. SK č. 289-LO/D-1823/98 zo dňa 16.09.1998
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/79 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti ( materiál ste už obdržali)
  ÚK: Ak art s.r.o., Poprad
 7. SK č.280-LO/D-2800/99 zo dňa 29.11.1999
  vo veci udelenia licencie na vysielanie TKR v meste Zlaté Moravce - návrh na zastavenie konania
  ÚK: Službyt s.r.o., Zlaté Moravce
 8. SK č.246-LO/D-2506/99 zo dňa 25.10.1999
  vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie v meste Spišská Nová Ves - návrh na zastavenie konania
  ÚK: BIC Spišská Nová Ves s.r.o., Spišská Nová Ves
 9. SK č. 53-LO/D-503/2000 zo dňa 03.03.200
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/138 - z dôvodu zmeny právnych skutočnosti spoločnosti
  ÚK: Kabelovka s.r.o., Plavnica
 10. SK č. 52-LO/D-503/2000 zo dňa 03.03.200
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/107 - z dôvodu zmeny právnych skutočnosti spoločnosti
  ÚK: Kabelovka s.r.o., Plavnica
 11. Kontrolný monitoring
  a)SK č. 221-PgO/O-1337/99 zo dňa 4.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
  Správa č.59/99/TV Monitoring Infokanála TEMEX TV v Prešove
  ÚK:Tatra Temex Cable a.s., Prešov číslo licencie: T/66
  b) SK č.219-PgO/O-1355/99 zo dňa 4.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
  Správa č. 63/99/TV o monitorovaní Obecného vysielania Šuňava
  ÚK: Obec Šuňava, číslo licencie: T/65
  c) SK č.222-PgO/O-1338/99 zo dňa 4.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
  Správa č. 62/99/TV o monitorovaní vysielania Mestského televízneho kanála Brezno
  ÚK: Mestský televízny kanál s.r.o., Brezno číslo licencie: T/93
  d) Správa z kontinuálneho monitorovania STV z dní 4.-6.apríla 2000 (vysielanie reklám v čase od 19.15 do 20.15 hod. - reklama na film Ježiš).
 12. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 262/6-00 zo dňa 2.2.2000
  SK: 28-PgO/D-282/6-00 zo dňa 15.2.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 262/6-2000 smerujúcej proti STV
 13. Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
  a) ÚK: Obec Komjatice ( TKR/71)
  b) ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica(TKR/10)
  c) ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica(TKR/96)
 14. Návrh na ZSC - XI. zasadnutie ERPA, Paríž 25. - 26. máj 2000
 15. Rôzne

  18.04.2000

 16. Sk č. 64-LO/O-463/2000 zo dňa 21.03.2000
  Vo veci neoprávneného rozhlasového vysielania v meste Dubnica nad Váhom
  ÚK: Patrik Žatko, Dubnica nad Váhom
  ÚP: 9,30 hod.
 17. SK č.46-LO/D-555/2000 zo dňa 08.03.2000
  vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie na frekvencii 93,9 MHz Prievidza
  ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA spol. s r.o., Bojnice
  ÚP: 10,00 hod.
 18. SK č.59-LO/D-663/2000 zo dňa 17.03.2000
  vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie
  ÚK: KIKS s.r.o., Michalovce
  ÚP: 10,40 hod.
 19. SK č.264-LO/D-2704/1999 zo dňa 18.12.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/35 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie o vysielanie na frekvencii 89,0 MHz Rožňava
  ÚK: KIKS s.r.o., Michalovce
 20. SK č.48-LO/D-588/2000 zo dňa 17.03.2000
  vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie
  ÚK: Rádio Lumen s.r.o., Banská Bystrica
  ÚP: 11,20 hod.
 21. SK č.54-LO/D-618/2000 zo dňa 14.03.2000
  vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie na frekvenciách 1287 kHz Banská Bystrica, Poprad, Prešov, Veľké Kostoľany a 1485 kHz Bratislava
  ÚK: Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc. Washington, D.C.
  ÚP: 12,00 hod.
 22. SK č.218-LO/D-1113/1999 zo dňa 17.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/66 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie o vysielanie na frekvencii 95,7 MHz Rožňava
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
 23. SK č.5-LO/D-30/2000 zo dňa 10.01.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/70 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie o vysielanie na frekvencii 101,4 MHz Rožňava
  ÚK: RADIO TWIST a.s., Bratislava
 24. SK č.50-LO/D-605/2000 zo dňa 13.03.2000
  vo veci žiadosti o pridelenie frekvencií 95,7 MHz Rožňava, 91,6 MHz Lučenec, 88,5 MHz Snina
  ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava


K bodu 2)
SK č.74-LO/D-552/98 zo dňa 18.03.1998
vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie v meste Poprad na 55.TV kanáli - kóta Poprad
ÚK: TV POPRAD s.r.o., Poprad
Uznesenie č. 00-08/2.162: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 74-LO/D-552/98, začatom dňa 18.03.1998, vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie v meste Poprad rozhodla, že udeľuje podľa § 10 ods. 4 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu na televízne terestriálne vysielanie na 55. TV kanáli s vyžiareným výkonom 100W v meste Poprad, žiadateľovi spol. TV Poprad s r.o., Poprad, na dobu 12 rokov podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 18.03.1998 ( č.p.d. 552 ) a doplnenej dňa 31.01.2000, 21.03.2000 a 28.03.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. a) a smernicou Rady zo dňa 03.10.1995 na vykonanie zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch je = 50.000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc Sk).
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 3)

SK č. 33-LO/D-318/2000 zo dňa 10.02.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/6 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania.
ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
Uznesenie č. 00-08/3.163: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 33-LO/D-318/2000, začatom dňa 10.02.2000, účastník konania: TV Sever s.r.o. Žilina, odkladá svoje rozhodnutie v tejto veci na budúce zasadnutie - Kancelária Rady pripraví na budúce zasadnutie návrh uznesenia, v ktorom zohľadní nové skutočnosti, ktoré vyplynuli z ústneho pojednávania - najmä dočasnosť oznámených zmien programovej skladby a časového rozsahu vysielania. Kancelária Rady súčasne požiada o stanovisko OZ Rádiokomunikácie a TÚ SR k problematike rušenia signálu TV SEVER a TV NOVA.

K bodu 4)

SK č. 374-LO/D-2539/98 zo dňa 21.12.1998
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/49 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti.
ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
Uznesenie č. 00-08/4.164: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 374-LO/D-2539/98, začatom dňa 21.12.1998, vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevode akcií a zmene právnych skutočností spoločnosti WA SLOVAKIA a.s., Bratislava, rozhodla takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 a v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. R/49/RZL/63/97 zo dňa 17.03.1999, R/49/RZL/79/97 zo dňa 09.07.1997, R/49/RZL/89/97 zo dňa 30.09.1997, R/49/RZL/121/98 zo dňa 14.05.1998 a R/49/RZL/139/98 zo dňa 25.06.1998 sa v časti I. vkladá nový bod 10), ktorý znie :
" 10) Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 1094/B zo dňa 04.04.1999, ktorý bol doručený Rade dňa 12.04.2000 ( č.p.d. 924)." podľa podania zo dňa 18.12.1998, doručeného Rade dňa 21.12.1998, v znení neskorších dodatkov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 5)

SK č. 11-LO/D-26/99 zo dňa 07.01.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/54 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti.
ÚK: PKA s.r.o., Prešov
Uznesenie č. 00-08/5.165: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 11-LO/D-26/99, začatom dňa 07.01.1999, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/54 držiteľa Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov takto:
"I.
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/54/97 zo dňa 06.03.1997 v znení zmien vykonaných rozhodnutím R/54/RZL/115/98 zo dňa 12.02.1998 sa v časti I vkladá nový bod 9, ktorý znie:
9) Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo 3169/P zo dňa 31.08.1999, doručeného rade dňa 06.09.1999 (č.p.d. 2110), podľa podania zo dňa 05.01.1999, doručeného Rade dňa 07.01.1999 a doplnkov doručených dňa 18.02.1999, dňa 22.02.1999, dňa 28.04.1999, dňa 20.05.1999, dňa 09.07.1999 a dňa 06.09.1999."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 6)

SK č. 289-LO/D-1823/98 zo dňa 16.09.1998
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/79 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti.
ÚK: Ak art s.r.o., Poprad
Uznesenie č. 00-08/6.166: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 289-LO/D- zo dňa 1823/98, začatom dňa 16.09.1998, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších .predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu na televízne vysielanie č. T/79 držiteľa Ak art, s.r.o., Poprad takto:
"I.
V rozhodnutí o udelení licencie čT/79/96 zo dňa 20.12.1996 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami T/79/RZl/80/97 zo dňa 14.07.1997, T/79/RZL/90/97 zo dňa 02.10.1997, T/79/RZL/124/98 zo dňa 23.04.1998, T/79/RZL/135/98 zo a 09.06.1998, T/79/RZL/142/98 zo dňa 10.08.1998 a T/79/RZL/167/98 zo dňa 01.12.1998 sa vkladá bod 11, ktorý znie:
11) Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo 10245/P, zo dňa 02.02.1999, doručeného Rade dňa 05.02.1999 (č.p.d. 192), podľa podania zo dňa 11.09.1998, doručeného Rade dňa 16.09.1998 a doplnkov doručených dňa 02.10.1998, dňa 19.10.1998, dňa 20.10.1998, dňa 29.10.1998, dňa 09.12.1998, dňa 05.02.1999 a dňa 19.02.1999."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 7)

SK č.280-LO/D-2800/99 zo dňa 29.11.1999
vo veci udelenia licencie na vysielanie TKR v meste Zlaté Moravce - návrh na zastavenie konania
ÚK: Službyt s.r.o., Zlaté Moravce
Uznesenie č. 00-08/7.167: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 280-LO/D-2800/99, začatom dňa 29.11.1999, vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Zlaté Moravce, rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje toto správne konanie, pretože účastník konania - Službyt m.p., Zlaté Moravce, podaním doručeným Rade dňa 30.03.2000 (č.p.d.780), vzal svoju žiadosť o udelenie licencie späť.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 8)

SK č.246-LO/D-2506/99 zo dňa 25.10.1999
vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie v meste Spišská Nová Ves - návrh na zastavenie konania
ÚK: BIC Spišská Nová Ves s.r.o., Spišská Nová Ves
Uznesenie č. 00-08/8.168: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 246-LO/D-2506/99, začatom dňa 25.10.1999, vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie v meste Spišská Nová Ves, rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje toto správne konanie, pretože účastník konania - BIC Spišská Nová Ves, spol. s r.o., podaním doručeným Rade dňa 03.04.2000 ( č.p.d. 819 ) vzal svoju žiadosť o udelenie licencie späť.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 9)

SK č. 53-LO/D-503/2000 zo dňa 03.03.200
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/138 - z dôvodu zmeny právnych skutočnosti spoločnosti podľa doručeného výpisu z OR.
ÚK: Kabelovka s.r.o., Plavnica
Uznesenie č. 00-08/9.169: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 53-LO/D-503/2000, začatom dňa 03.03.2000, vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti Kabelovka, spol. s r.o., Plavnica, držiteľa licencie č. TKR/138, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. mení licenciu č. TKR/138 držiteľa Kabelovka, spol. s r.o., Plavnica, podľa podania doručeného Rade dňa 03.03.2000, doplneného dňa 30.03.2000.
Rozhodnutie č.: TKR/138/99 zo dňa 05.01.1999 sa mení v časti I., kde sa vkladá nový bod č. 7, ktorý znie nasledovne:
"7. Právne skutočnosti spoločnosti Kabelovka, spol. s r.o., Plavnica, podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Prešove, zoznam výpisov č.: V-2375/00, vložka č. 10780/P, vydaného dňa 23.03.2000."
Rada zároveň vyzýva držiteľa licencie č. TKR/138, spoločnosť Kabelovka, spol. s r.o. Plavnica, aby požiadal Obchodný register Okresného súdu v Prešove o vykonanie zmeny v predmete činnosti o zápis licencií č. TKR/138, udelených Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania

K bodu 10)

SK č. 52-LO/D-503/2000 zo dňa 03.03.200
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/107 - z dôvodu zmeny právnych skutočnosti spoločnosti podľa doručeného výpisu z OR.
ÚK: Kabelovka s.r.o., Plavnica
Uznesenie č. 00-08/10.170: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 52-LO/D-503/2000, začatom dňa 03.03.2000, vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti Kabelovka, spol. s r.o., Plavnica, držiteľa licencie č. T/107, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. mení licenciu č. T/107,držiteľa Kabelovka, spol. s r.o., Plavnica, podľa podania doručeného Rade dňa 03.03.2000, doplneného dňa 30.03.2000.
Rozhodnutie č.: T/107/99 zo dňa 05.01.1999 sa mení v časti I., kde sa vkladá nový bod č. 12, ktorý znie nasledovne:
"7. Právne skutočnosti spoločnosti Kabelovka, spol. s r.o., Plavnica, podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Prešove, zoznam výpisov č.: V-2375/00, vložka č. 10780/P, vydaného dňa 23.03.2000."
Rada zároveň vyzýva držiteľa licencie č. licencie č. T/107, spoločnosť Kabelovka, spol. s r.o. Plavnica, aby požiadal Obchodný register Okresného súdu v Prešove o vykonanie zmeny v predmete činnosti o zápis licencií č. T/107, udelených Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania

K bodu 11a)

Kontrolný monitoring
a)SK č. 221-PgO/O-1337/99 zo dňa 4.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
Správa č.59/99/TV Monitoring Infokanála TEMEX TV v Prešove
ÚK:Tatra Temex Cable a.s., Prešov číslo licencie: T/66
Uznesenie č. 00-08/11.171: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) rozhodla dňa 17.04.2000 vo veci správneho konania č.221-PgO/O-1337/99 zo dňa 04.10.1999, po prerokovaní Správy č. 59/99/TVo monitorovaní vysielania Infokanála Temex TV v Prešove, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/66 je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.221-PgO/O-1337/99.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 11b)

Kontrolný monitoring
SK č.219-PgO/O-1355/99 zo dňa 4.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
Správa č. 63/99/TV o monitorovaní Obecného vysielania Šuňava
ÚK: Obec Šuňava, číslo licencie: T/65
Uznesenie č. 00-08/11.172: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 17.04.2000 vo veci správneho konania č. 219-PgO/O-1335/99 zo dňa 04.10.1999, po prerokovaní Správy č. 63/99/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice Obecné vysielanie Šuňava, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/65/TV je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.219-PgO/O-1335/99.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 11c)

Kontrolný monitoring
SK č.222-PgO/O-1338/99 zo dňa 4.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
Správa č. 62/99/TV o monitorovaní vysielania Mestského televízneho kanála Brezno
ÚK: Mestský televízny kanál s.r.o., Brezno číslo licencie: T/93
Uznesenie č. 00-08/11.173: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla dňa 17.04.2000 vo veci správneho konania č. 222-PgO/O-1338/99 zo dňa 04.10.1999 po prerokovaní Správy č. 62/99/TV o monitorovaní vysielania Mestského televízneho kanála Brezno, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/93/TV je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami a preto podľa § 30, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.222-PgO/O-1338/99.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie o zastavení správneho konania.

K bodu 11d)

Správa z kontinuálneho monitorovania STV z dní 4.-6.apríla 2000 (vysielanie reklám v čase od 19.15 do 20.15 hod.) - reklama na premietanie filmu Ježiš.
Uznesenie č.00-08/11.174: Návrh na začatie správneho konania vo veci odvysielania reklamy na premietanie filmu Ježiš (STV Bratislava) nezískal dostatočnú podporu členov rady.

K bodu 12)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 262/6-00 zo dňa 2.2.2000
SK: 28-PgO/D-282/6-00 zo dňa 15.2.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 262/6-2000 smerujúcej proti STV
Uznesenie č. 00-08/12.175: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3 a § 3 ods.3 zák. č.160/1997 Z. z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) vo veci správneho konania č.28-PgO/D-262/6-2000 zo dňa 15.2.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 262/6-2000 smerujúcej proti STV rozhodla, že v dotknutom vysielanie STV nedošlo k porušeniu právnych predpisov a preto podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie č.28-PgO/D-262/6-2000.
V časti sťažnosti týkajúcej sa vysielania dňa 5.1.2000 sťažnosť nemohla prešetriť.
Rada zašle list ústrednému riaditeľovi a Rade STV s upozornením na nevhodnosť zaraďovania prezentácie okultných praktík do vysielania Slovenskej televízie, najmä do relácií určených detskému divákovi.
Kancelária rady vydá rozhodnutie o zastavení konania STV.
Sťažovateľovi Kancelária rady oznámi výsledok šetrenia.

K bodu 13a)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: Obec Komjatice ( TKR/71)
Uznesenie č. 00-08/13.176: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny kanálový raster v TKR v obci Komjatice, držiteľa licencie č. TKR/71 na vysielanie v káblovom rozvode obec Komjatice, podľa podania zo dňa 20.03.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 21.03.2000.
Kancelária Rady SR pre RTV zašle uznesenie Rady SR pre RTV držiteľovi licencie č. TKR/71 obci Komjatice.

K bodu 13b)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica(TKR/10)
Uznesenie č. 00-08/13.177: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny počet účastníckych prípojok a nové kanálové rastre v TKR v meste Banská Bystrica na sídl.: Fončorda, Sásová, Severná a Podlavice a v mestách Považská Bystrica, Žiar nad Hronom, Želiezovce, Revúca, Rajec, Sliač a Lučenec, držiteľa licencie č. TKR/10 Kabel Plus, a.s., Banská Bystrica, podľa podania, doručeného Rade dňa 07.03.2000 a dňa 04.04.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/10 Kabel Plus, a.s., Banská Bystrica.

K bodu 13c)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica(TKR/96)
Uznesenie č. 00-08/13.178: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny počet účastníckych prípojok a nový kanálový raster v TKR v meste Banská Bystrica držiteľa licencie č. TKR/96 na vysielanie systémom MMDS, Kabel Plus, a.s., Banská Bystrica, podľa podania doručeného Rade dňa 07.03.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/96 Kabel Plus, a.s., Banská Bystrica.

K bodu 14)

Návrh na ZSC - XI. zasadnutie EPRA, Paríž 25. - 26. máj 2000
Uznesenie č. 00-08/14.179: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie súhlasí s účasťou predsedu P.Juráša, podpredsedu Rady P.Kováča a pracovníčky Kancelárie E. Bobákovej na XI. zasadnutí Európskej platformy regulačných orgánov, ktoré sa uskutoční v Paríži v dňoch 25.-26.mája. ZPC sa uskutoční podľa variantu I. a Kancelária Rady sa poveruje jej organizačným a finančným zabezpečením.

K bodu 15)

Rôzne:
a) Informácia o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 31.03.2000
Uznesenie č. 00-08/15.180: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtových prostriedkov za mesiac marec 2000. Z: RK, LO
c) Návrh na prehodnotenie a zmenu uznesení rady
K bodu č.18 zo dňa 4. 4. 2000 č. 00-07/18.159 a č. 00-07/18.160 vo veci ďalšieho postupu rady k protestu generálneho prokurátora SR doručeného rade dňa 14. 2. 2000 a následného listu GP doručeného rade dňa 24. 3. 2000 z dôvodu preverenia právnych náležitostí týchto uznesení na GP, KS a advokátskej kancelárie JUDr. Kulicha, ako aj uznesenia NS SR zo dňa 24. 2. 2000 doručeného rade dňa 12. 4. 2000.
Uznesenie č.00-08/15.181:Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na základe nových skutočností - doručenia uznesenia NS SR o zastavení konania vo veci preskúmania zákonnosti Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č.T/34/RZL/186/99 o zmene licencie č.T/34 ruší svoje uznesenia č.00-07/18.159 a 00-07/18.160 zo dňa 4.4.2000.

Uznesenie č.00-08/15.182: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie v zmysle § 11 ods.2 zákona č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov nevyhovuje protestu prokurátora č.VI Gd 4268/99 zo dňa 11.2.2000, ktorým tento navrhol zrušiť rozhodnutie Rady SR pre RTV č.T/34/RZL/186/99 o zmene licencie č.T/34 z dôvodu zmeny prevádzkovateľa licencie, a to z týchto dôvodov: Rada SR pre RTV v súlade so zásadou vyjadrenou v čl.2 Ústavy Slovenskej republiky bola povinná rešpektovať právoplatné rozhodnutie exekútora o dražbe časti podniku VTV podľa § 179 Exekučného poriadku, s tým, že vydraženú časť podniku tvorili okrem iného aj licencia č.T/34 a logo podniku ako nehmotné statky, ktoré tvoria súčasť podniku podľa § 5 Obchodného zákonníka. Táto skutočnosť bola rade oznámená podľa § 14 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a Rada podľa § 14 ods.2 cit.zákona mala iba dve možnosti - rozhodnúť o zmene licencie, alebo licenciu odňať (§ 15 ). V súvislosti s ustanoveniami § 15 cit. zákona, ktorý má kogentnú povahu a taxatívnym spôsobom vypočítava možnosti pre odňatie licencie, mohla rada prakticky iba zobrať na vedomie právny stav, ktorý vznikol aktom exekúcie a prechodom časti podniku na vydražiteľa.
Okrem uvedených skutočností v čase podania protestu prokurátora neexistoval samotný predmet správneho konania, pretože pred doručením protestu došlo k odňatiu licencie rozhodnutím rady zo dňa 8.2.2000.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie GP SR.


k) Informácia o vybavení žiadosti o opravy podľa ustanovenia zákona č. 81/1966 Zb.: Rádio Nitra: odvysielané dňa 13.4.2000 o 15,00 hod., TV MARKÍZA: neodvysielané, NOVÝ ČAS: nepublikované, STRATÉGIE: šéfredaktor Mazág informoval predsedu, že oprava bude publikovaná v čísle 04/2000.
Uznesenie č.00-08/15.183: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie poveruje Kanceláriu Rady spracovaním súdnych žalôb za neodvysielanie a neuverejnenie opravy ( Nový čas, TV Markíza ).

K bodu 16)

SK č. 64-LO/O-463/2000 zo dňa 21.03.2000
Vo veci neoprávneného rozhlasového vysielania v meste Dubnica nad Váhom
ÚK: Patrik Žatko, Dubnica nad Váhom
Uznesenie č. 00-08/16.184: Rada SR pre RTV po vykonanom ústnom pojednávaní v rámci správneho konania č. 64-LO/D 463/2000, začatého dňa 21.03.2000, rozhodla tak, že ukladá pokutu podľa ustanovenia § 20 ods. 7, s poukazom na § 20 ods. 5 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, za neoprávnené rozhlasové vysielanie v meste Dubnica nad Váhom, Centrum II, č. 92/50, bez licencie t.j. za porušovanie § 3 cit. zákona, fyzickej osobe Patrikovi Žatkovi, bytom tamtiež, vo výške 50 000,-Sk.
Kancelária Rady SR pre RTV zašle účastníkovi konania rozhodnutie o uložení pokuty.

K bodu 17)

SK č.46-LO/D-555/2000 zo dňa 08.03.2000
vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie na frekvencii 93,9 MHz Prievidza
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA spol. s r.o., Bojnice
Uznesenie č. 00-08/17.185: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 46-LO/D-555/2000, začatom dňa 08.03.2000, vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie na frekvencii 93,9 MHz Prievidza, rozhodla, že udelí licenciu spoločnosti RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Prievidza podľa §10 ods. 4 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov na dobu 6 rokov, podľa podania doručeného Rade dňa 08.03.2000, v zmysle dodaných doplnkov. Zároveň stanovuje termín začatia vysielania na deň nasledujúci po ukončení platnosti licencie č. R/33.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 13 písm. a) je=40.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 18)

SK č.59-LO/D-663/2000 zo dňa 17.03.2000
vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: KIKS s.r.o., Michalovce
Uznesenie č. 00-08/18.186: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 59-LO/D-663/2000, začatom dňa 17.03.2000, vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie na frekvenciách 104,5 MHz Košice, 92,6 MHz Brezová, 104,1 MHz Prešov, 97,0 MHz Hôrka, 104,2 MHz Domaša - Holčíkovce, 95,9 MHz Kamenica nad Cirochou, 90,8 MHZ Stráž a 89,0 MHZ Rožňava, rozhodla, že udelí licenciu spoločnosti KIKS s.r.o., Michalovce podľa § 10 ods. 4 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov na dobu 6 rokov podľa podania doručeného Rade dňa 10.02.2000 v zmysle dodaných doplnkov. Zároveň stanovuje termín začatia vysielania na deň nasledujúci po ukončení platnosti licencie č. R/32.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 12 písm. a) je=60.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 19)

SK č.264-LO/D-2704/99 zo dňa 18.12.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/35 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie o vysielanie na frekvencii 89,0 MHz Rožňava
ÚK: KIKS s.r.o., Michalovce
Uznesenie č. 00-08/19.187: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 264-LO/D-2704/99, začatom dňa 18.12.1999 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/35 držiteľa licencie KIKS s.r.o., Michalovce z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielanie - rozšírenie vysielania o vysielanie na kmitočte 92,6 MHz Levoča - Brezová rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/35 držiteľa licencie KIKS s.r.o., Michalovce takto:
V rozhodnutí o udelení licenciu č. R/35 zo dňa 05.08.1995 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutiami č. R/35/RZL/18/95 zo dňa 15.01.1996, R/35/RZL/49/96 zo dňa 11.12.19996, R/35/RZL/64/97 zo dňa 21.03.1997, R/35/RZL/68/97 zo dňa 28.04.1997, R/35/RZL/117/98 zo dňa 25.03.19998, R/35/RZL/113/98 zo dňa 08.06.1998 a R/35/RZL/252/2000 zo dňa 08.02.2000 takto:
1.
Doterajší územný rozsah vysielania spoločnosti Rádio KIKS, s.r.o. Michalovce na frekvenciách 104,5 MHz - Košice-mesto, 103,3 MHz - Michalovce-Hôrka, 104,1 MHz - Prešov-mesto, 104,2 MHz - Domaša, 95,9 MHz - Kamenica nad Cirochou, 90,8 MHz - Prešov a 92,6 MHz Levoča - Brezová sa dopĺňa a znie:
" Rozširuje sa územný rozsah vysielania o frekvenciu 89,0 MHz Rožňava, oblasť pokrytia - Rožňava a okolie dané dosahom vysielača."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 20)

SK č.48-LO/D-588/2000 zo dňa 17.03.2000
vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Lumen s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 00-08/20.188: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 48-LO/D-588/2000, začatom dňa 10.03.2000 vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie rozhodla podľa § 10 ods. 4 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, že udeľuje licenciu na rozhlasové vysielanie v SR na frekvenciách 93,3 MHz Sitno, 97,8 MHz Trenčín - Nad Oborou, 102,9 MHz Banská Bystrica - Panský diel, 102,9 MHz Štrbské Pleso - Panoráma, 103,3 MHz Michalovce - Hôrka, 104,5 MHz Sklenné - Bralová skala, 105,8 MHz Námestovo - Magurka, a 106,3 MHz Detvianská Huta - Táňovo, žiadateľovi Rádio Lumen s.r.o. Banská Bystrica na dobu 6 rokov podľa žiadosti zo dňa 09.03.2000, doručenej Rade SR pre RTV dňa 10.03.2000. Zároveň stanovuje termín začatia vysielania na deň nasledujúci po ukončení platnosti licencie č. R/32.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. a), v súlade so smernicou Rady SR pre RTV zo dňa 03.10.1995, je 90.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu) rozhodnutie spolu s licenčnými podmienkami.

K bodu 21)

SK č.54-LO/D-618/2000 zo dňa 14.03.2000
vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie na frekvenciách 1287 kHz Banská Bystrica, Poprad, Prešov, Veľké Kostoľany a 1485 kHz Bratislava
ÚK: Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc. Washington, D.C.
Uznesenie č. 00-08/21.189: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 54-LO/D-618/2000, začatom dňa 14.03.2000, vo veci udelenia licencie na rozhlasové vysielanie na frekvenciách 1287 kHz Banská Bystrica, Veľké Kostoľany, Prešov, Poprad a 1485 kHz Bratislava, rozhodla, že udelí licenciu spoločnosti Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc., Washington D.C. podľa § 10 ods. 4 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov na dobu 6 rokov podľa podania doručeného Rade dňa 14.03.2000, v zmysle dodaných doplnkov.
Zároveň stanovuje termín začatia vysielania na deň nasledujúci po ukončení platnosti licencie č. R/ 64 (03.07.2000).
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. položka 13 písm. a) je =100.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 22)

SK č.218-LO/D-1113/1999 zo dňa 17.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/66 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie o vysielanie na frekvencii 95,7 MHz Rožňava
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
Uznesenie č. 00-08/22.190: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č.218-LO/D-1113/99 zo dňa 10.06.1999 vo veci zmeny licencie č. R/66 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie D.EXPRES a.s., Bratislava z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenia vysielania o vysielanie na frekvenciách 107,6 MHz Bratislava, 107,6 MHz Bratislava, 101,4 MHz Rožňava, 97,0 MHz Levice, 90,8 MHz Hlohovec, 105,7 MHz Poprad, 89,7 MHz Bratislava, 89,7 MHz Bratislava, 88,4 MHz Hlohovec, 96,1 MHz Nitra, 99,1 MHz Levoča, 93,8 MHz Košice, 95,7 MHz Rožňava a 96,2 MHz Levoča, v súlade so svojimi uzneseniami č. 99-25/8.532 zo dňa 26.11.1999 a č. 00-05/3.069 zo dňa 06.03.2000 v časti žiadosti o pridelenie frekvencie 95,7 MHz Rožňava mení licenciu č. R/66 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie D.EXPRES a.s., Bratislava nasledovne:
v časti I. sa bod 5 mení a znie takto:
"5. Pridelená frekvencia: pásmo VKV II
- 96,5 MHz - Námestovo, kóta Trstená-Uhlisko
- 102,5 MHz - Považská Bystrica, kóta Hôrka
- 102,4 MHz - Rimavská Sobota, kóta Vinice
- 101,1 MHz - Lučenec, kóta Blatný vrch
- 95,4 MHz - Čadca
- 95,2 MHz - Košice - Bankov
- 102,5 MHz - Trenčín - Kozí vrch
- 95,4 MHZ - Žilina _ Dubeň
- 101,1 MHz - Zvolen - Malá Stráž
- 92,7 MHz - Nové Zámky - západ
- 96,5 MHz - Ružomberok - Malino Brdo
- 96,5 MHz - Banská Bystrica - Laskomer
- 99,5 MHz - Prešov - Pod Šibeňom
- 92,7 MHz - Nová Baňa
- 95,4 MHz - Martin - komín SSE
- 101,1 MHz - Žiar nad Hronom, Šibeničný vrch
- 97,0 MHz - Levice
- 95,7 MHz - Rožňava"
v zmysle žiadosti doručenej Rade dňa 10.06.l999 a jej neskorších doplnkov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 23)

SK č.5-LO/D-30/2000 zo dňa 10.01.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/70 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie o vysielanie na frekvencii 101,4 MHz Rožňava
ÚK: RADIO TWIST a.s., Bratislava
Uznesenie č. 00-08/23.191: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č.5-LO/D-30/2000 zo dňa 10.01.2000 vo veci zmeny licencie č. R/70 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie Rádia TWIST a.s., Bratislava z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenia vysielania o vysielanie na frekvencii 101,4 MHz Rožňava, rozhodla, že mení licenciu č. R/70 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie RADIO TWIST a.s., Bratislava z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 sa v časti I. mení bod 5 a znie takto:
"5. Pridelená frekvencia: pásmo VKV II - 101,8 MHz Bratislava
- 105,1 MHz Banská Štiavnica
- 106,6 MHz Panský diel
- 91,1 MHz Chopok
- 88,1 MHz Košice
- 92,7 MHz Žilina Straník - 101,4 MHz Rožňava"
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 sa v časti II. dopĺňa text:
"Frekvencia: 101,4 MHz Rožňava
Lokalita: Rožňava
Oblasť pokrytia: Rožňava a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 20 32 E 45 / 48 37 N 04
podľa podania doručeného Rade dňa 10.01.2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 24)

SK č.50-LO/D-605/2000 zo dňa 13.03.2000
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencií 95,7 MHz Rožňava, 91,6 MHz Lučenec, 88,5 MHz Snina
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 00-08/24.192: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 50-LO/D-605/2000, začatom dňa 13.03.2000, vo veci pridelenia kmitočtov 95,7 MHz Rožňava, 91,6 MHz Lučenec a 88,5 MHz Snina na rozhlasové vysielanie, žiadateľa Slovenský rozhlas rozhodla, že žiadosti žiadateľa nevyhovuje a zamieta žiadosť v plnom rozsahu.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o pridelenie kmitočtov).


Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak