Zápisnica RVR č.7/2000 zo dňa 4.4.2000

 

Zápisnica č. 7/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 04. apríla 2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava

Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Anton Kubisch

Program:


 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 374-LO/D-2539/98 zo dňa 21.12.1998
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/49 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
  ÚP: 10,00 hod.
 3. SK č. 11-LO/D-26/99 zo dňa 07.01.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/54 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: PKA s.r.o., Prešov
  ÚP: 10,00 hod.
 4. SK č. 289-LO/D-1823/98 zo dňa 16.09.1998
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/79 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Ak art s.r.o., Poprad
  ÚP: 10,00 hod.
 5. Oznam o pripravovanej zmene právnych skutočností spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice, držiteľa licencie č. T/39 na televízne terestriálne vysielanie
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
  ÚP: 10,00 hod.
 6. a) SK č. 244-LO/D-2482/99 zo dňa 21.10.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/39 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
  ÚP: 10,00 hod.
  b) Kontrolná činnosť
  SK č. 244a-PgO/O-1659/99 zo dňa 30.11.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
  Správa č.10/2000/TV o monitorovaní TV Naša
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 7. SK č. 155-LO/D-1254/99 zo dňa 02.07.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/99 - z dôvodu zmeny technického zabezpečenia vysielania
  ÚK:TV Pezinok s.r.o., Pezinok
 8. SK č. 27-LO/O-155/2000 zo dňa 08.02.2000
  vo veci neoprávneného vysielania v KR v obci Stará Kremnička - návrh na zastavenie konania vÚK: obec Stará Kremnička
 9. SK č. 31-LO/D-328/2000 zo dňa 14.02.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/165 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania o vysielanie v obci Stará Kremnička
  ÚK: Vladimír Brnák - TELESAT, Banská Štiavnica
 10. SK č. 300-LO/D-3035/99 zo dňa 29.12.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/24 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Komárno
 11. SK č. 31-LO/D-328/2000 zo dňa 14.02.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/165 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania
  ÚK: WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava
 12. SK č. 72-LO/D-702/2000 zo dňa 24.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/89 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: TVR a RE s.r.o., Bratislava
 13. SK č. 22-LO/D-108/2000 zo dňa 25.01.2000
  vo veci odňatia licencie č. R/65 podľa § 15 ods. 1 písm. e) a f) - návrh na zastavenie konania
  ÚK: FRONTINUS RADIO s.r.o., Žilina
 14. Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
  a) ÚK: PROGRES Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava ( TKR/132)
  b) ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko a.s., Košice (TKR/14)
 15. Kontrolná činnosť
  a) SK č. 37-PgO/O-259/2000 zo dňa 23.2.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
  Správa č.9/2000/TV o monitorovaní TOP-TV Topoľníky
  ÚK:VEPROS spol.s r.o. ,Topoľníky číslo licencie: T/82
  b) SK č.35-PgO/O-241/00 zo dňa 18.2.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
  Správa č. 2/2000/Ro o monitorovaní Rádia Twist (Čierna skrinka)
  ÚK: Twist a.s. Bratislava číslo licencie: R/70
  c) SK č.55-PgO/O-418/2000 zo dňa 16.3.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
  Správa č. 4/2000/Ro o monitorovaní Rádia Beta
  ÚK: Beta Rádio, s.r.o. ,Prievidza číslo licencie: R/33
  d) Správa o priebežnom monitorovaní TV LUNA ( spravodajské relácie)
  ÚK: WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava
 16. Šetrenie sťažností
  aa) SK č.547-PgO/O-347/2000 zo dňa 7.3.2000, počet sťažností: 14
  SK: 45-PgO/O-347/2000 zo dňa 7.3.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 547/14-2000 na vysielanie TV Markíza (R.Müller a propagácia drog)
  ÚP: 14.00 hod.
  ab) Sťažnosť č.695/26-2000 zo dňa 21.03.2000
  Správa o šetrení časti sťažnosti č. 695/26-2000 na vysielanie TV LUNA (Diskusná relácia "Drogy ako mediálne tabu)
  b) Sťažnosť č. 491/2000 zo dňa 28.2.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 491/2000 na vysielanie TV Markíza dňa 23.2.2000 (relácia V tieni)
  c) Sťažnosť č. 2877/99 zo dňa
  SK: 283-PgO/D-2877/99 zo dňa 6.12.1999
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2877/99 na vysielanie TV Markíza dňa 4.12. a 5.12.1999
  d) Sťažnosť č. 243/5-2000 zo dňa 3.2.2000
  SK: 29-PgO/D-243/5-2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 243/5-2000 smerujúcej proti Slovenskému rozhlasu (Štúdio Kontakt)
 17. Správa zo ZSC (J.Grujbárová, 24. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televízie Rady Európy, Štrasburg)
 18. Návrh na začatie správneho konania vo veci protestu prokurátora podaného proti rozhodnutiu Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č.T/39/RZL/185/99.
  ÚK: Satel media s.r.o. Bratislava
 19. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 374-LO/D-2539/98 zo dňa 21.12.1998
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/49 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-07/2.134: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 374-LO/D-2539/98, začatom dňa 21.12.1998, vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevode akcií a zmene právnych skutočností spoločnosti WA SLOVAKIA a.s., Bratislava, odkladá rozhodnutie v tejto veci na svoje budúce zasadnutie, po doplnení posudkov od členov Rady.

K bodu 3)

SK č. 11-LO/D-26/99 zo dňa 07.01.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/54 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: PKA s.r.o., Prešov
Uznesenie č.00-07/3.135: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 11-LO/D-26/99, začatom dňa 07.01.1999, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, odkladá rozhodnutie v tejto veci na svoje budúce zasadnutie, po doplnení posudkov od členov Rady.

K bodu 4)

SK č. 289-LO/D-1823/98 zo dňa 16.09.1998
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/79 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Ak art s.r.o., Poprad
Uznesenie č.00-07/4.136: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 289-LO/D-1823/98, začatom dňa 16.09.1998, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, odkladá rozhodnutie v tejto veci na svoje budúce zasadnutie, po doplnení posudkov od členov Rady.

K bodu 5)

Oznam o pripravovanej zmene právnych skutočností spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice, držiteľa licencie č. T/39 na televízne terestriálne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č.00-07/5.137: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie oznam o zmene právnych skutočností spoločnosti Mac tv s.r.o. Košice zo dňa 7.2.2000 - pristúpenie menšinového spoločníka - spoločnosti Horizont Slovakia o.c.p a.s. Košice. Rada o veci rozhodne po doručení výpisu z obchodného registra o zaregistrovaní týchto zmien.

K bodu 6a)

SK č. 244-LO/D-2482/99 zo dňa 21.10.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/39 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania.
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č.00-07/6.138: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 244-LO/D-2482/99, začatom dňa 21.10.1999, mení licenciu na televízne vysielanie č. T/39 držiteľa licencie spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania nasledovne:
1.
V rozhodnutí o udelení licencie č.T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995, v znení zmien vykonaných rozhodnutím č.T/39/RZL/150/98 zo dňa 28.10.1998 sa v časti I. v bode 9. mení percentuálne zastúpenie jednotlivých žánrov v televíznom vysielaní počas dňa takto :
"Spravodajstvo 9%
Publicistika a dokumenty 21%
Dramatická tvorba 29% z toho 14% pre deti a mládež
Zábava, súťaže, šport 4%
Hudobné programy 9%
Doplnkové vysielanie 28%
Do doplnkového vysielania je zaradený program Nočný relax - vysielanie žánrových obrazov."
2.
Časť I. bod 10. sa mení a znie :
"Programová skladba projektu ALTEV : Pondelok - piatok
00,00 - 08,55 GLOBAL
08,55 - 09,55 lokálne vysielanie
09,55 - 17,55 GLOBAL
17,55 - 18,55 lokálne vysielanie
18,55 - 21,55 GLOBAL
21,55 - 22,55 lokálne vysielanie
22,55 - 00,00 GLOBAL
Sobota - nedeľa
00,00 - 17,55 GLOBAL
17,55 - 18,55 lokálne vysielanie
18,55 - 24,00 GLOBAL
Pre uvedenú zmenu platia licenčné podmienky, uvedené v rozhodnutí o zmene licencie č.T/39/RZL/150/98 zo dňa 28.10.1998 v časti I. v bode 11., 12., 13., 14. a 15., ktoré sa týkajú podielu domácej, európskej a mimoeurópskej produkcie, podielu repríz, hudobných slovacík a vysielacieho jazyka.
Platná je programová skladba, doručená Rade SR pre RTV dňa 27.03.2000 (č.p.d.736)."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) =20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 6b)

Kontrolná činnosť
SK č. 244a-PgO/O-1659/99 zo dňa 30.11,1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
ýsledok monitorovania je uvedený v Správe č.10/2000/TV o monitorovaní TV Naša
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
Uznesenie č.00-07/6.139: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 244a-PgO/O-1659/1999, zo dňa 30.11.999, po prerokovaní Správy č. 10/2000/TV o vysielaní TV NAŠA zo dní 16. a 17.11.1999 rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ustanovení § 6 ods.1, písm. d/ zák. č. 468/1991 Zb., a §3 ods.4 zákona č. 220/1996 Zz. o reklame, a porušeniu Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, zákon č. 168/1998 v kapitole III, čl.13, ods.3.
Rada preto rozhodla v zmysle § 20 a) zákona č. 468/1991 Zb. o určení primeranej lehoty na nápravu.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie vo veci spoločnosti MAC TV s r.o.

K bodu 7)

SK č. 155-LO/D-1254/99 zo dňa 02.07.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/99 - z dôvodu zmeny technického zabezpečenia vysielania
ÚK:TV Pezinok s.r.o., Pezinok
Uznesenie č.00-07/7.140: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 155-LO/D-1254/99 vo veci zmeny licencie č. T/99 držiteľa licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v meste Pezinok, spol. TV Pezinok, s.r.o., Pezinok, podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. z dôvodu zmeny spôsobu technického zabezpečenia vysielania rozhodla, že mení licenciu T/99 podľa podania doručeného Rade dňa 02.07.1999, doplneného dňa 16.03.2000 a dňa 21.03.2000 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/99 zo dňa 08.09.1998 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č.T/99/RZL/222/99 zo dňa 05.10.1999 sa v časti I. body 2, 4, 7, 8, 10 a 12 menia a znejú takto:
"2) Spôsob vysielania:
a) V TKR, majiteľom ktorého je spoločnosť Kabel Plus Bratislava a.s., Bratislava Stolárska 16
b) terestriálne vysielanie na kmitočte 55 TV kanál, kóta Pezinok, vyžiarený výkon 100W."
"4) Územný rozsah káblového rozvodu: v meste Pezinok a priľahlých obciach Slovenský Grob, Viničné, Vinosady, Limbach ,Svätý Jur, Modra a Šenkvice."
"7)Časový rozsah vysielania : 24 hod. denne / 168 hod. za týždeň
obrazové relácie 23 hod. 30 min. / týždeň
( z toho premiéry 1 hod. 45 min. )
textové informácie 144 hod. 30 min. / týždeň"
"8) Programová skladba: platná je programová skladba doručená Rade dňa 02.07.1999, doplnená dňa 24.08.1999 a 16.03.2000."
"10) Podiel vysielacieho času : 90 % programov vlastnej produkcie
10 % prevzatých programov"
"12) Právne skutočnosti spoločnosti: zriadenie 11 člennej Dozornej rady podľa Notárskej zápisnice zo dňa 16.03.2000, doručenej Rade dňa 21.03.2000 (č.p.d.685)."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. d) a písm. e) : = 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 8)

SK č. 27-LO/O-155/2000 zo dňa 08.02.2000
vo veci neoprávneného vysielania v KR v obci Stará Kremnička - návrh na zastavenie konania
ÚK: obec Stará Kremnička
Uznesenie č.00-07/8.141: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 27-LO/O-155/2000, vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch v obci Stará Kremnička, začatom dňa 08.02.2000 rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zastavuje toto správne konanie, pretože po posúdení predložených dokumentov a žiadosti o zmenu licencie č. TKR/165 držiteľa Vladimíra Brnáka - TELESAT Banská Štiavnica, v zmysle rozšírenia licencie o prevádzkovanie TKR v obci Stará Kremnička, odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 9)

SK č. 31-LO/D-328/2000 zo dňa 14.02.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/165 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania o vysielanie v obci Stará Kremnička
ÚK: Vladimír Brnák - TELESAT, Banská Štiavnica
Uznesenie č.00-07/9.142: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 31-LO/D-328/2000 začatom dňa 14.02.2000, vo veci zmeny licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že mení licenciu č. TKR/165 na vysielanie v KR, jej držiteľovi a prevádzkovateľovi Vladimír Brnák - TELESAT Banská Štiavnica, z dôvodu rozšírenia vysielania v KR v obci Stará Kremnička tak, že bod 4., 5., 6. a 9. podmienok licencie, udelenej rozhodnutím č. TKR/165/99 zo dňa 07.12.1999, dopĺňa, podľa žiadosti zo dňa 14.02.2000, doručenej Rade SR pre RTV dňa 14.02.2000, nasledovne :
- bod 4. sa dopĺňa o písmeno c) obec Stará Kremnička,
- bod 5. sa dopĺňa o písmeno c) obec Stará Kremnička,

- televízne terestriálne programy : STV 1, STV 2, Markíza
- televízne satelitné programy : PRO 7, SAT 1, RTL, DSF, RTL2, VOX
- rozhlasové programy : VKV - FM II
- bod 6. sa dopĺňa o písmeno c) obec Stará Kremnička,
- bod 9. sa dopĺňa o písmeno c) v obci Stará Kremnička - 236
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších doplnkov, položky č.13 písm. b, je 10.000,- Sk
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie) rozhodnutie s tým, že v časti o dobe, na ktorú sa udelenie licencie žiada, sa žiadosť zamieta.

K bodu 10)

SK č. 300-LO/D-3035/99 zo dňa 29.12.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/24 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Komárno
Uznesenie č.00-07/10.143: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 300-LO/D-3035/99, začatom dňa 29.12.1999, vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Komárno, držiteľa licencie č. TKR/24, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. mení licenciu č. TKR/24 držiteľa Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Komárno, podľa podania doručeného Rade dňa 29.12.1999, doplneného dňa 25.01.2000 a 22.03.2000.
Rozhodnutie č. j. 393/94 zo dňa 28.10.1994 sa mení v časti rozhodnutia: Súčasťou tohto rozhodnutia sú nasledovné podmienky, kde za text počet účastníckych prípojok sa vkladá nový text nasledovného znenia:
" Prevádzkovanie káblového rozvodu : na základe povolenia na prevádzku TKR R.č. : 22-NR-P/99, vydaného dňa 10.03.2000 v Nitre."
" Právne skutočnosti spoločnosti Slovakia Cable Systems spol. s r.o., Komárno, podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, zoznam výpisov č.: KB-103/00, vložka č. 679/N vydaného dňa 05.01.2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania

K bodu 11)

SK č. 31-LO/D-328/2000 zo dňa 14.02.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/165 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania
ÚK: WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-07/11.144: Rada SR pre RTV v správnom konaní č. 10-LO/D-67/2000 začatom dňa 12.01.2000 vo veci zmeny licencie rozhodla, že mení licenciu č. T/15 na televízne vysielanie jej držiteľovi a prevádzkovateľovi WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava, z dôvodu zmeny - rozšírenia územného rozsahu vysielania tak, že časť "Územný rozsah vysielania" zrušenú a nahradenú v rozhodnutí č. T/15/RZL/132/98 zo dňa 03.06.1998, v úplnom znení zmien v rozhodnutí č. T/15/RZL/185/99, časť I. bod 3. "Územný rozsah vysielania ", zo dňa 30.06.1999, dopĺňa, podľa oznámenia zo dňa 10.01.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 12.01.2000, upresneného listom zo dňa 31.01.2000 a jeho opravou listom zo dňa 20.03.2000, nasledovne :
Prevádzkovateľ TKR a držiteľ licencie :      Počet prípojok :
Lokalita :
1. UPC Slovensko, s.r.o. Bratislava, č.l. TKR/13     201 811
Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Trenčín, Žilina    
2. Slovakia Cable Systems s.r.o. Komárno, č.l. TKR/24      3 500
Komárno
3. MARTICO, s.r.o. Martin, č.l. TKR/27      19 553
Martin, Sučany, Turčianske Teplice
4. František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder, č.l. TKR/32      2 998
Čiližská Radvaň, Kolárovo, Okoč, Veľký Meder
5. Ing. Ján Heššo - STAS - servis, Považská bystrica, č.l. TKR/36     1 622
Považská Bystrica
6. KATES Káblové televízne systémy, s.r.o. Považská Bystrica, č.l. TKR/41      2 430
Považská Bystrica
7. Ing. Michal Jurkovič, Nová Dubnica, č.l. KTR/42      2 080
Nová Dubnica
8. KABEL SAT - 1, s.r.o. Trenčín, č.l. KTR/44     1 500
Dubnica nad Váhom
9. Obec Bánov, č.l. TKR/54      580
Bánov
10. ŠK ZSNP, s.r.o. Žiar nad Hronom, č.l. TKR/78      5 439
Šášovské Podhradie, Žiar nad Hronom
11. VTR Komunikačné systémy, s.r.o. Bratislava č.l. TKR/86      1 530
Cífer, Dolné Lovčice, Dolné Orešany, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Miloslavov, Nový Tekov,
Pečeňady, Rakovce, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smrdáky, Voderady
12. OSBD Žilina, č.l. TKR/88      7 787
Žilina
13. BYPO, s.r.o. Ružomberok, č.l. TKR/90      7 250
Ružomberok
14. Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. Púchov č.l. TKR/91      3 998
Púchov
15. Bytové družstvo Bánovce nad Bebraavou, č.l. TKR/92      2 119
Bánovce nad Bebravou
16. Stavebné bytové družstvo Kysucké Nové Mesto, č.l. TKR/94      840
Kysucké Nové Mesto
17. OZAREA NEWS, s.r.o. Veľký Krtíš, č.l. TKR/95      1 950
Veľký Krtíš
18. Stavebné bytové družstvo Žilina, č.l. TKR/97     1 176
Žilina
19. Stavebné bytové družstvo v Lučenci, č.l. TKR/99      1 530
Lučenec
20. OSBD Rimavská Sobota, č.l. TKR/100      5 577
Hnúšťa, Rimavská Sobota, Tisovec, Tornaľa
21. Jana Revická, Prievidza, č.l. TKR/101     570
Malá Čausa, Zemianské Kostoľany
22. HOLKATEL,s.r.o. Holíč, č.l. TKR/102      3 600
Holíč
23. KABSEN, s.r.o. Senica, č.l. TKR/104      7 500
Rohožník, Senica
24. RK SYSTÉM, s.r.o. Liptovský Mikuláš, č.l. TKR/105      6 249
Liptovský Mikuláš
25. VARES, s.r.o. Banská Bystrica, č.l. TKR/107      6 737
Dohňany, Dudince, Hontianské Moravce, Klenovec, Lednické Rovné, Stropkov, Turie
26. BSS, s.r.o. Nižná, č.l. TKR/109      1 820
Nižná, Tvrdošín
27. Mestský bytový podnik, s.r.o. Banská Štiavnica, č.l. TKR/110     640
Banská Štiavnica
28. Július Pereszlényi, Pohronský Ruskov, č.l. TKR/111      1 170
Galanta, Štúrovo
29. ENERGOBYT, s.r.o. Rimavská Sobota, č.l. TKR/112      4 151
Rimavská Sobota
30. BYTHERM, s.r.o. Poltár, č.l. TKR/113      1 231
Poltár
31. Ing. Štefan Mišovic M-Elektronik, Martin, č.l. TKR/115      7 400
Bartošova Lehôtka, Branč, Hronská Dúbrava, Kežmarok, Kravaany nad Dunajom, Krpeľany, Krupina, Malženice,
Nolčovo, Sklabiňa, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Turany, Turňa nad Bodvou, Uhrovec
32. KATELSTAV, s..r.o. Veľké Kostoľany, č.l. TKR/119      800
Veľké Kostoľany
33. Vladimír Brnák - TELESAT, Banská Štiavnica, č.l. TKR/120      2 029
Banská Štiavnica, Stará Kremnička, Žarnovica
34. TV COM, s.r.o., Svätý Jur, č.l. TKR/122      800
Svätý Jur
35. Ing. Marián Čech, Spišská Nová Ves, č.l. TKR/124      1 150
Medzev
36. Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, č.l. TKR/131      1 936
Fiľakovo
37. PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o. Bratislava, č.l. TKR/132      1 100
Breza, Domaňovce, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kluknava, Limbach, Tomášov, Turček
38. Ján Gregor, Dubnica nad Váhom, č.l. TKR/134      450
Beckov, Hradište
39. KABEL TEL,s.r.o. Bratislava, č.l. TKR/139      10 500
Levice, Nové Zámky, Zvolen
40. BYTERM, s.r.o. Vranov nad Topľou, č.l. TKR/141     1 009
Vranov nad Topľou
41. Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou, č.l. TKR/142      2 500
Hanušovce nad Topľou, Vranov nad Topľou
42. T.F.M., s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, č.l. TKR/143      8 336
Nové Mesto nad Váhom
43. Pozemkové spoločenstvo - družstvo Ľubica, č.l. TKR/147      870
Ľubica
44. TES-SLOVAKIA, s.r.o. Žilina, č.l. TKR/148     350
Dolná Tižina, Kamenná Poruba, Plevník- Drienové, Predmier, Rudinaa, Snežnica, Višňové
45. SEPERDEO VITA TV, s.r.o. Handlová, č.l. TKR/149      5 233
Handlová
46. CARISMA, s.r.o. Dvory nad Žitavou, č.l. TKR/150      1 080
Bešeňov, Dvory nad Žitavou, Hurbanovo, Chotín, Komoča, Mužla, Svätý Peter,
Trnovec nad Váhom, Tvrdošovce, Veľký Kýr
47. Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov, č.l. TKR/151     2 000
Púchov
48. CATV Tekov, s.r.o. Zlaté Moravce, č.l. TKR/152     880
Zlaté Moravce
49. Stavebné bytové družstvo Šaľa, č.l. TKR/153      3 500
Šaľa
50. KTR, s.r.o. Imeľ, č.l. TKR/155      600
Imeľ
51. Dušan Sika - STELAR, Nové Mesto nad Váhom, č.l. TKR/156     2 390
Brestovany, Čachtice, Dobrá Voda, Jaslovské Bohunice, Krakovany, Sasinkovo, Špačince, Trebatice, Zavar
52. TKR Terchová, s.r.o. Terchová, č.l. TKR/160     300
Terchová
53. TRNAVATEL, s.r.o. Trnava, č.l. TKR/161      4 000
Trnava
54. PROGRES MALACKY, s.r.o. Malacky, č.l. TKR/167      3 000
Malacky

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších doplnkov, položky č.13 písm. b, je 10.000,- Sk
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie) rozhodnutie.

K bodu 12)

SK č. 72-LO/D-702/2000 zo dňa 24.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/89 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: TVR a RE s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-07/12.145: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 72-LO/D-702/2000 začatom dňa 24.03.2000, vo veci zmeny licencie č. T/89 držiteľa spoločnosti TVR a RE, s.r.o., mení licenciu č. T/89 nasledovne :
V rozhodnutí č. T/89/97 zo dňa 02.09.1997 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím č. T/89/RZL/131/98 zo dňa 28.05.1998 sa časť I. dopĺňa o nový bod 12. ktorý znie:
"12. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 25.10.1999, vložka číslo : 15601/B ."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 13)

SK č. 22-LO/D-108/2000 zo dňa 25.01.2000
vo veci odňatia licencie č. R/65 podľa § 15 ods. 1 písm. e a f) - návrh na zastavenie konania
ÚK: FRONTINUS RADIO s.r.o., Žilina
Uznesenie č.00-07/13.146: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 22-LO/O-108/2000, začatom dňa 25.01.2000, vo veci odňatia licencie č. R/65 držiteľa licencie FRONTINUS RADIO s.r.o. Žilina, rozhodla, že podľa ustanovenia § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zastavuje toto správne konanie, pretože uzatvorením novej zmluvy o úprave vzťahov medzi SOZA Bratislava a FRONTINUS RADIO s.r.o. Žilina zo dňa 24.03.2000, odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (držiteľovi licencie) rozhodnutie.

K bodu 14 a)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: PROGRES Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava ( TKR/132)
Uznesenie č.00-07/14.147: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie zmenu v kanálovom rastri TKR v obciach Hamuliakovo, Dunajská Lužná a Tomášov držiteľa licencie č. TKR/132 spoločnosti PROGRES TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava, podľa podania doručeného Rade dňa 16.03.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/132 PROGRES TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava.

K bodu 14 b)

Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko a.s., Košice (TKR/14)
Uznesenie č.00-07/14.148: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie zmenu v kanálovom rastri TKR držiteľa licencie č. TKR/14 spoločnosti Kábel Plus Východné Slovensko a.s., Košice, podľa podania doručeného Rade dňa 28.02.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/14 spoločnosti Kábel Plus Východné Slovensko a.s., Košice.

K bodu 15

Kontrolná činnosť
a)SK č. 37-PgO/O-259/2000 zo dňa 23.2.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
Správa č.9/2000/TV o monitorovaní TOP-TV Topoľníky
ÚK:VEPROS spol.s r.o.Topoľníky, číslo licencie: T/82
Uznesenie č.00-07/15.149: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č.37-PgO/O-259/2000 po prerokovaní Správy č.9/2000/TV o monitorovaní vysielania televíznej stanice TOP-TV Topoľníky skonštatovala, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. T/82 VEPROS spol.s.r.o., Topoľníky je v súlade so zákonom a licenčnými podmienkami a na základe § 30, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodla o zastavení správneho konania č.37-PgO/O-259/2000.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o zastavení správneho konania.


b)SK č.35-PgO/O-241/00 zo dňa 18.2.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
Správa č. 2/2000/Ro o monitorovaní Rádia Twist (Čierna skrinka) zo dňa 15.2.2000 a 18.2.2000 .
ÚK: Twist a.s. Bratislava číslo licencie: R/70
Uznesenie č.00-07/15.150: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na svojom zasadnutí vo veci správneho konania č. 35-PgO(O-241/2000 zo dňa 18.02.2000, po prerokovaní Správy č. 2/2000/Ro o monitorovaní vysielania Rádia TWIST rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ustanovenia licenčnej podmienky v bode 1. Časti III. Rozhodnutia o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999. Ďalej Rada rozhodla v zmysle § 20, ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o určení bezodkladnej lehote na odstránenie nedostatkov vysielania od doručenia rozhodnutia.

c)SK č.55-PgO/O-418/2000 zo dňa 16.3.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
Správa č. 4/2000/Ro o monitorovaní Rádia Beta z dní 3.3. a 5.3.2000.
ÚK: Beta Rádio, s.r.o. Prievidza číslo licencie: R/33
Uznesenie č.00-07/15.151: Vo veci správneho konania 55-PgO/O-418/2000 zo dňa 16.3.2000 Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č. 4/RO/2000 o monitorovaní vysielania Rádia Beta rozhodla, že monitorované vysielanie držiteľa licencie č. R/33 je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami. Rada konanie zastavuje podľa § 30, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Kancelária Rady vydá rozhodnutie o zastavení konania.

d)Správa o priebežnom monitorovaní TV LUNA ( spravodajské relácie)
ÚK: WN DANUBIUS FILM s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-07/15.152: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na svojom zasadnutí zobrala na vedomie výsledky monitorovania obsiahnuté v Správe o priebežnom monitorovaní hlavnej spravodajskej relácie TV Luna .

K bodu 16)

Šetrenie sťažností

aa) Sťažnosť č.547-PgO/O-347/2000 zo dňa 7.3.2000, počet sťažností: 14
SK: 45-PgO/O-347/2000 zo dňa 7.3.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 547/14-2000 na vysielanie TV Markíza (R.Müller a propagácia drog)
Uznesenie č.00-07/16.153: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 písm.c) a § 3 ods.3 zákona č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov, postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) vo veci správneho konania č. 45-PgO/O-347/2000, po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č.547/14-2000, 557/15-2000, 558/16-2000, 579/17-2000, 577/19-2000, 578/18-2000,596/20-2000,615/23-2000,613/21-2000,614/22-200, 695/26-2000 (bod 1), vykonanom monitorovaní napadnutého vysielania a vykonanom dokazovaní rozhodla dňa 4.4.2000, že účastník konania, držiteľ licencie č. T/41, spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o., 900 82 Blatné, porušil ust. § 5 písm. c/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov tým, že dňa 6.3.2000 o 19.00 hodine odvysielal reláciu, ktorej časť - spravodajský príspevok - svojim obsahom mohol ohroziť morálny a psychický vývin detí a mládeže, za čo mu Rada ukladá, podľa ust. § 20 ods. 5, písm.a/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, pokutu vo výške 2 000 000 Sk ( dva milióny Sk).
V predmete sťažností týkajúcich sa rozhovoru R.Müllera odvysielaného v TV Markíza dňa 6.3.2000 cca 22.45 hod. a príspevku v Televíznych novinách TV Markíza dňa 9.3.2000 týkajúceho sa vyjadrení J.X.Doležala Rada konštatovala, že v rozhovore R.Müllera síce došlo k propagácii drog, ale platné právne predpisy upravujúce oblasť rozhlasového a televízneho vysielania neumožňujú uložiť prevádzkovateľovi sankciu. V príspevku v Televíznych novinách týkajúcich sa vystúpenia J.X.Doležala rada konštatovala, že v ňom nedošlo k propagácii drog. Kancelária Rady vydá vo veci rozhodnutie účastníkovi konania a sťažovateľom oznámi výsledok šetrenia sťažnosti.


ab)Sťažnosť č.695/26-2000 zo dňa 21.03.2000
Správa o šetrení časti sťažnosti č. 695/26-2000 na vysielanie TV LUNA - Diskusná relácia "Drogy ako mediálne tabu", ktorá bola odvysielaná dňa 8.3.2000 o 21.30 hod.
Uznesenie č.00-07/16.154: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č.695/26-2000 zo dňa 21.3.2000 (časť týkajúca sa TV Luna - beseda "Drogy ako mediálne tabu") rozhodla, že v napadnutom vysielaní nedošlo k porušeniu ustanovení právnych predpisov regulujúcich televízne vysielanie.
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti. Kancelária Rady pripraví pre prevádzkovateľa list s upozornením na dramaturgické nedostatky ( výber diskutujúcich, moderátora, pripravenosť moderátora na tému ).


b)Sťažnosť č. 491/2000 zo dňa 28.2.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 491/2000 na vysielanie TV Markíza dňa 23.2.2000 (relácia V tieni)
Uznesenie č.00-07/16.155: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci sťažnosti č.491/2000 zo dňa 2.3.2000, po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 491/2000 zo dňa 2.3.2000 na vysielanie TV Markíza zo dňa 23.2.2000 rozhodla monitorované vysielanie je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami.
Kancelária Rady oznámi výsledok šetrenia sťažovateľovi p. P.K..


c) Sťažnosť č. 2877/99 zo dňa
SK: 283-PgO/D-2877/99 zo dňa 6.12.1999

Správa o šetrení sťažnosti č. 2877/99 na vysielanie TV Markíza dňa 4.12. a 5.12.1999
Uznesenie č.00-07/216156: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie ako orgán príslušný podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 písm.b) bod 2. a § 3 ods.3 zák.č.160/1997 Z.z. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, postupom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) vo veci správneho konania č. 283-PgO/D-2877/99 zo dňa 6.12.1999, po prerokovaní Správy č. 2877/99 o šetrení sťažnosti na vysielanie TV Markíza zo dňa 6.12.1999 rozhodla, že účastník konania, držiteľ licencie č.T/34 spoločnosť Markíza Slovakia s.r.o. Blatné porušil ust. § 5 písm. c), § 3 ods. 3 písm. b) a § 5 písm. d), zákona o reklame č.220/1996 a článok 11 ods. 3) Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii uverejneného v zb.zákonov č.168/1998 Z. z. tým, že 4.12 1999 o 10.53 hod. a 5.12.1999 o 12.02 hod. odvysielal reklamu, ktorá vzhľadom na čas jej odvysielania mohla nabádať osoby vo veku do 18 rokov na nákup nevhodných produktov, zneužiť nedostatok skúseností takýchto osôb a ich dôverčivosť a nabádať ich na rozhovor s neznámymi ľuďmi, za čo sa mu určuje podľa ust. § 20 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania bezodkladná lehota na nápravu.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie vo veci Markíze - Slovakia s.r.o..
Kancelária Rady oznámi výsledok šetrenia sťažovateľke.


d)Sťažnosť č. 243/5-2000 zo dňa 3.2.2000
SK: 29-PgO/D-243/5-2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 243/5-2000 smerujúcej proti Slovenskému rozhlasu (Štúdio Kontakt)
Uznesenie č.00-07/16.157: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 243/5-2000, vo veci správneho konania č. 29-PgO/D-243/5-2000, rozhodla, že v napadnutom vysielaní došlo k porušeniu ust. § 6 ods. 2 písm. a/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov. Rada rozhodla o bezodkladnej lehote na nápravu.
Kancelária Rady vydá vo veci rozhodnutie.
Sťažovateľovi oznámi výsledok šetrenia sťažnosti.

K bodu 17)

Správa zo ZSC (J.Grujbárová, 24. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televízie Rady Európy, Štrasburg)
Uznesenie č.00-07/17.158: Rada berie na vedomie správu zo ZSC (J.Grujbárová, 24. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televízie Rady Európy, Štrasburg) a ukladá zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo ZSC.

K bodu 18)

Návrh na začatie správneho konania vo veci protestu prokurátora podaného proti rozhodnutiu Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č.T/39/RZL/185/99.
ÚK: Satel media s.r.o. Bratislava
Uznesenie č.00-07/18.159: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na základe podaného protestu generálneho prokurátora, doručeného rade dňa 14.2.2000 rozhodla o začatí správneho konania, ktoré sa bude viesť pod číslom 78-LO/O - /00 ,vo veci rozhodnutia Rady č. T/34/RZL/186/99 o zmene licencie č.T/34, ktorým došlo k zmene prevádzkovateľa licencie č.T/34, pričom novým prevádzkovateľom sa stala spoločnosť Satel Media s.r.o. Bratislava. Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania začiatok konania.

Uznesenie č.00-07/18.160: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie v SK č.78-LO/O- /00 začatého dňa 4.4.2000 rozhodla o prerušení konania podľa § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. , z dôvodu, že začalo konanie o predbežnej otázke podľa § 40 cit. zákona. Podaním žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie č.T/34/RZL/186/99 zo strany SOZA Bratislava na Najvyšší súd Slovenskej republiky začalo konanie o predbežnej otázke, od rozhodnutia ktorej závisí rozhodnutie Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie. Rada bude v konaní pokračovať, len čo pominú dôvody na prerušenie konania.

K bodu 19)

R ô z n e
e) Návrh na zahraničnú služobnú cestu - seminár, ktorý poriada EMR vo Viedni v dňoch 4.-5.5.2000 na tému legislatíva vysielania v tranzitujúcich krajinách.
Uznesenie č. 00-07/19.161: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje ZSC pre troch účastníkov - členov rady a Kancelárie Rady - Legislatíva vysielania v tranzitujúcich ekonomikách, ktorý sa bude konať v dňoch 4.-5.mája 2000 vo Viedni.

Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak