Zápisnica RVR č.6/2000 zo dňa 21.3.2000

 

Zápisnica č. 6/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 21. marca 2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava

Prítomní členovia rady : 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Peter Škultéty

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č.12-LO/D-124/2000 zo dňa 20.01.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
  ÚP: 10,00 hod.
 3. SK č. 196-LO/D-1397/99 zo dňa 02.08.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
  ÚP: 10,00 hod.
 4. SK č. 39-LO/D-428/2000 zo dňa 24.02.2000
  vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v obci Makov
  ÚK: Vodohospodár Makov, spol. s r.o., Makov
  ÚP: 11,00 hod.
 5. SK č. 26-LO/O-154/2000 zo dňa 08.02.2000
  vo veci neoprávneného vysielania v obci Makov - návrh na zastavenie konania
  ÚK: obec Makov
 6. SK č. 40-LO/D-449/2000 zo dňa 28.02.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/137 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK:OTV s.r.o., Štrba
 7. SK č. 41-LO/D-449/2000 zo dňa 28.02.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/106 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK:OTV s.r.o., Štrba
 8. SK č. 49-LO/D-525/2000 zo dňa 06.03.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/139 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: KabelTel s.r.o., Bratislava
 9. SK č. 153-LO/D-1170/99 zo dňa 18.06.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/64 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania o vysielanie na frekvenciách 1287 kHz Banská Bystrica a 1485 kHz Bratislava
  ÚK: Radio Free Europe/Radio Liberty, Inc., Bratislava
 10. a) SK č. 209-LO/O-1055/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielania v KR - v obci Strečno - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
  ÚK: obec Strečno
  b) SK č. 193-LO/O-1039/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielania v KR - v obci Gbelce - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
  ÚK: obec Gbelce
  c) SK č. 192-LO/O-1038/98 zo dňa 30.06.1998
  vo veci neoprávneného vysielania v KR - v meste Bytča - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
  ÚK: mesto Bytča
 11. Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávneného rozhlasového vysielania v meste Dubnica nad Váhom - nariadenie ÚP
  ÚK: Patrik Žatko, Dubnica nad Váhom
 12. SK č. 15-LO/D-2416/2000 zo dňa 08.02.200
  vo veci neoprávneného rozhlasového vysielania v meste Poprad - návrh na pokuty
  ÚK: Boris Bulko a Miroslav Bulko, Poprad
 13. Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
  a) UK: KATES s.r.o., Považská Bystrica ( TKR/34)
  b) UK: KROM - SAT s.r.o., Krompachy ( TKR/48)
  c) UK: Kabel Plus Bratislava a.s., Bratislava ( TKR/11)
  d) ÚK: Pozemkové spoločenstvo - družstvo Ľubica ( TKR/147)
 14. Správa č. 1/2000/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM
  (Na základe Uznesenia rady č. 00-04/7.062 "Rada súčasne poveruje Kanceláriu rady vykonaním monitoringu z dní 15. a 16.2.2000 a predložením výsledkov monitoringu na Radu").
 15. SK č. 9-PgO/O-62/2000 zo dňa 17.1.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
  Správa č. 6/2000/TV o monitorovaní OTŠ Gbelce
  ÚK: Obecný úrad Gbelce číslo licencie: T/24
 16. SK č. 282-PgO/O-1705/99 zo dňa 6.12.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
  Správa č. 3/2000/Ro o monitorovaní Rádia Koliba
  ÚK: WA Slovakia a.s. číslo licencie: R/49
  ÚP: 14,00 hod.
 17. SK č.35-PgO/O-241/00 zo dňa 18.2.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
  Správa č. 2/2000/Ro o monitorovaní Rádia Twist (Čierna skrinka)
  ÚK: Twist a.s. Bratislava číslo licencie: R/70
 18. SK č.36-PgO/O-258/2000 zo dňa 23.2.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
  Správa č.8/2000 o výsledku monitorovania
  ÚK: Kabelovka, s.r.o., Plavnica , číslo licencie: T/107
 19. a) Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 2877/99 zo dňa
  SK: 283-PgO/D-2877/99 zo dňa 6.12.1999
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2877/99 na vysielanie TV Markíza dňa 4.12. a 5.12.1999
  b) Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 314/7-2000 zo dňa 10.02.2000
  SK: 30-PgO/D-190/2000 zo dňa 08.02.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 314/7-2000 smerujúcej proti SRo
 20. SK č. 363-LO/D-2250/98 zo dňa 10.11.1998
  vo veci zmeny vlastníka licencie č. T/41 na televízne vysielanie - Markíza Slovakia s.r.o., Blatné - návrh na prerušenie konania
  UK: GAMATEX s.r.o., Bratislava, Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
 21. Podnety prevádzkovateľov TKR ohľadom povinnosti oznámiť STV účastníkov príjmu signálu KR - stanovisko
 22. Správa zo ZSC - 4. zasadnutie skupiny MM-S-AD (31.01.-02.02.2000, Štrasburg, E. Bobáková)
 23. Správa zo zasadnutia Stálej expertnej komisie zo dňa 18.02.2000
 24. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 29.02.2000
 25. Pripomienkové konanie k návrhom zákonov o vysielaní a retransmisii, o STV, o SRo, a o reklame.
 26. Rôzne

K bodu 2)
SK č.12-LO/D-124/2000 zo dňa 20.01.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-06/2.103: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 12-LO/D-124/2000, začatom dňa 20.01.2000, ÚK Ragtime s.r.o. Bratislava, rozhodla o prerušení konania podľa § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní z dôvodu, že účastník konania bol vyzvaný na predloženie ďalších dokumentov - uzatvorených zmlúv o prenájme priestorov a technológii a zmluvy o predaji reklamného času, ďalej pripravovanej zmluvy s Mestskou časťou Bratislava Staré mesto ohľadom prenájmu nebytových priestorov v lehote do 31.3.2000.
Rada súčasne žiada ÚK, aby ju v lehote do 14 dní odo dňa dnešného ústneho pojednávania informoval o krokoch, ktoré uskutočnil na dodržanie svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody o spolupráci s FF UK zo dňa 4.1.1999.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o prerušení konania a požiada o predloženie predmetných listín.

K bodu 3)

SK č. 196-LO/D-1397/99 zo dňa 02.08.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti.
ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-06/3.104: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 196-LO/D-1397/99 vo veci oznámenia podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, začatom dňa 02.08.1999, rozhodla, že mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/47 držiteľa RAGTIME s.r.o., Bratislava takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/47 zo dňa 21.12.1995 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutiami č. R/47/RZL/40/96 z 03.09.1996, č. R/47/RZL/51/97 z 16.01.1997 a R/47/RZL/214/99 zo dňa 07.09.1999 sa vkladá bod 9) :
"9) Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Bratislave, vložka číslo 329/B zo dňa 18.08.1999, doručeného Rade dňa 26.08.1999" podľa podania zo dňa 02.081999, doručeného Rade dňa 02.08.1999 a doplnkov zo dňa 18.08.1999, 26.08.1999, 30.11.1999."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 4)

SK č. 39-LO/D-428/2000 zo dňa 24.02.2000
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v obci Makov
ÚK: Vodohospodár Makov, spol. s r.o., Makov
Uznesenie č.00-06/4.105: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 39-LO/D-428/2000, začatom dňa 24.02.2000 vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v obci Makov spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o., Makov, na dobu 12 rokov podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 24.02.2000 ( č.p.d. 428).
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je = 10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 5)

SK č. 26-LO/O-154/2000 zo dňa 08.02.2000
vo veci neoprávneného vysielania v obci Makov - návrh na zastavenie konania
ÚK: obec Makov
Uznesenie č.00-06/5.106: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 26-LO/O-154/2000, vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch v obci Makov, začatom dňa 08.02.2000 rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zastavuje toto správne konanie, pretože po posúdení predložených dokumentov a žiadosti o licenciu spol. Vodohospodár Makov, spol. s r.o. Makov, na prevádzkovanie káblových rozvodov v obci Makov, odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 6)

SK č. 40-LO/D-449/2000 zo dňa 28.02.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/137 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK:OTV s.r.o., Štrba
Uznesenie č.00-06/6.107: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 40-LO/D-449/2000 vo veci oznámenia spol. OTV, s.r.o., Štrba, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, začatom dňa 28.02.2000, rozhodla, že mení licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/137 držiteľa OTV, s.r.o., Štrba, takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/137 zo dňa 05.01.1999 sa vkladá nový bod 7), ktorý znie:
"7. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Prešove, zoznam výpisov č. 4235/98, vložka č. 11051/P, zo dňa 22.02.2000, doručeného Rade dňa 28.02.2000".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 7)

SK č. 41-LO/D-449/2000 zo dňa 28.02.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/106 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK:OTV s.r.o., Štrba
Uznesenie č.00-06/7.108: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 41-LO/D-449/2000 vo veci oznámenia spol. OTV, s.r.o., Štrba, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, začatom dňa 28.02.2000, rozhodla, že mení licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch č. T/106 držiteľa OTV, s.r.o., Štrba, takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/106 zo dňa 05.01.1999 sa vkladá bod 12), ktorý znie:
"12. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Prešove, zoznam výpisov č. 4235/98, vložka č. 11051/P, zo dňa 22.02.2000, doručeného Rade dňa 28.02.2000."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 8)

SK č. 49-LO/D-525/2000 zo dňa 06.03.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/139 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: KabelTel s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-06/8.109: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 49-LO/D-525/2000, začatom dňa 06.03.2000, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/139 držiteľa KabelTel s.r.o., Bratislava takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/139/99 zo dňa 26.03.1999 v znení zmien vykonaných rozhodnutím TKR/139/RZL/198/99 zo dňa 10.08.1999 sa v časti I. mení bod 7, ktorý znie:
"7) Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 15831/B zo dňa 22.02.2000, doručeného Rade dňa 06.03.2000 (č.p.d. 525)."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 9)

SK č. 153-LO/D-1170/99 zo dňa 18.06.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/64 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania o vysielanie na frekvenciách 1287 kHz Banská Bystrica a 1485 kHz Bratislava, ktoré budú slúžiť na dokrytie v mestách Banská Bystrica a Bratislava.
ÚK: Radio Free Europe/Radio Liberty, Inc., Washington, USA
Uznesenie č.00-06/9.110: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č.153-LO/D-1170/99 zo dňa 18.06.1999, vo veci zmeny licencie č. R/64 Radio Free Europe/Radio Liberty, INC., WASHINGTON, USA, držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie rozhodla, že mení licenciu č. R/64 Radio Free Europe /Radio Liberty, INC., WASHINGTON, USA, z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenia vysielania o vysielanie na frekvencii 1485 kHz Bratislava a frekvencii 1287 kHz Banská Bystrica, podľa žiadosti zo dňa 18.06.1999 nasledovne:
v rozhodnutí o udelení licencie č. R/64/98 zo dňa 16.06.1998 sa v časti I. mení bod 5, ktorý sa dopĺňa o frekvenciu 1485 kHz.
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/64/98 zo dňa 16.06.1998 sa v časti II. dopĺňa text:
"frekvencia: 1485 kHz Bratislava, frekvencia 1287 kHz sa rozširuje o lokalitu Banská Bystrica".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 10)

a) SK č. 209-LO/O-1055/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania v KR - v obci Strečno - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
ÚK: obec Strečno

b) SK č. 193-LO/O-1039/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania v KR - v obci Gbelce - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
ÚK: obec Gbelce

c) SK č. 192-LO/O-1038/98 zo dňa 30.06.1998
vo veci neoprávneného vysielania v KR - v meste Bytča - návrh na určenie termínu ústneho pojednávania
ÚK: mesto Bytča

Uznesenie č.00-06/10.111: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v zmysle správneho konania č. 193-LO/O-1039/98 vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch a neoprávneného televízneho vysielania v káblových rozvodoch, začatého dňa 30.06.1998 voči obci Gbelce, správneho konania č. 192-LO/O-1038/98 vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch, začatého dňa 30.06.1998 voči mestu Bytča a správneho konania č. 209-LO/O-1055/98 vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch, začatého dňa 30.06.1998 voči obci Strečno nariaďuje v tejto veci ústne pojednávanie na deň 09.05.2000.

K bodu 11)

Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávneného rozhlasového vysielania v meste Dubnica nad Váhom - nariadenie ÚP
ÚK: Patrik Žatko, Dubnica nad Váhom
Uznesenie č.00-06/11.112: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania proti Patrikovi Žatkovi vo veci neoprávneného rozhlasového vysielania v Dubnici nad Váhom, Centrum II, č. 92/50 bez oprávnenia, t.j. za porušovanie § 3 cit. zákona. Rada zároveň nariaďuje v uvedenej veci ústne pojednávanie na deň 18.04.2000.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začiatku správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 12)

SK č. 15-LO/D-2416/2000 zo dňa 08.02.200
vo veci neoprávneného rozhlasového vysielania v meste Poprad - návrh na uloženie pokuty.
ÚK: Boris Bulko a Miroslav Bulko, Poprad
Uznesenie č.00-06/12.113: Rada SR pre RTV po vykonanom dokazovaní a posúdení veci v rámci správneho konania č. 15-LO/D 2416/2000, začatého 08.02.2000, rozhodla tak, že ukladá pokutu podľa ustanovenia § 20 ods. 7, s poukazom na § 20 ods. 5 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, za neoprávnené vysielanie v KR mesta Poprad, sídlisko Juh I a sídlisko Juh V, bez licencie t.j. za porušovanie §§ 3 a 11 cit. zákona fyzickej osobe Borisovi Bulkovi, bytom Letná 3369/19, Poprad vo výške 150 000,- Sk.
Kancelária Rady SR pre RTV zašle účastníkovi konania rozhodnutie o uložení pokuty.

Uznesenie č.00-06/12.114: Rada SR pre RTV po vykonanom ústnom pojednávaní v rámci správneho konania č. 15-LO/D 2416/2000, začatého 08.02.2000, rozhodla tak, že ukladá pokutu podľa ustanovenia § 20 ods. 7, s poukazom na § 20 ods. 5 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, za neoprávnené vysielanie v KR mesta Poprad, sídlisko Juh I a sídlisko Juh V, bez licencie t.j. za porušovanie §§ 3 a 11 cit. zákona fyzickej osobe Miroslavovi Bulkovi, bytom Letná 3369/19, Poprad vo výške 150 000,- Sk.
Kancelária Rady SR pre RTV zašle účastníkovi konania rozhodnutie o uložení pokuty.

K bodu 13)

a) Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
UK: KATES s.r.o., Považská Bystrica ( TKR/41)
Uznesenie č.00-06/13.115: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny kanálový raster v TKR Rozkvet Považská Bystrica, držiteľa licencie č. TKR/41 na vysielanie v káblovom rozvode KATES s.r.o. Považská Bystrica, podľa podania zo dňa 10.02.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 23.02.2000.
Kancelária Rady SR pre RTV zašle uznesenie Rady SR pre RTV držiteľovi licencie č. TKR/41 KATES s.r.o. Považská Bystrica.


b) Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
UK: KROM - SAT s.r.o., Krompachy ( TKR/48)
Uznesenie č.00-06/13.116: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny kanálový raster v TKR v obci Krompachy, držiteľa licencie č. TKR/48 na vysielanie v káblovom rozvode KROM - SAT s.r.o. Krompachy podľa podania doručeného Rade SR pre RTV dňa 23.01.2000.
Kancelária Rady SR pre RTV zašle uznesenie Rady SR pre RTV držiteľovi licencie č. TKR/48 KROM - SAT s.r.o. Krompachy.


c) Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
UK: Kabel Plus Bratislava a.s., Bratislava ( TKR/11)
Uznesenie č.00-06/13.117: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny kanálový raster v TKR v mestách Bánovce n. Bebravou, Bratislava, Hlohovec, Pezinok a Stará Turá, držiteľa licencie č. TKR/11 na vysielanie v káblovom rozvode Kabel plus Bratislava a.s. Bratislava, podľa podania zo dňa 29.02.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 29.02.2000.
Kancelária Rady SR pre RTV zašle uznesenie Rady SR pre RTV držiteľovi licencie č. TKR/11 Kabel plus Bratislava a.s. Bratislava.


d) Oznámenie o zmenách kanálových rastrov
ÚK: Pozemkové spoločenstvo - družstvo Ľubica ( TKR/147)
Uznesenie č.00-06/13.118: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny kanálový raster v TKR v obci Ľubica, držiteľa licencie č. TKR/147 na vysielanie v káblovom rozvode, Pozemkové spoločenstvo - družstvo Ľubica, podľa podania zo dňa 24.02.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 28.02.2000.
Kancelária Rady SR pre RTV zašle uznesenie Rady SR pre RTV držiteľovi licencie č. TKR/147 Pozemkovému spoločenstvu - družstvu Ľubica.

K bodu 14)

Správa č. 1/2000/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM
(Na základe Uznesenia rady č. 00-04/7.062 "Rada súčasne poveruje Kanceláriu rady vykonaním monitoringu z dní 15. a 16.2.2000 a predložením výsledkov monitoringu na Radu").
Uznesenie č.00-06/14.119: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na svojom zasadnutí zobrala na vedomie výsledky monitorovania obsiahnuté v správe č. 1/2000/RO o monitorovaní Rádia HVIEZDA FM zo dňa 25.02.2000. V prípade odmietnutia žiadosti o opravu držiteľom licencie Rada otvorí správne konanie vo veci porušenia licenčnej podmienky v bode 3 rozhodnutia o udelení licencie R/37 v znení zmeny RZL/33/96 zo dňa 25.06.1996.

K bodu 15)

SK č. 9-PgO/O-62/2000 zo dňa 17.1.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
Správa č. 6/2000/TV o monitorovaní OTŠ Gbelce
ÚK: Obecný úrad Gbelce číslo licencie: T/24
Uznesenie č.00-06/15.120: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o zlúčení správnych konaní č.9-PgO/O-62/2000 a 193-LO/O-1039/98, ktoré sa budú viesť pod číslom 193-LO/O-1039/98, pričom výsledok monitorovania bude slúžiť ako podklad pre preukázanie neoprávneného televízneho vysielania v obci Gbelce.

K bodu 16)

SK č. 282-PgO/O-1705/99 zo dňa 6.12.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
Správa č. 3/2000/Ro o monitorovaní Rádia Koliba
ÚK: WA Slovakia a.s. číslo licencie: R/49
Uznesenie č.00-06/16.121: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č. 3/2000/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Koliba rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, licenčnej podmienky č. 3 zakotvenej v Rozhodnutí (číslo konania : R/49/RZL/63/97) zo dňa 17.3.1997) licenčnej podmienky č. 8), ďalej § 5 písm. c/ zákona č. 468/91 Zb. a licenčnej podmienky č.1 zakotvenej v Rozhodnutí (číslo konania : R/49/RZL/63/97) zo dňa 17.3.1997) a k porušeniu § 6 ods. 1, písm. d/ ods. 2/ písm a/ a § 3 ods. 4 zákona č. 220/1996 o reklame a § 8 písm. a/ zákona č. 468/1991 Zb.
Rada preto podľa § 20 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania ukladá bezodkladnú lehotu na nápravu.
Kancelária Rady vydá účastníkovi správneho konania rozhodnutie o určení lehoty na nápravu.

K bodu 17)

SK č.35-PgO/O-241/00 zo dňa 18.2.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
Správa č. 2/2000/Ro o monitorovaní Rádia Twist (Čierna skrinka)
ÚK: Twist a.s. Bratislava číslo licencie: R/70
Uznesenie č.00-06/17.122: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na svojom zasadnutí vo veci správneho konania č. 35 - PgO/O - 241/00 zo dňa 18.2.2000, (ÚK Rádio TWIST a.s. Bratislava ) sa uzniesla, že o veci rozhodne na svojom nasledujúcom zasadnutí, z dôvodu neprítomnosti spravodajcu k tomuto bodu.

K bodu 18)

SK č.36-PgO/O-258/2000 zo dňa 23.2.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok
Správa č.8/2000 o výsledku monitorovania
ÚK: Kabelovka, s.r.o., Plavnica , číslo licencie: T/107
Uznesenie č.00-06/18.123: Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 36-PgO/O-258/2000 zo dňa 23.2.2000 po prerokovaní Správy č. 8/2000 o monitorovaní vysielania televíznej stanice Kabelovka skonštatovala, že držiteľ licencie Kabelovka, s.r.o. Plavnica prerušil vysielanie, pričom túto skutočnosť Rade neoznámil, čím došlo k porušeniu § 14 odst. 1 zákona č.468/1991 Zb. Rada preto v zmysle § 20 zákona č.468/91 Zb. v znení neskorších predpisov upozorňuje držiteľa licencie spoločnosť Kabelovka s.r.o., Plavnica na porušenie povinností ustanovených zákonom č.468/1991 Zb. a určuje bezodkladnú lehotu na nápravu. Rada žiada ÚK o oznámenie záväzného termínu obnovenia vysielania s upozornením, že ak sa tak nestane, Rada začne konanie vo veci odňatia licencie.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o určení lehoty na nápravu.

K bodu 19)

a) Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 2877/61-99 zo dňa
SK: 283-PgO/D-2877/61-99 zo dňa 6.12.1999
Správa o šetrení sťažnosti č. 2877/61-99 na vysielanie TV Markíza dňa 4.12. a 5.12.1999
Uznesenie č.00-06/19.124: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 283-PgO/D-2877/99, zo dňa 6.12.1999, po prerokovaní Správy č. 2877/61-99 o šetrení sťažnosti na vysielanie TV Markíza zo dňa 6.12.1999 rozhodla, že prerokovanie tohto bodu prekladá na budúce zasadnutie Rady dňa 4.4.2000.

b) Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 314/7-2000 zo dňa 10.02.2000
SK: 30-PgO/D-190/2000 zo dňa 08.02.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 314/7-2000 smerujúcej proti SRo
Uznesenie č.00-06/19.125: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 314/7-2000, vo veci správneho konania č. 30-PgO/O-190/2000, rozhodla, že v napadnutom vysielaní nedošlo k porušeniu právnych noriem regulujúcich rozhlasové a televízne vysielanie.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o zastavení správneho konania. Sťažovateľovi oznámi výsledok šetrenia sťažnosti.

K bodu 20)

SK č. 363-LO/D-2250/98 zo dňa 10.11.1998
vo veci zmeny vlastníka licencie č. T/41na televízne vysielanie - Markíza Slovakia s.r.o., Blatné.
ÚK: GAMATEX s.r.o., Bratislava, Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Uznesenie č.00-06/20.126: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v SK č. 363-LO/D-2250/98 začaté dňa 10.11.1998, vo veci zmeny držiteľa licencie č. T/41 na televízne terestriálne vysielanie z pôvodného držiteľa licencie Markíza Slovakia s.r.o., Blatné na spoločnosť Gamatex s.r.o., Bratislava, nevyhovuje návrhu na zastavenie konania , ktorý podal účastník konania Makríza Slovakia s.r.o. Blatné, zastúpená konateľom P.Ruskom z dôvodu, že s týmto návrhom nevyslovil súhlas druhý účastník konania spoločnosť Gamatex s.r.o. Bratislava.

Uznesenie č.00-06/20.127: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie podľa § 29 ods. 1 s poukazom na § 40 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č. 363-LO/D-2250/98 začaté dňa 10.11.1998, vo veci zmeny držiteľa licencie č. T/41 na televízne terestriálne vysielanie z pôvodného držiteľa licencie Markíza Slovakia s.r.o., Blatné na spoločnosť Gamatex s.r.o., Bratislava, prerušuje, z dôvodu, že Obvodná prokuratúra Bratislava I začala pod č.k.: 1Pn2153/2000 preverovanie vo veci podozrenia z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery podľa § 176 Trestného zákona a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 Trestného zákona, a tiež Rada dala podnet na MS SR na začatie previerky exekútorského spisu č. Ex 137/98 Exekútorského úradu Bratislava I a výsledok šetrení týchto štátnych orgánov by mohol vážne ovplyvniť meritórne rozhodnutie Rady vo veci samej.
Rada nevyhovela návrhu na prerušenie konania ÚK - spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o. Blatné doručeného Rade dňa 15.3.2000 z dôvodu, že predbežné opatrenie NS SR č.4 Obo 404/98-247 zo dňa 19.5.1999 uložilo povinnosť nenakladať s určitými vecami alebo právami len účastníkovi konania spoločnosti Gamatex s.r.o Bratislava a nie Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o prerušení konania účastníkom konania.

K bodu 21)

Podnety prevádzkovateľov TKR ohľadom povinnosti oznámiť STV účastníkov príjmu signálu KR- právny odbor po konzultáciách s príslušnými odborníkmi pripravil pre radu návrh stanoviska k tomuto problému.
Uznesenie č.00-06/21.128: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na základe príslušných ustanovení zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a zákona č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dospela k záveru, že na prevádzkovateľov TKR sa vzťahuje povinnosť ochrany osobných údajov účastníkov nimi prevádzkovaných káblových rozvodov podľa § 10 zák. č. 52/1998 Z. z., preto STV odporúča obrátiť sa v zmysle § 5 zák. č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch na vyberateľa poplatkov, ktorý na účely tohto zákona vedie evidenciu platiteľov poplatkov. Súčasne poveruje Kanceláriu Rady zaslaním stanoviska Rady vo veci Slovenskej asociácii pre káblové telekomunikácie a prevádzkovateľom TKR na ich dožiadanie.

K bodu 22)

Správa zo ZSC - 4. zasadnutie skupiny MM-S-AD (31.01.-02.02.2000, Štrasburg, E. Bobáková)
Uznesenie č.00-06/22.129: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zobrala na vedomie správu zo ZSC zo 4. zasadnutia skupiny MM-S-AD, konaného v dňoch 31.01.-02.02.2000 ( Štrasburg).

Návrh na ZSC - 5.zasadnutie skupiny MM-S-AD - 26.-27.apríla 2000.
Uznesenie č.00-06/22.130: Rada SR pre RTV zobrala na vedomie ZSC E.Bobákovej na 5.zasadnutí skupiny MM-S-AD, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. a 27. 4 2000 v Štrasburgu.

K bodu 23)

Správa zo zasadnutia Stálej expertnej komisie zo dňa 18.02.2000
Uznesenie č.00-06/23.131: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie správu zo zasadnutia Stálej expertnej komisie zo dňa 18.02.2000.

K bodu 24)

Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 29.02.2000
Uznesenie č.00-06/24.132: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 29.02.2000.

K bodu 26)

Rôzne
a) Stanovisko Rady k listom generálneho riaditeľa TV Markíza P.Ruska, CME, Gamatex-u.
Uznesenie č.00-06/26.133: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla na základe oboznámenia sa s listami adresovanými čelným predstaviteľom štátu zo dňa 15.3.2000 zo strany generálneho riaditeľa TV Markíza Pavla Ruska a informáciami odvysielanými v Televíznych novinách TV Markíza z dní 15.3.2000 a 20.3.2000, v relácii Paľba zo dňa 16.3.2000 a v relácii Na Slovensku je to tak zo dňa 19.3.2000 takto:
a) Rada SR pre RTV podá na Okresnú prokuratúru Bratislava I. oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich, že bol spáchaný trestný čin útoku na štátny orgán podľa § 154 ods.2 Trestného zákona. Kancelária Rady zabezpečí spracovanie podania.
b) Rada SR pre RTV súčasne podá žalobu na držiteľa licencie č.T/41 spoločnosť Markíza Slovakia s.r.o. Blatné podľa § 19b odsek 2,3 Občianskeho zákonníka pre neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby a bude požadovať primerané zadosťučinenie vo výške 10 miliónov Sk. Kancelária Rady pripraví spracovanie žaloby.
c) Rada SR pre RTV poveruje Kanceláriu Rady SR pre RTV spracovaním opravy podľa § 19 zákona č. 81/1966 Zb. ( tlačový zákon) za odvysielanie nepravdivých a pravdu skresľujúcich údajov v relácii Paľba dňa 16.3.2000 a v Televíznych novinách dňa 20.3.2000. Kancelária Rady pripraví znenie opravy a zašle žiadosť o opravu prevádzkovateľovi vysielania.


Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak