Organizačný poriadok Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

schválený v súlade s § 13 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
uznesením Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 6.11.2012


Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1. Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Kancelária“) je zriadená ako úrad Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov.

1.2. Tento Organizačný poriadok podrobnejšie upravuje hlavné úlohy Kancelárie Rady, zásady riadenia Kancelárie Rady, jej organizačnú štruktúru a rámcové pracovné činnosti jej  jednotlivých útvarov. Určenie podrobných pracovných činností zamestnancov Kancelárie spadá do kompetencie riaditeľa Kancelárie Rady a sú obsahom pracovných zmlúv uzatváraných v mene Rady riaditeľom s jednotlivými zamestnancami Rady.

1.3. Tento Organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou Rady vo vzťahu ku Kancelárii a je záväzný pre všetkých zamestnancov Rady.


Článok 2

Úlohy Kancelárie

2.1. Kancelária plní úlohy vyplývajúce z § 13 zákona o vysielaní a retransmisii.

2.2. Kancelária plní ďalej najmä nasledujúce úlohy:
a) predkladá predsedovi Rady a Rade návrhy pracovného plánu Rady. Návrhy programu jednotlivých zasadnutí Rady predkladá predsedovi Rady,

b) pripravuje podklady nevyhnutné pre plnenie pracovného plánu Rady ako aj plnenie jej úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov,

c) v súlade s pracovným plánom Rady, pokynmi Rady a jej predsedu pripravuje jednotlivé zasadnutia, vykonáva prijaté uznesenia Rady.

 
Článok 3
Riadenie Kancelárie


3.1. Činnosť Kancelárie riadi riaditeľ Kancelárie (ďalej len „riaditeľ“), ktorého menuje a odvoláva Rada.

3.2. Riaditeľ zabezpečuje činnosť Kancelárie Rady v súlade s rozhodnutiami a uzneseniami Rady a podľa pokynov predsedu Rady. Riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaní Rady s poradným hlasom a pripravuje zápisnice z rokovaní Rady.

3.3. Rada splnomocňuje riaditeľa, aby v jej mene vykonával najmä nasledovné činnosti:
a) vydávanie vnútorných organizačných smerníc, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov Rady,

b) vykonávanie všetkých pracovnoprávnych úkonov (týkajúcich sa individuálnych aj kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov), najmä uzatváranie pracovných a kolektívnych zmlúv, určenie pracovných náplní a druhu práce jednotlivých zamestnancov Rady a ich platových podmienok a vykonávanie právnych úkonov súvisiacich so skončením pracovného pomeru zamestnancov Rady,

c) určovanie počtu pracovníkov jednotlivých organizačných zložiek Kancelárie Rady,

d) zabezpečenie publikovania rozhodnutí, uznesení a vyhlásení Rady na oficiálnej internetovej stránke Rady,

e) vykonávanie právnych úkonov spojených s vedením účtovníctva,

f) vykonávanie právnych úkonov týkajúcich sa bežnej prevádzky Rady a jej Kancelárie, najmä uzatváranie zmlúv s dodávateľmi služieb a tovarov,

g) vykonávanie ďalších bežných úkonov vyplývajúcich z činnosti Rady a jej Kancelárie, ak tieto nie sú zákonom alebo Štatútom vyhradené do pôsobnosti Rady.


3.4. Riaditeľ predkladá Rade na schválenie návrh rozpočtu a správu o hospodárení Rady, po schválení Radou prekladá návrh rozpočtu Ministerstvu financií SR, odôvodňuje ho v Národnej Rade SR, predkladá a odôvodňuje správu o výsledku hospodárenia.

3.5. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje zamestnanec Rady poverený riaditeľom v rozsahu stanovenom v osobitnom písomnom poverení. Ak takéto poverenie nie je vydané, vydá ho Rada.

3.6. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov sa riadia najmä Zákonníkom práce, pracovnými predpismi upravujúcimi výkon práce vo verejnom záujme, pracovnými zmluvami, pracovným poriadkom a vnútornými smernicami vydanými riaditeľom a pod. Pracovný poriadok vydáva riaditeľ po predchádzajúcom prerokovaní a súhlase odborového orgánu a po schválení Radou.

3.7. Požiadavky na spoluprácu zamestnancov Rady s členmi Rady sú uplatňované prostredníctvom riaditeľa.

3.8. Vzniknuté problémy vo vzťahoch medzi členmi Rady a zamestnancami Rady sú riešené výlučne prostredníctvom predsedu Rady a riaditeľa.
 

Článok 4
Organizačná štruktúra Kancelárie

4.1. Odborné, organizačné, personálne, administratívne a technické zabezpečenie činnosti Rady a úlohy vyplývajúce zo zákona o vysielaní a retransmisii vykonáva Kancelária.

4.2. Vedenie každého odboru zabezpečuje podľa pokynov riaditeľa Kancelárie vedúci odboru, ktorý je vedúcim zamestnancom a sú mu podriadení pracovníci príslušného odboru. Vedúci odboru je zodpovedný za plnenie pracovných úloh spadajúcich do náplne činnosti jeho odboru. Vedúceho odboru do tejto funkcie menuje a odvoláva ho z nej riaditeľ, pričom je podriadený priamo riaditeľovi.

4.3.     Vedúci odboru môže so súhlasom riaditeľa vytvárať v rámci príslušného odboru pracovné skupiny, ako aj určovať koordinátorov týchto pracovných skupín, zodpovedných za plnenie pracovných úloh pridelených pracovnej skupine. Koordinátor pracovnej skupiny je priamo podriadený vedúcemu odboru.

4.4. Kancelária sa organizačne člení na odbory s nasledovnou rámcovou náplňou ich činnosti:

4.4.1.  Útvar riaditeľa kancelárie (ÚRK)

Zabezpečuje ekonomických úloh Rady, rozpočtovanie a financovanie, personálnu a mzdovú agendu, správu majetku a administratívno-technické zabezpečenie činnosti riaditeľa Kancelárie a predsedu Rady. Zabezpečuje  najmä:

a) komunikáciu s verejnosťou,

b) agendu súvisiacu s prípravou zasadaní a zasadaniami Rady,

c) redakciu zápisov zo zasadaní Rady,

d) redakciu výročnej správy Rady a jej distribúciu,

e) správu webových stránok Rady,

f) v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám,

g) zabezpečovanie zahraničných a domácich pracovných ciest zamestnancov a členov Rady,

h) zabezpečuje pre členov Rady najnovšie informácie z orgánov EPRA,

i) zabezpečuje pre členov Rady zápisy z dôležitých rokovaní kancelárie s inými orgánmi, správy zo služobných ciest členov Rady a pracovníkov kancelárie.

j) zostavovanie návrhu rozpočtu Rady, sledovanie jeho čerpania a podávanie pravidelných správ o jeho čerpaní, zostavovanie záverečného účtu Rady,

k) komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania,

l) určovanie zásad a zabezpečovanie rozvoja personálnej a mzdovej politiky, vedenie personálnej a mzdovej evidencie vrátane výplaty mzdových náležitostí,

m) komunikácia s Ministerstvom financií SR predovšetkým v oblasti tvorby a čerpania rozpočtu,

n) komunikácia so Štátnou pokladnicou a ostatnými úradmi ( napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, Daňové riaditeľstvo atď.),

o) vedenie účtovnej agendy (napr. pokladňa, banka, cestovné náhrady, majetková evidencia),

p) správa hnuteľného a nehnuteľného majetku, verejné obstarávanie,

q) zabezpečovanie úloh v oblasti autodopravy,

r) evidovanie, ukladanie a ochrany registratúrnych záznamov, skartácia dokumentov v súlade so skartačným poriadkom a komunikácia so Slovenským národným archívom,

s) agendu správnych poplatkov v rozsahu stanovenom interným predpisom,

t) tvorba interných predpisov z hľadiska pôsobnosti odboru ekonomiky,

u) zabezpečovanie verejnej telefónnej siete a mobilných sietí vrátane zúčtovania súkromných hovorov,

v) príprava materiálov na rokovanie Rady z hľadiska pôsobnosti odboru ekonomiky,

w) agendu úhrady pokút udeľovaných Radou v rozsahu stanovenom interným predpisom

x) činnosť podateľne a vedenie centrálneho registratúrneho denníka,

y) sekretárske služby a servis pre riaditeľa Kancelárie a predsedu Rady,

z) správu počítačovej siete a serverov, nahrávacieho zariadenia prostredníctvom dodávateľských organizácii,

aa) správu a bežnú údržbu počítačových systémov prostredníctvom dodávateľských organizácií,

bb) zabezpečovanie plnenia úloh z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov.4.4.2. Právny a licenčný odbor (PLO)

Plní úlohy vyplývajúce z právnych aspektov pôsobnosti Rady ako správneho orgánu najmä podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj iných súvisiacich právnych predpisov. Poskytuje právnu pomoc členom Rady a ostatným organizačným útvarom Kancelárie. Vedie právnu agendu súvisiacu činnosťou Rady a Kancelárie. Zabezpečuje najmä:

a) vybavovanie žiadostí o udelenie, zmenu, odňatie a predĺženie platnosti licencie a žiadostí o registráciu retransmisie a ich zmien,

b) vedenie a priebeh správnych konaní, a to od začiatku konania až po vydanie právoplatného rozhodnutia, ktorým sa rozhodne vo veci alebo ktorým sa konanie zastaví,

c) vedenie administratívnych spisov správnych konaní a ich archiváciu,

d) informovanie žiadateľov o licenciu o postupe pri udeľovaní licencií,

e) úradný styk s účastníkmi správnych konaní,

f) prešetrenie sťažností, ich evidencia a úradný styk so sťažovateľmi vo vecnej pôsobnosti odboru,

g) zastupovanie Rady v súdnych konaniach,

h) vedenie evidencie žiadostí o udelenie licencie, udelených licencií, vrátane ich zmien, žiadostí o registráciu retransmisie a registráciách retransmisie, vrátane ich zmien, a súdnych konaní,

i) kontrolu dodržiavania podmienok, určených vysielateľom v rozhodnutí o udelení licencie a zákonných podmienok vysielania (s výnimkou programových) a predkladanie podnetov Rade pre prípadné porušenie právnych predpisov súvisiacich so zákonnými povinnosťami vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie,

j) kontrolu a dohľad nad tým, aby v rozhlasovom a televíznom vysielaní nepôsobili právnické a fyzické osoby, prevádzkujúce vysielanie bez toho, aby na to boli oprávnené na základe právoplatnej licencie a prípravu návrhov opatrení na ukončenie ich neoprávneného vysielania, kontrola a dohľad nad neoprávnenou retransmisiou,

k) kontrolu majetkového a personálneho prepojenia vysielateľov navzájom ako aj prepojenia vysielateľov s vydavateľmi periodickej tlače,

l) návrh plánu využitia frekvenčného spektra a podklady pre plány využitia frekvencií,

m) návrhy na pridelenie novoskoordinovaných frekvencií a návrhy na zmeny vo využití frekvenčného spektra (presuny frekvencií, zvýšenie výkonov, a pod.),

n) v súčinnosti s Telekomunikačným úradom sledovanie dodržiavania technických parametrov (ERP, zdvihy, a pod.) pridelených frekvencií,

o) sledovanie rozvoja nových (najmä digitálnych) technológií súvisiacich s vysielaním a ich dosahom na Plán využitia frekvenčného spektra pre oblasť vysielania,

p) spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií z hľadiska získavania a poskytovania informácií týkajúcich sa technických otázok frekvencií,

q) prípravu vyjadrení Rady k odborným otázkam a koncepciám rozvoja vysielania v Slovenskej republike,

r) potrebné údaje a doklady pri sprístupňovaní a zverejňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a poskytovanie potrebnej súčinnosti OKV v súvislosti so sprístupnením informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

s) prípravu materiálov na rokovanie Rady,

u) stanoviská k právnym úkonom, spracované na pokyn riaditeľa (napr. k uzneseniam, zmluvám, reklamáciám a pod.),

v) vedenie centrálnej evidencie správnych konaní v Denníku správnych konaní a centrálnej     evidencie sťažností v Knihe sťažností v súčinnosti s PgO,

x) kontrolu právnej stránky činnosti všetkých organizačných útvarov Kancelárie a následné predkladanie stanovísk na zasadnutia Rady,

y) spracovanie a zverejňovanie súdnych judikátov týkajúcich sa činnosti Rady a rozhodnutí Rady v správnych konaniach na internetovej stránke Rady,

z) priebežne spracovanie informácií týkajúcich sa problematiky elektronických médií v Európskej Únii, Slovenskej republike a zverejňovanie týchto informácií na internetovej stránke Rady,

za) predbežné vyhodnocovanie dopadov všetkých legislatívnych zmien na činnosť Rady a jej Kancelárie,

zb) pripravuje priebežné informácie o stave súladu legislatívy SR pre oblasť vysielania a medzinárodnými dokumentmi a dohovormi – najmä s Direktívou EÚ č. 89/552/EEC v znení jej zmeny č. 97/36/EC a Európskym dohovorom o cezhraničnej televízii Rady Európy,

zc) pripravuje podkladové materiály právnej povahy pre členov Rady a pracovníkov Kancelárie k rokovaniam s oficiálnymi zahraničnými delegáciami, k rokovaniam EÚ, OECD a ďalšími medzinárodnými organizáciami,

zd) pripomienkuje návrhy zákonov a medzinárodných dohôd z hľadiska ich súladu s už prijatými záväzkami SR a z hľadiska ich zlučiteľnosti s Direktívou EÚ č. 89/552/EEC v znení č.97/36/EC,

ze) na základe poverenia Rady sa zúčastňuje práce v jednotlivých medzinárodných organizáciách a inštitúciách,

zf) v súčinnosti s OKV zabezpečuje korešpondenčný styk Rady a jej Kancelárie s orgánmi a organizáciami Rady Európy, Európskej únie, OECD, medzinárodnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti médií, EPRA a partnerskými regulačnými orgánmi ostatných európskych a mimoeurópskych krajín,

zg) zabezpečuje dokumentačnú činnosť, týkajúcu sa najmä:

1. dokumentov Európskej únie v oblasti médií, telekomunikácií a hospodárskej súťaže,

2. dokumentov Rady Európy z oblasti médií – dohovorov a odporúčaní,

3. výstupných materiálov z práce výborov Rady Európy,

4. závažných dokumentov ďalších medzinárodných organizácií a inštitúcií z oblasti médií (OECD, EMI, UNESCO, OSN a pod. ),

5. publikácií týkajúcich sa oblasti médií.


4.4.3. Programový odbor (PgO)

Plní úlohy súvisiace s pôsobnosťou Rady vo veciach dohľadu dodržiavania povinností vysielateľov na základe zákona ako aj vysielateľov na základe licencie. Zabezpečuje najmä:
a) kontrolu obsahu vysielania z hľadiska dodržiavania zákona o vysielaní a retransmisii, najmä ochrany ľudskej dôstojnosti, ľudskosti a maloletých, pravidiel vysielania reklamy, telenákupu a sponzorovaných programov, zabezpečenia všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby a zabezpečenia objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov,

b) kontrolu dodržiavania zákonných ustanovení upravujúcich problematiku európskej produkcie a nezávislej produkcie,

c) analýzu vysielania na základe podnetov verejnosti a sťažností,

d) spracovanie štatistiky o odvysielanom programe s dôrazom na štatistiku vysielania európskych diel a nezávislej produkcie na základe podkladov vysielateľov,

e) predkladanie podnetov Rade prostredníctvom riaditeľa Kancelárie na prípadné porušenie právnych predpisov súvisiacich s obsahom vysielania,

f) archiváciu vybraných monitoringov vysielania,

g) zabezpečuje vypracovanie stanovísk k programovým zmenám licencií,

h) potrebné údaje a doklady pri sprístupňovaní a zverejňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a poskytovanie potrebnej súčinnosti ÚRK v súvislosti so sprístupnením informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

i) prípravu materiálov na rokovanie Rady,

j) prešetrenie sťažností, ich evidencia a úradný styk so sťažovateľmi vo vecnej pôsobnosti odboru.Článok 5
Záverečné ustanovenia


5.1. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom prijatia.
5.2. Dňom účinnosti tohto Organizačného poriadku sa ruší doterajší Organizačný poriadok vrátane všetkých jeho dodatkov.
5.3.    Všetky normy Rady a jej Kancelárie (vrátane Pracovného poriadku) upravujúce organizačnú štruktúru a činnosť Kancelárie sa menia v zmysle tohto Organizačného poriadku. 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak