Zápisnica RVR č.5/2000 zo dňa 6. a 7.3.2000

 

Zápisnica č. 5/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo v dňoch 06.- 07. marca 2000 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava

Prítomní členovia rady :
6.3.2000: 7 - podľa prezenčnej listiny
7.3.2000: 8 - podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mojmír Mamojka

Program:

06.03.2000 o 10,00 hod

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 21-LO/D-172/2000 zo dňa 27.01.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/37 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra
 3. SK č. 218-LO/D-1113/99 zo dňa 10.06.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/66 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
 4. SK č.189-LO/D-2004/99 zo dňa19.08.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/70 z dôvodu územného rozsahu vysielania
  ÚK: RADIO TWIST a.s., Bratislava
 5. SK č.182-LO/D-1354/99 zo dňa23.07.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/26 z dôvodu územného rozsahu vysielania - zastavenie konania
  ÚK: RADIO TWIST a.s., Bratislava
 6. SK č. 275-LO/D-2780/99 zo dňa 26.11.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 zákona č. 468/1991 ZB. vo veci zmeny licencie č. TKR/52 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania o vysielanie v obci Močenok a meste Holíč
  ÚK: Termosat s.r.o., Rožňava
 7. SK č. 295-LO/D-2931/99 zo dňa 14.12.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 zákona č. 468/1991 ZB. vo veci zmeny licencie č. TKR/78 z dôvodu zmeny právnych skutočnosti spoločnosti
  ÚK: Športový klub ZSNP, s.r.o., Žiar nad Hronom
 8. SK č. 299-LO/D-3028/1999 zo dňa 28.12.1999
  vo veci odňatia licencie č. TKR/44, držiteľa licencie fyzickej osoby Vladimíra Kostku, Trenčianska Teplá na žiadosť spoločnosti KABEL SAT - 1 s.r.o. Trenčín, súčasného majiteľa káblových rozvodov
  ÚK:KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín
 9. SK č. 274-LO/D-2744/99 zo dňa 24.11.1999
  vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Dubnica nad Váhom
  ÚK: KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín
 10. SK č. 235-PgO/O-1401/99 zo dňa 08.10.1999
  vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (TV Markíza-týždenný monitoring)
  Správa č.61/99/TV o monitorovaní TV Markíza
  ÚK:Markíza Slovakia s.r.o., číslo licencie: T/41
  ÚP: 14,00 hod.
 11. SK č. 262-PgO-1573/99 zo dňa 17.11.1999
  vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok TV Markíza ( relácia Vitajte zo dňa 15.11.1999)
  Správa č.4/2000/TV o monitorovaní TV Markíza
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o.,Bratislava, číslo licencie: T/41
  ÚP: 14,00 hod.
 12. SK č.8-PgO-54/2000 zo dňa 14.1.2000
  vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok TV Markíza
  Správa č. 5/2000/TV o monitorovaní TV Markíza
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o.,Bratislava, číslo licencie: T/41
  ÚP: 14,00 hod.
 13. SK č.38-PgO-269/2000 zo dňa 23.02.2000
  vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok TV Markíza ( Láskanie zo dňa 20.02.2000)
  Správa č. 7/2000/TV o monitorovaní TV Markíza
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/41
  ÚP: 14,00 hod.
 14. Šetrenie štažností

  1. a)Sťažnosť č. 110/2-2000 zo dňa 19.01.2000
   Správa o šetrení sťažnosti na vysielanie FUN Rádia
   ÚK: Radio a.s., Bratislava
  2. b)Sťažnosť č. 10/2000 zo dňa 24.02.2000
   vo veci sťažnosti na činnosť Kancelárie Rady
  3. c) Sťažnosť č. 2/1-2000 zo dňa 22.12.1999
   SK č. 2-PgO/D-2/1-2000
   Správa o šetrení sťažnosti č. 2/1-2000
   ÚK: FM D.C.A. s.r.o., Dubnica nad Váhom
  4. d) Sťažnosť č. 400-11/2000 zo dňa 22.02.2000 na Riaditeľku Kancelárie Rady, predsedu Rady a Radu SR pre RTV

  07.03.2000 o 9,00 hod.

 15. SK č.15-LO/D-2416/99 zo dňa 15.10.1999
  vo veci neoprávneného vysielania v meste Poprad
  ÚK: Boris a Miroslav Bulko, Poprad
  ÚP: 9,30 hod.
 16. SK č. 276-LO/D-2719/99 zo dňa 26.11.1999
  vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Nižná
  ÚK:BSS s.r.o., Nižná
  ÚP: 10,30
 17. SK č. 16-LO/D-151/2000 zo dňa 24.01.2000
  vo veci odňatia licencie č. TKR/109 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK:OTF a.s., Nižná
 18. SK č. 32-LO/D-350/2000 zo dňa 16.02.2000
  vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v obci Trebišov
  ÚK: Bytový podnik s.r.o., Trebišov
  ÚP: 11,00 hod.
 19. SK č. 25-LO/D-266/2000 zo dňa 04.02.2000
  vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v obciach Ratkovce a Žlkovce
  ÚK: Ing. Jozef Herceg, obch.meno Herz - elektronic, Ratkovce
  ÚP: 10,00 hod.
 20. SK č. 290-LO/D-2925/99 zo dňa 14.12.1999
  vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v obci Močenok
  ÚK: KÁBEL TV MOČENOK s.r.o., Močenok
  ÚP: 11,30 hod.
 21. SK č. 225-LO/O-1100/98 zo dňa 13.07.1998
  vo veci neoprávneného vysielania v obci Východná - návrh na zastavenie konania
  ÚK: obec Východná
 22. SK č. 363-LO/D-2250/98 zo dňa 10.11.1998
  vo veci zmeny vlastníka licencie č. T/41na televízne vysielanie - Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
  UK: GAMATEX s.r.o., Bratislava, Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
 23. SK č.12-LO/D-124/2000 zo dňa 20.01.2000
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
  ÚP: 14,00 hod.
 24. SK č. 196-LO/D-1397/99 zo dňa 02.08.1999
  vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
 25. Vydanie kmitočtového listu pre televízny prevádzač Nálepkovo
  UK: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné ( T/41)
 26. SK č. 192-LO/D-2035/99 zo dňa 24.08.1999
  vo veci žiadosti o povolenie vysielania systémom MMDS - návrh na zamietnutie
  UK: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné ( T/41)
 27. Žiadosť o vystavenie súhlasu s poskytovaním služieb "Uplink" pre BBC WORD
  ÚK: Telenor Slovakia s.r.o., Bratislava
 28. Oznámenie o zmenách kanálových rastrov

  1. UK: KABEL PLUS Východné Slovensko a.s., Košice ( TKR/14)
  2. UK: SBD II, Košice ( TKR/103)
  3. UK: SBD Kysucké Nové Mesto ( TKR/94)

 29. Informácia o začiatku vysielania TV GLOBAL vo vysielaní TV NAŠA a podľa projektu ALTEV
  UK: MAC TV s.r.o., Košice (T/39)
 30. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 21-LO/D-172/2000 zo dňa 27.01.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/37 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - zmena spoločníkov spoločnosti, konateľov, zmena výšky vkladu spoločníkov, zmena výška základného imania podľa podania zo dňa 26.01.2000.
ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra
Uznesenie č.00-05/2.068: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 21-LO/D-172/2000, začatom dňa 27.01.2000, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti Rádio Nitra s.r.o., Nitra podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 cit. zákona, mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/37 držiteľa Rádio Nitra s.r.o., Nitra takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/37/RUL zo dňa 14.02.1995, v znení neskoršie vykonaných zmien, v časti I. sa vkladá nový bod 12., ktorý znie:
"12. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre č. KB-8028/99, vložka číslo 1846/N zo dňa 14.12.1999, podaného 26.01.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 27.01.2000 (č.p.d. 172)."
Ostatné časti meneného rozhodnutia zostávajú v platnosti v znení neskorších zmien.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien, položky 13, písm. e, je 10.000,- Sk / slovom desaťtisíc Sk /.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania rozhodnutie.

K bodu 3)

SK č. 218-LO/D-1113/99 zo dňa 10.06.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/66 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-05/3.069: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č.218-LO/D-1113/99 zo dňa 10.06.1999 vo veci zmeny licencie č. R/66 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie D.EXPRES a.s., Bratislava z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenia vysielania o vysielanie na frekvenciách 107,6 MHz Bratislava, 107,6 MHz Bratislava, 101,4 MHz Rožňava, 97,0 MHz Levice, 90,8 MHz Hlohovec, 105,7 MHz Poprad, 89,7 MHz Bratislava, 89,7 MHZ Bratislava, 88,4 MHZ Hlohovec, 96,1 MHZ Nitra, 99,1 MHz Levoča, 93,8 MHZ Košice, 95,7 MHz Rožňava a 96,2 MHZ Levoča, v súlade so svojím uznesením č. 99-25/8.532 zo dňa 26.11.1999 v časti žiadosti o pridelenie frekvencie 97,0 MHz Levice mení licenciu č. R/66 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie D.EXPRES a.s., Bratislava nasledovne:
V časti I. sa bod 5 mení a znie takto:
"5. Pridelené frekvencie v pásme VKV II
- 96,5 MHz - Námestovo, kóta Trstená-Uhlisko
- 102,5 MHz - Považská Bystrica, kóta Hôrka
- 102,4 MHz - Rimavská Sobota, kóta Vinice
- 101,1 MHz - Lučenec, kóta Blatný vrch
- 95,4 MHz - Čadca
- 95,2 MHz - Košice - Bankov
- 102,5 MHz - Trenčín - Kozí vrch
- 95,4 MHZ - Žilina _ Dubeň
- 101,1 MHz - Zvolen - Malá Stráž
- 92,7 MHz - Nové Zámky - západ
- 96,5 MHz - Ružomberok - Malino Brdo
- 96,5 MHz - Banská Bystrica - Laskomer
- 99,5 MHz - Prešov - Pod Šibeňom
- 92,7 MHz - Nová Baňa
- 95,4 MHz - Martin - komín SSE
- 101,1 MHz - Žiar nad Hronom
- 97,0 MHz Levice"
v zmysle žiadosti doručenej Rade dňa 10.06.l999 a jej neskorších doplnkov."
Rada súčasne žiadosť v časti o pridelenie frekvencií 90,8 MHz Hlohovec, 105,7 MHZ Poprad, 93,8 MHz Košice zamieta, pretože dané kmitočty sú pridelené žiadateľom a predmetné správne konanie v časti vo veci pridelenia frekvencií 101,4 MHZ Rožňava, 99,1 MHz Levoča a 89,7 MHz Bratislava a 89,7 MHZ Bratislava zastavuje, pretože účastník konania vzal svoju žiadosť listom zo dňa 17.02.2000 č.p.d.362,363,364/2000 späť.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie). Správny poplatok bol zaplatený na základe uznesenia č. 99-25/8.532 zo dňa 26.11.1999.

K bodu 4)

SK č.189-LO/D-2004/99 zo dňa19.08.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/70 z dôvodu územného rozsahu vysielania
ÚK: RADIO TWIST a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-05/4.070: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č.189-LO/D-2004/99 zo dňa 19.08.1999 vo veci zmeny licencie č. R/70 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie Rádia TWIST a.s., Bratislava z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenia vysielania o vysielanie na frekvencii 92,7 MHZ Žilina Straník, rozhodla, že mení licenciu č. R/70 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie RADIO TWIST a.s., Bratislava z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania nasledovne:
1) V rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 sa v časti I. mení bod 5 a znie takto:
"5. Pridelené frekvencie v pásme VKV II :
-101,8 MHz Bratislava;
-105,1 MHz Banská Štiavnica;
-106,6 MHz Panský diel;
-91,1 MHz Chopok;
-88,1 MHz Košice
-92,7 MHz Žilina Straník
2)V rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 sa v časti II. mení a dopĺňa text:
"Frekvencia: 92,7 MHz Žilina Straník
Lokalita: Žilina Straník
Oblasť pokrytia: Žilina a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 18 E 49 45 / 49 N 14 17"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 5)

SK č.182-LO/D-1354/99 zo dňa23.07.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/26 z dôvodu územného rozsahu vysielania - zastavenie konania
ÚK: RADIO TWIST a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-05/5.071: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č.182-LO/D-1354/99 zo dňa 23.07.1999 vo veci zmeny licencie č. R/26 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie RADIO TWIST a.s., Bratislava z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenia vysielania o vysielanie na frekvenciách 95,7 MHz Rožňava a 88,5 MHz Krivoštianka, rozhodla, že zastavuje toto správne konanie z dôvodu, že účastník konania listom zo dňa 25.01.2000 a listom zo dňa 03.02.2000 vzal svoju žiadosť späť.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 6)

SK č. 275-LO/D-2780/99 zo dňa 26.11.1999
vo veci oznamu podľa § 14 zákona č. 468/1991 Zb. vo veci zmeny licencie č. TKR/52 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania o vysielanie v obci Močenok a meste Holíč
ÚK: Termosat s.r.o., Rožňava
Uznesenie č.00-05/6.072: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 275-LO/D-2780/99, začatom dňa 26.11.1999, vo veci zmeny územného rozsahu vysielania a zmeny právnych skutočností spoločnosti držiteľa licencie č. TKR/52, spol. TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu č. TKR/52 držiteľa TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava takto:
1. V rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/52/95 zo dňa 29.09.1995 v znení zmien vykonaných rozhodnutím TKR/52/RZL/72/97 zo dňa 22.05.1997 sa v časti I., bod 2) vypúšťa obec Močenok a mesto Holíč a tento bod znie:
"2. Územný rozsah káblového rozvodu : územie obcí a miest Nesvady, Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec."
Právne skutočnosti spoločnosti TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava zostávajú nezmenené, pretože účastník konania dňa 31.12.1999 ( č.p.d. 3056 ) vzal žiadosť o zmenu právnych skutočností zo dňa 26.11.1999 ( č.p.d. 2780 ) späť.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 7)

SK č. 295-LO/D-2931/99 zo dňa 14.12.1999
vo veci oznamu podľa § 14 zákona č. 468/1991 Zb. vo veci zmeny licencie č. TKR/78 z dôvodu zmeny právnych skutočnosti spoločnosti
ÚK: Športový klub ZSNP, s.r.o., Žiar nad Hronom
Uznesenie č.00-05/7.073: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na svojom zasadnutí dňa 07.03.2000 v správnom konaní č.295-LO/D-2931/99, začatom dňa 14.12.1999, vo veci zmeny licencie rozhodla, že podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania mení licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/78 držiteľa licencie Športový klub ZSNP, s.r.o., Žiar nad Hronom nasledovne :
1/ V časti I. rozhodnutia o udelení licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/78/96 zo dňa 22.04.1996, v znení zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č. 74-LO/D-1394/97 zo dňa 18.12.1997, sa za bod 4. vkladá bod 5. tohto znenia :
"5.Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, zoznam výpisov č.1765/2000, oddiel: Sro, vložka č. 2956/S, vydaného dňa 16.02.2000."
2/ Časť II. rozhodnutia o udelení licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/78/96 zo dňa 22.04.1996, v znení zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č. 74-LO/D-1394/97 zo dňa 18.12.1997 sa mení a znie :
"Vysielanie v káblovom rozvode je prevádzkované na základe tejto licencie a Rozhodnutia o povolení na prevádzku č.j. S-1382/99-29P/99, vydanom Oblastným telekomunikačným úradom Banskobystrický kraj dňa 15.12.1999."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 8)

SK č. 294-LO/D-3028/1999 zo dňa 28.12.1999
vo veci odňatia licencie č. TKR/44, držiteľa licencie fyzickej osoby Vladimíra Kostku, Trenčianska Teplá na žiadosť spoločnosti KABEL SAT - 1 s.r.o. Trenčín, súčasného majiteľa káblových rozvodov.
ÚK:KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín, Vladimír Kostka, Trenčianska Teplá
Uznesenie č.00-05/8.074: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 294-LO/D-2894/99 vo veci odňatia licencie č.TKR/44, začatom dňa 17.12.1999 podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č.TKR/44 držiteľa Vladimíra Kostku, bytom Trenčianska Teplá z dôvodu, že u držiteľa licencie došlo k zmenám, ktoré neumožňujú plnenie podmienok určených v licencii.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkom konania.

K bodu 9)

SK č. 274-LO/D-2744/99 zo dňa 24.11.1999
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Dubnica nad Váhom.
ÚK: KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín
Uznesenie č.00-05/9.075: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 274-LO/D-2744/99, začatom dňa 24.11.1999, vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Dubnica nad Váhom spoločnosti KABEL SAT-1, s.r.o., Trenčín na dobu 12 rokov podľa žiadosti , doručenej Rade SR pre RTV dňa 24.11.1999, v znení neskorších doplnkov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm.b) je =30.000,- Sk
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 10)

SK č. 235-PgO/O-1401/99 zo dňa 08.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (TV Markíza - týždenný monitoring za obdobie od 25.9. do 1.10.1999).
ÚK:Markíza Slovakia s.r.o., číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-05/2.076: Rada SR pre rozhlasové a televízne vo veci správneho konania č.: 235-PgO/O-1401/99 a po prerokovaní Správy č. 61/99/TV o monitorovaní TV Markíza rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ust. § 7 ods. 1 zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, ktorého dikcia znie: "V televíznom vysielaní čas vyhradený reklamám nesmie u prevádzkovateľov zo zákona presiahnuť 3%, u držiteľov licencii 10% denného vysielacieho času programu, tento podiel môže prevádzkovateľ zo zákona zvýšiť až na 10% a držiteľ licencie až na 20%, a to o priame ponuky verejnosti na nákup, predaj alebo prenájom výrobkov alebo na poskytnutie služieb, ktoré však nesmú byť viac ako jedna hodina denne, v priebehu jednej hodiny nesmie čas vyhradený reklamám presiahnuť 12 minút. U prevádzkovateľov zo zákona nesmie čas vyhradený reklamám v čase medzi 19. až 22. hodinou presiahnuť 6 minút v priebehu jednej hodiny." a k porušeniu licenčnej podmienky časť IV bod 14a) licencie č. T/41, podľa ktorej: "časový rozsah vysielaných reklám neprekročí 10% denného vysielacieho času programu a v priebehu jednej hodiny čas vyhradený reklamám nepresiahne 12 minút, pričom hodinou sa rozumie vždy celá hodina - t.j. napr. od 19.00 hod. - 20.00 hod.". Ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. d/ zák. č. 468/1991 Zb., podľa ktorého sú prevádzkovatelia povinní dbať na to, aby do vysielania neboli zaradené: "skryté reklamy, alebo reklamy, ktoré využívajú podprahové vnímanie človeka" a § 3 ods.4 zákona č. 220/1996 Zb. z. o reklame, podľa ktorého: "Reklama nesmie byť klamlivá, alebo skrytá.". Ďalej bolo porušené ust. § 8 zákona č. 468/91 Zb. písm. a/, ktorého dikcia znie: " prevádzkovatelia sú povinní označiť zreteľne každú reláciu alebo sériu relácií, ktoré sú úplne alebo sčasti sponzorované, na ich začiatku alebo konci vhodnými titulkami alebo ohlásením." , ako aj k porušeniu ust. Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, čl. 17, ods. 1, zverejnenom ako oznámenie MZV SR č. 168/1998 Z.z. ktorého dikcia znie: "Ak relácia alebo séria relácií je úplne alebo čiastočne sponzorovaná, musí byť jasne rozoznateľná vhodným upozornením v titulkoch na začiatku a/alebo na konci tejto relácie.". Ďalej § 5 písm. e), podľa ktorého sú prevádzkovatelia povinní: "uchovávať záznamy všetkých odvysielaných relácií najmenej po dobu 30 dní odo dňa ich vysielania."
Rada preto rozhodla, v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, uložiť spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o. Blatné lehotu na nápravu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Kancelária rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie vo veci.

K bodu 11)

SK č. 262-PgO-1573/99 zo dňa 17.11.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok TV Markíza ( relácia Vitajte zo dňa 15.11.1999 o 15.50 hod).
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-05/11.077: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č. 4/2000/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza vo veci správneho konania č. 262-PgO/O-1573/99 rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ust. § 5 písm. c/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, ktorého dikcia znie: " prevádzkovatelia sú povinní nezaraďovať v čase od 6,00 hodín do 22,00 hodín relácie, ktoré by mohli ohroziť psychický alebo morálny vývoj detí a mladistvých" s odkazom na ust. ED o cezhraničnej televízii, kap. II článok 7 ods. 2,uverejneného ako oznámenie MZV č.168/1998, ktorého dikcia znie: " Tie časti programových služieb, ktoré by mohli poškodiť fyzický, psychický a morálny vývoj detí alebo mladistvých, sa nesmú vysielať, ak je vzhľadom na čas vysielania a príjmu pravdepodobné, že by ich mohli sledovať."
Rada preto rozhodla, v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, uložiť spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o. Blatné bezodkladnú lehotu na nápravu dňom doručenia rozhodnutia. Kancelária Rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie vo veci.

K bodu 12)

SK č.8-PgO-54/2000 zo dňa 14.1.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok TV Markíza z dní 30. a 31.12.2000.
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-05/12.078: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 8-PgO/O-54/2000, zo dňa 14.2.2000, po prerokovaní Správy č. 5/2000/TV o vysielaní TV Markíza zo dňa 14.2.2000 rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ust. § 6 ods. 1 písm. d/ zák. č. 468/1991 Zb., a §3 ods.4 zákona č. 220/1996 Zb. z. o reklame, ďalej bolo porušené ust. § 8 zákona č. 468/1991 Zb. písm. a/, ako aj porušenie ust. Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, čl. 17, ods.1 zverejnenom oznámením MZV SR č. 168/1998 Z.z.
Rada preto rozhodla, v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, uložiť spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o. Blatné lehotu na nápravu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Kancelária rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie vo veci.

K bodu 13)

SK č.38-PgO-269/2000 zo dňa 23.02.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok TV Markíza ( relácia Láskanie zo dňa 20.02.2000)
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-05/13.079: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 38-PgO/O-269/2000, zo dňa 23.2.2000, po prerokovaní Správy č. 7/2000/TV o vysielaní TV Markíza zo dňa 28.2.2000 rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ust. § 6 ods.1 písm. d/ zák. č. 468/1991 Zb., čl. 13 ods. 3 zák. č. 168/1998 (Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii) a § 3 ods. 4 zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame, ďalej bola porušená licenčná podmienka č.15 (časť IV Rozhodnutia o udelení licencie č. T/41 zo dňa 7.8.1995).
Rada preto rozhodla, v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, uložiť spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o. Blatné bezodkladnú lehotu dňom doručenia rozhodnutia.
Kancelária rady vydá účastníkovi konania rozhodnutie vo veci.

K bodu 14

a)Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 110/2-2000 zo dňa 19.01.2000 na vysielanie FUN Rádia, kde kde bol údajne použitý a zneužitý záznam z verejného vypočutia spoločnosti Media Fair s.r.o.
Uznesenie č.00-05/14.080: Rada SR pre rozhlasové a televízne po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2/1-2000 smerujúcej proti vysielaniu FUN Rádia rozhodla, že v napadnutom vysielaní neboli zistené skutočnosti, ktoré by potvrdzovali obsah sťažnosti sťažovateľa a posúdila ju ako neopodstatnenú.
Kancelária Rady oznámi výsledok šetrenia sťažovateľovi spoločnosti M.F. Bratislava.


b) Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 10/2000 zo dňa 24.02.2000 vo veci sťažnosti na činnosť Kancelárie Rady.
Uznesenie č.00-05/14.081: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie vzhľadom na skutočnosť, že vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie spoločnosti MEDIA FAIR s.r.o., Bratislava rozhodla a doručila rozhodnutie č. ZŽL/114/99 sťažovateľovi v zákonnej lehote stanovenej, § 12 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, považuje sťažnosť č. 110/2000 zo dňa 24.02.2000 spoločnosti M.F. s.r.o., Bratislava, zastúpenej Ing. P.A. za neopodstatnenú.
Predseda Rady zašle vyrozumenie sťažovateľovi.


c) Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2/1-2000 zo dňa 22.12.1999
SK č. 2-PgO/D-2/1-2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 2/1-2000 - monitorovaný deň 20.12.1999.
ÚK: FM D.C.A. s.r.o., Dubnica nad Váhom
Uznesenie č.00-05/14.082: Rada SR pre rozhlasové a televízne vo veci správneho konania č.: 2-PgO/D-2/1-2000 po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2/1-2000 smerujúcej proti vysielaniu D.C.A. Rádia rozhodla, že podľa § 19 ods. 1 zákona č. č.152/1998 Z.z. nemôže vzhľadom k nepredloženým záznamom z vysielania objektívne zistiť skutkový stav a prešetriť v súlade s princípom materiálnej pravdy obsah predmetnej sťažnosti. Prevádzkovateľ tým, že nezaslal požadované záznamy vysielania porušil § 5 písm.e/ zákona č.468/1991 Zb. , podľa ktorého sú prevádzkovatelia povinní "uchovávať záznamy všetkých odvysielaných relácií najmenej po dobu 30 dní odo dňa ich vysielania".
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o uložení bezodkladnej lehoty na nápravu zisteného nedostatku držiteľovi licencie - FM Radio D.C.A. s.r.o. Dubnica nad Váhom.
Kancelária Rady oznámi bez zbytočného odkladu výsledok vybavenia sťažnosti sťažovateľovi MÚ Trenčianske Teplice.


d)Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 400-11/2000 zo dňa 22.02.2000 na riaditeľku Kancelárie Rady, predsedu Rady a porušovanie právnych predpisov zo strany Rady SR pre RTV.
Uznesenie č.00-05/14.083: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla vo veci sťažnosti č.11-400/2000 podanej dňa 22.februára 2000, že podľa § 11 ods.1 zákona č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach nie je orgánom príslušným na vybavenie sťažnosti v časti, ktorá sa týka činnosti Rady v oblasti štátnej správy, preto ju postúpi v zmysle tohto ustanovenia orgánu príslušnému - Úradu Vlády SR. V časti s ťažnosti, ktorá sa týka pracovno-právnych aspektov sťažovateľky, má táto možnosť obrátiť sa na príslušný súd, pokiaľ sa domnieva, že bola vo svojich oprávneniach ukrátená až do takejto miery. Podpredseda rady oznámi sťažovateľke postup Rady pri vybavovaní jej sťažnosti.

07.03.2000 o 9,00 hod.

K bodu 15)
SK č.15-LO/D-2416(99)/2000 zo dňa 8.2.2000
vo veci neoprávneného vysielania v meste Poprad
ÚK: Boris Bulko, Poprad, Miroslav Bulko, Poprad
Uznesenie č.00-05/15.084: Rada SR pre RTV rozhodne o správnom konaní č. 15-LO/D- 2416(99)/2000, začatom 8.2.2000 až po doručení návratky ohľadom pozvánky na ústne pojednávanie obom účastníkom konania.
Kancelária Rady SR pre RTV zaradí materiál na zasadnutie Rady v termíne po doručení návratky.

K bodu 16)

SK č. 276-LO/D-2719/99 zo dňa 26.11.1999
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Nižná
ÚK:BSS s.r.o., Nižná
Uznesenie č.00-05/16.085: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 276-LO/D-2779/99, začatom dňa 26.11.1999, vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v obciach Nižná a Tvrdošín-Medvedzie spoločnosti BSS, s.r.o., Nižná na dobu 12 rokov podľa žiadosti , doručenej Rade SR pre RTV dňa 26.11.1999, v znení neskorších doplnkov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm.b) je =20.000,- Sk
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 17)

SK č. 16-LO/D-151/2000 zo dňa 24.01.2000
vo veci odňatia licencie č. TKR/109 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK:OTF a.s., Nižná
Uznesenie č.00-05/17.086: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 16-LO/D-151/2000 vo veci odňatia licencie č. TKR/109, začatom dňa 24.01.2000 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/109 držiteľa OTF a.s. , v konkurze, Nižná podľa podania doručeného Rade SR pre RTV dňa 24.01.2000.
Kancelária vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania ( žiadateľovi o odňatie licencie).

K bodu 18)

SK č. 32-LO/D-350/2000 zo dňa 16.02.2000
vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Trebišov
ÚK: Bytový podnik s.r.o., Trebišov
Uznesenie č.00-05/18.087: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 32-LO/D-350/2000 začatom dňa 16.02.2000 vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Trebišov spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov, na dobu 12 rokov podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 16.02.2000 (č.p.d. 350).
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je = 30.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 19)

SK č. 25-LO/D-266/2000 zo dňa 04.02.2000
vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v obciach Ratkovce a Žlkovce
ÚK: Ing. Jozef Herceg, obchodné meno: HERC- elektronic, Ratkovce
Uznesenie č.00-05/19.088: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 25-LO/D-266/2000 začatom dňa 04.02.2000, vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v KR v obciach Ratkovce a Žlkovce prevádzkovateľovi Ing. Jozef Herceg, obchodné meno HERC - elektronic, Ratkovce, na dobu 12 rokov, podľa žiadosti zo dňa 02.02.2000, doručenej Rade SR pre RTV dňa 04.02.2000.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších doplnkov, položky č.13 písm. b, je 10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu) rozhodnutie.

K bodu 20)

SK č. 290-LO/D-2925/99 zo dňa 14.12.1999
vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v obci Močenok
ÚK: KÁBEL TV MOČENOK s.r.o., Močenok
Uznesenie č.00-05/20.089: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 290-LO/D-2925/99 začatom dňa 14.12.1999, vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v KR v obci Močenok spoločnosti Kábel TV Močenok, s.r.o., Močenok na dobu 12 rokov podľa žiadosti doručenej Rade dňa 14.12.1999.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je =15.000,- Sk
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 21)

SK č. 225-LO/O-1100/98 zo dňa 13.07.1998
vo veci neoprávneného vysielania v obci Východná - návrh na zastavenie konania z dôvodu, že vysielanie v KR začala prevádzkovať osoba na to oprávnená - spoločnosť Elektris s.r.o. Banská Bystrica.
ÚK: obec Východná
Uznesenie č.00-05/21.090: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 225-LO/O-1100/98 vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch voči obci Východná, začatom dňa 13.07.1998, rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje toto správne konanie, z dôvodu, že zmenou licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/7 držiteľa spoločnosti ELEKTRIS spol. s r.o., Banská Bystrica, v ktorej bol rozšírený územný rozsah vysielania o vysielanie v káblových rozvodoch v obci Východná, odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 22)

SK č. 363-LO/D-2250/98 zo dňa 10.11.1998
vo veci zmeny vlastníka licencie č. T/41 na televízne vysielanie - Markíza Slovakia s.r.o., Blatné.
UK: GAMATEX s.r.o., Bratislava, Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Uznesenie č.00-05/22.091: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 363-LO/D-2250/98 začatom dňa 10.11.1998 vo veci návrhu na zmenu držiteľa licencie č. T/41 na televízne terestriálne vysielanie z pôvodného držiteľa licencie Markíza Slovakia s.r.o., Blatné na spoločnosť Gamatex s.r.o., Bratislava, na základe predloženia ďalšieho exempláru zápisnice o dražbe dňa 6.marca 2000, s iným textom, v súlade s princípom objektívne zisteného skutkového stavu a materiálnej pravdy rozhodla, že si vyžiada originál zápisnice o dražbe od súdneho exekútora, ktorý realizoval dražbu a od príslušných súdov, kde tieto zápisnice boli predložené. Rozhodnutie Rady musí podľa § 46 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

K bodu 23)

SK č.12-LO/D-124/2000 zo dňa 20.01.2000
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-05/23.092: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 12-LO/D-124/2000, začatom dňa 20.01.2000, rozhodla o nariadení nového termínu ústneho pojednávania na deň 21.3.2000. V prípade, že sa ÚK nedostaví, rada rozhodne aj bez prihliadnutia na pripomienky účastníka konania.

K bodu 24)

SK č. 196-LO/D-1397/99 zo dňa 02.08.1999
vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/47 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: RAGTIME s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-05/24.093: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 196-LO/D-1397/99 vo veci oznámenia podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, začatom dňa 02.08.1999, rozhodla, o nariadení nového termínu ústneho pojednávania na deň 21.3.2000. V prípade, že sa ÚK nedostaví, rada rozhodne o veci aj bez prihliadnutia na pripomienky účastníka konania

K bodu 25)

Vydanie kmitočtového listu pre televízny prevádzač Nálepkovo
UK: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné ( T/41)
Uznesenie č.00-05/25.094: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie vydanie kmitočtového listu č.j. 2248/SKS-99, zo dňa 13.08.1999, vydaného telekomunikačným úradom SR pre televízny prevádzač :
· Nálepkovo, Švedlár 40 k 30 W
v rámci dokrytia územia v súlade s licenciou č. T/41.

K bodu 26)

SK č. 192-LO/D-2035/99 zo dňa 24.08.1999
vo veci žiadosti o povolenie vysielania systémom MMDS - návrh na zamietnutie z dôvodu zamietavého stanoviska TÚ SR, ako výsledku medzinárodnej koordinácie.
UK: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné ( T/41)
Uznesenie č.00-05/26.095: č. 192-LO/D-2035/99 vo veci zmeny licencie č. T/41 začatom dňa 24.08.1999 žiadosť žiadateľa, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné, zamieta z dôvodu zamietavého stanoviska TÚ SR , doručeného rade dňa 31.1.2000, pretože poľská správa spojov nesúhlasí s vysielaním MMDS v pásme 2,5 GHz z kóty Magurka pri Námestove.
Kancelária Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné.

K bodu 27)

Žiadosť o vystavenie súhlasu s poskytovaním služieb "Uplink" pre BBC WORLD zo dňa 28.10.1999 pre spoločnosť Telenor Slovakia s.r.o. Bratislava.
ÚK: Telenor Slovakia s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-05/27.096: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na základe žiadosti Telenor Slovakia s.r.o. Bratislava zo dňa 02.11.1999 vyslovuje súhlas pre poskytovanie služby "Uplink" pre zahraničnú televíziu Veľkej Británie BBC WORLD. Rada SR pre RTV ako orgán poverený výkonom Európskeho dohovoru za Slovenskú republiku konštatuje, že vysielanie programovej služby BBC WORLD je v súlade s Európskym dohovorom o cezhraničnej televízii, pričom toto vysielanie patrí pod jurisdikciu Veľkej Británie, kde bola udelená aj licencia č.STS 306 zo dňa 7.10.1999 spoločnosti European Channel Broadcasting Limited, Veľká Británia.
Kancelária Rady vydá uznesenie žiadateľovi a TÚ SR.

K bodu 28

a)Oznámenie o zmene kanálových rastrov
UK: KABEL PLUS Východné Slovensko a.s., Košice ( TKR/14)
Uznesenie č.00-05/28.097: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny kanálový raster v TKR v mestách Bardejov, Spišská Nová Ves, Poprad, Svit, Moldava nad Bodvou, Michalovce, Veľké Kapušany, držiteľa licencie č. TKR/14 spoločnosti KABEL PLUS Východné Slovensko, a.s. podľa podania doručeného Rade dňa 16.02.2000 a 18.02.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/14 spoločnosti KABEL PLUS Východné Slovensko, a. s.


b)Oznámenie o zmene kanálových rastrov
UK: SBD II, Košice ( TKR/103)
Uznesenie č.00-05/28.098: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny počet účastníckych prípojok a nový kanálový raster v TKR v sídlisku KVP mesta Košice, držiteľa licencie č. TKR/103/97 na vysielanie v káblovom rozvode, Stavebné bytové družstvo II, Košice, podľa podania zo dňa 24.01.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 27.01.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady SR pre RTV držiteľovi licencie č. TKR/103/97 SBD II, Košice.


c)Oznámenie o zmene kanálových rastrov
UK: SBD Kysucké Nové Mesto ( TKR/94)
Uznesenie č.00-05/28.099: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny počet účastníckych prípojok a nový kanálový raster v TKR v meste Kysucké Nové Mesto držiteľa licencie č. TKR/94 na vysielanie v káblovom rozvode Stavebné bytové družstvo Kysucké Nové Mesto, podľa podania zo dňa 07.02.2000 , doručeného Rade SR pre RTV dňa 08.02.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady SR pre RTV držiteľovi licencie č. TKR/94 SBD Kysucké Nové Mesto.

K bodu 29)

Informácia o začiatku vysielania TV GLOBAL vo vysielaní TV NAŠA a podľa projektu ALTEV
UK: MAC TV s.r.o., Košice (T/39)
Uznesenie č.00-05/29.100: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie oznám držiteľa licencie č. T/39 - MAC TV spol. s r.o., Košice o začiatku vysielania dňom 22.02.2000 v TV NAŠA v Košiciach a následne od 25.03.2000, po prepojení trás a dodaní dekódovacích kariet, aj u ostatných držiteľov licencií podľa projektu ALTEV. Začiatok vysielania bol posunutý z dôvodu oneskoreného dodania technologického zariadenia spoločnosťou Centron Slovakia spol. s r.o. .Oznam bol doručený Rade dňa 14.02.2000 ( č.p.d. 333/2000 ).
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie.

K bodu 30)

Rôzne

j) Odvysielanie príspevku s R.Mullerom v relácii Televízne noviny dňa 6.3.2000, odvysielanie rozhovoru s týmto spevákom
Uznesenie č.00-05/30.101: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok voči držiteľovi licencie č.T/41 - Markíza Slovakia s.r.o. Blatné - odvysielanie Televíznych novín 6.3.2000 o 19.00 hod. a exkluzívneho rozhovoru s R.Mullerom na jeho vlastnú žiadosť o cca 22.30 hod. Kancelária vyžiada od prevádzkovateľa záznam z vysielania oznámi začiatok správneho konania. Kancelária zadá spracovanie súdnoznaleckého posudku ohľadom možného negatívneho vplyvu prezentovaných názorov na spoločnosť, najmä na deti a mládež.

l) Postup pri realizácii uznesenia Rady z 25.2.2000 ohľadom návrhu na späťvzatie protestu generálneho prokurátora vo veci rozhodnutia Rady o zmene prevádzkovateľa licencie č.T/34.
Uznesenie č.00-05/30.102: Rada SR pre RTV upravuje svoje uznesenie č. 00-04/10.067 zo dňa 22.februára 2000 v zmysle, že sa upravuje názov predmetu podania a nebude znieť tak, ako bol pôvodne prijatý Radou. Kancelária Rady bude informovať GP SR o postupe Rady v tejto veci ( odňatie licencie a vylúčenie odkladného účinku rozhodnutia, o ktorom rozhodla dňa 9.2.2000 ).

Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak