Zápisnica RVR č.4/2000 zo dňa 22.2.2000

 

Zápisnica č. 4/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 22. februára 2000 o 9,00 hod. v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava

Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Peter Kováč

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 230-PgO/O-1382/99 zo dňa 7.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov (STV-týždenný monitoring)
  Správa č.60/99/TV o monitorovaní STV
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 10,30 hod.
 3. SK č. 4-PgO-23/2000 zo dňa 11.1.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov Slovenskej televízie
  Správa č.3/2000/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
  ÚP: 10,30 hod.
 4. Sťažnosť č. 128/3-2000 zo dňa 20.1.2000
  SK č. 17-PgO/D-128/3-2000 zo dňa 26.1.2000
  Správa o šetrení sťažnosti č. 128/3-2000 na vysielanie STV (Ligapasáž)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 5. Sťažnosť č.2928/62-99 zo dňa 14.12.1999
  SK: 292-PgO/D-2928/62-99 zo dňa 14.12.1999
  Správa o šetrení sťažnosti smerujúcej proti vysielaniu STV ( Woodstock ´99)
  ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
 6. SK č. 231-PgO/O-1384/99 zo dňa 07.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (VTV-týždenný monitoring)
  Správa č.58/99/TV o monitorovaní VTV
  ÚK: Satel media, s.r.o. Bratislava, číslo licencie: T/34
 7. Správa s kontinuálneho monitorovania Rádia HVIEZDA FM - prizvaní konatelia spoločnosti
  ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra (R/37)
  ÚP: 12,00 hod.
 8. Správa o stave vysielania a o činnosti Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie za rok 1999 - pripomienky
 9. Interné pripomienkové konanie k návrhu zákona o vysielaní a retransmisii
 10. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 230-PgO/O-1382/99 zo dňa 7.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov.
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.00-04/2.057: Rada SR pre rozhlasové a televízne vo veci správneho konania č.:230-PgO/O-1382/99 a po prerokovaní Správy č. 60/99//TV o monitorovaní Slovenskej televízie rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ust. § 6 ods. ods. 1 písm. d/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, ktorého dikcia znie: " prevádzkovatelia sú povinní dbať na to, aby do vysielania reklám neboli zaradené skryté reklamy alebo reklamy, ktoré využívajú podprahové vnímanie človeka.", k porušeniu ust. § 6 ods. 2 písm. a/, ktorého dikcia znie: " prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť, aby reklamy boli rozoznateľné a zreteľne zvukovo alebo obrazovo oddelené od ostatného vysielania.". Súčasne došlo k porušeniu ust. § 3 ods. 4 zákona č. 220/1996 o reklame, ktorého dikcia znie: "reklama nesmie byť klamlivá alebo skrytá" a zákona č. 168/1998 / ED o cezhraničnej televízii/, kap. III, čl. 13, ods. 3, ktorého dikcia znie: "skrytá reklama je zakázaná, najmä predvádzanie výrobkov alebo služieb v reláciách na účely reklamy."
Zároveň bolo porušené ustanovenie § 8 zákona č. 468/91 Zb. písm. a/, ktorého dikcia znie: "prevádzkovatelia sú povinní označiť zreteľne každú reláciu alebo sériu relácií, ktoré sú úplne alebo sčasti sponzorované, na ich začiatku alebo konci vhodnými titulkami alebo ohlásením." a b/, ktorého dikcia znie: " prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť, aby obsah sponzorovaných relácií nepropagoval predaj, nákup alebo prenájom výrobkov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby tým, že by sa v týchto reláciách ich výrobky alebo služby osobitne spomínali", ako aj k porušeniu ustanovení zákona č. 168/1998 / Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii kap., IV, čl. 17, ods. 3, ktorého dikcia znie: "Sponzorované relácie nesmú podporovať predaj, nákup alebo prenájom výrobkov či služieb sponzora alebo tretej osoby tým, že by v týchto reláciách propagovali tieto výrobky či služby." V monitorovanom vysielaní STV súčasne došlo k porušeniu ust. § 8 zákona č. 468/91 Zb. písm.e/, ktorého dikcia znie: "prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť, aby neboli sponzorované spravodajské a politicko-publicistické relácie."
Monitoring preukázal i porušenie ust. § 7 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb.o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, ktorého dikcia znie: " ... U prevádzkovateľov zo zákona nesmie čas vyhradený reklamám v čase medzi 19.00-22.00 hodinou presiahnuť 6 minút v priebehu jednej hodiny."
Rada preto rozhodla, v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, uložiť Slovenskej televízii lehotu na nápravu do 20 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
Kancelária rady vydá rozhodnutie vo veci.


K bodu 3)
SK č. 4-PgO-23/2000 zo dňa 11.1.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov vo vysielaní Slovenskej televízie - vo večernom silvestrovskom programe (skrytá reklama na spoločnosť IBM počas silvestrovského vysielania dňa 31.12.1999 )
Správa č.3/2000/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.00-04/3.058: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 4-PgO/O-23/2000 po prerokovaní Správy č. 3/2000/STV o monitorovaní vysielania STV rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ust. § 6 ods. 1 písm. d/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, s odkazom na ust. § 3 ods. 4 zákona č. 220/1996 o reklame a ust. kap. III , čl. 13, ods. 3 ED o cezhraničnej televízii uverejneného ako Oznámenie MZV SR Z.z. č. 168/1998.
Rada účastníkovi konania určila bezodkladnú nápravu zistených nedostatkov.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o určení lehoty na nápravu.

K bodu 4)

Sťažnosť č. 128/3-2000 zo dňa 20.1.2000
SK č. 17-PgO/D-128/3-2000 zo dňa 26.1.2000
Správa o šetrení sťažnosti č. 128/3-2000 na vysielanie STV (Ligapasáž)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.00-04/4.059: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy č. 2/2000/STV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie vo veci správneho konania č. 17-PgO/D-128/3-2000 rozhodla, že v monitorovanom vysielaní nedošlo k porušeniu právnych noriem regulujúcich vysielanie.
Kancelária Rady zastaví konanie vo veci a oznámi sťažovateľke výsledok šetrenia sťažnosti. Kancelária Rady zašle ústrednému riaditeľovi STV list s požiadavkou citlivého zaraďovania relácií pred 22.00 hod. s ohľadom na ochranu detí a mládeže pred nevhodnými obsahmi.

K bodu 5)

Sťažnosť č.2928/62-99 zo dňa 14.12.1999
SK: 292-PgO/D-2928/62-99 zo dňa 14.12.1999
Správa o šetrení sťažnosti smerujúcej proti vysielaniu STV ( Woodstock ´99)
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.00-04/5.060: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2928/62-99 vo veci správneho konania č. 292-PgO/D-2928/62-99 rozhodla, že v napadnutom vysielaní došlo k porušeniu ust. § 5 písm. b/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, s odkazom na ust. § 3 ods. 2 zákona č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov. Rada preto rozhodla o určení bezodkladnej lehoty na nápravu.
Kancelária Rady vydá vo veci rozhodnutie. Sťažovateľke oznámi výsledok šetrenia sťažnosti.

K bodu 6)

SK č. 231-PgO/O-1384/99 zo dňa vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
Správa č.58/99/TV o monitorovaní VTV
ÚK: Satel media, s.r.o. Bratislava, číslo licencie: T/34
Uznesenie č.00-04/6.061: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 231-PgO/O-1384/99 zo dňa 7.10.1999 po prerokovaní Správy č.58/99/TV o monitorovaní vysielania spoločnosti Satel media, spol s.r.o. rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ustanovení zákona č. 468/1991 Zb. v § 6 ods. 2 písm. a/, § 10 ods. 1, § 5 písm. c/ a ustanovení zákona č. 220/1996 Z.z. v § 3 ods. 4. Vzhľadom na rozhodnutie Rady zo dňa 9.2.2000 o odňatí licencie č.T/34 spoločnosti Satel media s.r.o. Bratislava, v ktorom bol vylúčený odkladný účinok rozhodnutia, zastavuje podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č.231-PgO/O-1384/99 zo dňa 7.10.1999, pretože odňatím licencie odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

K bodu 7)

Správa s kontinuálneho monitorovania Rádia HVIEZDA FM - prizvaní konatelia spoločnosti
ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra (R/37).
Uznesenie č.00-04/7.062: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne poveruje Kanceláriu rady zaslaním žiadosti o opravu podľa zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači Rádiu Hviezda FM za odvysielanie nepravdivých tvrdení dňa 16.2.2000 o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie. Rada súčasne poveruje Kanceláriu Rady vykonaním monitoringu z dní 15. a 16. 2.2000 a predložením výsledkov monitoringu na Radu.

K bodu 8)

Správa o stave vysielania a o činnosti Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie za rok 1999 - pripomienky
Uznesenie č.00-04/8.063: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne prerokovala návrh správy o stave vysielania a o činnosti Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie za rok 1999 a ukladá Kancelárii Rady zapracovať pripomienky členov Rady do textu.

K bodu 9)

Interné pripomienkové konanie k návrhu zákona o vysielaní a retransmisii
Uznesenie č.00-04/9.064: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie prerokovala návrh zákona o vysielaní a retransmisii a opätovne sa k nemu vráti v rámci pripomienkového konania, kedy si uplatní svoje pripomienky.

K bodu 10)

Rôzne

 • Návrh na ZSC - 24. Zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy (27.-28.3.2000)
  Uznesenie č.00-04/10.065: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zobrala na vedomie účasť J.Grujbárovej na 24. zasadnutí Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziy, ktorý sa uskutoční v dňoch 27.-28.3.2000.
 • Správa zo ZSC - Bilaterálny screenig kapitoly 20 " Kultúra a Audiovizuálna politika" (3.2.2000, Brusel)
  Uznesenie č.00-04/10.066: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie správu zo SZC J.Grujbárovej, financovanej MK SR z bilaterálneho screeningu EK v Bruseli. ( 03.02.200).
 • Informácia o proteste GP SR zo dňa 11. 2., doručeného rade dňa 15. 2.2000 proti rozhodnutiu rady vo veci prechodu licencie na SATEL MEDIU s.r.o.
  Uznesenie č.00-04/10.067: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie poveruje Kanceláriu Rady zaslaním žiadosti generálnej prokuratúre na vzatie podaného protestu späť podľa ustanovenia § 11 ods.9 zákona č.314/1996 Z.z. s odôvodnením, že dňa 9.2.2000 Rada rozhodla o odňatí licencie č.T/34 spoločnosti Satel média s.r.o. Bratislava a v tomto rozhodnutí vylúčila odkladný účinok rozhodnutia.


Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak