Zápisnica RVR č.3/2000 zo dňa 8. a 9.2.2000

 

Zápisnica č. 3/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 8. februára 2000 o 9,00 hod. a dňa 9. februára 2000 o 14.00 hod. v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava

Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Mária Hradiská

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. 22-LO/O-108/2000 zo dňa 25.01.2000 vo veci odňatia licencie č. R/65 na rozhlasové vysielanie podľa § 15 ods. 1 písm. f) za porušovanie § 5 písm. f) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: Frontinus s.r.o., Žilina
  ÚP: 9,30 hod.
 3. 23-LO/O-109/2000 zo dňa 25.01.2000 vo veci odňatia licencie č. R/52 na rozhlasové vysielanie podľa § 15 ods. 1 písm. f) za porušovanie § 5 písm. f) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: FM Rádio D.C.A. s.r.o., Dubnica nad Váhom
  ÚP: 10,15 hod.
 4. 18-LO/O-98/2000 zo dňa 25.01.2000 vo veci odňatia licencie č. T/34 na televízne vysielanie podľa § 15 ods. 1 písm. f) za porušovanie § 5 písm. f) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: Satel media s.r.o., Bratislava
  ÚP: 11,00 hod.
 5. 1-LO/D-14/2000 zo dňa 07.01.2000 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. z dôvodu zmeny licencie č. R/32 z dôvodu zmeny licenčnej podmienky
  ÚK: LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
 6. Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v KR v meste Poprad
  ÚK: Boris a Miroslav Bulko, Poprad
 7. SK č. 332-LO/D-2098/98 zo dňa 21.10.1998 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/35 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania o vysielanie na kmitočte 96,2 MHz Levoča - Brezová
  ÚK: KIKS s.r.o., Michalovce
 8. SK č. 21-LO/D-238/99 zo dňa 12.02.1999 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/73 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Televízia Turiec s.r.o., Martin
 9. SK č. 14-LO/D-2412/99 zo dňa 15.10.1999 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/151 - z dôvodu zmeny technických parametrov vysielania systémom MMDS
  ÚK:MBP s.r.o., Púchov
 10. SK č. 287-LO/D-1740/99 zo dňa 08.12.1999 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/7 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania o vysielanie v obci Východná
  ÚK: Elektris s.r.o., Banská Bystrica
 11. SK č. 291-LO/D-2932/99 zo dňa 14.12.1999 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Šahy
  ÚK: Elektris s.r.o., Banská Bystrica
  ÚP: 11,45 hod.
 12. SK č. 294-LO/D-2894/1999 zo dňa 28.12.1999 vo veci odňatia licencie č. TKR/44, držiteľa licencie fyzickej osoby Vladimíra Kostku, Trenčianska Teplá na žiadosť spoločnosti KABEL SAT - 1 s.r.o. Trenčín, súčasného majiteľa káblových rozvodov
  ÚK:KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín
  ÚP: 14,00 hod.
 13. SK č. 274-LO/D-2744/99 zo dňa 24.11.1999 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Dubnica nad Váhom
  ÚK: KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín
  ÚP:14,00 hod.
 14. SK č. 299-LO/D-3028/1999 zo dňa 28.12.1999 vo veci odňatia licencie č. TKR/81 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: BYPOS s.r.o. Malacky
 15. SK č. 278-LO/D-2817/99 zo dňa 30.11.1999 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Malacky
  ÚK: Progres Malacky s.r.o., Malacky
  ÚP:14,45 hod.
 16. SK č. 279-LO/D-2816/99 zo dňa 30.11.1999 vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Malacky
  ÚK: Progres Malacky s.r.o., Malacky
  ÚP: 14,45 hod.
 17. SK č. 7-LO/D-57/2000 zo dňa 13.01.2000 vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Vranov nad Topľou
  ÚK:TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou
  ÚP: 15,15 hod.
 18. SK č. 6-LO/D-56/2000 zo dňa 13.01.2000 vo veci odňatia licencie č. TKR/142 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991Zb.
  ÚK:SBD Vranov nad Topľou
 19. SK č. 11-LO/D-78/2000 zo dňa 14.01.2000 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/46 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
  ÚK: Rádio Žilina a.s., Žilina
 20. Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v obci Stará Kremnička
  ÚK: obec Stará Kremnička
 21. Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v obci Makov
  ÚK: obec Makov
 22. Informácia o konci platnosti rozhlasových licencií
 23. Oznámenie o zmene kanálového rastra
  a) ÚK: SBD Lučenec (TKR/99)
  b) ÚK: Progres - Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava ( TKR/132)
 24. Kontrolná činnosť

  1. SK č. 235-PgO/O-1401/99 zo dňa 8.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (TV Markíza - týždenný monitoring)
   Správa č.61/99/TV o monitorovaní TV Markíza
   ÚK: Markíza Slovakia s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
  2. SK č. 230-PgO/O-1382/99 zo dňa 7.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (STV - týždenný monitoring)
   Správa č.60/99/TV o monitorovaní STV
   ÚK: Slovenská televízia, Bratislava, prevádzkovateľ zo zákona
  3. SK č. 231-PgO/O-1384/99 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (VTV - týždenný monitoring)
   Správa č.58/99/TV o monitorovaní VTV
   ÚK: Satel media, s.r.o. Bratislava, číslo licencie: T/34
  4. SK č. 254-PgO-1528/99 zo dňa 8.11.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (Rádio Twist)
   Správa č.22/99/Ro o monitorovaní Rádia Twist
   ÚK: Twist a.s. Bratislava, číslo licencie: R/26

 25. Šetrenie sťažností

  1. a) Sťažnosť č.2618/58-99 zo dňa 8.11.1999
   Správa o šetrení sťažnosti č.2618/58-99 na vysielanie TV Markíza (Útok na J. Ľuptáka v relácii Dereš)
  2. b) Sťažnosť č. 2677/59-99 zo dňa 16.11.1999
   SK: 263-PgO/D-2677/59-99
   Správa o šetrení sťažnosti č.2677/59-99 na vysielanie TV Markíza (reálne násilie v TN )

 26. Rôzne


K bodu 2)
22-LO/O-108/2000 zo dňa 25.01.2000 vo veci odňatia licencie č. R/65 na rozhlasové vysielanie podľa § 15 ods. 1 písm. f) za porušovanie § 5 písm. f) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: Frontinus s.r.o., Žilina
Uznesenie č.00-03/2.027: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 22-LO/O-108/2000, začatom dňa 25.01.2000, vo veci odňatia licencie č. R/65 držiteľa licencie FRONTINUS RADIO s.r.o. Žilina prerušuje toto správne konanie podľa § 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. z dôvodu konania o predbežnej otázke (§ 40 ) tohto zákona . Kancelária Rady požiada SOZA o doručenie kópie zmluvy s Rádiom Frontinus a písomného upozornenia na neplnenie záväzkov a možnosť výpovede s dokladom o prevzatí tohto upozornenia a výpovede zo strany Rádia Frontinus.

K bodu 3)

23-LO/O-109/2000 zo dňa 25.01.2000 vo veci odňatia licencie č. R/52 na rozhlasové vysielanie podľa § 15 ods. 1 písm. f) za porušovanie § 5 písm. f) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: FM Rádio D.C.A. s.r.o., Dubnica nad Váhom
Uznesenie č.00-03/3.028: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 23-LO/O-109/2000, začatom dňa 25.01.2000, vo veci odňatia licencie č. R/52 držiteľa licencie FM Rádio D.C.A. s.r.o. Dubnica nad Váhom, prerušuje toto správne konanie podľa § 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. z dôvodu konania o predbežnej otázke (§ 40 ) tohto zákona. Kancelária Rady požiada SOZA o doručenie kópie zmluvy s FM Rádiom D.C.A s.r.o. Dubnica nad Váhom a písomného upozornenia na neplnenie záväzkov a možnosť výpovede s dokladom o prevzatí tohto upozornenia a výpovede zo strany FM Rádia D.C.A. s.r.o. Dubnica nad Váhom.

K bodu 4)

18-LO/O-98/2000 zo dňa 25.01.2000 vo veci odňatia licencie č. T/34 na televízne vysielanie podľa § 15 ods. 1 písm. f) za porušovanie § 5 písm. f) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: Satel media s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-03/4.029: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 18-LO/O-98/2000 začatom dňa 25.01.2000 vo veci odňatia licencie za porušovanie § 5 písm. f) tohto zákona držiteľa licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice č. T/34 spoločnosti Satel media s.r.o., Bratislava, po prešetrení veci, nariadenom ústnom pojednávaní a vykonaní dôkazov rozhodla, že držiteľ licencie spoločnosť Satel media s.r.o. Bratislava si nesplnil povinnosť stanovenú v § 5 písm.f) zákona č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a preto podľa § 15 ods.1 písm.f) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu č.T/34 na televízne vysielanie prostredníctvom družice. Rada súčasne v súlade s ustanovením § 21 zákona č.468/1991 Zb. a § 55 ods.2 zákona č. č.71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok rozhodnutia
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania rozhodnutie o odňatí licencie.

K bodu 5)

1-LO/D-14/2000 zo dňa 07.01.2000 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. z dôvodu zmeny licencie č. R/32 z dôvodu zmeny licenčnej podmienky
ÚK: LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.00-03/5.030: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v SK č. 1-LO/D-14/2000 zo dňa 07.01.2000 vo veci zmeny licenčnej podmienky k licencii č. R/32 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie RÁDIO LUMEN s.r.o. Banská Bystrica ( povinnosti uloženej v rozhodnutí č. R/32/RZL/166/98, podľa ktorej neposkytne satelitné prijímače ani dekódovacie karty (kódy) ďalším prevádzkovateľom rozhlasového vysielania a prevádzkovateľom TKR na území aj mimo územia SR), rozhodla tak, že zamieta žiadosť Rádia Lumen s.r.o. Banská Bystrica z dôvodu, že licenčná podmienka k licencii č. R/32 zakazuje poskytnúť satelitné prijímače a dekódovacie karty ďalším prevádzkovateľom televíznych káblových rozvodov na území SR, ako aj mimo územia SR.
Kancelária Rady vydá v tejto veci žiadateľovi o zmenu licencie rozhodnutie.

K bodu 6)

Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v KR v meste Poprad
ÚK: Boris a Miroslav Bulko, Poprad
Uznesenie č.00-03/6.031: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania proti p. Borisovi Bulkovi a p. Miroslavovi Bulkovi vo veci neoprávneného vysielania v KR mesta Poprad, sídlisko Juh I a sídlisko Juh V, bez oprávnenia, t.j. za porušovanie §§ 3 a 11 cit. zákona. Rada zároveň nariaďuje v uvedenej veci ústne pojednávanie na deň 7.3.2000.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začiatku správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 7)

SK č. 332-LO/D-2098/98 zo dňa 21.10.1998 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/35 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania o vysielanie na individuálnom kmitočte 96,2 MHz Levoča - Brezová
ÚK: KIKS s.r.o., Michalovce
Uznesenie č.00-03/7.032: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 332-LO/D-2098/98, začatom dňa 21.10.1998 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/65 držiteľa licencie KIKS s.r.o., Michalovce z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania o vysielanie na kmitočte 92,6 MHz Levoča - Brezová rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/35 držiteľa licencie KIKS s.r.o., Michalovce takto:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/35 zo dňa 05.08.1995 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutiami č. R/35/RZL/18/95 zo dňa 15.01.1996, R/35/RZL/49/96 zo dňa 11.12.1996, R/35/RZL/64/97 zo dňa 21.03.1997, R/35/RZL/68/97 zo dňa 28.04.1997, R/35/RZL/117/98 zo dňa 25.03.1998 a R/35/RZL/113/98 zo dňa 08.6.1998 takto:
1. Doterajší územný rozsah vysielania spoločnosti Rádio KIKS, s.r.o. Michalovce na frekvenciách 104,5 MHz - Košice - mesto, 97,0 MHz - Michalovce - Hôrka, 104,1 MHz - Prešov - mesto, 104,2 MHz - Domaša, 95,9 MHz - Kamenica nad Cirochou a 90,8 MHz - Prešov sa dopĺňa a znie:
" Rozširuje sa územný rozsah vysielania o frekvenciu 92,6 MHz Levoča - Brezová, oblasť pokrytia - Levoča a okolie dané dosahom vysielača."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 8)

SK č. 21-LO/D-238/99 zo dňa 12.02.1999 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. T/73 - z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Televízia Turiec s.r.o., Martin
Uznesenie č.00-03/8.033: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 21-LO/D-238/99, začatom dňa 12.02.1999, vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností spoločnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších .predpisov rozhodla, že mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. licenciu na televízne vysielanie č. T/73 držiteľa Televízia Turiec s.r.o., Martin takto:
"I. V rozhodnutí o udelení licencie čT/73/96 zo dňa 17.09.1996 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. T/73/RZL/149/98 zo dňa 06.10.1998 sa vkladá bod 13, ktorý znie: 13) Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo 3223/L, zo dňa 20.01.2000, doručeného Rade dňa 26.01.2000 (č.p.d. 174), podľa podania zo dňa 10.02.1999, doručeného Rade dňa 12.02.1999."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) : =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania a upozorní ÚK na povinnosť zápisu televízneho vysielania na základe licencie č.T/73 do predmetu činnosti do OR.

K bodu 9)

SK č. 14-LO/D-2412/99 zo dňa 15.10.1999 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/151 - z dôvodu zmeny umiestnenia vysielača a technických parametrov vysielania systémom MMDS
ÚK:MBP s.r.o., Púchov
Uznesenie č.00-03/9.034: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 14-LO/D-2412/99, začatom dňa 15.10.1999, mení licenciu na vysielanie systémom MMDS č. TKR/151 držiteľa licencie spoločnosti Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov z dôvodu zmeny umiestnenia vysielača, zmeny kmitočtového listu a zmeny kanálového rastra podľa podania, doručeného Rade dňa 15.10.1999 v znení neskorších doplnkov nasledovne :
1. V časti I. rozhodnutia o udelení licencie TKR/151/99 zo dňa 09.08.1999 sa mení bod 3. a znie: "3. Počet pridelených kanálov:17"
2. V časti I. rozhodnutia o udelení licencie TKR/151/99 zo dňa 09.08.1999 sa mení bod 4. a znie: " Obsadenie kanálov : podľa podania, doručeného Rade SR pre RTV dňa 27.01.2000"
3. Časť II. rozhodnutia o udelení licencie TKR/151/99 zo dňa 09.08.1999 sa mení a znie:
" Podľa kmitočtového listu, vydaného Odborom správy kmitočtového spektra Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky"
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e) =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 10)

SK č. 287-LO/D-1740/99 zo dňa 08.12.1999 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. TKR/7 - z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie vysielania o vysielanie v obci Východná
ÚK: Elektris s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.00-03/10.035: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla v správnom konania č.287-LO/D-1740/99 zo dňa 08.12.1999 vo veci zmeny licencie č. TKR/7 držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch spoločnosti ELECTRIS spol. s r. o., Banská Bystrica, z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenia vysielania o vysielanie v obci Východná a zmeny vo výpise z obchodného registra spoločnosti ELECTRIS spol. s r. o., Banská Bystrica z dôvodu navŕšenia základného imania, nasledovne:
"I. V licencii č.TKR/7 zo dňa 08.12.1993 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č. 152/7/RZL/112/98 zo dňa 04.02.1998 sa časť A bod 1. mení a znie takto:
1. Územný rozsah káblového rozvodu: mestá Zvolen, Šahy, Detva, obec Harmanec a obec Východná.
II.
V licencii č.TKR/7 zo dňa 08.12.1993 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č. 152/7/RZL/112/98 zo dňa 04.02.1998 sa časť A. bod 2. dopĺňa o:
Obsadenie kanálov :
a) Obec Východná
· televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza,
· televízne satelitné vysielanie: RTL, SAT 1, SAT 2, PRO 7, Cartoon/TNT
· rozhlasové programy: VKV - FM II
· vnútorný informačný okruh: 1 kanál (možno využívať len na základe licencie na televízne vysielanie)
III. V licencii č.TKR/7 zo dňa 08.12.1993 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie zo č. 152/7/RZL/112/98 zo dňa 04.02.1998 sa časť A. bod 3. dopĺňa o:
Majiteľ TKR: Obec Východná
IV. V licencii č.TKR/7 zo dňa 08.12.1993 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č. 152/7/RZL/112/98 zo dňa 04.02.1998 sa časť A. bod 6. dopĺňa o:
Počet účastníckych prípojok:
Obec Východná - 406 .
V. Do rozhodnutia o udelení licencie č.TKR/7 zo dňa 08.12.1993 v znení neskorších zmien vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č. 152/7/RZL/112/98 zo dňa 04.02.1998 sa do časti C vkladá nový bod 8. ktorí znie nasledovne:
7. Právne skutočnosti podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 28.09.1999, oddiel :S. r. o, vložka číslo : 197/S." podľa podania zo dňa 08.12.1999.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e): =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 11)

SK č. 291-LO/D-2932/99 zo dňa 14.12.1999 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Šahy
ÚK: Elektris s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č.00-03/11.036: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 291-LO/D-2932/99, začatom dňa 14.12.1999, vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Šahy ( prevádzkovateľ KR : ELECTRIS spol. s r. o., Banská Bystrica, držiteľ licencie č. TKR/7 ) rozhodla, že udelí licenciu spoločnosti ELECTRIS spol. s r. o., Banská Bystrica na dobu 12 rokov podľa žiadosti zo dňa 14.12.1999, v zmysle dodaných doplnkov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je =15.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 12)

SK č. 294-LO/D-2894/1999 zo dňa 17.12.1999 vo veci odňatia licencie č. TKR/44, držiteľa licencie fyzickej osoby Vladimíra Kostku, Trenčianska Teplá na žiadosť spoločnosti KABEL SAT - 1 s.r.o. Trenčín, súčasného majiteľa káblových rozvodov
ÚK:KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín
Uznesenie č.00-03/12.037: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 294-LO/D-2894/99 vo veci odňatia licencie č.TKR/44, začatom dňa 17.12.1999 podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odkladá rozhodnutie vo veci po obdržaní návratky pozvánky na ústne pojednávanie.
( ÚK: Vladimíra Kostka, bytom Trenčianska Teplá).
Kancelária Rady pripraví materiál na rozhodnutie po doručení návratky účastníkovi konania.

K bodu 13)

SK č. 274-LO/D-2744/99 zo dňa 24.11.1999 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Dubnica nad Váhom
ÚK: KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín
Uznesenie č.00-03/13.038: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 274-LO/D-2744/99, začatom dňa 24.11.1999, vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že o veci rozhodne spolu s rozhodnutím o veci odňatia licencie č.TKR/44. ÚK: KABEL SAT-1, s.r.o., Trenčín
Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie rady spolu s odňatím licencie č.TKR/44.

K bodu 14)

SK č. 299-LO/D-3028/1999 zo dňa 28.12.1999 vo veci odňatia licencie č. TKR/81 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: BYPOS s.r.o. Malacky
Uznesenie č.00-03/14.039: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 299-LO/D-3028/99 vo veci odňatia licencie č.TKR/81, začatom dňa 28.12.1999 podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č.TKR/81 držiteľa BYPOS, spol. s r.o., v likvidácii, Malacky podľa podania, doručeného Rade dňa 28.12.1999.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o odňatie licencie).

K bodu 15)

SK č. 278-LO/D-2817/99 zo dňa 30.11.1999 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v meste Malacky
ÚK: Progres Malacky s.r.o., Malacky
Uznesenie č.00-03/15.040: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 278-LO/D-2817/99, začatom dňa 30.11.1999, vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch v meste Malacky spoločnosti PROGRES MALACKY, spol. s r.o., Malacky na dobu 12 rokov podľa žiadosti, doručenej Rade SR pre RTV dňa 30.11.1999, v znení neskorších doplnkov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm.b) je =20.000,- Sk
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 16)

SK č. 279-LO/D-2816/99 zo dňa 30.11.1999 vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Malacky
ÚK: Progres Malacky s.r.o., Malacky
Uznesenie č.00-03/16.041: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 279-LO/D-2816/99, začatom dňa 30.11.1999, vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Malacky spoločnosti PROGRES MALACKY, spol. s r.o., Malacky na dobu 12 rokov podľa žiadosti , doručenej Rade SR pre RTV dňa 30.11.1999, v znení neskorších doplnkov.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm.b) je =20.000,- Sk
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 17)

SK č. 7-LO/D-57/2000 zo dňa 13.01.2000 vo veci udelenia licencie na vysielanie v KR v meste Vranov nad Topľou
ÚK:TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou
Uznesenie č.00-03/17.042: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 7-LO/D-57/2000 začatom dňa 13.01.2000 vo veci udelenia licencie na vysielanie v káblových rozvodoch rozhodla, že udelí licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Vranov nad Topľou spoločnosti TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou na dobu 12 rokov podľa žiadosti, doručenej Rade dňa 13.01.2000 ( č.p.d. 57/2000 ).
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. b) je = 20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 18)

SK č. 6-LO/D-56/2000 zo dňa 13.01.2000 vo veci odňatia licencie č. TKR/142 podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK:SBD Vranov nad Topľou
Uznesenie č.00-03/18.043: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 6-LO/D-56/2000 začatom dňa 13.01.2000, vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TKR/142 držiteľa licencie SBD Vranov nad Topľou, odníma podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 468/91 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania licenciu č.TKR/142 na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Vranov nad Topľou podľa podania doručeného Rade dňa 13.01.2000.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o odňatie licencie).

K bodu 19)

SK č. 11-LO/D-78/2000 zo dňa 14.01.2000 vo veci oznamu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. - zmena licencie č. R/46 - z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania
ÚK: Rádio Žilina a.s., Žilina
Uznesenie č.00-03/19.044: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 11-LO/D-78/2000, začatom dňa 14.01.2000, mení podľa § 14 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/46 držiteľa licencie RÁDIO ŽILINA a.s., Žilina takto :
V licencii č. R/46 zo dňa 19.12.1995 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č.R/46/RZL/22/96, č. R/46/RZL/67/97,č. R/46/RZL/122/98 R/46/RZL/193/99 sa mení v časti I. bod 8 a znie takto:
"Platná je programová skladba schválená Radou SR pre RTV v znení podania zo dňa 13.01.2000, doručeného rade SR pre RTV dňa 14.01.2000 ( č.p.d. 78/00 )".
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm.d) s využitím splnomocnenia riaditeľky Kancelárie Rady: =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 20)

Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v obci Stará Kremnička
ÚK: obec Stará Kremnička
Uznesenie č.00-03/20.045: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch v obci Stará Kremnička, voči obci Stará Kremnička, za porušovanie § 3 ods. 1 a § 19 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania vo veci porušovania § 3 ods. 1 a § 19 zákona č. 468/1991 Zb. a požiada TÚ SR o vykonanie kontroly prevádzkovania týchto rozvodov.

K bodu 21)

Návrh na začatie správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v obci Makov
ÚK: obec Makov
Uznesenie č.00-03/21.046: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania vo veci neoprávneného vysielania v káblových rozvodoch v obci Makov, voči obci Makov, za porušovanie § 3 ods. 1 a § 19 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania vo veci porušovania § 3 ods. 1 a § 19 zákona č. 468/1991 Zb. a požiada TÚ SR o vykonanie kontroly prevádzkovania týchto rozvodov.

K bodu 22)

Informácia o ukončení platnosti rozhlasových licencií - Rádio Slobodná Európa, Rádio Lumen, Rádio Beta, Rádio Kiks.
Uznesenie č.00-03/22.047: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie oznamuje verejnosti ukončenie platnosti licencií Rádia Slobodná Európa, Rádia Lumen, Rádia Beta a Rádia Kiks a určuje termín ústnych pojednávaní - verejných vypočutí predbežne na deň 18.apríla 2000.

K bodu 23 a)

Oznámenie o zmene kanálového rastra
ÚK: SBD Lučenec (TKR/99)
Uznesenie č.00-03/23.048: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny kanálový raster v TKR v meste Lučenec držiteľa licencie č. TKR/99 Stavebné bytové družstvo v Lučenci, Lučenec, podľa podania zo dňa 28.12.1999 doručeného Rade dňa 19.01.2000.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/99 Stavebné bytové družstvo v Lučenci, Lučenec.

K bodu 23 b)

Oznámenie o zmene kanálového rastra
ÚK: Progres - Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava ( TKR/132)
Uznesenie č.00-03/23.049: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny kanálový raster v TKR v obciach Domaňovce, Dunajská Lužná, Limbach, Tomášov a Turček, držiteľa licencie č. TKR/132 na vysielanie v káblovom rozvode, spol. PROGRES Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava, podľa podania zo dňa 14.01.2000, doručeného Rade SR pre RTV dňa 26.01.2000.
Kancelária Rady SR pre RTV zašle uznesenie Rady SR pre RTV držiteľovi licencie č. TKR/132 spol. PROGRES Telekomunikačné stavby s.r.o. Bratislava.

K bodu 24 a)

Kontrolná činnosť
SK č. 235-PgO/O-1401/99 zo dňa vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (TV Markíza-týždenný monitoring)
Správa č.61/99/TV o monitorovaní TV Markíza
ÚK:Markíza Slovakia číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-03/24.050: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 235-PgO/O-1401/99 a po prerokovaní Správy č.61/99/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza, spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o. zistila, že v monitorovanom vysielaní sa vyskytlo viacero nedostatkov a porušení zákona, preto nariaďuje na deň 22.2.2000 ústne pojednávanie za účelom bližšieho objasnenia veci.

K bodu 24 b)

Kontrolná činnosť
SK č. 230-PgO/O-1382/99 zo dňa 7.10.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok ( STV-týždenný monitoring )
Správa č.60/99/TV o monitorovaní STV
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava , prevádzkovateľ zo zákona
Uznesenie č.00-03/24.051: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 230-PgO/O-1382/99 a po prerokovaní Správy č.60/99/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie zistila, že v monitorovanom vysielaní sa vyskytlo viacero nedostatkov a porušení zákona, preto nariaďuje na deň 22.2.2000 ústne pojednávanie za účelom bližšieho objasnenia veci.

K bodu 24 c)

Kontrolná činnosť
SK č. 231-PgO/O-1384/99 zo dňa vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (VTV-týždenný monitoring)
ÚK: Satel media, s.r.o. Bratislava, číslo licencie: T/34
Uznesenie č.00-03/24.052: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania č. 231-PgO/O-1384/99 zo dňa 7.10.1999 po prerokovaní Správy č.58/99/TV o monitorovaní vysielania spoločnosti Satel media, spol s.r.o. zistila, že v monitorovanom vysielaní sa vyskytlo viacero nedostatkov a porušení zákona, preto nariaďuje na deň 22.2.2000 ústne pojednávanie za účelom bližšieho objasnenia veci.

K bodu 24 d)

Kontrolná činnosť
SK č. 254-PgO-1528/99 zo dňa 8.11.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (Rádia Twist)
Správa č.22/99/Ro o monitorovaní Rádia Twist
ÚK: Twist a.s. Bratislava, číslo licencie: R/26
Uznesenie č.00-03/24.053: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie na svojom zasadnutí vo veci správneho konania č. 254-PgO/D-1528/99 zo dňa 8.11.1999 po prerokovaní Správy č. 22/99/RO rozhodla, že v monitorovanom vysielaní Rádia TWIST nedošlo k porušeniu ustanovení zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania ani iných právnych predpisov. Rada preto rozhodla v zmysle § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o zastavení správneho konania, pretože odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá Rozhodnutie o zastavení správneho konania účastníkovi konania.

K bodu 25 a)

Šetrenie sťažností
Sťažnosť č.2618/58-99 zo dňa 8.11.1999
SK:260-PgO/D-1566/99 zo dňa 8.11.1999
Správa o šetrení sťažnosti č.2618/58-99 na vysielanie TV Markíza (Útok na J.Ľuptáka v relácii Dereš)
Uznesenie č.00-03/25.054: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie vo veci správneho konania 260-PgO/D-1566/99, zo dňa 8.11.1999, po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2618/58-99 na vysielania televíznej stanice TV Markíza dňa 28.10. 1999 rozhodla, že monitorované vysielanie je v súlade s právnymi predpismi a licenčnými podmienkami. Rada preto v zmysle § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodla zastaviť správne konanie konania 260-PgO/D-1566/99, pretože odpadol dôvod konania.
Kancelária Rady vydá rozhodnutie o zastavení správneho konania Markíze-Slovakia s.r.o..
Kancelária Rady oznámi výsledok šetrenia sťažovateľke.

K bodu 25 b)

Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2677/59-99 zo dňa 16.11.1999
SK: 263-PgO/D-2677/59-99
Správa o šetrení sťažnosti č.2677/59-99 na vysielanie TV Markíza (reálne násilie v TN )
Uznesenie č.00-03/25.055: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len "Rada") na svojom zasadnutí vo veci správneho konania č. 263 - PgO/D - 2677/59 - 99 zo dňa 16.11.1999 po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2677/59 - 99 rozhodla, že v monitorovanom vysielaní TV Markíza držiteľa licencie Markíza-Slovakia, s. r. o. nedošlo k porušeniu ustanovení zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania ani iných právnych predpisov. Rada preto rozhodla v zmysle § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o zastavení správneho konania, pretože odpadol dôvod konania.
Kancelária rady zašle odpoveď sťažovateľovi.

Uznesenie č.00-03/25.056: Rada poveruje predsedu rady zaslaním listu prezidentovi Policajného prezídia s požiadavkou, aby policajné zábery neboli poskytované médiám - iba v prípade, že pôjde o pomoc pri vyhľadávaní alebo identifikácii osôb, alebo o pomoc pri objasňovaní kriminálnych činov.

K bodu 26)

Rôzne
a) Čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac január 2000
Uznesenie č.00-03/26.057: Rada SR pre RTV berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtových prostriedkov za mesiac január 2000.

Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak