Zápisnica RVR č.2/2000 zo dňa 25.1.2000

 

Zápisnica č. 2/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 25. januára 2000 o 9,00 hod. v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava

Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: J.Grujbárová
Overovateľ: Ernest Valko
Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. SK č. 285-LO/D-2893/99 zo dňa 09.12.1999 vo veci žiadosti o zmenu termínu začiatku vysielania a vo veci oznamu o zmene časového rozsahu vysielania - k licencii č. T/6
  ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
  ÚP: 9,15 hod.
 3. SK č.199-LO/D-1045/98 zo dňa 30.06.1998 vo veci odňatia licencie č. T/45 na televízne vysielanie v KR v meste Nováky a vo veci odňatia licencie č. TKR/46 na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Nováky ÚK: mesto Nováky
  ÚP: 10,00 hod.
 4. SK č.273-LO/D-2754/99 zo dňa 24.11.1999 vo veci zmeny licencie z dôvodu zmeny licenčných podmienok
  ÚK: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné (T/41)
  ÚP: 11,00 hod.
 5. SK č. 289-LO/D-2917/99 zo dňa 13.12.1999 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v obci Svätý Jur
  ÚK: TV Com s.r.o., Svätý Jur
  ÚP: 15,00 hod.
 6. Oznam podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 ZB. o zmene umiestnenia hlavnej stanice TKR a novom kanálovom rastri v TKR Svätý Jur - k licencii č. TKR/122
  ÚK: TV Com s.r.o., Svätý Jur
 7. SK č.102-LO/O-632/99 zo dňa 11.05.1999 vo veci odňatia licencie č. TKR/24 na vysielanie v KR v meste Komárno
  ÚK: TV Prometheus s.r.o., Komárno
  ÚP: 14,30 hod.
 8. Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. R/65 podľa § 15 ods. 1 písm. e) a f) za porušenie § 5 písm. f) a § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: Frontinus s.r.o., Žilina
 9. Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. R/52 podľa § 15 ods. 1 písm. e) a f) za porušenie § 5 písm. f) a § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: Rádio D.C.A. FM s.r.o., Dubnica nad Váhom
 10. Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/34 podľa § 15 ods. 1 písm. f) s odvolaním na § 5 písm. f) zákona č. 468/1991 Zb.
  ÚK: Satel media s.r.o., Bratislava
 11. Zmena licencie č. R/66 z dôvodu zmeny parametrov prideleného kmitočtu 95,2 MHz Košice
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
 12. Oznámenie o zmene kanálového rastra
  a) ÚK: Kabel Plus a.s., Bratislava (TKR/11)
  b) ÚK: František Kováts, Veľký Meder (TKR/32)
 13. Kontrolná činnosť
  a) SK č.298-PgO/O-1810/99 zo dňa 20.12.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (Zo zákulisia Markízy)
  Správa č.57/99/TV o monitorovaní relácie Zo zákulisia
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, číslo licencie: T/41
  ÚP: 11,00 hod.
  b) SK č. 3-PgO/O-22/2000 zo dňa 11.1.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok (Láskanie)
  Správa č. o monitorovaní relácie Láskanie zo dňa 8.1.2000
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné číslo licencie: T/41
  ÚP: 11,00 hod.
 14. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Kancelárie Rady SR pre RTV - zmena č.2/2000 a Pracovného poriadku Kancelárie Rady - zmena č.2/2000
 15. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 1999
 16. Správa zo ZSC: 23. Zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy ( december 99, Štrasburg)
 17. Návrh na ZSC - 4. Zasadnutie MM-S.AD ( Štrasburg, 31.01.-02.02.2000)
 18. Informácie o príprave seminára pod záštitou Rady Európy (máj 2000)
 19. Rôzne


K bodu 2)
SK č. 285-LO/D-2893/99 zo dňa 09.12.1999 vo veci žiadosti o zmenu termínu začiatku vysielania a vo veci oznamu o zmene časového rozsahu vysielania - k licencii č. T/6. Kancelária rady požiadala o písomné stanovisko ST š.p. a prizvala na svoje zasadnutie riaditeľa Rádiokomunikácii o.z. p. Čipku.
ÚK: TV SEVER s.r.o., Žilina
Uznesenie č.00-02/2.005: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 285-LO/D-2893/99, začatom dňa 09.12.1999, mení licenciu na televízne vysielanie č. T/6 držiteľa licencie TV SEVER spol. s r.o., Žilina z dôvodu zmeny licenčnej podmienky, ktorou Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielania určila termín obnovenia vysielania takto:
1/ V časti IV. rozhodnutia o udelení licencie č.T/6 v znení zmien, vykonaných rozhodnutím o zmene licencie č.T/6/RZL/184/99 zo dňa 25.06.1999 sa mení bod 1. a znie: " obnoviť vysielanie na 52.TV kanáli v Žiline najneskôr v termíne do 01.04.2000."
Rada upozorňuje držiteľa licencie, že v prípade, že vysielanie nebude obnovené v stanovenom termíne a táto licenčná podmienka nebude dodržaná, rozhodne o odňatí licencie č.T/6.
Rada súčasne žiada, aby držiteľ licencie v lehote do 10.2.2000 doručil rade tieto údaje a listiny:
a) informáciu o osobe investora a o pripravovaných zmenách právnych skutočností spoločnosti,
b) technické zabezpečenie vysielania , zmluvu so ST a.s.
c) zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv
d) programové zabezpečenie vysielania, avizovanú zmenu programovej skladby.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č.13 písm. e/ =10.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 3)

SK č.199-LO/D-1045/98 zo dňa 30.06.1998 vo veci odňatia licencie č. T/45 na televízne vysielanie v KR v meste Nováky a vo veci odňatia licencie č. TKR/46 na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Nováky
ÚK: mesto Nováky
Uznesenie č.00-02/3.006: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 199-LO/O-1045/98 rozhodla, že podľa § 15 ods. 1 písm. e/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov odníma licenciu na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/46 a licenciu na televízne vysielanie v káblových rozvodoch č. T/45 držiteľovi licencií mestu Nováky z dôvodu, že držiteľ licencií porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom v § 3 ods. 2 tým, že nie je zapísaný v Obchodnom registri, čo je podmienkou pre vznik oprávnenia na vysielanie podľa § 12 ods. 6/ zákona č. 468/1991 Zb. zákona o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 4)

SK č.273-LO/D-2754/99 zo dňa 24.11.1999
vo veci zmeny licencie z dôvodu zmeny licenčných podmienok a programovej skladby vysielania
ÚK: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné (T/41)
Uznesenie č.00-02/4.007: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 273-LO/D-2754/99, začatom dňa 24.11.1999, mení licenciu na televízne vysielanie č. T/41 držiteľa licencie spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o., Blatné z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a z dôvodu zmeny percentuálneho zastúpenia jednotlivých žánrov a slovenskej produkcie nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č.T/41/RUL/95 zo dňa 7.8.1995 sa mení podiel vysielania slovenskej produkcie v mesačnom vysielacom čase v časti IV. bod 6. zo dňa 7.8.1995 nasledovne:
"Držiteľ licencie zabezpečí, aby minimálne 40 % mesačného vysielacieho času tvorila slovenská produkcia ( pod slovenskou produkciou sa rozumejú diela, ktorých výrobca mal alebo má v dobe prvého verejného prevedenia trvalý pobyt alebo sídlo na území SR; ďalej a j také diela, na ktorých sa tento výrobca podieľa. Výrobca je osoba, ktorá zmluvne nadobudla práva na použitie jednotlivých zložiek diela a dielo vyrobila ). Tento podiel bude tvorený výlučne premiérovými reláciami a programami."
V rozhodnutí o udelení licencie č.T/41/RUL/95 zo dňa 07.08.1995, v znení zmien vykonaných rozhodnutím č.T/41/RZL/161/98 zo dňa 29.10.1998 sa mení podiel jednotlivých žánrov na celkovom vysielacom čase v mesačnej programovej skladbe v časti IV. bod 4. mení a znie :
"Spravodajstvo 5%
Publicistika 13%
Dokument 1%
Dramatika 50%
Zábava 10%
Hudba 2%
Šport 1%
Vlastná propagácia 3%
Komerčná propagácia :
- reklama 10%
- telenákup 5%
Prípustná odchýlka je (+-) 3 %. Podiel spravodajstva a publicistiky sa môže meniť iba smerom nahor.
Držiteľ licencie dodrží programovú skladbu podľa podania zo dňa 31.12.1999, doručenú Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 07.01.2000 ( č.p.d. 20/2000 )."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. d) =20.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 5)

SK č. 289-LO/D-2917/99 zo dňa 13.12.1999 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v obci Svätý Jur
ÚK: TV Com s.r.o., Svätý Jur
Uznesenie č.00-02/5.008: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 289-LO/D-2917/99, začatom dňa 13.12.1999, vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v KR v obci Svätý Jur ( prevádzkovateľ KR : TV COM s.r.o., Svätý Jur, č. licencie TKR/122) rozhodla, že udelí licenciu spoločnosti TV COM s.r.o., Svätý Jur na dobu 12 rokov podľa žiadosti zo dňa 13.12.1999.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. b) je 15.000,- Sk.
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).

K bodu 6)

Oznam podľa § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb. o zmene umiestnenia hlavnej stanice TKR a novom kanálovom rastri v TKR Svätý Jur - k licencii č. TKR/122
ÚK: TV Com s.r.o., Svätý Jur
Uznesenie č.00-02/6.009: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie nový kanálový raster v TKR v obci Svätý Jur a zmenu umiestenia hlavnej stanice TKR držiteľa licencie č. TKR/122 TV COM s.r.o., Svätý Jur podľa podania doručeného Rade dňa 13.12.1999.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/122 TV COM s.r.o., Svätý Jur.

K bodu 7)

SK č.102-LO/O-632/99 zo dňa 11.05.1999
vo veci odňatia licencie č. TKR/24 na vysielanie v KR v meste Komárno
ÚK: TV Prometheus s.r.o., Komárno ( starý názov ) - nové obchodné meno: Slovakia Cable System s.r.o Komárno
Uznesenie č.00-02/7.010: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie v správnom konaní č. 102-LO/O-632/99 zo dňa 11.05.1999 vo veci porušovanie ustanovení zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania držiteľa licencie č. TKR/24 Slovakia Cable Systems s.r.o. Komárno na vysielanie v káblových rozvodoch v meste Komárno, rozhodla podľa § 20 ods.6 písm. e) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania o uložení pokuty vo výške 150 000,- Sk za porušovanie ustanovenia § 14 ods. 1 a § 19 písm. d) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania za prevádzkovanie TKR bez platného povolenia TÚ SR na prevádzku od 01.01.1999 a za neoznámenie zmien údajov uvedených v žiadosti, alebo podmienok licencie, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu alebo odňatie licencie.
Kancelária Rady zašle rozhodnutie účastníkovi konania.

K bodu 8)

Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. R/65 podľa § 15 ods. 1 písm. e) a f) za porušenie § 5 písm. f) a § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: Frontinus Radio s.r.o., Žilina
Uznesenie č.00-02/8.011: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania voči držiteľovi licencie na prevádzkovanie rozhlasového vysielania v SR č. R/65 spoločnosti FRONTINUS RADIO s.r.o. Žilina vo veci odňatia licencie podľa § 15, ods. 1 písm. e/ a f/, zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, za porušenie povinnosti ustanovenej podľa § 14, ods. 1 a § 5, písm. f/, cit. zákona. Rada zároveň určuje ústne pojednávanie v tejto veci na deň 8.2.2000 o 930 hod.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začiatku správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 9
)
Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. R/52 podľa § 15 ods. 1 písm. e) a f) za porušenie § 5 písm. f) a § 14 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: FM Rádio D.C.A. s.r.o., Dubnica nad Váhom
Uznesenie č.00-02/9.012: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania voči držiteľovi licencie na prevádzkovanie rozhlasového vysielania v SR č. R/52 spoločnosti FM RADIO D.C.A. s.r.o., Dubnica n.Váhom, vo veci odňatia licencie podľa § 15 ods. 1 písm. e/ a f/ , zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov za porušenie povinnosti ustanovenej podľa § 14, ods. 1 a § 5, písm. f/, cit. zákona. Rada zároveň určuje ústne pojednávanie v tejto veci na deň 8.2.2000 o 1015 hod.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začiatku správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 10)

Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/34 podľa § 15 ods. 1 písm. f) s odvolaním na § 5 písm. f) zákona č. 468/1991 Zb.
ÚK: Satel media s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-02/10.013: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania voči držiteľovi licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. T/34 spoločnosti Satel media s.r.o., Bratislava vo veci odňatia licencie podľa § 15.ods. 1 písm. f/ a § 15 ods. 1 písm. e/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov za porušovanie § 5 písm. f/ tohto zákona. Rada zároveň určuje ústne pojednávanie v tejto veci na deň 08.02.2000 o 11,00 hod.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie o začiatku správneho konania a pozvánku na ústne pojednávanie.

K bodu 11)

Zmena licencie č. R/66 z dôvodu zmeny parametrov už prideleného kmitočtu 95,2 MHz Košice
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
Uznesenie č.00-02/11.014: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie mení licenciu č. R/66 D.EXPRES a.s., Bratislava z dôvodu zmeny kmitočtového listu - prekoordinácie kóty Pereš na kótu Bankov na kmitočte 95,2 MHz Košice - Bankov podľa vydaného kmitočtového listu č.j. 12870/SKS-99 zo dňa 31.12.1999.
V rozhodnutí č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 sa v časti I. bod 5 mení frekvencia 95,2 MHz- Košice - Pereš a znie: "95,2 MHz Košice -Bankov". V časti II. Rozhodnutia sa mení pri frekvencii 95,2 MHz lokalita z Košice - Pereš na Košice -Bankov, a súradnice 21 E 12 32 48 N 41 47 na súradnice 21 E 13 31 48 N 44 33
Rada zároveň žiada držiteľa licencie č. R/66 D.EXPRES a.s., Bratislava o vrátenie kmitočtového listu č.j. 14475-SKS/98 zo dňa 29.12.1998 na kmitočet 95,2 MHz Košice - Pereš.
Kancelária Rady vykoná zmenu ako súčasť rozhodnutia o zmene licencie v SK č. 163-LO/D-1914/97 a zašle rozhodnutie Rady držiteľovi licencie č. R/66 spoločnosti D.EXPRES a.s., Bratislava.

K bodu 12 a)

Oznámenie o zmene kanálového rastra
ÚK: Kabel Plus a.s., Bratislava (TKR/11)
Uznesenie č.00-02/12.015: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie aktuálny kanálový raster v TKR v mestách Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Stará Turá, Pezinok a Bratislava držiteľa licencie č. TKR/11 spoločnosti KABEL PLUS Bratislava a.s. podľa podania zo dňa 17.12.1999, doručeného Rade dňa 20.12.1999 .
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie č. TKR/11 spoločnosti KABEL PLUS Bratislava a.s..

K bodu 12 b)

Oznámenie o zmene kanálového rastra
ÚK: František Kováts, Veľký Meder (TKR/32)
Uznesenie č.00-02/12.016: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie kanálový raster a počet účastníckych prípojok v TKR v mestách Okoč, Kolárovo a Veľký Meder, držiteľa licencie na vysielanie v káblových rozvodoch č. TKR/32, obchodným menom : František Kováts - STUDIO TV PLUS, Veľký Meder, podľa podania doručeného Rade dňa 13.12.1999 a 27.12.1999.
Kancelária Rady zašle uznesenie Rady držiteľovi licencie.

K bodu 13 a)

Kontrolná činnosť
SK č.298-PgO/O-1810/99 zo dňa 20.12.1999 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok pri vysielaní relácie Zo zákulisia Markízy.
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné
číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-02/13.017: Rada SR pre rozhlasové a televízne vo veci správneho konania č.: 298-PgO/O-1810/99 po prerokovaní Správy č.57/99/TV o monitorovaní relácie Zo zákulisia zo dní 12.6., 26.6., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11.1999 rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ust. § 4 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších právnych predpisov podľa ktorého "Prevádzkovatelia poskytujú objektívne a vyvážené informácie nevyhnutné pre slobodné vytváranie názorov" tým, že v relácii boli prezentované názory generálneho riaditeľa na témy, ktoré sa bezprostredne netýkali vysielania TV Markíza, pričom charakter relácie neumožňuje reakciu dotknutých strán a určuje v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb., bezodkladnú lehotu na nápravu.

K bodu 13 b)
Kontrolná činnosť
SK č. 3-PgO/O-22/2000 zo dňa 11.1.2000 vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok.
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné
číslo licencie: T/41
Uznesenie č.00-02/13.018: Rada SR pre rozhlasové a televízne vo veci správneho konania č.: 3-PgO/O-22/2000 a po prerokovaní Správy č. /2000/TV o monitorovaní relácie Láskanie zo dňa 8.1.2000 rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ustanovení § 5 písm. b/ zákona č.468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, ktorého dikcia znie: "Prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť, aby vysielané relácie nepropagovali vojnu alebo neopisovali kruté alebo inak neľudské konania takým spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním", s odkazom na porušenie ustanovení Kapitoly II, čl. 7 ods. 1 Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii /ako zákona č. 168/1998 Z.z./, ktorého dikcia znie: "Všetky zložky programových služieb svojou formou a obsahom musia rešpektovať ľudskú dôstojnosť a základné práva iných. Predovšetkým nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, a najmä nesmú obsahovať pornografiu, nenáležite zdôrazňovať násilie a podnecovať rasovú nenávisť" a licenčnej podmienky v časti IV v bode 1 Rozhodnutia o udelení licencie č. T/41/RUL/95, ktorej dikcia znie: "Vo vysielanom programe bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Nesmie vysielať programy, slovné a obrazové výpovede glorifikujúce násilie, prejavy nenávisti, konfrontácie netolerancie, zneužívajúce sex a konzum alebo zámerne používajúce neslušný jazyk". Rada v zmysle § 20 ods. 2, § 20 ods. 5 písm. a/ rozhodla o uložení pokuty vo výške 500 000,- Sk.
Kancelária rady vydá vo veci rozhodnutie.

K bodu 14)

Návrh na zmenu Organizačného poriadku Kancelárie Rady SR pre RTV a na zmenu Pracovného poriadku Kancelárie Rady SR pre RTV - zmena č.2/2000.
Uznesenie č.00-02/14.019: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje predloženú 2.zmenu Organizačného poriadku a Pracovného poriadku Kancelárie Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie s účinnosťou od 01.02.2000.

K bodu 15)

Správa o čerpaní rozpočtu za rok 1999 a návrh rozpisu rozpočtu Rady SR pre RTV na rok 2000 do jednotlivých položiek.
Uznesenie č.00-02/15.020: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov za rok 1999, schvaľuje ročné zúčtovanie príjmov a výdavkov za rok 1999 a rozpis rozpočtu na rok 2000 do jednotlivých položiek.

K bodu 16)

Správa zo ZSC: 23. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy (16.-17.december 1999, Štrasburg)
Uznesenie č.00-02/16.021: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie berie na vedomie správu zo ZSC E.Bobákovej (23. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy, december 1999, Štrasburg)

K bodu 17)

Návrh na ZSC - 4. zasadnutie MM-S-AD ( Štrasburg, 31.01.-02.02.2000)
Uznesenie č.00-02/17.022: Rada SR pre RTV zobrala na vedomie účasť PhDr. Eleonóry Bobákovej na 4. zasadnutí skupiny MM-S-AD , ktoré sa uskutoční v dňoch 31.1. až 2.2. 2000 v Štrasburgu. Kancelária Rady sa poveruje zabezpečením potrebného postupu pri realizácii tejto ZPC.

K bodu 18)

Informácie o príprave seminára pod záštitou Rady Európy na tému "Reklama a sponzorovanie programov v rozhlasovom a televíznom vysielaní z pohľadu regulácie"
Uznesenie č.00-02/18.023: Rada SR pre RTV sa oboznámila s predbežnou informáciou o organizácii seminára "Reklama a sponzorovanie" a s návrhom súhlasí. Seminár sa uskutoční v 21.týždni alebo v 23.týždni podľa dispozícii na poskytnuté priestory zo strany inštitúcií SRo alebo STV. Rada poveruje Kanceláriu, aby postupovala v zmysle návrhu.

K bodu 19)

Rôzne
a) Sťažnosť na obsadenie kanálového rastra spoločnosti UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.00-02/19.024: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní sťažnosti vo veci obsadenia kanálového rastra držiteľa licencie na prevádzkovanie televízneho káblového rozvodu č. TKR/13, spoločnosti UPC Slovensko s.r.o., Bratislava a predloženého materiálu ukladá Kancelárii rady spracovať odpoveď sťažovateľovi.

b) Návrh odpovede na oznámenie VÚB Bratislava o porušovaní zákona č. 468/1991 Zb. spoločnosťou Satel media s.r.o. Bratislava.
Uznesenie č.00-02/19.025: Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie po prerokovaní Oznámenia Všeobecnej úverovej banky a.s., Bratislava o porušovaní zákona č. 468/1991 Zb. spoločnosťou Satel Media s.r.o., Bratislava, ktorá prevádzkuje televízne vysielanie pod názvom VTV bez toho, aby bola na to oprávnená a mala postavenia prevádzkovateľa zo dňa 1.9.1999, doručeného Rade dňa 6.12.1999 a po prerokovaní právneho stanoviska Prof. JUDr. M. Mamojku, CSc. a JUDr. Ernesta Valka v uvedenej veci z a m i e t a podanie VÚB a.s., Bratislava z dôvodu, že Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava nespĺňa podmienky účastníka konania, stanovené § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Kancelária rady zašle vyjadrenie v tomto zmysle Všeobecnej úverovej banke a.s., Bratislava.

m) Dňa 25.1.2000 bola rade doručená žiadosť TV Markíza o umožnenie zaplatenia pokuty podľa rozhodnutia č.30/98 vo výške 3 500 000,- SK v splátkach: do 31.1.2000 1 milión Sk, do 29.2.2000 1 milión Sk , do 31.3.2000 1,5 milión Sk.
Uznesenie č.00-02/19.026: Rada SR pre RTV schvaľuje splátkový kalendár pokuty vo výške 3 500 000,- Sk zo strany povinného Markíza Slovakia s.r.o. Blatné podľa predloženého návrhu. Rada upozorňuje povinného, že v prípade nezaplatenia aj jednotlivej splátky pristúpi k vymáhaniu pokuty exekúciou.

Peter Juráš
predseda Rady SR pre RTV

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak