Zápisnica RVR č.1/2000 zo dňa 11.1.2000

 

Zápisnica č. 01/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo dňa 11.01.2000 o 9.30 hod. v sídle Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie

Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: J.Grujbárová
Overovateľ: M. Mamojka

Program:

  1. Kontrola plnenia úloh
  2. Správne konanie č. 296-PgO/O-1803/99 zo dňa 20.12.1999
    ÚK: Rádio TWIST a.s. Bratislava
    Správa z kontinuálneho monitorovania Rádia TWIST - odvysielanie reklamného spotu p.Haracha a p.Kukana ( 7.12.1999)
  3. Aktuálne informácie o otvorených konaniach , činnosti Rady a Kancelárie rady
  4. Rôzne

K bodu 2/
SK č. 296-PgO/O-1803/99
Správa z kontinuálneho monitorovania Rádia TWIST - odvysielanie reklamného spotu p.Haracha a p.Kukana ( 7.12.1999)
Uznesenie č. 00-01/2.001: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie v SK č.296-PgO/O-1803/99 zo dňa 20.12.1999, účastník konania Rádio TWIST a.s. Bratislava , vo veci zistenia v dodržiavaní právnych predpisov pri odvysielaní reklamného spotu zo dňa 7.12.1999, po prerokovaní výsledkov monitoringu, zohľadnení výsledkov ústneho pojednávania zo dňa 11.1.2000 rozhodla, že v monitorovanom vysielaní došlo k porušeniu ustanovenia § 6 ods.1 písm.f/ zákona č.468/1991 Zb.
Rada preto postupom podľa § 20 ods.1 zákona č.468/1991 Zb. určuje prevádzkovateľovi vykonať nápravu bezodkladne a zistený nedostatok odstrániť.


K bodu 3/
Aktuálne informácie o otvorených konaniach , činnosti Rady a Kancelárie rady
Uznesenie č.00-01/3.002: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania vo veci posúdenia dodržiavania právnych predpisov a licenčných podmienok vo vysielaní TV Markíza účastníka konania Markíza Slovakia s.r.o. Blatné ( k licencii č.T/41 ) dňa 31.12.1999. Kancelária Rady vyžiada od ÚK záznam vysielania a oznámi ÚK začiatok správneho konania.

Uznesenie č.00-01/3.003: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania vo veci posúdenia dodržiavania právnych predpisov vo vysielaní STV účastníka konania Slovenská televízia Bratislava dňa 31.12.1999. Kancelária Rady vyžiada od ÚK záznam vysielania a oznámi ÚK začiatok správneho konania.

Uznesenie č.00-01/3.004: Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie rozhodla o začatí správneho konania vo veci posúdenia dodržiavania právnych predpisov a licenčných podmienok vo vysielaní TV Markíza, účastníka konania Markíza Slovakia s.r.o. Blatné (k licencii č.T/41) - v relácii Láskanie, odvysielanej dňa 8.1.2000. Kancelária Rady si vyžiada záznam z vysielania, oznámi ÚK začiatok správneho konania a nariaďuje ústne pojednávanie na deň 25.1.2000.Peter J u r á š
predseda rady

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak