Stanovisko k nezávislosti regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania

 



Európska platforma regulačných orgánov (EPRA) je organizácia združujúca európske regulačne orgány. V máji 2003 mala 44 členov 1) z 34 európskych krajín (vr. Slovenska) a z Izraela.
Výkonná rada EPRA vypracovala stanovisko k nezávislosti regulačných orgánov. Vzhľadom na to, že prítomní zástupcovia členských orgánov na svojom 17. zasadnutí nedospeli ku konsenzu, pokiaľ ide o funkcie EPRA a príslušnú zmenu štatútu - vydávať spoločné stanoviská, ponechalo sa na jednotlivých regulačných orgánoch, aby svoje súhlasné stanovisko s vybraným ustanovením z textu Odporúčania č. (2000) 23 Výboru ministrov členským štátom o nezávislosti a funkciách regulačných orgánov v oblasti vysielania 2) deklarovali svojím podpisom. Súhlas vyjadrilo 21 regulačných orgánov z 19 krajín vr. slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu.
V júli 2003 výkonná rada EPRA rozhodla o ukončení podpisovej akcie a odporučila tým regulačným orgánom, ktoré stanovisko podpísali, aby ho podľa svojej úvahy zverejnili na svojej www stránke.

************

Stanovisko
k nezávislosti regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania
navrhnuté výkonným výborom Európskej platformy regulačných orgánov a doplnené na zasadnutí EPRA v Neapoli dňa 9. mája 2003
S ohľadom na vývoj v rámci audiovizuálneho priestoru a súčasné tlaky vyvíjané na regulačné orgány pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania v niektorých krajinách, regulačné orgány - členovia Európskej platformy regulačných orgánov - by radi pripomenuli dôležitosť nezávislosti regulačných orgánov pre oblasť vysielania v demokratickej spoločnosti.

Signatári tohto Stanoviska osobitne upozorňujú na ustanovenie II.6 a 7 Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy členským štátom (2000) 23 o nezávislosti a funkciách regulačných orgánov, ktoré o.i. stanovujú:

"Spresniť pravidlá týkajúce sa možnosti odvolať členov regulačného orgánu takým spôsobom, aby sa zamedzilo prípadom, že odvolanie bude prostriedkom politického nátlaku.

Odvolanie umožniť len v prípadoch nerešpektovania pravidiel nezlučiteľnosti alebo zjavnej nespôsobilosti pre výkon funkcie, a to bez prejudikovania možnosti, aby sa dotknutá osoba mohla odvolať proti nemu na súd. Odvolanie na základe priestupku spáchaného v súvislosti s členstvom v regulačnom orgáne aj mimo neho umožniť len v prípadoch zreteľne definovaných v zákone a podriadiť konečnému rozhodnutiu súdu."


Signatári Stanoviska

 • Rakúsko - Úrad pre komunikáciu (Kommunikationsbehorde Austria)
 • Bosna a Hercegovina - Agentúra pre reguláciu komunikácie (Communication Regulatory Agency)
 • Estónsko - Estónska rada pre vysielanie (Estonian Broadcasting Council)
 • Grécko - Národná rada pre rozhlas a televíziu (National Council for Radio and Television)
 • Írsko - Írska komisia pre vysielanie (Broadcasting Commission of Ireland)
 • Izrael - oba regulačné orgány - Výbor pre vysielanie v kábloch a cez satelit a Druhý úrad pre televíziu a rozhlas (Council for Cable and Satellite Broadcasting, 2nd Authority for Television and Radio)
 • Taliansko - Úrad pre zabezpečenie komunikácie (Autoritá per la Garanzie nelle Comunicazioni)
 • Lotyšsko - Národná rada pre vysielanie (National Broadcasting Council)
 • Litva - Litovská komisia pre rozhlas a televíziu (Lithuanian Radio and Television Commission)
 • Luxemburg - Národná rada pre program (Conseil National des Programmes)
 • Holandsko - Komisariát pre médiá (Commissariaat voor de Media)
 • Nórsko - Nórsky úrad pre vlastníctvo médií (Norwegian Media Ownership Authority)
 • Poľsko - Národná rada pre audiovíziu (National Broadcasting Council)
 • Rumunsko - Národná rada pre audiovíziu (National Audiovisual Council)
 • Slovenská republika - Rada pre vysielanie a retransmisiu (Council for Broadcasting and Retransmission)
 • Slovinsko - Agentúra Slovinskej republiky pre telekomunikácie, vysielanie a pošty (Telecommunications, Broadcasting and Post Agency of the Republic of Slovenia)
 • Španielsko - Katalánska audiovizuálna rada (Audiovisual Council of Catalonia)
 • Švédsko - oba regulačné orgány - Komisia pre vysielanie a Úrad pre rozhlas a televíziu (Swedish Broadcasting Commission, Radio and TV Authority)
 • Turecko - Najvyššia rada pre rozhlas a televíziu (Supreme Council for Radio and TV)

-------------------------------------------------------------
1) V niektorých prípadoch sú členmi EPRA viaceré regulačné orgány z jednej krajiny, napr. Belgicko (2), Švajčiarsko (2), Veľká Británia (3), Nórsko (2), Španielsko (2)

2) Recommendation REC (2000) 23 on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector
http://www.coe/T/E/Human Rights/ Media Documentary Section
in: Správa o stave vysielaniav SR a činnosti Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie/Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2000, tlač NR SR 898, s. 243 - 247
http://www.rada-rtv.sk, sekcia Európske dokumenty / Rada Európy

Vypracovala: PhDr. Bobáková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak