Rezolúcia (74) 26 o práve na opravu - postavenie jednotlivca vo vzťahu k tlači

 

Rada Európy
Výbor ministrov


REZOLÚCIA (74)26
o práve na opravu - postavenie jednotlivca vo vzťahu k tlači

(prijatá dňa 2. júla 1974 na 233. zasadnutí zástupcov ministrov)Výbor ministrov

Berúc do úvahy, že právo na slobodu vyjadrovania zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice, ako je to formulované v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

Berúc do úvahy, že v rámci tohto ustanovenia výkon tejto slobody nesie so sebou aj povinnosti a zodpovednosť, hlavne v súvislosti s ochranou dobrej povesti alebo práv iných,

Berúc do úvahy, že je žiaduce poskytnúť jednotlivcovi primerané prostriedky ochrany pred zverejnením informácií obsahujúcich nepresné údaje o ňom a dať mu opravný prostriedok voči zverejneniu informácií, vč. faktov a názorov, ktoré znamenajú zásah do jeho súkromného života alebo útok na jeho dôstojnosť, česť alebo dobrú povesť, bez ohľadu na to, či informácia bola verejnosti oznámená prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie alebo akéhokoľvek iného masového médiá periodickej povahy,

Berúc do úvahy, že je aj v záujme verejnosti prijímať informácie z rôznych zdrojov, čím sa zaručuje príjem komplexných informácií,

Berúc do úvahy, že za týmto účelom treba aplikovať rovnaké princípy na všetky médiá, hoci prostriedky dostupné jednotlivcovi môžu byť rôzne v závislosti od toho, či bola zahrnutá tlač, rozhlas alebo televízia,

Berúc do úvahy, že na súčasnom stupni sa do úvahy môže brať len postavenie jednotlivca vo vzťahu k médiám periodického charakteru, ako sú noviny, rozhlas a televízia a že sa treba zaoberať hlavne ochranou jednotlivca proti zasahovaniu do jeho súkromia alebo proti útokom na jeho česť, dôstojnosť alebo dobrú povesť,

Odporúča vládam členských štátov
prijať minimálne nasledovné princípy určujúce postavenie jednotlivca vo vzťahu k médiám:

1. Jednotlivec, o ktorom akékoľvek médium zverejní informáciu, musí mať efektívnu možnosť na bezodkladnú opravu nesprávnych faktov, ktoré sa ho týkajú a ktoré má opodstatnený záujem opraviť. Pokiaľ je to možné, musí mať zverejnená oprava rovnakú dôležitosť ako pôvodne uverejnená nesprávna informácia.

2. Dotknutý jednotlivec, o ktorom akékoľvek médium zverejnilo informácie, musí mať efektívny prostriedok proti zverejneniu faktov a stanovísk, ktoré:

 1. narúšajú jeho súkromie, okrem oprávnených prípadov prevažujúcich legitímnych verejných záujmov, v ktorých jednotlivec dal výslovný alebo tichý súhlas na zverejnenie alebo v ktorých je zverejnenie všeobecne akceptovanou praxou a nie je v rozpore s právnymi predpismi,
 2. útočia na jeho dôstojnosť, česť alebo dobrú povesť, pokiaľ informácia nie je zverejnená s výslovným alebo tichým súhlasom dotknutého jedinca alebo nie je oprávnená prevažujúcim legitímnym verejným záujmom a je korektnou kritikou založenou na presných faktoch.

3. Nič vo vyššie uvedených princípoch nesmie byť interpretované s cieľom ospravedlniť cenzorstvo.

4. Vo vyššie uvedených princípoch:

 1. termín "jednotlivec" zahŕňa všetky fyzické a právnické osoby a iné osoby bez ohľadu na ich národnosť alebo sídlo, okrem štátu a iných verejných orgánov,
 2. termín "médium" zahŕňa akýkoľvek komunikačný prostriedok na šírenie informácií periodického charakteru vo verejnosti, napr. noviny, rozhlas alebo televízia,
 3. termín "efektívna možnosť opravy" znamená akúkoľvek možnosť, ktorá môže byť použitá ako prostriedok nápravy, či už právnej alebo inej, ako právo na opravu, právo na odpoveď alebo sťažnosť na tlačové rady,
 4. termín "(opravný) prostriedok" znamená formu nápravy, či už právnej alebo inej, ako je zakotvená v právnych predpisoch o osočovaní alebo sťažnosti na tlačové rady, ktorá je dostupná každému jednotlivcovi bez obmedzenia, akým sú napr. neprimerané náklady.

5. Vyššie uvedené princípy treba uplatniť pre všetky médiá bez obmedzenia. To nevylučuje rozdiely pri aplikácii na určité médiá, napr. rozhlas a televíziu, v rozsahu nevyhnutnom alebo opodstatnenom vzhľadom na ich rozdielny charakter.

Odporúča vládam členských štátov,
aby pri prijímaní legislatívy týkajúcej sa práva na opravu vytvorili ustanovenia pre právo na opravu v tlači, rozhlase a televízii a iných periodických médiách podľa vzoru minimálneho súboru zásad uvedených v prílohe k tejto rezolúcii.


Príloha k Rezolúcii č. (74)26

Minimálny súbor zásad týkajúcich sa práva na opravu v tlači, v rozhlase a v televízii a v iných periodických médiách

1. Každá fyzická alebo právnická osoba alebo iné osoby, bez ohľadu na národnosť a sídlo, spomenutá v novinách, periodiku, rozhlasovom alebo televíznom vysielaní alebo inom médiu periodickej povahy, o ktorej tieto médiá verejne sprístupnili informácie, ktoré táto osoba alebo inštitúcia označí za nesprávne, má právo na opravu s cieľom opraviť uvedené informácie.

2. Na požiadanie dotknutej osoby musí médium zverejniť opravu, ktorú mu táto osoba zaslala.

3. Legislatíva príslušnej krajiny môže určiť, že médium môže odmietnuť zverejnenie opravy v nasledovných prípadoch:

 1. ak požiadavka na zverejnenie opravy nie je adresovaná médiu v primerane krátkom čase,
 2. ak dĺžka opravy presahuje to, čo je potrebné opraviť v informácii označenej ako nesprávnej,
 3. ak sa oprava neobmedzuje na skorigovanie príslušných faktov,
 4. ak to zakladá skutkovú podstatu trestného činu (priestupku),
 5. ak je to v rozpore s právne chránenými záujmami tretej strany,
 6. ak dotknutá osoba nemôže preukázať oprávnený záujem.

4. Oprava musí byť zverejnená bezodkladne a pokiaľ je to možné, musí mať rovnakú dôležitosť ako pôvodná informácia označená za nesprávnu.

5. S cieľom zabezpečiť efektívny výkon práva na opravu musí legislatíva príslušnej krajiny určiť osobu, ktorá má reprezentovať publikáciu, vydavateľstvo, rozhlas, televíziu alebo iné médium za účelom adresovania požiadavky na zverejnenie opravy. Podobne musí byť určená osoba zodpovedná za publikáciu práva na opravu a táto osoba nesmie byť chránená imunitou akéhokoľvek druhu.

6. Vyššie uvedené pravidlá treba aplikovať na všetky médiá bez výnimky. To nevylučuje rozdiely pri aplikácii na určité médiá, napr. rozhlas alebo televíziu v rozsahu nevyhnutnom alebo opodstatnenom vzhľadom na ich rozdielny charakter.

7. Každý spor o aplikáciu vyššie uvedených pravidiel treba riešiť na súde, ktorý musí mať právomoc prikázať okamžité zverejnenie opravy.

Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak