Odporúčanie č. R (84) 22 o využívaní družíc na televízne a rozhlasové vysielanie

 

Rada Európy
Výbor ministrov


Odporúčanie č. R (84) 22
Výboru ministrov členským štátom
o využívaní družíc na televízne a rozhlasové vysielanie

(prijaté 7. decembra 1984 na 378. stretnutí zástupcov ministrov)Výbor ministrov v súlade s článkom 15. b Štatútu Rady Európy,

Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je prehlbovať jednotu členských štátov pri ochrane a presadzovaní ideálov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom,

Majúc na pamäti Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

Pripomínajúc svoju oddanosť slobode vyjadrovania a voľnému toku informácií a ideí, ktorú formuloval o.i. aj vo svojej Deklarácii z 29. apríla 1982,

Pripomínajúc princípy televíznej reklamy, hlavne pre družicovú televíziu, vytýčené v Odporúčaní č. R (84) 3 z 23. februára 1984,

Pripomínajúc svoju Rezolúciu (74) 26 z 2. júla 1974 o práve na opravu,

Pripomínajúc svoje Odporúčanie č. (84) 17 zo 17. septembra 1984 o rovnosti žien a mužov v médiách,

Berúc do úvahy nezávislosť poskytovateľov služieb v súvislosti s obsahom programov a slobodu umeleckého vyjadrenia tvorcov programu,

Majúc na pamäti želanie vyjadrené európskymi ministrami kultúry v Berlíne v máji 1984 podporiť výrobu programov v európskych krajinách - materiálu pre vysielací čas ponúkaný novými sieťami,

Pripúšťajúc, že nárast družicovej kapacity využiteľný pre televíziu a rozhlas naliehavo vyžaduje prijatie spoločných európskych princípov jej regulárneho využitia,

V snahe podporiť harmonizáciu zákonov, ktoré členské štáty prijmú v oblasti využitia družicovej kapacity,

Uznávajúc, že Rada Európy je obzvlášť povolaná vytvárať spoločné princípy v tejto oblasti,

Odporúča vládam členských štátov:

  1. rešpektovať nasledovné princípy využívania družicovej kapacity pre televíziu a rozhlas v otázkach spadajúcich do ich kompetencie,
  2. prijať všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby dotknuté osoby a inštitúcie tieto princípy poznali a rešpektovali.

Princípy

Definícia a rozsah
Nasledovné princípy sa vzťahujú na využitie kapacity priameho družicového vysielania (DBS) alebo fixných družicových služieb (FSS) za účelom prenosu nosných signálov programov určených na priamy príjem verejnosťou alebo na distribúciu vysielaním, káblami alebo akýmikoľvek inými prístupnými prostriedkami medzi širokú verejnosť.

Pre účely tohto odporúčania pojem "poskytovateľ služieb" znamená akéhokoľvek verejného alebo súkromného vysielateľa, akékoľvek konzorcium vysielateľov alebo akúkoľvek inú entitu zodpovednú za televízne a rozhlasové programy poskytované cez družicu na príjem širokou verejnosťou.

Toto odporúčanie sa nezaoberá problémami autorského práva a príbuzných práv.

Princíp 1: Aplikovateľné (rozhodné) právo
1.1. Štát, ktorého kompetentný orgán alebo inštitúcia sprístupňuje družicovú kapacitu poskytovateľovi služby, sa presvedčí, že programy, ktoré sa majú vysielať, sú v súlade s jeho relevantnou legislatívou a že jeho kontrolné alebo právne inštitúcie majú legislatívne právomoci vo vzťahu k poskytovateľovi služieb.

1.2. Ak jeden členský štát Rady Európy sprístupňuje družicovú kapacitu inému členskému štátu na využívanie poskytovateľmi služieb, dotknuté štáty sa dohodnú, podľa akej legislatívy budú postupovať.

Princíp 2: Programové štandardy
2.1. Okrem zákonných ustanovení aplikovateľných podľa princípu 1 musí poskytovateľ služieb vo všeobecnosti splniť nasledovné základné požiadavky týkajúce sa obsahu programov:

  1. spravodajstvo sa nesmie uvádzať nepresne alebo čiastočne,
  2. programy nesmú byť neslušné a hlavne nesmú obsahovať pornografiu,
  3. programy nesmú porušovať právo na rešpektovanie súkromia a rodinného života; musia rešpektovať názory iných,
  4. programy nesmú pripisovať neprimeraný význam násiliu alebo podnecovať rasovú nenávisť,
  5. programy musia rešpektovať vnímavosť a fyzickú, duševnú a morálnu osobnosť detí a mladých osôb, hlavne keď mnohé z nich sú spôsobilé pozerať (sú potenciálni diváci).

2.2. Treba vyvinúť maximálne úsilie na zabránenie tomu, aby získanie exkluzívnych práv na udalosť vysokého verejného záujmu jedným poskytovateľom služieb neznamenalo zbavenie veľkej časti verejnosti možnosti sledovať udalosť v televízii alebo v rozhlase. Do úvahy treba vziať hlavne špeciálne podmienky rozhlasových správ.

Princíp 3: Zodpovednosť
Licencie udelené štátnymi úradmi alebo s nimi uzatvorené zmluvy týkajúce sa využívania družicovej kapacity musia špecifikovať zodpovednosť poskytovateľa služieb a všetkých ďalších subdodávateľov.

Princíp 4: Právo na opravu
Každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na jej národnosť alebo sídlo musí mať možnosť uplatniť právo na opravu alebo podobný opravný prostriedok vzťahujúci sa na programy uvedené v tomto odporúčaní.
Za týmto účelom musí byť program označený osobou alebo inštitúciou, ktorá zaňho zodpovedá.

Princíp 5: Poskytovanie informácií
5.1. Kompetentný národný orgán musí na požiadanie sprístupniť čo možno najúplnejšiu informáciu o poskytovateľoch služieb. Taká informácia zahŕňa v závislosti od prípadu meno, sídlo, právnu formu poskytovateľa služby, účel použitia družicovej kapacity, povahu programu, spôsob financovania a verejnosť, pre ktorú sú programy určené.

5.2. Každý štát určí orgány alebo inštitúcie kompetentné regulovať a licencovať využívanie družicovej kapacity zo strany poskytovateľov služieb.

------
1/ Pri prijímaní tohto odporúčania si zástupcovia Írska v súlade s článkom 10.2.c Zásad postupu rokovaní zástupcov ministrov (Rokovacieho poriadku) vyhradili právo vyjadriť sa, či sa mu írska vláda prispôsobí

Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak