Odporúčanie č. R (86) 2 o zásadách vzťahujúcich sa na otázky autorského práva v oblasti

 

Rada Európy
Výbor ministrovOdporúčanie R (86) 2
Výboru ministrov členským štátom
o zásadách vzťahujúcich sa na otázky autorského práva v oblasti televízneho družicového a káblového vysielania

(prijaté dňa 14. februára 1986 na 393. zasadnutí zástupcov ministrov)Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu členských štátov pri ochrane a uskutočňovaní ideálov a zásad, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, ako aj pri presadzovaní hospodárskeho a sociálneho pokroku,

V duchu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

Potvrdzujúc svoju oddanosť zásadám slobody prejavu a voľného toku informácií a myšlienok, ako to zakotvil vo svojej Deklarácii o slobode prejavu a informácií z 29. apríla 1982,

Majúc na pamäti nevyhnutnosť ochrany práv a záujmov autorov, skladateľov a iných tvorcov duševných diel, ako aj interpretov, producentov kinematografických diel a zvukových záznamov a tiež vysielateľov, konfrontovaných s novou mediálnou technológiou, konkrétne s technológiou prenosu prostredníctvom družice a kábla,

Majúc súčasne na pamäti, že niet dôvodu obmedzovať rozvoj tejto novej technológie aj vzhľadom na záujem širokej verejnosti o prístup k novým médiám,

Berúc do úvahy výsledky, ktoré pri ochrane autorov, interpretov, producentov kinematografických filmov a zvukových záznamov, ako aj vysielateľov v súvislosti s distribúciou programov prostredníctvom kábla dosiahli Medzinárodná organizácia práce, Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru a Svetová organizácia duševného vlastníctva,

Odvolávajúc sa na Odporúčanie R (84) 22 zo 7. decembra 1984 o využití družicových kapacít na rozhlasové a televízne vysielanie,

V úsilí zabezpečiť čo najúplnejšiu harmonizáciu zákonodarstva členských štátov vzťahujúceho sa na autorské právo a príbuzné práva v oblasti družicovej a káblovej televízie,

V presvedčení, že Rada Európy má osobitne dobré predpoklady vypracovať a odporúčať zásady pre túto oblasť na celoeurópskej úrovni,

Odporúča, aby vlády členských štátov za súčasného stavu medzinárodných právnych noriem pre telekomunikácie uplatňovali nasledujúce zásady, pokiaľ ide o autorské právo a príbuzné práva vo vzťahu k družicovej a káblovej televízii:

Zásady
1. Pri prenose chránených diel a iných príspevkov prostredníctvom družice budú štáty rozlišovať medzi signálmi prenášajúcimi programy vo forme priameho družicového vysielania a signálmi prenášanými z družice prostredníctvom pozemnej družicovej služby.

2. Pri káblovom šírení chránených diel a iných príspevkov budú štáty rozlišovať medzi pôvodným káblovým programom a šírením iného vysielania prostredníctvom kábla.

3. Prenos chránených diel a iných príspevkov prostriedkami priameho družicového vysielania bude upravený podľa pravidiel platných pre vysielanie alebo sprostredkovanie takýchto vstupov verejnosti.

4. Pokiaľ ide o prenos prostriedkami pozemnej družicovej služby, štáty budú brať do úvahy pri určovaní autorsko-právnej relevantnosti nasledujúce hľadiská:

  1. ak niet pre to vážneho dôvodu, nie je žiaduce obmedzovať možnosti vysielajúcich organizácií prenášať si vzájomne programy prostriedkami pozemných družicových služieb
  2. je potrebné zabezpečiť, aby vlastníkmi práv bola poskytovaná účinná kontrola využitia svojich diel a príspevkov, osobitne v prípade, ak ide o širokospektrálnu dodávku signálov z pozemnej družicovej služby.

5. Káblové šírenie chránených diel a iných príspevkov prenášaných prostriedkami priameho družicového vysielania sa bude považovať:

  1. za káblové šírenie vysielaného programu, ak toto bude súčasné, úplné a nezmenené,
  2. za pôvodný káblový program, ak nebude splnené ktorékoľvek z uvedených kritérií.

6. Káblové širenie chránených diel a iných príspevkov prenášaných prostriedkami pozemnej družicovej služby sa bude v zásade považovať:

  1. za pôvodný káblový program, keď sa v zmysle právnej úpravy príslušného štátu považuje prenos prostredníctvom družice predovšetkým za formu transportu, pričom ochrana autorského práva nie je dotknutá,
  2. v iných prípadoch za káblové šírenie vysielaného programu, a to za podmienky, že tot šírenie je súčasné, úplné a nezmenené.

7. Štáty podniknú náležité kroky, aby vo vzťahu k družicovým prenosom dosiahli na celoeurópskej úrovni čo najjednoznačnejší výklad relevantných konceptov pre medzinárodné nástroje ochrany autorského práva a príbuzných práv.

8. Štáty budú venovať osobitnú pozornosť nepriaznivým ekonomickým dôsledkom, ktorými môže nová mediálna technológia ovplyvniť trh chránených diel a príspevkov, situáciu producentov kinematografických diel a zvukových záznamov, ako aj vysielajúcich organizácií a taktiež zamestnanosť autorov a interpretov. Konkrétne, pokiaľ ide o vyššie spomenutých producentov, vysielajúce organizácie a interpretov, štáty zvážia možnosti poskytnutia záruk nad rámec dohodnutých medzinárodných nástrojov.

9. Pokiaľ ide o získavanie relevantných práv pre káblové šírenie družicových signálov, štáty zavedú záväzné licenčné mechanizmy, pokiaľ tieto mechanizmy nebudú v rozpore s medzinárodnými dohovormi o autorskom práve a len keď nie je možné dosiahnuť vyhovujúce zmluvné riešenia, pričom si túto licenciu bude vyžadovať verejný záujem.

Prevzaté z publikácie "Základné európske dokumenty v oblasti regulácie elektronických médií", vydali Národné centrum mediálnej komunikácie a Výskumný servis Slovenskej televízie, Bratislava, 1998


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak