Odporúčanie č. R (86) 3 o podpore audiovizuálnej výroby v Európe

 

Rada Európy
Výbor ministrov

Odporúčanie č. R (86)3
Výboru ministrov členským štátom
o podpore audiovizuálnej výroby v Európe

(prijaté Výborom ministrov dňa 14. februára 1986 na 393. zasadnutí zástupcov ministrov)Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu členských štátov pri ochrane a uskutočňovaní ideálov a zásad, ktoré sú ich spoločným dedičstvom,

V duchu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, osobitne jeho Článku 10,

Potvrdzujúc svoju oddanosť zásadám slobody prejavu a voľného toku informácií a myšlienok, ako to konkrétne vyjadril v Deklarácii z 29. apríla 1982,

V duchu Európskeho kultúrneho dohovoru,

V duchu Rezolúcie č. I, prijatej na 4. konferencii európskych ministrov kultúry (Berlín, máj 1984), v ktorej sa vyjadruje záujem o posilnenie spolupráce medzi európskymi partnermi pri podpore výroby, koprodukcie a využitia programov, ako aj pri všestrannom rozvoji programového priemyslu na európskej úrovni,

Berúc do úvahy skutočnosť, že v spomínanej rezolúcii konferencia odporúčala Výboru ministrov Rady Európy vyzvať členské štáty, aby podporovali výrobu programov v európskych krajinách, a napomohli tak zabezpečiť náplň pre vysielacie časy nových sietí,

Odvolávajúc sa na svoju Rezolúciu (85) 6 z 25. apríla 1985 o európskej kutlúrnej identite,

Vo vedomí, že všestranný rozmach nových kanálov prenosu a šírenia televízneho programu v európskych štátoch povedie k rastu dopytu, k zostrenej konkurencii na programovom trhu, a v konečnom dôsledku si vyžiada nové výrobné podmienky,

Uvedomujúc si preto so všetkou zodpovednosťou potrebu podporiť v členských štátoch vzostup a väčšiu konkurenčnú schopnosť audiovizuálnej produkcie,

Majúc na zreteli, že v tomto procese sa pri posilňovaní audiovizuálneho priemyslu na európskom trhu musí súčasne rešpektovať kultúrna identita členských štátov, čo umožní zachovať európsky pluralistický mediálny systém,

V snahe formulovať náležité opatrenia s vedomím dôležitosti uvedených cieľov,

Odvolávajúc sa na svoje predchádzajúce odporúčania pre oblasť médií, najmä na Odporúčanie č. R (84)3 z 23. februára 1984 o zásadách televíznej reklamy, Odporúčanie č. R (84)22 zo 7. februára 1984 o využití družicových kapacít pre televízne a rozhlasové vysielanie, Odporúčanie č. R (86)2 zo 14. februára 1986 o zásadách vzťahujúcich sa na otázky autorského práva v oblasti družicovej a káblovej televízie

Odporúča vládam členských štátov:

a) prijať konkrétne opatrenia na implementáciu zásad, ako sú uvedené nižšie,
b) náležite zabezpečiť, aby tieto zásady poznali a dodržiavali dotknuté osoby a orgány.

Dáva pokyn
generálnemu tajomníkovi Rady Európy, aby toto odporúčanie doručil vládam tých signatárskych štátov Európskeho kultúrneho dohovoru, ktoré nie sú členmi Rady Európy.

Zásady
Vymedzenie pojmov

Pod podporou audiovizuálnej výroby v Európe sa rozumejú všetky opatrenia, prijaté s cieľom podporovať kreatívne prvky audiovizuálnej tvorby, výrobu audiovizuálnych diel v členských štátoch a stimulovať distribúciu, marketing a zaradenie týchto diel vo vysielaní.

Pre potreby tohto odporúčania:

- pod audiovizuálnou výrobou v Európe sa rozumie tvorba a vyhotovenie audiovizuálnych diel každého druhu, ktorých výroba je pod kontrolou fyzických alebo právnických osôb členských štátov a ktoré môžu byť využité akýmkoľvek spôsobom vysielania alebo šírenia televíznych programov,

- audiovizuálne dielo európskeho pôvodu je výsledkom aktivít, uvedených vyššie.

Toto odporúčanie v nijakom smere nezasahuje do príslušných kompetencií jednotlivých vlád a nedotýka sa nezávislosti subjektov, zaoberajúcich sa výrobou, koprodukciou a distribúciou audiovizuálnych diel.

1. Koordinovaný rozvoj výroby

1.1. Členské štáty budú podporovať európsku spoluprácu pri audiovizuálnej výrobe. V rámci spolupráce prijmú vhodné opatrenia na stimuláciu výroby, zamerané najmä:

  1. a) na podporu a uľahčenie vývoja systémov koprodukcií a distribúcie audiovizuálnych diel, ako aj iných foriem spolupráce na európskej úrovni, všetkými dostupnými prostriedkami,
  2. b) na pomoc pri uplatňovaní a distribúcii audiovizuálnych diel európskeho pôvodu za hranicami členských štátov,
  3. c) na uľahčenie slobodného pohybu osôb, pracujúcich v oblasti kultúry a audiovízie, ako aj vzniku audiovizuálnych podnikov so štátnou príslušnosťou iných členských štátov, na svojom území,
  4. d) na vytvorenie všetkých predpokladov pre vzdelávanie tvorcov a možností preukázať ich nadanie v audiovizuálnej oblasti.

1.2. Členské štáty prijmú náležité opatrenia, aby vysielatelia a kábloví distribútori zaradili do svojich programov primeraný podiel audiovizuálnych diel európskeho pôvodu, čo podporí domácu výrobu a produkciu iných členských štátov. V tomto smere sa budú usilovať o koordináciu svojej politiky.

2. Finančná a fiskálna podpora

2.1. Členské štáty prijmú náležité opatrenia finančného a fiskálneho charakteru, aby podporili audiovizuálnu tvorbu a rozvoj svojho programového priemyslu.

2.2. Členské štáty sa budú usilovať o vytvorenie, prípadne o skvalitnenie národných mechanizmov finančnej podpory audiovizuálnej výroby. Zabezpečia, aby audiovizuálny výrobný sektor iných členských štátov mal prístup do ich príslušných mechanizmov, a preto budú hľadať formy bilaterálnych alebo multilaterálnych pomocných mechanizmov pri výrobe, koprodukcii a distribúcii audiovizuálnych diel európskeho pôvodu.

2.3. Členské štáty sa budú pri vzájomnej spolupráci usilovať o odstránenie daňových bariér pri koprodukcii audiovizuálnych diel európskeho pôvodu.

2.4. Členské štáty budú uplatňovať na koprodukcie audiovizuálnych diel európskeho pôvodu rovnaké daňové a finančné úľavy, ako na domácom trhu.

2.5. Členské štáty podniknú kroky na vytvorenie podporných fondov pre uľahčenie distribúcie, vysielania a výmeny svojich audiovizuálnych diel, ako aj distribúcie týchto diel mimo členských štátov. Konkrétne sa budú usilovať o vytvorenie podporných fondov pre dabing a titulkovanie audiovizuálnych diel európskeho pôvodu.

3. Autorské právo a príbuzné práva

3.1. Členské štáty podniknú príslušné kroky s cieľom zabezpečiť, aby systémy odmeňovania autorov a iných vlastníkov práv slúžili podpore audiovizuálnej tvorby. S týmto zámerom budú podporovať formy zmluvných vzťahov.

3.2. Členské štáty sa budú usilovať o koordináciu systémov, upravujúcich právne vzťahy pre diela, distribuované alebo vysielané na ich území. 2/

--------------------
2/ Dokumenty - Internet: Rada Európy - Resolution (85)6 z 25. apríla 1985 ("European cultural identity")

Prevzaté z publikácie "Základné európske dokumenty v oblasti regulácie elektronických médií", vydali Národné centrum mediálnej komunikácie a Výskumný servis Slovenskej televízie, Bratislava, 1998


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak