Odporúčanie č. R (86) 9 o autorskom práve a kultúrnej politike

 

Rada Európy
Výbor ministrov

Odporúčanie č. R (86) 9
Výboru ministrov členským štátom
o autorskom práve a kultúrnej politike

(prijaté Výborom ministrov dňa 22. mája 1986 na 397. stretnutí zástupcov ministrov)

Výbor ministrov v súlade s článkom 15. b Štatútu Rady Európy

Majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je prehlbovať jednotu členských štátov a že tento cieľ sa napĺňa hlavne spoločným konaním v kultúrnych záležitostiach,

Berúc do úvahy prácu Rady pre kultúrnu spoluprácu (CDCC) a hlavne jej sympózia "Autorské práva a kultúrna politika" (Brusel, 26.-27. jún 1984), ktorý zorganizovala Rada v spolupráci s Riadiacim výborom pre masmédiá (CDMM),

Majúc na zreteli tiež pokračujúcu prácu iných medzinárodných organizácií, hlavne ILO, Unesco, WIPO a Európskych spoločenstiev,

Berúc do úvahy článok 27 Všeobecnej deklarácie o ľudských právach:

"1. Každý má právo slobodne sa zúčastňovať kultúrneho života spoločnosti, užívať umenie a podieľať sa na vedeckom pokroku a jeho prínosoch;

2. Každý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov vyplývajúcich z vedeckej, literárnej alebo umeleckej produkcie, ktorej je autorom" ,

Berúc do úvahy, že autorské právo a príbuzné práva reprezentujú základný nástroj kultúrnej politiky vlád, zameraný na podporu tvorby a na zabezpečenie a uľahčenie širokého prístupu verejnosti k dielam,

Uznávajúc, že rýchly rozvoj nových komunikačných technológií (distribúcia a priame satelitné vysielanie, káblová distribúcia, videorekordéry a videodiskové prehrávače, atď.) a ich aplikácia v niektorých krajinách komplikuje výkon autorského práva a príbuzných práv a prináša nové problémy pre autorov, skladateľov, producentov, výkonných umelcov a vysielateľov,

Berúc do úvahy vážne problémy vyplývajúce v súvislosti s výkonom práv z káblovej distribúcie vysielania a odvolávajúc sa v tejto súvislosti na svoje Odporúčanie č. R (86) 2 prijaté 14. februára 1986 o zásadách vzťahujúcich sa na otázky autorského práva v oblasti televízneho družicového a káblového vysielania, hlavne zásadu č. 9, 1)

Berúc do úvahy potrebu nielen chrániť tradičné kultúrne aktivity ohrozované technologickým pokrokom, ale tiež potrebu zabezpečiť, že tento rozvoj zlepší a rozšíri potenciálnu tvorbu a distribúciu,

Berúc do úvahy, že pirátstvo (t.j. nepovolené kopírovanie, distribúcia a dovoz chránených diel, výkonov a zvukových a audiovizuálnych záznamov na komerčné účely) dosiahlo alarmujúce rozmery a treba ho považovať za vážne porušenie zákona s dopadom na kultúru a ekonomiku,

Majúc na zreteli, že rozsiahle využívanie záznamových a reprodukčných zariadení umožňuje o.i. súkromné kopírovanie v takej miere, akú väčšina národných právnych systémov nepredvídala,

Berúc do úvahy, že tvárou v tvár rozruchu spôsobenému zavedením nových prostriedkov kopírovania a distribúcie je dôležité zabezpečiť primeranú ochranu a spravodlivé odmeňovanie autorov, skladateľov a vydavateľov, ako aj iných kategórií držiteľov práv, ako sú producenti, výkonní umelci a vysielatelia,

Odporúča vládam členských štátov:

  1. ak tak ešte neurobili, znovu starostlivo preveriť možnosť pristúpenia k Dohovoru o ochrane výkonných umelcov, producentov zvukových záznamov a vysielateľov (Rím, 26. október 1961), k Dohovoru o ochrane výrobcov zvukových záznamov pred nepovoleným kopírovaním ich zvukových záznamov (Ženeva, 29. október 1971), k Dohovoru týkajúcemu sa distribúcie družicových signálov prenášajúcich program (Brusel, 21. máj 1974) a k Európskej dohode o ochrane televízneho vysielania (Štrasburg, 22. jún 1960),

  2. v prípade potreby prijať primerané opatrenia na účinnú ochranu autorov, skladateľov, producentov, výkonných umelcov a vysielateľov so zameraním na káblovú distribúciu a družicové prenosy,

  3. bezodkladne prijať primerané opatrenia vr. účinných sankcií na povolenie rázneho a výstražného konania proti všetkým aktom pirátstva v oblasti médií,

  4. preveriť, či kopírovanie zvukových a audiovizuálnych záznamov pre súkromné účely nie je v ich krajinách vykonávané spôsobom a v rozsahu, ktorý je v rozpore s normálnym využívaním diel alebo inak neoprávnene zasahuje do oprávnených záujmov majiteľov práv, a v prípade zistenia takého rozporu alebo zasahovania prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie primeranej platby (odmeny?) majiteľov práv, ako je napr. zavedenie poplatkov buď na čistú materiálnu podporu alebo na záznamové zariadenie alebo na obe,

  5. ak je to uskutočniteľné, prijať opatrenia na účinnú ochranu majiteľov práv v súvislosti s rozsiahlou praxou nepovoleného kopírovania, hlavne v oblasti hudby a tlače,

  6. vytvoriť, alebo ak je to vhodné, pomôcť vytvoriť primeraný konzultačný systém zahŕňajúci rôzne strany dotknuté problémami, ktorými sa zaoberá toto odporúčanie,


Nariaďuje Generálnemu sekretárovi Rady Európy, aby doručil toto odporúčanie vládam členských štátov Európskeho kultúrneho dohovoru, ktoré nie sú členmi Rady Európy.

-----------------------
1) "9. Pokiaľ ide o získavanie relevantných práv pre káblové šírenie družicových signálov, štáty zavedú záväzné licenčné mechanizmy, pokiaľ tieto mechanizmy nebudú v rozpore s medzinárodnými dohovormi o autorskom práve a len keď nie je možné dosiahnuť vyhovujúce zmluvné riešenia, pričom si túto licenciu bude vyžadovať verejný záujem."

Preklad: Ing. Kormančíková, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak