Sadzobník správnych poplatkov

Rada pre vysielanie a retransmisiu na základe splnomocnenia k položkám 13 a 13a, ktoré sú súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, určuje tento Sadzobník správnych poplatkov:

1. Na základe splnomocnenia k položke 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu tieto poplatky podľa písmen d) až f) položky č. 13:

 

a) Udelenie licencie na vysielanie

1. celoplošné alebo multiregionálne ........ 265,50 eura


2. do zahraničia ........................................ 199 eur

3. regionálne ............................................  132,50 eura
4. lokálne ..................................................   66 eur


 

b) Udelenie krátkodobej licencie na vysielanie ... 33 eur

 

c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti licencie na vysielanie - správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmena a)

 

d) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena c)

Televízne vysielanie
1.  celoplošné, multiregionálne, satelitné, do zahraničia....... 165,50 eura


2.  regionálne ......................................................................... 132,50 eura

3.  lokálne .............................................................................    99,50 eura

Rozhlasové vysielanie


1.  celoplošné, multiregionálne, satelitné, do zahraničia....... 165,50 eura

2.  regionálne ......................................................................... 132,50 eura

3.  lokálne .............................................................................    99,50 eura

 

Oslobodenie:

Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích  právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.

 

e) Registrácia retransmisie

(registrácia retransmisie prostredníctvom: KDS, MMDS, MVDS, ViMax, internet, prostredníctvom iných elektronických komunikačných sietí)

  1. Počet prípojok do 1000 ..................... 497,50 eura
  2. Počet prípojok od 1001 ..................... 663,50 eura


f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie


  1. Počet prípojok do 500 ..................... 99,50 eura
  2. Počet prípojok od 501 – 3000 ......... 132,50 eura
  3. Počet prípojok od 3001 ................... 165,50 eura

 

Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.


 

*   *   *   *   *

 

2. Na základe splnomocnenia k položke 13a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu tento poplatok podľa písmena e) položky č. 13a:

 

a) Udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie

 

1. televíznej programovej služby .................... 663,50 eura

2. rozhlasovej programovej služby ................. 331,50 eura

 

b) Udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie

 

1. televíznej programovej služby .................... 331,50 eura

2. rozhlasovej programovej služby ...................165,50 eura

 

c) Udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie

 

1. televíznej programovej služby .................... 66 eur

2. rozhlasovej programovej služby ................. 33 eur

 

d) Doplnenie licencie na digitálne vysielanie o

 

1. doložku doplnkových obsahových služieb ... 165,50 eura

2. zahraničnú doložku .....................................   331,50 eura

3. doložku iného verejného prenosu ...............    331,50 eura

 

e) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na digitálne vysielanie okrem zmeny podľa písmena d)

 

1.  celoplošné, multiregionálne, satelitné, do zahraničia....... 165,50 eura

2.  regionálne ......................................................................... 132,50 eura

3.  lokálne .............................................................................   99,50 euraOslobodenie:

Od poplatku podľa písmena e) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v osobe vysielateľa alebo v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích  právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.

 

Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za udelenie doložky k licencii sa vyberie po vydaní rozhodnutia, ktorým sa licencia dopĺňa.


 

Sadzobník je účinný od 01.01.2009.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak